אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 18 מהשעה 20:00 בערב עד השעה 08:00 למחרת, ובמהלך חופשת לימודים החל מהשעה 01:00 ועד השעה 08:00 למחרת
אסור להעסיק בני נוער בגילאי 18-16 שחוק לימוד חובה לא חל עליהם החל מהשעה 22:00 בלילה ועד השעה 06:00 בבוקר למחרת
העסקת בני נוער מעבר לשעות העבודה המותרות אינה פוטרת את המעסיק מתשלום עבור שעות נוספות
ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה נגד מי שמעסיק נערים בשעות הלילה
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה


איסור העסקה בלילה

 • אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 18 בין השעות 20:00 בערב ל-08:00 בבוקר למחרת.
 • אסור להעסיק בני נוער בגילאים 16 עד 18 שחוק לימוד חובה לא חל עליהם בין השעות 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר למחרת. (במקרים מסוימים המפורטים בהמשך, ניתן לבקש היתר להעסיק בני נוער בחלק משעות אלה).
 • בתקופה של חופשת לימודים רשמית ניתן להעסיק בני נוער בגילאי 18-16 עד השעה 01:00, בתנאי שאין למחרת יום לימודים.
 • אם ההעסקה הסתיימה לאחר השעה 23:00 על המעסיק להחזיר את העובד הצעיר לביתו, שלא בתחבורה ציבורית, מיד לאחר סיום העבודה. יציאה ממקום העבודה בטווח של עד חצי שעה ממועד סיום העבודה, תיחשב כיציאה מהעבודה מיד לאחר סיום העבודה.
 • נערים שמועסקים בשעה שאין בה תחבורה ציבורית , זכאים להסעה הביתה מטעם המעסיק אם אין להם סידור אחר.


העסקת נוער בלילה על פי היתר

 • למרות מה שצוין, במקרים מסוימים השר הממונה על תחום העבודה רשאי להתיר העסקת נער בלילה:
 1. במקומות שבהם עובדים במשמרות, השר רשאי להתיר העסקת בני נוער מעל גיל 16 עד השעה 23:00;
 2. במקרי חירום (הכרזת אסון המוני, הכרזה על מצב מיוחד בעורף או גיוס כללי בצו 8);
 3. במקום שבו עובדים ברציפות ורק אם השר סבור שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר (מגיל 16) רשאי השר להתיר לו להיות מועסק בלילה;
 4. במקרים שבהם השר סבור כי רצוי לעשות כן למען האמנות, וכי הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער, השר רשאי להתיר העסקת נער שמלאו לו 10 שנים עד שעה 24:00.
 5. השר רשאי להתיר העסקת צעיר (מעל גיל 16) עד שעה 24:00 בחקלאות או במפעל תעשייה שבהם עובדים במשמרות, אם קיימים תנאים מיוחדים המצדיקים העסקתו בשעות אלה;
 6. השר רשאי להתיר העסקת צעיר משעה 05:00 בעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה.
 • מעסיק שבידיו היתר להעסקת נער בלילה, חייב להעסיקו בהתאם לתנאי ההיתר.

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • מעסיק המעוניין לקבל היתר להעסקת בני נוער בלילה, יכול לפנות אל מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה במשרד העבודה. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו בקשה להיתר להעסקת נוער בלילה.
 • אם המעסיק דורש מנער לעבוד בשעות הלילה בניגוד להוראות החוק שצוינו, ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:
  • להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • לפנות לטלמסר של שירות התעסוקה בטלפון: 1-800-354-354.
  • לפנות אל הסתדרות הנוער העובד והלומד בטלמסר: 054-4001100 או *1121 מכל מכשיר טלפון נייד.
 • בני נוער שהועסקו בלילה בשעות הלילה בניגוד להוראות החוק עשויים להיות זכאים לפיצויים בשל הפרת החוק. ניתן לתבוע את המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה, ובית הדין יכול לפסוק פיצויים לטובת העובד גם אם לא נגרם לו נזק ("פיצויים לדוגמה").
 • מי שמעסיק נוער בעבודת לילה שלא בהתאם לתנאי ההיתר צפוי לקנס מינהלי לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה בשיעור של 11,360 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-22,730 ₪ על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.
 • מי שמעסיק נוער בעבודת לילה בלי היתר צפוי לקנס לפי התוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה בשיעור של 19,880 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-39,770 ₪ על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.
 • מעסיק שלא החזיר צעיר שסיים לעבוד לאחר השעה 23:00 לביתו, בסיום עבודתו של הצעיר צפוי לקנס בשיעור של 11,360 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-22,730 ₪ על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.

חשוב לדעת

 • מי שמעסיק בני נוער מעבר לשעות המותרות, חייב לשלם להם גמול עבור שעות נוספות, למרות העובדה שמדובר בהעסקה המנוגדת לחוק.
 • העסקת נערים מעל גיל 16 לאחר השעה 20:00 -
  • נוסח חוק עבודת הנוער משנת 1953 קובע כי ניתן להעסיק אחרי השעה 20:00 רק נערים מעל גיל 16 שחוק לימוד חובה אינו חל עליהם. בפועל (ולאור העובדה כי חוק לימוד חובה חל למעשה כמעט על כל נער) לא ברור מנוסח החוק אם ההגבלה חלה על נערים מעל גיל 16 או שמא ניתן להעסיק נערים אלה עד השעה 22:00.
  • בהתאם לפנקס המידע שפירסם מינהל האכיפה וההסדרה (האחראי על אכיפת החוק), האיסור על העסקת נערים אחרי השעה 20:00 חל רק על נערים מתחת לגיל 16, ומותר להעסיק כל נער שמעל גיל 16 אחרי השעה 20:00 ועד השעה 22:00. לאחר השעה 22:00 ניתן להעסיק בני נוער רק אם התקבל היתר מהשר ובהתקיים נסיבות מיוחדות, וגם זאת עד השעה 23:00 בלבד.
  • עם זאת, באתר משרד העבודה נכתב בהדגשה כי ניתן להעסיק אחרי השעה 20:00 ועד 22:00 בלילה רק נערים מעל גיל 16 שחוק לימוד חובה לא חל עליהם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים