הקדמה:

אחראי על קטין יכול לפנות לבית חולים פסיכיאטרי או למחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי בבקשה לאשפז את הקטין
אסור לאשפז קטין המתנגד לאשפוז שמלאו לו 15 שנה, אלא באישור בית המשפט שרשאי להחליט על אשפוזו רק אם התקיימו התנאים לאשפוז כפוי של קטין
אם הקטין מתנגד לאשפוז וטרם מלאו לו 15 שנה ניתן לאשפזו, אך יש להעביר את ההחלטה בענין המשך הטיפול לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ונוער
משך האשפוז לא יעלה על חודשיים, אלא אם מדובר באשפוז ללא לינה בבית החולים


 • אחראי על קטין (הורה, הורה מאמץ או אפוטרופוס) רשאי לפנות לבית חולים פסיכיאטרי או למחלקה פסיכיאטרית ולבקש לאשפז שם את הקטין.
 • אם הקטין עצמו אינו מתנגד לאשפוז, יתבצע האשפוז בהתאם להליך המפורט כאן.
 • חוק טיפול בחולי נפש קובע הוראות מיוחדות למקרה שהקטין עצמו מתנגד לאשפוז.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים מתחת לגיל 18.

למי ואיך פונים

 • לפי סעיף 4א(ב) לחוק, אחראי על קטין רשאי לבקש את אשפוזו של הקטין בבית חולים ולהסכים בשמו לאשפוזו ולטיפול בו. לשם כך עליו לפנות לבית חולים פסיכיאטרי או למחלקה פסיכיאטרית בבית חולים אחר, ולחתום בשם הקטין על הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפולים רפואיים.

שלבי ההליך

 • אם הקטין אינו מתנגד לאשפוז, יתבצע ההליך בהתאם לנוהל המפורט כאן.
 • אם הקטין מתנגד לאשפוז, והדבר נודע למנהל בית החולים או לאדם אחר המטפל בקטין בבית חולים, עליו להודיע על כך, בהקדם האפשרי, לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה). העובד הסוציאלי יפעל באופן הבא:
 • אם מלאו לקטין חמש עשרה שנים, על העובד הסוציאלי לפנות לבית המשפט לנוער על מנת שיחליט בעניין. במקרה כזה יחליט בית המשפט על אשפוזו של הקטין רק אם התקיימו התנאים לאשפוז כפוי של קטין.
 • אם לא מלאו לקטין חמש עשרה שנים, על העובד הסוציאלי להביא את עניינו של הקטין לוועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער, אשר תבחן אם לא ניתן לטפל בקטין אלא בדרך של אשפוז ותורה על המשך אשפוזו או על שחרורו של הקטין בהתאם לממצאיה.

משך האשפוז

 • משך האשפוז לא יעלה על חודשיים, אלא אם מדובר באשפוז שאינו כולל לינה בבית חולים.
 • ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער רשאית, לפי בקשה מנומקת בכתב של מנהל בית החולים, להאריך בהתאם לתכנית טיפול, או תקופת האשפוז לתקופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על שלושה חודשים, אם שוכנעה כי הקטין זקוק לטיפול המחייב את הארכת תקופת האשפוז.
 • האחראי על קטין, עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), או קטין שמלאו לו חמש עשרה שנים, וכן מנהל בית החולים, רשאים, בכל עת, לפנות אל הועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ולנוער בבקשה לדיון נוסף בעניין אשפוזו של הקטין.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי, במחוז שבו יושב בית המשפט לנוער.
 • על החלטת הועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ונוער ניתן לערער באותו אופן שמערערים על החלטת הועדה הפסיכיאטרית המחוזית הרגילה. לפירוט נוהלי הערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית מחוזית ראו בערך אשפוז מרצון של מתמודדי נפש

חשוב לדעת

 • קטין אשר אחד מהוריו הורשע בביצוע עבירת מין או אלימות כלפי ילדו, או מתנהל נגדו משפט פלילי בשל עבירה כזו, זכאי להרחקת ההורה הפוגע ממעגל הטיפול בו, כך שלא יימסר לאותו הורה מידע לגבי טיפול רפואי באותו ילד ולא תידרש הסכמתו לטיפול רפואי בילד.
 • במקרה שעניינו של קטין מעל גיל 15 הועבר לבית המשפט לנוער, על בית המשפט למנות לקטין עורך דין על מנת שייצגו, אלא אם כן הקטין בחר להיות מיוצג על-ידי עורך דין מטעמו.