הקדמה:

אפליית תלמיד או תלמידה מטעמים של רקע חברתי כלכלי הינה אפליה אסורה המהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית
האיסור להפלות חל על כלל בתי הספר בישראל בכל שכבות הגיל ובכל המגזרים
ניתן להגיש תלונה על אפליה פסולה לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך


 • מיון ואפליית תלמידים מטעמים של רקע חברתי -כלכלי אסורים על פי חוק זכויות התלמיד.
 • החוק אוסר על רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם להפלות תלמיד מטעמים אלו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. רישום וקבלה לבתי ספר ובעת הרחקה מבית הספר.
  2. זכויות וחובות התלמידים, כולל כללי המשמעת והפעלתם במידת הצורך.
  3. קביעת תוכניות לימוד נפרדות באותו בית ספר.
  4. שיבוץ לכיתות נפרדות בבית הספר.
דוגמה
שיבוץ תלמיד לכיתה מסוימת בשל היותו מרקע כלכלי קשה מהווה אפליה אסורה.
 • בנוסף קובע החוק כי אפליה אסורה כאמור מהווה עבירה פלילית ועשויה לגרור עונש מאסר של שנה או קנס כספי.

מי זכאי?

 • כלל אוכלוסיית התלמידים והתלמידות בישראל - בכל בתי הספר, בכל שכבות הגיל ובכל המגזרים.

תהליך מימוש הזכות

 • כאשר מתקיימת אפליה על-ידי רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, יש לפנות אל המוסד הרלוונטי בדרישה להפסיק את האפליה. ככל שהאפליה נמשכת, ניתן לנקוט אחת או יותר מהפעולות הבאות:
  • הגשת תלונה במשטרה כנגד האדם או הגוף המפלה - סעיף 5(ב) לחוק זכויות התלמיד קובע שאפליה בנסיבות מסוימות מהווה עבירה פלילית.
  • פנייה לרשות המקומית או לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך - להם סמכות להתערב בהחלטת המוסד החינוכי. למשרד החינוך יש סמכות להורות לכל בית ספר בישראל להפסיק את האפליה, לנקוט צעדים לטיפול באפליה ואף להורות על סגירת בית הספר המפלה. ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך בדרכים הבאות:
   1. דואר - אגף א' לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 9510402
   2. פקס - 02-5602390
   3. דוא"ל - tluna@education.gov.il
   4. טופס תלונה באינטרנט
  • פנייה לוועדת ערר של האגף המוכר הלא רשמי (חרדי) במשרד החינוך - אם האפליה נוגעת לקבלה של תלמיד/ה למוסד חינוכי חרדי, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה לוועדת ערר מטעם משרד החינוך, אשר בסמכותה לחייב את המוסד לקבל את התלמיד/ה לשורותיו. למידע נוסף ראו ערעור על החלטה שלא לקבל תלמיד/ה למוסד חינוך חרדי - ועדת ערר מטעם משרד החינוך.
  • פנייה לייעוץ וסיוע משפטי באמצעות אחד מארגוני הסיוע.

מיונים ותנאי קבלה למוסד חינוכי

 • לא כל מיון ותנאי קבלה אשר מפעיל מוסד חינוכי מהווים אפליה פסולה, וקיומה של אפליה תלוי בנסיבות המקרה.
 • נהלים שונים של משרד החינוך מלמדים על תנאים או מיונים אשר מהווים תנאי קבלה לגיטימיים למוסד או מסגרת, לעומת תנאי קבלה המהווים אפליה פסולה.
דוגמה
מיונים ותנאי קבלה מותרים
 • כיתות נפרדות לבנות ולבנים בחינוך הדתי אינן נחשבות לאפליה.
 • כיתות נפרדות לחינוך מיוחד אינן נחשבות לאפליה. במקרה שההורים או התלמיד (עם הצרכים המיוחדים) עצמו מעוניינים בשילוב בכיתה רגילה עליהם לפנות לרשות המקומית ולבקש לכנס ועדת שילוב לצורך בחינת שילובו של התלמיד בכיתה רגילה.
 • הקפדה על אורח החיים הדתי של התלמיד, בהתאם לכללי משרד החינוך, כתנאי לרישום לבית ספר ממלכתי דתי אינה נחשבת לאפליה.
 • מיון תלמידים בבתי ספר פרטיים על-פי הישגים לימודיים וגביית שכר לימוד אינו נחשב לאפליה.
דוגמה
תנאי קבלה אסורים המהווים אפליה פסולה

חשוב לדעת

 • למעט מיון תלמידים על-פי הישגים לימודיים וגביית שכר לימוד, אסור לבתי ספר פרטיים להפלות תלמידים מסיבות אחרות.
 • לאיסורים נוספים על אפליה או פגיעה בתלמידים במערכת החינוך ראו פורטל תלמידי בית ספר.
 • בבית ספר ממלכתי דתי בו מונהגת תכנית תורנית נוספת במימון ההורים, ואין להורים היכולת הכלכלית לשלם עבורה או שאינם מעוניינים בה, רשאים ההורה והתלמיד להירשם לאותו בית ספר לכיתה בה לא מונהגת התכנית התורנית, ובכל מקרה אין לסרב לרשום תלמיד בגלל היעדר יכולת כלכלית לשלם על תכנית תורנית נוספת.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים