במקרים שיפורטו בהמשך יש להגיש תביעה לביטוח הלאומי כדי לקבל תשלום עבור שירות מילואים
מגישי התביעה יכולים להיעזר במוקד אוטומטי שפועל 24 שעות ביממה בטלפון 02-6463010
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל ואתר המוסד לביטוח לאומי

דף זה מפרט באילו מקרים יש להגיש תביעה לביטוח הלאומי כדי לקבל תשלום עבור שירות מילואים.

 • עובד עצמאי אמור לקבל את תגמול המילואים אוטומטית ללא צורך להגיש תביעה. אם לא קיבל את התגמול לאחר 3 שבועות מסיום השירות, עליו להגיש תביעה.
 • בשאר המקרים התביעה מוגשת באופן אישי על-ידי איש המילואים או באמצעות מעסיקו - בהתאם למצבו התעסוקתי של התובע.
 • שכירים שמקבלים את התגמול באמצעות המעסיק ולא צריכים להגיש תביעה אישית:
  • עובד שכיר בשכר חודשי (כולל עובד חודשי שעבד יום עבודה אחד בלבד אצל מעסיק חדש, ולמחרת יצא לשירות מילואים, ועובד חודשי שעובד מספר ימי עבודה בודדים בחודש).
  • עובד שכיר שלא בשכר חודשי, שעבד במקום עבודתו הנוכחי 75 ימים לפחות ב-3 החודשים שקדמו לתחילת השירות, כולל שבתות וחגים, ימי חופשה (בשכר או שלא בשכר), ימי היעדרות בשל תאונה או מחלה וימי היעדרות בעקבות אבל במשפחה.
טיפ

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • במקרים הבאים מבוטח שעונה על תנאי הזכאות צריך להגיש תביעה אישית:
  • עובד עצמאי שלא קיבל את התגמול באופן אוטומטי לאחר 3 שבועות מסיום השירות.
  • תלמיד במוסד להשכלה גבוהה.
  • מי שאינו עובד.
  • עובד שכיר, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • הוא היה בחופשה ללא תשלום יותר מ-60 ימים כאשר יצא למילואים.
   • הוא עובד יומי או לפי שעות, שעבד פחות מ-75 ימים ב-3 החודשים שקדמו לתחילת השירות, כולל שבתות וחגים, ימי חופשה (בשכר או שלא בשכר), ימי היעדרות בשל תאונה או מחלה וימי היעדרות עקב אבל במשפחה.
   • הוא עובד גם כשכיר וגם כעצמאי.
   • הוא עובד אצל יותר ממעסיק אחד (ראו פרטים נוספים בהמשך).
   • המעסיק של העובד הוכרז כפסול דין או פושט רגל.
   • נגד המעסיק של העובד ניתן צו קבלת נכסים.
   • המעסיק של העובד נפטר.
   • העובד הועסק בתאגיד שנמצא בתהליכי פירוק או שחדל להתקיים.
   • המפעל שבו העובד הועסק הפסיק לפעול.
  • כל מקרה אחר שבו, לדעת המוסד לביטוח לאומי, קיימות נסיבות המצדיקות את תשלום התגמול ישירות לעובד.

שלבי ההליך

 • את התביעה יש להגיש בתום שירות המילואים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב, על גבי טופס תביעה אישית. ניתן להגיש את התביעה באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות של הסניף.
 • לחלופין, ניתן למלא את טופס התביעה ולשלוח את המסמכים באופן מקוון (ראו "הגשת תביעה באמצעות אתר השירות האישי" בהמשך).
 • לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • למי ששירת שירות מילואים - אישור על שירות מילואים (טופס 3010) שנמסר על-ידי קצינת הקישור בסיום שירות המילואים. ניתן גם להנפיק את האישור באמצעות האזור האישי באתר המילואים).
  • למי שהיה באימון על-פי חוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז-1967 - אישור על שירות עבודה (חוק שרות עבודה בשעת חירום) מאגף כוח-אדם בשעת חירום.
  • עובד שכיר (יומי או לפי שעות) שעבד פחות מ-75 ימים ב-3 החודשים שקדמו לתחילת השירות, יצרף לתביעה את המסמכים הבאים:
   • אישור מהמעסיק על תאריכי התחלת העבודה והפסקת העבודה ומספר ימי העבודה ב-3 החודשים שקדמו לשירות המילואים.
   • תלושי שכר, או אישור המעסיק על עבודה ושכר (עמוד 4 בטופס התביעה) ב-6 החודשים שקדמו לשירות המילואים.
  • תלמיד במוסד להשכלה גבוהה יצרף צילום תעודת סטודנט או אישור לימודים מהמוסד שבו הוא לומד.
  • מי שאינו עובד, ועברו פחות מ-60 יום מאז הפסיק את עבודתו עד לשירות המילואים, יצרף:
   • תלושי שכר של 6 החודשים שקדמו לחודש הפסקת העבודה.
   • מכתב של המעסיק על הפסקת העבודה, או אישור המעסיק על עבודה ושכר (עמוד 4 בטופס התביעה).

הגשת תביעה באמצעות אתר השירות האישי

 • עובד עצמאי ומי שרשום בביטוח הלאומי כמי שאינו עובד (כולל תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה), יכולים להגיש תביעה גם באופן מקוון, באמצעות אתר השירות האישי.
 • מי שטרם נרשם לאתר השירות האישי יכול לקבל קוד אישי וסיסמה באמצעות האתר, במוקד הטלפוני *6050 , או בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.
 • למי שנקרא לאימון על-פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל"ח) אין אפשרות להגיש תביעה מקוונת, אלא רק באמצעות סניף המוסד לביטוח לאומי.

שכיר המועסק אצל מספר מעסיקים

 • מי שעובד אצל מספר מעסיקים, וקיבל תשלום ממעסיק אחד, יגיש תביעה אישית להשלמת התגמול, בצירוף 6 תלושי שכר משאר מקומות העבודה לחודשים שקדמו לחודש שבו שירת במילואים.
 • כדי למנוע חובות מיותרים, מי ששכרו מאחד ממעסיקיו נמוך מהתגמול המינימלי יגיש את התביעה האישית רק לאחר שווידא שמעסיקו קיבל את תגמולי המילואים מהביטוח הלאומי.
 • מי שאינו מעוניין לחכות עד שמעסיקו יגיש תביעה לביטוח לאומי, יציין בעמוד מספר 2 בטופס התביעה כי הוא מסכים שבשלב זה ישולם לו התגמול על בסיס הכנסותיו ממעסיקים נוספים, ללא השלמה למינימום התגמול, ועם קבלת תביעת המעסיק העיקרי, יחושב התגמול הכולל מחדש.

עובד שהוא שכיר ועצמאי

 • מי שעובד גם כשכיר וגם כעצמאי, יוודא שמעמדו בביטוח לאומי במחלקת גבייה הוא שכיר ועצמאי.
 • כדי למנוע חובות מיותרים, מי ששכרו כשכיר או כעצמאי או משניהם יחד נמוך מהתגמול המינימלי, יגיש את התביעה האישית רק לאחר שווידא שמעסיקו קיבל את תגמולי המילואים מהביטוח הלאומי.
 • מי שאינו מעוניין לחכות עד שמעסיקו יגיש תביעה לביטוח לאומי, יציין בעמוד מספר 2 בטופס התביעה כי הוא מסכים שבשלב זה ישולם לו התגמול על בסיס הכנסותיו כעצמאי, ללא השלמה למינימום התגמול, ועם קבלת תביעת המעסיק העיקרי, יחושב התגמול הכולל מחדש.

ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהתשלום

ערעור

טלפונים לבירורים

 • בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד 6050* או 04-8812345.
 • ניתן גם להתקשר למוקד אוטומטי שפועל 24 שעות ביממה בטלפון 02-6463010.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים