הקדמה:

אסור להעסיק נערים יותר מ-8 שעות ביום ויותר מ-40 שעות בשבוע
ניתן להעסיק צעירים בגילאי 16 - 18 עד תשע שעות ביום אך לא יותר מ-40 שעות בשבוע
קיים איסור העסקת נוער בעבודת לילה עם החרגות חלקיות (ראו בערך)
ביום שלפני יום המנוחה או לפני יום חג שבו לא עובדים, יועבדו הנערים לא יותר משבע שעות
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה והרווחה


סעיף 20 לחוק עבודת הנוער קובע את משך הזמן שבו ניתן להעסיק נוער (מס' שעות העבודה ביום ובשבוע).

 • אסור להעביד נער (מתחת לגיל 18) יותר מ-8 שעות עבודה ליום ויותר מ-40 שעות עבודה לשבוע.
 • למרות האמור לעיל, במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ-8 שעות עבודה ליום, מותר להעביד צעיר (בגילאי 16 - 18) עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות עבודה.
 • ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, אסור להעביד נער יותר משבע שעות עבודה.

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

ילדים מתחת לגיל 16

 • לא יועבדו יותר מ-8 שעות ביום רגיל.
 • לא יועבדו יותר מ-7 שעות ביום שלפני יום המנוחה השבועי וביום שלפני יום חג שבו אין הם עובדים.
 • לא יועבדו יותר מ-40 שעות בשבוע.

צעירים בגילאי 16 - 18

 • לא יועבדו יותר מ-9 שעות ביום במקומות שבהם מותר לעבוד יותר מ-8 שעת ביום, ולא יותר מ-8 שעות ביום במקומות העבודה האחרים.
 • לא יועבדו יותר מ-7 שעות ביום שלפני יום המנוחה השבועי וביום שלפני יום חג שבו אין הם עובדים.
 • לא יועבדו יותר מ-40 שעות בשבוע.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם המעביד מפר את הזכות, ודורש מהנער לעבוד מעבר למכסת השעות היומית או השבועית המותרת, ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:
 • מעסיק אשר העסיק נוער מעבר לשעות העבודה כאמור צפוי לקנס לפי התוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה בשיעור של 17,640 ש"ח אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-35,280 ש"ח על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים