הקדמה:

מעסיק המעוניין להעסיק נער מעל גיל 16 ומתחת לגיל 18 לאחר השעה 22:00 חייב לקבל היתר מראש ממשרד העבודה והרווחה
ההיתר ניתן לתקופה של שנה אחת
בכל מקרה אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 18 לאחר השעה 23:00 במהלך שנת הלימודים, ולאחר השעה 24:00 בחופשה

מעסיק המעוניין להעסיק נער מעל גיל 16 ומתחת לגיל 18 לאחר השעה 22:00 חייב לקבל היתר מראש ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 • את ההיתר יש לקבל מראש, לפני תחילת העסקתו של הנער בשעות אלה.
 • תוקף ההיתר לשנה אחת בלבד (לאחר מכן ניתן להגיש בקשה חוזרת).
 • בכל מקרה לא יינתן היתר להעסקת הנער לאחר השעה 23:00.
 • למרות האמור לעיל, בתקופה של חופשת לימודים רשמית ניתן להעסיק בני נוער בגילאי 16- 18 עד השעה 24:00. אם ההעסקה הסתיימה לאחר השעה 23:00, על המעסיק להחזיר את הנער לביתו, שלא בתחבורה ציבורית, מיד לאחר סיום העבודה.
  • הוראה זו בתוקף עד ליום 01.09.2019.
  • מעסיק שהפר את חובתו להחזיר את הנער לביתו לאחר השעה 23:00, צפוי לקנס פלילי ולקנס מנהלי לפי חלק ב' לתוספת השניה של חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מעסיק המעוניין להעסיק בני נוער לאחר השעה 22:00.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לקבלת היתר.
 • את הבקשה יש למלא על גבי טופס בקשה למתן היתר מיוחד להעבדת צעירים בלילה (16-18).
 • את טופס הבקשה ניתן למסור במסירה אישית או לשלוח בדואר אל הממונה על חוק עבודת הנוער, במשרד העבודה והרווחה, בכתובת הבאה:
  • אגף הרישוי - חוק עבודת הנוער, מינהל הסדרה ואכיפה
  • משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
  • דרך מנחם בגין 125
  • תל אביב – יפו 6701201
 • את הבקשה יש לשלוח לכל הפחות – שבועיים לפני מועד ההעסקה הצפוי.
 • יש להימנע מהעברת בקשה בפקס, זאת כדי למנוע קבלת מסמך משובש או בלתי קריא.

חשוב לדעת

 • לשאלות ובירורים ניתן לפנות לאגף ההסדרה:
  • בדוא"ל: Hasdara.AvodatNoar@Economy.gov.il
  • בטלפונים 03-7347910/26/51