מתמודדי נפש רשאים לבקש להתאשפז מרצונם במחלקה פסיכיאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי
במהלך אשפוז מרצון נדרשת הסכמת המאושפז לכל טיפול רפואי. במקרה שמדובר בטיפול ב"נזע חשמל" (הלם חשמלי) נדרשת, בנוסף, חתימתו על טופס הסכמה מיוחד
מתמודד נפש שאושפז מרצונו וביקש להשתחרר, ישוחרר תוך 48 שעות אלא אם הפסיכיאטר המחוזי הורה על אשפוזו בכפייה
מאושפזים במחלקה פתוחה עשויים להתאים לחלופות אשפוז, לפרטים ראו בית מאזן עבור מתמודדי נפש ואשפוז בית פסיכיאטרי
לרוב, מרכזי האשפוז מספקים את השירות בהתאם למקום המגורים


מתמודד נפש רשאי לפנות לבית החולים בבקשה להתאשפז מרצונו.

 • מתמודד נפש יאושפז רק לאחר שייבדק ותימצא הצדקה רפואית לאשפוזו.
 • מתמודד נפש שאושפז מרצונו, ישוחרר מרצונו, אלא אם החליט הפסיכיאטר המחוזי על אשפוזו בכפייה.
טיפ
שירותי אשפוז פסיכיאטרי ביתי עשויים להינתן במסגרת הסדרים עם חלק מקופות החולים, למטופלים שנמצאו מתאימים לכך. למידע נוסף ראו:

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • אדם החולה במחלת נפש ומעוניין להתאשפז מרצונו, נדרש לפנות לבית חולים פסיכיאטרי או למחלקה פסיכיאטרית בבית חולים אחר, ולחתום על הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפולים רפואיים.

שלבי ההליך

 • בקשה להתאשפז - חולה המבקש להתאשפז מרצונו בבית חולים, יחתום על טופס הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפול, וגם מי שמביאו, יתבקש לחתום על בקשת אשפוז.
  • בטופס הבקשה יירשמו הפרטים האישיים ומענו של החותם.
  • אם מדובר בחולה קטין או בחולה שמונה לו אפוטרופוס והוא הובא לאשפוז, יתבקש אפוטרופסו לחתום על טופס הבקשה לאשפוז. במקרה של קטין קיימות הוראות מיוחדות לענין ההסכמה לאשפוז. להרחבה ראו אשפוז מרצון של קטין מתמודד נפש.
  • אם החולה (או אפוטרופוסו) אינו מעוניין לחתום על טופס הסכמה לאשפוז ולקבלת טיפול, בקשתו להתאשפז תירשם בפרוטוקול שייערך וייחתם על ידי שני רופאים או על ידי רופא ואחות, והליך האשפוז יימשך כרגיל (ראו להלן).
טיפ
עם זאת, בהתאם לפסיקה, אם מדובר בחולה שמונה לו אפוטרופוס, אשר אינו מוגדר פסול דין, כאשר האפוטרופוס מבקש את האשפוז אך החולה מתנגד - נחוצה שמיעת דעתו של החולה, ואם קיימת מחלוקת, יכריע בכך בית המשפט.
 • בדיקה רפואית לקביעת הצורך באשפוז - לאחר ממילא את טופס ההסכמה לאשפוז, יעבור החולה בדיקה רפואית, נפשית וגופנית, בבית החולים. אם כתוצאה מהבדיקה ייקבע הצורך הרפואי לאשפזו, הוא יאושפז.
 • הזמנת קרוב של החולה לאבחון וקבלת פרטים - תוך 5 ימים מיום אשפוזו, יוזמן קרובו של החולה (בן זוג, הורה, צאצא, אח, אחות, סב, סבה, מאמץ ומאומץ), בידיעת החולה, לצורך אבחון פסיכוסוציאלי ולשם קבלת פרטים נוספים אודות החולה.
 • בקשה להשתחרר מאשפוז - חולה שהתאשפז מרצונו והוא מבקש להשתחרר מבית החולים, יחתום על טופס בקשה לשחרור. אם החולה אינו מעוניין לחתום על טופס הבקשה לשחרור, בקשתו תירשם בפרוטוקול שייערך וייחתם על-ידי שני רופאים או על-ידי רופא ואחות, והחולה ישוחרר לפי הצורך (ראו להלן).
 • שחרור - ככלל חולה שאושפז מרצונו והגיש בקשה לשחרור, ישוחרר תוך 48 שעות ממועד בקשתו. אולם אם מנהל בית החולים סבור כי נתמלאו באותו חולה התנאים לאשפוז כפוי או לאשפוז כפוי שאינו דחוף, יבקש מנהל בית החולים מיד מהפסיכיאטר המחוזי לתת הוראת אשפוז.
  • אם הפסיכיאטר המחוזי נתן הוראת אשפוז, יאושפז החולה בכפייה.
  • אם הפסיכיאטר המחוזי לא נתן הוראת אשפוז תוך 48 שעות מהגשת בקשתו של החולה לשחרור, ישוחרר החולה מבית החולים.

ערעור

חשוב לדעת

 • חתימת החולה על הסכמתו להתאשפז כוללת גם הסכמה לקבלת טיפולים רפואיים. במקרה שמדובר בטיפול בנזע חשמלי (הלם חשמלי), נדרשת חתימה נפרדת של המטופל על טופס הסכמה מיוחד לטיפול.
 • אשפוז מרצון נעשה במחלקות פסיכיאטריות פתוחות.
 • אשפוז מרצון יכול להיות גם באשפוז יום. אשפוז יום הוא מסגרת אשפוז פסיכיאטרית, בה מגיעים המטופלים לבית החולים מספר ימים בשבוע, מספר שעות ביום ללא לינה, בשונה מאשפוז מלא, בה שוהה המטופל בבית החולים במשך 24 שעות ביממה. אשפוז היום מאפשר מסגרת טיפולית אינטנסיבית, מבלי שהמטופל יצטרך להתנתק מביתו וקהילתו. המטופל יכול לפנות לחדר מיון ולבקש להיבדק לצורך אשפוז יום.
 • עבור מאושפזים במחלקה פתוחה עשויות להתקיים חלופות אשפוז. לפרטים ראו בית מאזן עבור מתמודדי נפש ואשפוז בית פסיכיאטרי. חשוב לציין כי אפשרויות אלה עשויות להיות כרוכות בהשתתפות עצמית או מימון מלא של המטופל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות