זכותון עובד זר בסיעוד שהתפטר מעבודתו (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד זר בתחום הסיעוד רשאי להתפטר מעבודתו בכל עת, כמו כל עובד בישראל, אך עליו לקיים מספר חובות שנועדו להגן על המעסיק ובראשן החובה לתת למעסיק הודעה מוקדמת לפני ההתפטרות
כשעובד מתפטר, המעסיק חייב לשלם לו את כל הזכויות הסוציאליות שצבר במסגרת עבודתו, כפי שמפורט בהמשך
נטישה של אדם חסר ישע, מהווה עבירה פלילית, העשויה להביא לידי הגשת כתב אישום
אי מסירת הודעה מוקדמת לפני התפטרות או נטישת המטופל לפני סיום תקופת ההודעה המוקדמת, מהווה הפרה של תנאי הרישיון של העובד ועלולה להביא להרחקת העובד מישראל

זכותון זה מיועד לעובד זר בסיעוד שהתפטר ממקום עבודתו ולמעסיקיו, ומרכז את הנושאים העיקריים הרלוונטיים לתהליך.

 • עובד זר שמעוניין להפסיק לעבוד אצל המעסיק רשאי להתפטר מעבודתו ללא צורך בקבלת רשות מהמעסיק, ואסור למעסיק למנוע ממנו את התפטרותו.
 • יחד עם זאת, ישנן מגבלות שהעובד צריך לעמוד בהן כדי למלא אחר חוקי העבודה הישראלים והנחיות רשות האוכלוסין וההגירה בקשר עם ההתפטרות, ובראשן החובה של העובד לתת למעסיק הודעה מוקדמת לפני התפטרות.
 • גם כשעובד זר מתפטר, המעסיק חייב לשלם לו את כל הזכויות הסוציאליות שצבר במסגרת עבודתו, כפי שמפורט בהמשך.
 • הגנות על המעסיק
  • נטישה של אדם חסר ישע, מהווה עבירה פלילית, העשויה להביא לידי הגשת כתב אישום כנגד העובד.
  • אי מסירת הודעה מוקדמת לפני התפטרות או נטישת המטופל לפני סיום תקופת ההודעה המוקדמת, מהווה הפרה של תנאי הרישיון של העובד ועלולה להביא להרחקת העובד מישראל.
 • למידע אודות זכויות עובד זר בסיעוד שפוטר ראו זכותון עובד זר בסיעוד שפוטר או שמעסיקו אושפז או נפטר.

לאלו חובות ותשלומים מחויב המעסיק במקרה של התפטרות?

 • כאשר עובד מתפטר הוא זכאי לזכויות כספיות ואחרות, אשר עשויות להסתכם בסכומים ניכרים.
התשלום הסבר תמציתי
שחרור הכספים שהופקדו לחיסכון פנסיוני ועל חשבון פיצויי הפיטורים
השלמת פיצויי פיטורים במקרה שהעובד התפטר בנסיבות שמזכות אותו בפיצויי פיטורים
 • ככלל, עובד שהתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים או להשלמת פיצויי פיטורים.
 • עם זאת, עובד שהתפטר בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים, זכאי לפיצויי פיטורים בסכום של שכר חודש אחד עבור כל שנת עבודה (שהם למעשה 1/12 או ⅓8 אחוזים מסך כל השכר השנתי שלו), בתנאי שעבד אצל אותו מעסיק לפחות שנה אחת.
 • כאשר המעסיק הפריש חלק מהפיצויים לביטוח הפנסיוני, כפי שנדרש בצו ההרחבה (6% נכון לשנת 2017), ולא את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33%), הרי שלצורך תשלום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד על המעסיק לשלם לעובד את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שלא הופרשו לביטוח הפנסיוני.
 • מומלץ לחסוך מראש ולכל אורך תקופת העסקה סכומים אלה.
 • להרחבה ראו סעיף "השלמת פיצויי פיטורים במקרה שהעובד התפטר נסיבות שמזכות אותו בפיצויי פיטורים" בהמשך עמוד זה.
פדיון ימי חופשה
 • עובד אשר סיים את עבודתו זכאי לפדות בכסף את ימי החופשה השנתית שלא ניצל בשלוש השנים הקלנדריות (מינואר עד דצמבר) שקדמו לשנה הקלנדרית שבה הופסקת העסקתו, וכן את ימי החופשה שלא ניצל במהלך השנה הנוכחית (או חלקה). קיימת מגבלה על מספר הימים שניתן לצבור משנה לשנה.
 • להרחבה ראו סעיף "ניצול ימי החופשה או פדיון ימי חופשה שלא נוצלו" בהמשך עמוד זה.
דמי הבראה
 • עובד זכאי לקבל את דמי ההבראה עבור תקופת העסקתו.
 • אם העובד לא קיבל את דמי הבראה עבור תקופת ההעסקה או עבור חלקה, על המעסיק לשלם לו את כל ההפרשים עבור דמי ההבראה במועד תשלום השכר האחרון.
 • להרחבה ראו סעיף "דמי הבראה שלא שולמו" בהמשך עמוד זה.
תשלום שכר אחרון
 • עובד זכאי לקבל את שכרו האחרון, כולל כל הזכויות הסוציאליות הנלוות אליו, כגון: הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני של העובד.
 • גם את תשלום השכר האחרון יש לשלם במועד הקבוע בחוק.
 • להרחבה ראו סעיף "תשלום השכר האחרון" בהמשך עמוד זה.

מי חייב בתשלום הזכויות של עובד סיעוד שהתפטר?

 • קיימות שתי דרכים להעסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד בישראל:
  1. העסקה באופן בלעדי על ידי המטופל.
  2. העסקה משותפת באמצעות חברת סיעוד.
 • מטופלים הזכאים לגמלת סיעוד יכולים לבחור, החל מיום 01.06.2014, אם לקבל את דמי הגמלה בכסף ולהעסיק עובד זר בעצמם, או להמשיך לפעול לפי ההסדר הישן שבו חברת הסיעוד (המוכרת גם כ"נותנת שירותים") מעסיקה את העובד הזר במשותף עם המטופל.
 • עובד רשאי לתבוע את זכויותיו אך ורק ממי שנחשב למעסיקו.

העסקה באופן בלעדי על ידי המטופל

 • במקרה זה המטופל הוא המעסיק היחידי של העובד, וחייב לשלם לו את שכר העבודה ואת שאר זכויותיו התעסוקתיות.
 • על העובד לתבוע את זכויותיו מהמטופל עצמו.
 • אם המטופל נפטר, על העובד לתבוע את העזבון של המטופל. לא ניתן לתבוע באופן ישיר את היורשים של המטופל.

העסקה משותפת באמצעות חברת סיעוד

 • במקרה של העסקה משותפת עם חברת הסיעוד, כל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד והמטופל), חייב לשלם את שכר העובד ואת הזכויות הסוציאליות שמגיעות לו, על פי החלק היחסי של היקף המשרה המשויך לכל אחד מהם. היקף המשרה שמשויך לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר שעות גמלת הסיעוד שהמטופל זכאי להן מהמוסד לביטוח לאומי, ואילו היקף המשרה שמשויך למטופל הוא יתרת השעות הדרושות על מנת להשלים את היקף המשרה למשרה מלאה. במקרה כזה כל אחד מהמעסיקים (המטופל וחברת הסיעוד) אחראי לתשלום השכר (כל רכיבי השכר וכל התנאים הסוציאליים הנלווים) לפי חלקו היחסי.
דוגמה:
 • מטופל זכאי לגמלת סיעוד רמה א' (9.75 שעות שבועיות של טיפול אישי מהמוסד לביטוח לאומי) - בסה"כ 42 שעות טיפול חודשיות. שעות אלה ממומנות ע"י חברת הסיעוד, והן מהוות 23% ממשרה מלאה (186 שעות).
 • המטופל מממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, כלומר 144 שעות חודשיות, אשר מהוות 77% ממשרה מלאה.
 • אחריות המטופל היא ל-77% מהסכומים שלהם זכאי העובד, ואחריות חברת הסיעוד היא ל-23% הנותרים.
דוגמה:
 • מטופל זכאי לגמלת סיעוד רמה ב' (16 שעות שבועיות של טיפול אישי מהמוסד לביטוח לאומי) - בסה"כ 69 שעות טיפול חודשיות. שעות אלה ממומנות ע"י חברת הסיעוד, והן מהוות 37% ממשרה מלאה (186 שעות).
 • המטופל מממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, כלומר 117 שעות חודשיות, אשר מהוות 63% ממשרה מלאה.
 • אחריות המטופל היא ל-63% מהסכומים שלהם זכאי העובד, ואחריות חברת הסיעוד היא ל-37% הנותרים.
דוגמה:
 • מטופל זכאי לגמלת סיעוד רמה ג' (18 שעות שבועיות של טיפול אישי מהמוסד לביטוח לאומי) - בסה"כ 77 שעות טיפול חודשיות. שעות אלה ממומנות ע"י חברת הסיעוד, והן מהוות 41% ממשרה מלאה (186 שעות).
 • המטופל מממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, כלומר 109 שעות חודשיות, אשר מהוות 59% ממשרה מלאה.
 • אחריות המטופל היא ל-59% מהסכומים שלהם זכאי העובד, ואחריות חברת הסיעוד היא ל-41% הנותרים.

תביעה אישית נגד קרוב משפחה של המטופל

 • במקרים חריגים מכירים בתי המשפט בקיומם של יחסי עבודה בין קרוב משפחה של המטופל לבין המטפל, כלומר קרוב המשפחה ייחשב כמעסיק, והוא יהיה זה שחייב באופן אישי בתשלום השכר ושאר הזכויות הסוציאליות למטופל.
 • מדובר במקרים שבהם מוכח כי מעורבותו של קרוב המשפחה היא מלאה וחורגת מגדר הפעולות המתבקשות באופן טבעי ממערכת הפיקוח על ענייני המטופל.


הודעה מוקדמת לפני התפטרות

תקופת ההעסקה אצל המטופל תקופת ההודעה מראש
בין 7 ימים ל- 3 חודשים 7 ימים לפחות
בין 3 ל- 6 חודשים 14 ימים לפחות
בין 6 חודשים לשנה 21 ימים לפחות
מעל שנה חודש לפחות
דוגמה:

הודעה מוקדמת של עובד שמתפטר

 • עובד בתחום הסיעוד שהועסק במשך 8 חודשים התפטר ביום 01.12.2017.
 • העובד חייב לתת למעסיק 21 ימי הודעה מוקדמת , ולכן תאריך סיום עבודתו יהיה ביום 21.12.2017 .
 • עד למועד זה העובד יכול להמשיך לעבוד כרגיל, והוא זכאי לשכר מלא עבור עבודתו
.
 • בתקופת ההודעה המוקדמת העובד יכול להמשיך לעבוד כרגיל, והוא זכאי לשכר מלא עבור עבודתו. המעסיק רשאי לוותר על הנוכחות של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, אבל הוא עדיין יצטרך לשלם לעובד שכר עבור אותה תקופה.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה הצבורים שלו בתקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם הדבר נעשה בתום לב ומשיקולים של צרכי עבודה, ובתנאי שלפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה. אם העובד רוצה מיוזמתו לנצל את ימי החופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת הוא רשאי לעשות כן, בהסכמת המעסיק.
 • הדרישה מהעובד למתן הודעה מוקדמת לא חלה בנסיבות בהן לא ניתן לדרוש מהעובד להמשיך ולעבוד אצל המעסיק (לדוגמה במקרה שהמעסיק מתעלל בעובד).
 • לפירוט נוסף לגבי הודעה מראש בכתב של עובד זר בתחום הסיעוד ראו מתן הודעה מראש לפני התפטרות של עובד זר בסיעוד.

אי מסירת הודעה מוקדמת כדין

 • במקרה שהעובד לא נתן הודעה מוקדמת, המעסיק יוכל לתבוע בבית הדין לעבודה את את השווי הכספי של תקופת ההודעה המוקדמת אשר העובד היה אמור לתת למעסיק, או לנכותה משכרו האחרון של העובד, בהתאם להוראות חוק הגנת השכר.
דוגמה:
 • עובד בתחום הסיעוד שהועסק במשך 8 חודשים התפטר מעבודתו ביום 01.12.2017 , ללא מתן הודעה מוקדמת.
 • משכורתו החודשית של העובד הנה 5,300 ש"ח.
 • שווי יום קלנדרי של העובד (משכורת חודשית חלקי 30) הנו 176.67 ש"ח.
 • המעסיק רשאי לנכות משכרו האחרון של העובד את 21 ימי ההודעה המוקדמת ובסה"כ סך של 3,710 ש"ח (לפי החישוב: 176.67 ש"ח X‏ 21 ימים).

הגנות על המטופל

 • אי מסירת הודעה מראש כאמור או נטישת המטופל לפני סיום תקופת ההודעה המוקדמת, מהווה הפרה של תנאי הרישיון של העובד ועלולה להביא להרחקת העובד מישראל.
 • לפי החוק, נטישה של אדם חסר ישע, מהווה עבירה פלילית, העשויה להביא לידי הגשת כתב אישום כנגד העובד באותם מקרים בם נטש את העובד את המטופל ,מבלי להעניק לו הודעה מראש כנדרש.

חלף הודעה מוקדמת

אם העובד נתן למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות, והמעסיק החליט לוותר על העסקתו באופן מידי, עליו לשלם לעובד את השכר שהיה מקבל אילו המשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.

דוגמה:
 • עובד בתחום הסיעוד שהועסק במשך 8 חודשים הודיע ביום 01.12.2017 על התפטרותו שתכנס לתוקף ביום 21.12.2017.
 • המעסיק החליט לוותר על המשך העסקתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ודרש מהעובד להפסיק את עבודתו באופן מיידי.
 • במקרה זה יחסי העובד- מעביד יסתיימו ביום 01.12.2017, אך על המעסיק לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת עבור 21 ימי ההודעה המוקדמת.
 • משכורתו החודשית של העובד הנה 5,300 ש"ח.
 • שווי יום קלנדרי של העובד (משכורת חודשית חלקי 30) הוא 176.67 ש"ח.
 • על המעסיק לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת בסך של 3,710 ש"ח (לפי החישוב: 176.67 ש"ח X‏ 21 ימים).

שחרור הכספים שהופקדו לחיסכון פנסיוני ועל חשבון פיצויי הפיטורים

 • החל משנת 2008 חל צו הרחבה המחייב מעסיק להפריש מדי חודש כספים לטובת ביטוח פנסיוני עבור עובדיו .
 • חובה זו חלה גם על מי שמעסיק עובד זר (ראו ביטוח פנסיוני לעובד זר).
 • מכיוון שחיסכון פנסיוני היא חיסכון לטווח ארוך, יש להפקיד את ההפרשות עבור עובדים זרים בקרן שאינה פנסיונית או לפיקדון מיוחד, על מנת שהעובדים יוכלו לפדות את ההפרשות עם סיום תקופת עבודתם בישראל.
 • כשהמעסיק מפקיד את ההפרשות הפנסיוניות עבור העובד בחשבון בנק ייעודי שאינו קופת גמל, אין צורך להפריש את חלקו של העובד לחיסכון הפנסיוני והמעסיק אינו רשאי לנכות את חלקו של העובד משכרו. במקרה זה על המעסיק להפקיד לחיסכון הפנסיוני את רכיב תגמול המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד, אשר גובהם החל מיום 01.01.2017 כדלקמן:
  • 6.5% מהשכר החודשי מהווים תגמולי מעסיק לטובת חסכון פנסיוני,
  • 6% מהשכר החודשי מהווים תגמולי מעסיק על חשבון פיצויי פיטורים .
 • חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים בסיעוד צריכים להפריש את הכספים לפיקדון מיוחד בבנק מזרחי טפחות, שיעמוד לרשות העובד בסיום עבודתו. לפיקדון זה יש להפקיד את רכיב תגמולי המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד ללא רכיב תגמולי עובד. לפרטים נוספים ראו: הפקדת פיקדון חודשי למעסיקים של עובדים זרים בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ולחברות סיעוד.
 • עם סיום עבודתו, על המעסיק לשחרר לעובד את כספי הביטוח הפנסיוני שהופקדו לטובת העובד כאמור לעיל, הן את הרכיב הפנסיוני והן את הכספים שהופרשו על חשבון פיצויי הפיטורים, גם אם העובד התפטר מעבודתו.
  • אומנם, בדרך כלל עובד שמתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים, אלא אם התפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצויים. יחד עם זאת צו ההרחבה קובע שגם עובד שהתפטר זכאי לקבל בסיום עבודתו את הכספים שנצברו לזכותו ברכיב הפיצויים על פי ההפרשות הקבועות בצו ההרחבה,. חובה זו חלה אלא אם בית הדין לעבודה קבע שהתקיימו נסיבות מיוחדות אשר בגינן פטור המעסיק מלשחרר לעובד את הכספים שנצברו ברכיב הפיצויים על פי צו ההרחבה.
 • אם העסקת העובד נעשתה באמצעות חברת סיעוד, חובת התשלום נחלקת בין המטופל לחברת הסיעוד על פי החלק היחסי של כל אחד מהם (ראו דוגמה בהמשך):
  • מעסיק פרטי (שאינו חברת סיעוד) אשר הפקיד לטובת העובד כספים לחיסכון פנסיוני בהתאם לאמור ב צו ההרחבה חייב לשחרר לעובד עם סיום עבודתו את הכספים שנצברו בקופת הפנסיה, גם אם העובד התפטר.
  • במידה והמעסיק הנו חברת סיעוד, זכאי העובד לקבל כספי הפיקדון שהופקד לזכותו, בתנאי שעזב את הארץ בהתאם למועד הקבוע באשרת השהייה שלו.
  • במידה והמעסיק הינו חברת סיעוד והעובד הזר עזב את הארץ לאחר סיום מועד השהייה שלו בארץ, ינוכה לו מכספי הפיקדון קנס בהתאם לזמן שהייתו הבלתי חוקית בארץ לפרטים נוספים ראו:משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד.

תשלום עבור ביטוח פנסיוני, כשהמעסיק לא הפריש לעובד כספים לקרן מיוחדת או לחשבון בנק ייעודי

 • אם המעסיק לא הפריש לעובד כספים לביטוח הפנסיוני לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, עליו לשלם לעובד עם תום עבודתו את הכספים שהיה עליו להפריש לביטוח הפנסיוני על פי צו ההרחבה, החל משנת 2008.
 • למידע על שיעורי ההפרשות שעל המעסיק היה להפריש לביטוח פנסיוני של העובד החל משנת 2008 ראו כאן.

השלמת פיצויי פיטורים במקרה שהעובד התפטר נסיבות שמזכות אותו בפיצויי פיטורים

דוגמה:

דוגמאות לנסיבות שמזכות את העובד המתפטר בפיצויי פיטורים

 • כאשר המעסיק הפריש חלק מהפיצויים לביטוח הפנסיוני, כפי שנדרש בצו ההרחבה (6% נכון לשנת 2017), ולא את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33%), הרי שלצורך תשלום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד על המעסיק לשלם לעובד את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שלא הופרשו לביטוח הפנסיוני.
 • אם העסקת העובד נעשתה באמצעות חברת סיעוד, חובת התשלום נחלקת בין המטופל (או עזבונו במקרה שהמטופל נפטר) לחברת הסיעוד על פי החלק היחסי של כל אחד מהם (ראו דוגמה בהמשך).

מועד תשלום הפיצויים

 • מועד תשלום פיצויי הפיטורים הוא מיד עם סיום יחסי העבודה, כלומר ביום האחרון לעבודה או לכל המאוחר בתוך 15 יום ממועד זה. מהיום ה-16 ועד היום ה-30 מחויב המעסיק בתוספת הצמדה למדד עד ליום התשלום בפועל.
 • אם המעסיק אינו משלם לאחר 30 ימים, רשאי העובד להגיש נגדו תביעה לבית הדין לעבודה ובמקרה כזה יכול בית המשפט לחייב אותו לשלם פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, שיכולים לכלול הפרשי הצמדה בתוספת ריבית של עד 20% בעד כל חודש של איחור בתשלום.


כיצד מחשבים את גובה הפיצויים?

 • פיצויי הפיטורים מחושבים על-ידי מכפלה של השכר האחרון במספר השנים שבהן הועסק העובד.
דוגמה:
 • עובד זר בתחום הסיעוד התפטר עקב מצב רפואי לקוי, המזכה אותו בפיצויי פיטורים לאחר 3 שנים וחצי. הוא השתכר 5,300 ש"ח.
 • במקרה הרגיל, חישוב הפיצויים נעשה כמכפלה של השכר החודשי האחרון במספר השנים שהעובד עבד, כולל החלק היחסי של השנה האחרונה. כלומר, במקרה זה סך הפיצויים הוא 18,550 ש"ח (לפי החישוב: 5,300 X‏ 3.5 שנים).
 • בחישוב פיצויי הפיטורים צריך לקחת בחשבון רק את השכר הבסיסי ולא רכיבים שהם החזר הוצאות, כגון: נסיעות, בגדים וכדומה.
 • אם הופרשו חלק מכספי הפיצויים במסגרת הביטוח הפנסיוני של העובד, יש לשלם לעובד רק את ההפרש, כלומר את החלק שלא הופרש לחסכון הפנסיוני. להרחבה ראו בהמשך.
 • להסבר על חישוב פיצויי פיטורים ואופן חישובם במקרים שונים, למשל במקרה שחל שינוי בגובה השכר של העובד או בחלקיות משרתו, ראו חישוב פיצויי פיטורים.
 • תשלום פיצויי פיטורים כאשר העובד הזר מועסק במשותף על ידי חברת סיעוד והמטופל

  • חברת הסיעוד והמטופל יחלקו ביניהם את סכום פיצויי הפיטורים בהתאם להיקף המשרה שכל אחד מהם העסיק בו את העובד, כך שביחד ישלמו את סכום הפיטורים המלא.
  דוגמה:

  תשלום פיצויי פיטורים לעובד שהועסק 3.5 שנים במשותף על ידי המטופל ועל ידי חברת הסיעוד

  • המטופל זכאי ל- 18 שעות שבועיות של טיפול אישי מהמוסד לביטוח לאומי (גמלת סיעוד רמה ג'), ובסה"כ 77 שעות טיפול חודשיות של עובד המועסק על ידי חברת הסיעוד.
  • משרה מלאה כוללת 186 שעות, ועל כן המטופל מעסיק את העובד ב-109 השעות החודשיות הנותרות המשלימות למשרה מלאה. שעות אלה מהוות 59% משרה. עבור היקף משרה זה בלבד המטופל צריך לשלם את שכרו של העובד ואת זכויותיו הסוציאליות, ובכלל זה פיצויי הפיטורים.
  • 100% פיצויי פיטורים עבור 3.5 שנים, בשכר של 5,300 ש"ח הינם 18,550 ש"ח (לפי החישוב: 5,300 X‏ 3.5 שנים.
  • 77 שעות מהווים 41% ממשרתו של העובד. ולכן על חברת הסיעוד המעסיקה לשלם 41% מפיצויי הפיטורים בסך 7,605.5 ש"ח.
  • המטופל צריך לשלם את היתרה, כלומר 59% מפיצויי הפיטורים - סה"כ 10,944.5 ש"ח.


  תשלום חלק מפיצויי הפיטורים באמצעות הפרשות לביטוח פנסיוני או לקופת פיקדון

  • החל משנת 2008 חל צו הרחבה המחייב מעסיק להפריש מדי חודש כספים לטובת ביטוח פנסיוני עבור עובדיו.
  • חלק מהכספים מופרשים כרכיב פיצויים, והם באים במקום פיצויי הפיטורים שלהם זכאי העובד. למידע מפורט רכיב פיצויים בביטוח פנסיוני.
  • מכיוון שלפי הצו, לא כל פיצויי הפיטורים מופרשים לביטוח הפנסיוני אלא רק חלק מהם (השיעור משתנה משנה לשנה), הרי שבעת הפיטורים על המעסיק להשלים את ההפרש, כלומר לשלם לעובד את החלק מפיצויי הפיטורים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.
  • אם במהלך העסקתו של העובד עלה שכרו, יש לבצע עבור כל שנה השלמת פיצויי פיטורים על פי השכר האחרון ועל פי החלק מהפיצוי (באחוזים) שלא הופרש לביטוח הפנסיוני. (יש להשלים את שיעור הפיצוי עבור כל שנה ל-⅓8 אחוזים מהשכר, כאשר בסיס השכר יהיה השכר האחרון ששולם לעובד ולא השכר ששולם בפועל בכל שנה).
  • לדוגמאות לפי שנת התחלת העבודה ראו חישוב פיצויי פיטורים
  • אם המעסיק לא הפריש כלל כספים לביטוח פנסיוני -
   • עליו יהיה לשלם לעובד פיצויי פיטורים באופן הרגיל (משכורת חודשית אחרונה כפול מספר שנות העסקה).
   • במקרה כזה לא יידרש המעסיק לשלם לעובד את רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני.
  • למידע מדויק על אופן חישוב פיצויי פיטורים לפני מועד תחילת ההעסקה ושיעור הפרשות לביטוח הפנסיוני ראו פורטל חישוב פיצויי פיטורים.

  ניצול ימי החופשה או פדיון ימי חופשה שלא נוצלו

  • עובד זר שהתפטר מעבודתו ולא ניצל בתקופת עבודתו את כל ימי החופשה המגיעים לו, זכאי במועד סיום יחסי העבודה לסכום כסף השווה לדמי החופשה שהיה מקבל אילו היה מנצל בפועל את ימי החופשה.
  • הזכאות מתייחסת לימי חופשה שנצברו ב-3 השנים הקלנדריות (מינואר עד דצמבר) האחרונות שקדמו לשנת סיום עבודתו, בצירוף הימים שנצברו לזכות העובד בשנת העבודה השוטפת (עד למועד סיום ההעסקה).
  • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה הצבורים שלו בתקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם הדבר נעשה בתום לב ומשיקולים של צרכי עבודה, ובתנאי שלפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה. אם העובד רוצה מיוזמתו לנצל את ימי החופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת הוא רשאי לעשות כן, בהסכמת המעסיק.
  • אם העסקת העובד נעשתה באמצעות חברת סיעוד, חובת התשלום מתחלקת בין המטופל לחברת הסיעוד על פי החלק היחסי של כל אחד מהם (ראו סעיף העסקה משותפת באמצעות חברת סיעוד לעיל).
  דוגמה:

  פדיון ימי חופשה לעובד שהועסק 3.5 שנים במשותף על ידי המטופל ועל ידי חברת הסיעוד (ראו דוגמה לעיל)

  • המטופל זכאי ל- 18 שעות שבועיות של טיפול אישי מהמוסד לביטוח לאומי (גמלת סיעוד רמה ג'), ובסה"כ 77 שעות טיפול חודשיות של עובד המועסק על ידי חברת הסיעוד.
  • משרה מלאה כוללת 186 שעות, ועל כן המטופל מעסיק את העובד ביתרת 109 השעות החודשיות של משרתו, המהווים 59% משרה. עבור היקף משרה זה בלבד המטופל צריך לשלם את שכרו של העובד ואת זכויותיו הסוציאליות, לרבות פדיון ימי חופשה.
  • על חברת הסיעוד לשלם לעובד 41% מסכום פדיון החופשה השנתית שמגיע לעובד.
  • המטופל צריך לשלם את היתרה, כלומר 59% מסכום פדיון החופשה השנתית שמגיע לעובד.
 • למידע נוסף ד ראו מנוחה שבועית וחופשות לעובד זר ו - פדיון חופשה שנתית..
 • דמי הבראה שלא שולמו

  • ככלל, עובד זכאי לתשלום דמי הבראה אם השלים שנת עבודה מלאה. להרחבה ראו דמי הבראה.
  דוגמה:
  • עובד הועסק אצל מטופל מ-01.01.2014.
  • העובד התפטר מעבודתו ב-30.06.2017.
  • בהנחה שבסוף כל שנת עבודה נהג המטופל לשלם לעובד את דמי ההבראה שמגיעים לו מדי שנה, זכאי העובד לדמי ההבראה עבור חצי השנה האחרונה להעסקתו.
  • מכיוון שהעובד נמצא בשנת עבודתו הרביעית הוא זכאי לדמי הבראה לפי בסיס של 7 ימי הבראה עבור שנה מלאה. מכיוון שבשנה זו עבד רק חצי שנה, הוא יהיה זכאי למחצית ימי ההבראה - סה"כ 3.5 ימי הבראה.
  • גובה דמי הבראה (נכון לשנת 2017) הוא 378 ש"ח ליום.
  • סה"כ דמי ההבראה שיש לשלם לעובד עבור מחצית השנה האחרונה להעסקתו הם 1,323 ש"ח (3.5 ימים X‏ 378 ש"ח).
  • אם העובד לא קיבל את דמי הבראה עבור תקופת העסקה או עבור חלקה, על המעסיק לשלם לו את דמי ההבראה במועד תשלום השכר האחרון.
  • אם העסקת העובד נעשתה באמצעות חברת סיעוד, חובת התשלום מתחלקת בין המטופל (לחברת הסיעוד על פי החלק היחסי של כל אחד מהם (ראו סעיף העסקה משותפת באמצעות חברת סיעוד לעיל).
  דוגמה:

  תשלום דמי הבראה לעובד שהועסק 3.5 שנים במשותף על ידי המטופל ועל ידי חברת הסיעוד (ראו דוגמה קודמת לעיל)

  • המטופל זכאי ל- 18 שעות שבועיות של טיפול אישי מהמוסד לביטוח לאומי (גמלת סיעוד רמה ג'), ובסה"כ 77 שעות טיפול חודשיות של עובד המועסק על ידי חברת הסיעוד.
  • משרה מלאה כוללת 186 שעות, ועל כן המטופל מעסיק את העובד ב-109 השעות החודשיות השלימות את המשרה למשרה מלאה (186 שעות), ואשר מהוות 59% משרה. עבור היקף משרה זה בלבד המטופל צריך לשלם את שכרו של העובד ואת זכויותיו הסוציאליות, כולל דמי הבראה.
  • 100% מדמי ההבראה הם 1,323 ש"ח.
  • 77 שעות מהוות 41% ממשרתו של העובד, ולכן על חברת הסיעוד המעסיקה לשלם 41% מדמי ההבראה בסך 542.43 ש"ח.
  • המטופל צריך לשלם את היתרה, כלומר 59% מדמי ההבראה - סה"כ 780.57 ש"ח.

  תשלום שכר אחרון

  • יש לשלם לעובד את השכר עבור התקופה האחרונה להעסקתו.
  • במסגרת שכר זה יש לשלם את כל התוספות שהוזכרו לעיל (דמי הבראה, פדיון חופשה,תמורת הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים וכו').
  • בנוסף יש לשלם לעובד את כל הזכויות הסוציאליות הנלוות לתשלום השכר, כגון: הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני של העובד, בגין המשכורת האחרונה.


  נושאים שיש להסדיר מול רשות האוכלוסין וההגירה לאחר ההתפטרות

  • הודעה לרשות על הפסקת עבודה - עובד זר שמתפטר צריך להודיע על כך לתחום היתרים בסיעוד ברשות ההגירה ולהסדיר את המשך אשרת השהיה שלו בישראל.
  • הסדרת המשך שהייה בארץ - עובדת זרה שהתפטרה מעבודתה בשל לידה, צריכה להסדיר את המשך שהייתה ושהיית היילוד בארץ. למידע נוסף ראו שהייה ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה.
  • הסדרת אזור גיאוגרפי שבו יכול העובד לחפש מעסיק חדש - עובד זר בתחום הסיעוד מוגבל ביכולתו להחליף מקום עבודה בישראל. ההגבלות הן גאוגרפיות - לפי חלוקה לאזורים בארץ, וכמותיות - הגבלה על מספר ההחלפות שניתן לבצע.
   • במקרה שעובד זר הפסיק את עבודתו אצל 3 מטופלים סיעודיים לפחות בתקופה של שנתיים, ויש חשש שהוא מנצל לרעה את האשרה שלו, רשות האוכלוסין יכולה לזמן אותו לבירור בנוגע לחשדות אלה. אם הבירור העלה שהעובד הזר ניצל לרעה את האשרה שניתנה לו, רשאי פקיד מוסמך להחליט לבטל או לא לחדש לעובד את האשרה, לאחר שישמע את טענותיו. התפטרות עובד זר מעבודה אצל מטופל סיעודי בעקבות הרעה מוחשית בתנאי עבודתו או בשל נסיבות אחרות ביחסי עבודה שבגינן אין לדרוש מהעובד שימשיך בעבודתו (למשל התעללות בעובד הזר), לא תיחשב כניצול לרעה של אשרת העבודה.
   • למידע נוסף ראו מגבלות על החלפת מקום עבודה לעובד זר סיעודי.


  מעבר של העובד למטופל אחר

  • עובד זר בתחום הסיעוד אינו "כבול" למעסיק מסוים והוא רשאי לעבור בין מעסיקים שהם מטופלים סיעודיים בעלי היתרים תקפים להעסקת עובד זר.
  • החל מיולי 2014, למעט מקרים חריגים, מעבר בין מעסיקים של עובדים זרים בתחום הסיעוד צריך להיות במסגרת אותו האזור הגיאוגרפי שנקבע באשרה של העובד.
  • מעבר מרובה בין מעסיקים עשוי לעורר חשד של ניצול לרעה של אשרת העבודה, ולהוביל לשלילתה לאחר שמיעת טענות העובד.
  • למידע נוסף ראו מגבלות על החלפת מקום עבודה לעובד זר סיעודי.

  תלונות בגין הפרת זכויות של עובדים זרים


  חשוב לדעת

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  פסקי דין


  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים