אלמן/נה של ניצול שואה אשר הוכר ע"י חוק ההטבות בחייו, וקיבל גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות זכאי/ת החל מיום 01.06.2014 לקצבה חודשית קבועה מהרשות לזכויות ניצולי השואה
הזכאות חלה בתנאי שניצול השואה נפטר החל מיום 01.06.2011
גובה הקצבה הנו 2,000 ₪ לחודש למשך כל החיים, כל עוד האלמן/נה לא נישא/ה מחדש

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:רעא 1431/17
תאריך:16.11.2017
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • המערערות הן אלמנות של ניצולי שואה אשר הוכרו לפי חוק הטבות לניצולי שואה:
 • בחודש יוני 2014 נכסו לתוקפם תיקונים בחוק נכי רדיפות הנאצים ובחוק הטבות לניצולי שואה:
 • המערערות ביקשו לקבל את הקצבה החודשית הקבועה בסך 2,000 ₪. לטענתן, לאור תיקון מס' 5 לחוק ההטבות והשוואת התנאים, הן זכאיות לקצבה החודשית הקבועה בסך 2,000 ₪ למרות שבני זוגם נפטרו לפני מועד תיקון החוק ביום 01.06.2014. לטענתן, יש להשוות את תנאיהם לאלמנות של ניצולי שואה אשר קיבלו בחייהם גמלה לפי חוק נר"ן, הזכאיות לפי הוראה המעבר בתיקון לחוק, לקבל את הקצבה הקבועה בסך 2,000 ₪ אף אם בן זוגם נפטר 3 שנים לפני מועד כניסת התיקון לתוקף, דהיינו החל מיום 01.06.2011.
 • הרשות לזכויות ניצולי השואה דחתה את בקשתן של המבקשות בטענה שהזכאות לקבלת קצבה חודשית בסך 2,000 ₪ חלה רק על אלמן/נה של ניצולי שואה אשר נפטרו לאחר כניסת התיקון בחוק לתוקף ביום 01.06.2014. לטענת הרשות, הרחבת התיקון בחוק נכי רדיפות הנאצים גם על אלמנות ניצולי שואה שנפטרו במהלך 3 שנים שקדמו לתיקון בחוק, כלומר החל מיום 01.06.2011, חלה רק על אלמנות של ניצולי שואה אשר קיבלו בחייהם גמלה בהתאם לחוק נכי רדיפות הנאצים.
 • לאחר שבקשתן של המבקשות נדחתה בערכאות המשפטיות השונות, הן הגישו בקשת רשות ערעור לבין המשפט העליון, אשר דן בעניינן.

פסיקת בית המשפט העליון

 • בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע שהמערערות זכאיות לקבל מהרשות לזכויות ניצולי השואה קצבה חודשית קבועה בסך 2,000 ₪, כל עוד לא נישאו מחדש.
 • בית המשפט העליון קבע שניתן לעגן בלשון החוק גם את עמדת הרשות לזכויות ניצולי השואה וגם את עמדת המערערות. במקרה זה, יש לבחור בפרשנות המגשימה את תכלית החקיקה באופן טוב יותר.
 • התכלית של תיקון מס' 5 לחוק ההטבות היה להגדיל את הסיוע הניתן לקבוצות הניצולים השונות, ולהשוות המעמד ביניהן, באופן שבו גם נרדפים אשר קיבלו בחייהם גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, יזכו לאותם תגמולים להם זוכים נכים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • בהיעדר התייחסות מפורשת בתיקון מס' 5 לחוק ההטבות, השוללת את זכאותם של נרדפים שנפטרו החל מיום 01.06.2011 להטבות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, יש לבחור את הפרשנות המטיבה יותר עם ניצולי השואה.
 • גם מכח עיקרון השוויון יש להכיר בתוצאה זו. אימוץ הפרשנות המוצעת ע"י הרשות משמעה פגיעה בשוויון בין בני זוג של ניצולי שואה, וזאת בהסתמך על מועד פטירתם, ומבלי שהמחוקק ביקש לקבוע כך במפורש.
 • לאור כל האמור לעיל, קבע בית המשפט העליון שאלמן או אלמנה של ניצולי שואה אשר הוכרו בחייהם ע"י חוק ההטבות וקיבלו גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות זכאים, החל מיום 01.06.2014, לקבל קצבה חודשית קבועה בסך של 2,000 ₪ לחודש, כל עוד לא נישאו מחדש, בתנאי שניצול השואה נפטר החל מיום 01.06.2011.

משמעות

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

פסק הדין באדיבות אתר נבו