אדם האחראי על קטין (הורה, הורה מאמץ או אפוטרופוס) רשאי לבקש לאשפז את הקטין בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי
אם מלאו לקטין 15 שנה, הוא יכול לפנות בעצמו בבקשה להתאשפז
חוק טיפול בחולי נפש קובע מה קורה אם אין הסכמה בין הקטין והאחראי עליו לגבי האשפוז
ניתן לבדוק אפשרות לאשפוז בית פסיכיאטרי, אך ייתכן שהשירות יהיה כרוך בתשלום


קטין יכול לפנות לבית חולים פסיכיאטרי באמצעות האחראי עליו (הורה, הורה מאמץ או אפוטרופוס) ולבקש להתאשפז מרצונו.

 • אם מלאו לקטין 15 שנה, הוא יכול לפנות בעצמו לבית החולים ולבקש להתאשפז מרצונו.
 • קיימת חשיבות להסכמה לאשפוז הן מצד האחראי על הקטין והן מצד הקטין עצמו. במקרה שאחד מהם מתנגד לאשפוז, קובע החוק הוראות מיוחדות כיצד לפעול.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים (מתחת לגיל 18) הפונים לאשפוז פסיכיאטרי.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות לבית חולים פסיכיאטרי או למחלקה פסיכיאטרית בבית חולים אחר.
  • האחראי על קטין שמעוניין להתאשפז מרצונו יחתום בשם הקטין על הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפולים רפואיים.
  • קטין שמלאו לו 15 שנה יכול לפנות, לבקש להתאשפז, ולחתום על ההסכמה לאשפוז בעצמו.
 • אם האחראי על הקטין מתנגד לאשפוז, הקטין לא יאושפז והעניין יועבר להכרעת בית משפט לנוער. למידע נוסף ראו אשפוז פסיכיאטרי בהסכמת הקטין בלבד.
טיפ
 • ניתן לבדוק התאמה של הקטין והמסגרת הביתית לאשפוז בית פסיכיאטרי במקום בבית החולים.
 • אשפוז בית פסיכיאטרי לא מסופק על ידי כל קופות החולים ועשוי להיות כרוך בתשלום

שלבי ההליך

 • במקרה שהפנייה לאשפוז נעשתה על-ידי הקטין עצמו (ובתנאי שמלאו לו 15 שנה):
  • אם האחראי עליו אינו מתנגד לאשפוז, יאושפז הקטין בהתאם לנוהל הרגיל.
  • אם האחראי עליו מתנגד לאשפוז, יועבר העניין להכרעת בית המשפט. להרחבה ראו אשפוז פסיכיאטרי בהסכמת הקטין בלבד.
 • במקרה שהפנייה נעשתה על-ידי האחראי על הקטין:
  • אם הקטין עצמו אינו מתנגד לאשפוז, יתנהל ההליך הרגיל. להרחבה ראו אשפוז מרצון של מתמודדי נפש.
  • אם הקטין מתנגד לאשפוז, קובע החוק הוראות מיוחדות. להרחבה ראו אשפוז פסיכיאטרי של קטין בהסכמת האחראי עליו.
  • משך האשפוז:
   • משך האשפוז כאשר ניתנה הסכמת האחראי, לא יעלה על חודשיים, אלא אם מדובר באשפוז שאינו כולל לינה בבית חולים.
   • ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער רשאית, לפי בקשה מנומקת בכתב של מנהל בית החולים, להאריך בהתאם לתוכנית טיפול, או תקופת האשפוז לתקופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על שלושה חודשים, אם שוכנעה כי הקטין זקוק לטיפול המחייב את הארכת תקופת האשפוז.
   • האחראי על קטין, עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), או קטין שמלאו לו 15 שנים, וכן מנהל בית החולים, רשאים בכל עת לפנות אל הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ולנוער בבקשה לדיון נוסף בעניין אשפוזו של הקטין.

ערעור

 • דרכי הערעור תלויות בשאלה אם הושגה הסכמה לאשפוז הן מצד הקטין והן מצד האחראי לו.
  • במקרה שהאשפוז נעשה בהסכמת הקטין ובהסכמת האחראי, הערעור על ההחלטות השונות ייעשה באופן המפורט כאן.
  • במקרה שניתנה הסכמת האחראי, אך הקטין עצמו מתנגד, יתבצע הערעור באופן המפורט כאן.
  • במקרה שהקטין (שמלאו לו 15) ביקש בעצמו להתאשפז, אך האחראי עליו התנגד, יתבצע הערעור באופן המפורט כאן.

חשוב לדעת

 • קטין בן 15 ומעלה שחתם בעצמו על הסכמה לאשפוזו מרצון ומעוניין להשתחרר מבית החולים, יחתום על טופס בקשה לשחרור וישוחרר לפי רצונו בתוך 48 שעות מחתימתו על הבקשה.
 • קטין שאחד מהוריו הורשע בביצוע עבירת מין או אלימות כלפי ילדו, או מתנהל נגדו משפט פלילי בשל עבירה כזו, זכאי להרחקת ההורה הפוגע ממעגל הטיפול בו, כך שלא יימסר לאותו הורה מידע לגבי טיפול רפואי באותו ילד ולא תידרש הסכמתו לטיפול רפואי בילד.
 • אשפוז של קטינים נעשה בדרך כלל במחלקות אשפוז מיוחדות לנוער המצויות בבתי חולים פסיכיאטריים או בבתי חולים כלליים.
 • משרד הרווחה והביטחון החברתי מפעיל פנימיות פוסט אשפוזיות, המיועדות לחניכים אחרי אשפוז פסיכיאטרי או כחלופה לאשפוז ומניעתו- לרשימת הפנימיות.
 • חתימת החולה על הסכמתו להתאשפז כוללת גם הסכמה לקבלת טיפולים רפואיים. במקרה שמדובר בטיפול בנזע חשמלי (הלם חשמלי), נדרשת חתימה נפרדת של המטופל על טופס הסכמה מיוחד לטיפול.
 • אשפוז מרצון נעשה במחלקות פסיכיאטריות פתוחות.
 • אשפוז מרצון יכול להיות גם באשפוז יום. אשפוז יום הוא מסגרת אשפוז פסיכיאטרית, בה מגיעים המטופלים לבית החולים מספר ימים בשבוע, מספר שעות ביום ללא לינה, בשונה מאשפוז מלא, בה שוהה המטופל בבית החולים במשך 24 שעות ביממה. אשפוז היום מאפשר מסגרת טיפולית אינטנסיבית, מבלי שהמטופל יצטרך להתנתק מביתו וקהילתו. המטופל יכול לפנות לחדר מיון ולבקש להיבדק לצורך אשפוז יום.
 • עבור מאושפזים במחלקה פתוחה עשויות להתקיים חלופות אשפוז. לפרטים ראו בית מאזן עבור מתמודדי נפש ואשפוז בית פסיכיאטרי. חשוב לציין כי אפשרויות אלה עשויות להיות כרוכות בהשתתפות עצמית או מימון מלא של המטופל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים