החוק מפרט את התשלומים הקשורים באופן ישיר להשכרת הדירה, שניתן להטיל על השוכר בתקופת השכירות
בין השאר ניתן להטיל על שוכר הדירה תשלום ארנונה, חשבון חשמל ומים
אסור למשכיר לדרוש מהשוכר לשאת באופן ישיר בתשלומים אחרים, שאינם מותרים באופן מפורש בחוק


החוק מפרט מה הם התשלומים שהשוכר של דירה יישא בהם לגבי תקופת השכירות, וזאת אם לא נכתב אחרת בחוזה השכירות עצמו.

 • התשלומים היחידים שמותר לדרוש מהשוכר לשלם בקשר לשכירות הם:
  • דמי שכירות לפי חוזה השכירות למגורים.
  • מסים החלים על המחזיק בדירה, כגון: ארנונה.
  • תשלומים עבור צריכה של שירותים שוטפים הניתנים לשוכר בדירה למגורים, לדוגמה: חשבון מים, חשבון חשמל, גז וחימום.
  • תשלומי ועד בית לצורך אחזקה שוטפת המשולמים לנציגות הבית המשותף או למי שאחראי לניהול והאחזקה השוטפת של הבית המשותף (למשל, חברת ניהול שדיירי הבניין התקשרו עמה בחוזה לצורך הניהול והאחזקה השוטפת של הבניין).
טיפ
לפעמים נדרש השוכר במסגרת חוזה השכירות להירשם כמחזיק הנכס ברישומי הרשות המקומית. עם סיום תקופת השכירות יש לפנות אל הרשות המקומית ולהודיע לה על סיום החוזה, כדי שהיא לא תמשיך לחייב את השוכר היוצא בתשלומי ארנונה לאחר סיום החוזה.

מי זכאי?

 • כל מי ששוכר או משכיר דירה למגורים, ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. השכירות היא לתקופה של 3 חודשים לפחות או שיש אופציה להאריך אותה ליותר מ-3 חודשים.
  2. השכירות היא לתקופה שלא עולה על 10 שנים או שיש למשכיר אפשרות לבטל את החוזה במועד מוקדם יותר.
  3. שכר הדירה החודשי אינו גבוה מ-20,000 ₪.
  4. הדירה המושכרת אינה דירה בבית מלון או דירה אחרת המושכרת למטרת נופש.
  5. הדירה המושכרת אינה דירה במעון (מקום המשמש למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים, כפי שמוגדר בחוק הפיקוח על מעונות).
  6. הדירה המושכרת אינה דירה בבית דיור מוגן.
  7. הדירה המושכרת אינה דירה במעונות לסטודנטים, לתלמידים או לעובדים.
  8. הדירה המושכרת אינה דירה שחוק הגנת הדייר חל עליה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי בתנאי שלא נקבע אחרת בחוזה השכירות.
  • זכותו של המשכיר לדרוש את התשלומים הללו במסגרת חוזה השכירות.
  • בנוסף זכותו של המשכיר לדרוש מהשוכר לשלם אותם גם אם לא הוזכרו כלל במסגרת חוזה השכירות.
 • אם בחוזה השכירות נקבע שתשלומים אלה יחולו על המשכיר, הוא לא יוכל לדרוש מהשוכר לשלם אותם.

חשוב לדעת

 • המשכיר אינו רשאי לדרוש מהשוכר תשלומים שאינם מותרים במפורש בחוק, אלא אם כן המשכיר והשוכר הם קרובי משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, או זוג שלכל אחד מאלה). למידע נוסף ראו תשלומים שאסור להטיל על שוכר דירה.
 • בחוזי השכירות האחרים שעליהם לא חל החוק הנ"ל, ינהגו לפי מה שנכתב בחוזה. במקרה שלא נאמר דבר בחוזה, יש לנהוג לפי המקובל בסוג זה של חוזים.
דוגמה
בחוזה לתקופה קצרה, מקובל לפעמים כי דמי השכירות כוללים כבר את הוצאות החשמל הארנונה והמים, ולכן אם לא נאמר אחרת בחוזה, השוכר לא יצטרך לשאת בתשלומים אלה.
 • בסוגי חוזים מסוימים חלים חוקים ספציפיים הקובעים הסדר מיוחד, ובמקרה כזה יש לנהוג לפי החוק ואף אם החוזה קובע אחרת.
דוגמה
בחוזה שחוק הגנת הדייר חל עליו, יש לנהוג לפי החוק, ובין היתר חלה על השוכר חובה להשתתף גם במחצית עלות השיפוץ של הדירה ולא רק בעלות אחזקתה השוטפת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים