אלמן/נה של ניצולי שואה אשר נפטרו החל מיום 01.06.2014 וקיבלו בחייהם גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או קצבה מ ועידת התביעות ובנוסף הטבות לפי חוק ההטבות, זכאים במשך 36 חודשים לתגמול החודשי שקיבל הניצול
לאחר תום 36 החודשים זכאי/ת האלמן/נה כאמור, לגמלה חודשית בסך 2,000 ₪ למשך כל החיים, כל עוד לא נישא/ה מחדש
אלמן/נה של ניצולי שואה כאמור שנפטרו בתקופה שבין יום 01.06.2011 ליום 30.05.2014, זכאים לגמלה חודשית קבועה בסך 2,000 ₪, רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2014
אלמן/נה של ניצולי שואה כאמור, אשר נפטרו עד ליום 01.06.2011 זכאי/ת, לגמלה חודשית קבועה בסך 2,000 ₪, החל מחודש אפריל 2018
 • אלמן או אלמנה של ניצולי שואה אשר נפטרו החל מיום 01.06.2014 וקיבלו בחייהם גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף קבלו הטבות לפי חוק ההטבות, זכאים במשך 36 חודשים לתגמול חודשי בגובה התגמול החודשי שקיבל הניצול, ולא פחות מ 2,000 ₪ לחודש.
 • לאחר תום 36 החודשים זכאים האלמנים/ות כאמור לתגמול חודשי בסך 2,000 ₪ כל ימי חייהם, כל עוד לא נישאו.
 • במקרים בהם קיבל הניצול בחייו תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה עשוי/ה האלמן/נה להיות זכאי/ת לתגמול לכל החיים, עפ"י מבחן הכנסות, למידע נוסף ראו: תגמול לשאירים של ניצולי שואה שקיבלו תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה.
 • אלמנים/ות של ניצולים כאמור אשר נפטרו לפני יום 01.06.2014, זכאים לקצבה חודשית בסך 2,000 ₪, כל עוד לא נישאו מחדש:
  • אם ניצול השואה כאמור נפטר בתקופה שבין יום 01.06.2011 ליום 30.05.2014, הזכאות לקצבה כאמור חלה רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2014.
  • אם ניצול השואה נפטר לפני יום 01.06.2011, הזכאות לקצבה כאמור חלה החל מחודש אפריל 2018 (בין חודש ינואר 2017 עד לחודש אפריל 2018, היו זכאים אלמנים/נות אלה למענק רבעוני בסך 2,500 ₪ לרבעון).

מי זכאי?

 • אלמן או אלמנה של ניצולי שואה אשר קיבלו בחייהם גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף קבלו הטבות לפי חוק ההטבות.
 • בהעדר בן זוג, הקצבה בגובה התגמול הרגיל שקיבל ניצול השואה שנפטר, תשולם לבן או בת של ניצול השואה, שהיו סמוכים על שולחנו של ניצול השואה טרם פטירתו מחמת מום גופני או שכלי, לתקופה של 12 חודשים בלבד.
  • זכאות זו מותנית בהגשת מסמכים רפואיים לגבי מצבם הרפואי הנוכחי של ילדי הניצול. המסמכים שיש להמציא הם:
   • אישור רפואי מהרופא המטפל הכולל אבחנות וטיפולים אותם מקבל החולה.
   • אישור המוסד לביטוח לאומי על שיעור הנכות ושיעור אי הכושר (ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי).
   • פרוטוקול ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי (ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי).
   • אישור אפוטרופסות (במקרה שקיים).
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

גמלה חודשית לאלמן/אלמנה של ניצולי שואה כאמור אשר נפטרו לאחר יום 01.06.2014

 • אלמן או אלמנה של ניצולי שואה אשר נפטרו לאחר יום 01.06.2014 וקיבלו בחייהם גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף גמלת השלמה ממשרד האוצר זכאי/ת לקצבאות הבאות:
  • קצבה בגובה התגמול שקיבל הניצול ערב פטירתו, וזאת לתקופה של 36 חודשים, החל מהחודש שלאחר הפטירה.
   • יש להדגיש שאלמן/נה של ניצול שואה שקיבל בחייו קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות וקצבת השלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה, זכאי/ת לקבל, במשך 36 חודשים, גמלה השווה לסכום הקצבה שקיבל הניצול ערב פטירתו מועידת התביעות ומהרשות לזכויות ניצולי השואה יחד.
  • לאחר תום 36 החודשים זכאי/ת האלמן/נה של ניצולי השואה כאמור, לגמלה חודשית בסך 2,000 ₪ למשך כל ימי חייהם, כל עוד לא נישאו מחדש.
  • בכל מקרה, התגמול שיקבל בן או בת זוג של ניצול שנפטר לא יפחת מ-2,000 ₪.
דוגמה
 • ניצולת שואה אשר קיבלה בחייה קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף גמלת השלמה ממשרד האוצר נפטרה ביום 10.05.2015.
 • בן זוגה יהיה זכאי לתגמול שאירים במשך 36 חודשים, החל מיום 01.06.2015 ועד ליום 30.05.2018. גובה התגמול יהיה שווה לסכום הקצבה שקיבלה ניצולת השואה ערב פטירתה מועידת התביעות ומהרשות לזכויות ניצולי השואה ביחד (ובכל מקרה לא פחות מ-2,000 ₪ לחודש).
 • בתום התקופה של 36 חודשים, יהיה זכאי בן הזוג האלמן לקצבה חודשית בסך 2,000 ₪ לחודש, למשך כל ימי חייו, כל עוד לא נישא בשנית.
 • במקרים בהם קיבל הניצול בחייו תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לפחות שלושה חודשים טרם פטירתו, יהיה בן/בת זוגו זכאי לתגמול לכל ימי חייו, עפ"י מבחן הכנסות, כל עוד לא נישא, וזאת בסכום שלא יפחת מ-2,000 ₪ בחודש. למידע נוסף ראו: תגמול לשאירים של ניצולי שואה שקיבלו תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה.
 • גמלה חודשית לאלמן/נה של ניצולי שואה כאמור, אשר נפטרו לפני יום 01.06.2014

  תהליך מימוש הזכות

  תהליך מימוש הזכאות כאשר ניצול השואה נפטר לאחר יום 01.06.2014

  • בן או בת זוג של ניצול שואה שנפטר יקבל מאת הרשות לזכויות ניצולי השואה מכתב הכולל הסבר והנחיות להמשך קבלת התגמול.
  • בן או בת הזוג של ניצול השואה שנפטר רשאים (לא חובה) לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה, להודיע על פטירת ניצול השואה ולהמציא את תעודת הפטירה שלו.

  תהליך מימוש הזכאות כאשר ניצול השואה נפטר לפני יום 01.06.2014

  • לצורך קבלת הקצבה בסך 2,000 ₪, יש למלא טופס טופס בקשה לקבלת קצבה לאלמנ/ה של ניצול שואה או של נכה מלחמה בנאצים ולשולחו ל רשות לזכויות ניצולי השואה באחד מהדרכים הבאות:
   • בדואר- לכתובת: בנין נצבא רח' יצחק שדה 17 ,ת"ד 57380 תל אביב, מיקוד 6157302.
   • בפקס-פקס מספר 03-5682618
   • בדוא"ל -לכתובת
  • על המבקש לציין בטופס הבקשה את פרטי חשבון הבנק שלו ולצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
   • המחאה מקורית מבוטלת (צ'יק) או צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר ע"י הבנק.
   • אם קיים אפוטרופוס כללי/רכוש, נא לצרף צו מינוי אפוטרופוס מעודכן.
  • הזכאות לקצבה כשניצול השואה כאמור נפטר לפני יום 01.06.2011 הנה מ-1 בחודש שבו תוגש הבקשה, ולא לפני חודש אפריל 2018.
  • מי שקיבל בעבר מענק רבעוני מהרשות לזכויות ניצולי השואה בשל היותו אלמן/נה של ניצול שואה כאמור אינו נדרש להגיש בקשה, והוא יקבל את הקצבה באופן אוטומטי.
  • למידע נוסף ולבירורים, ניתן לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה בטל' מס' 03-5682651 או *5105 .

  הטבות נוספות לזכאים לתגמול שאירים

  • אלמן/נה של ניצול שואה כאמור המקבל תגמול שאירים זכאי/ת לבקש הלוואה לאחת המטרות הבאות: רכישת רכב רפואי, טיפול רפואי (כולל טיפולי שיניים), רכישת דירה, שכר דירה, שיפוצים, נישואי בן/בת או שיקום. לפרטים נוספים ראו הלוואות לניצולי שואה.

  חשוב לדעת

  • הגדרת בן או בת הזוג כוללת גם ידוע או ידועה בציבור של ניצול השואה.
  • כדי להיות מוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה, כידוע/ה בציבור, יש לפנות בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה, ולהמציא מסמכים אשר יש בהם כדי להעיד על היות בני הזוג ידועים בציבור, כגון:
   • תצהירי עדים
   • הסכם חיים משותפים
   • אישורים על ניהול חיים משותפים כגון נסח טאבו, אישור על חשבון בנק משותף, הסכם שכירות
   • אישור מהמוסד לביטוח לאומי / קרן פנסיה - אם המוסד לביטוח לאומי הכיר בבני הזוג כידועים בציבור לאחר מות הניצול, יש להמציא החלטה זו.
   • החלטה שיפוטית, אם קיימת
   • כל מסמך אחר שיש בו כדי לתמוך בטענה.
  • תגמול השאירים ישולם לבן או בת הזוג של הניצול שנפטר גם אם יינשאו מחדש בתקופת 36 החודשים, וכל עוד בני הזוג היו נשואים או ידועים בציבור במועד הפטירה של ניצול השואה.
  • במקרים בהם ניצולי שואה הגישו תביעה לתגמול וזכאותם הוכרה אך הם נפטרו לפני קבלת התגמול, יתכן ויורשיהם יהיו זכאים לתגמול עבור התקופה שבין הגשת התביעה וכלל המסמכים הדרושים לבין פטירת ניצול השואה.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.
  • ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
  הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

  מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

  אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
  הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
  ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
  מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
  יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
  המוסד לביטוח לאומי

  שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
  מרכז תמיכה ומידע 9696*

  זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
  משרד הרווחה והביטחון החברתי

  שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

  אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
  משרד הבריאות

  קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

  הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
  משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים