על רוב החלטות רשם ההוצאה לפועל לא ניתן לערער ישירות ויש לבקש רשות ערעור
את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית משפט השלום
אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות ערעור בגוף ההחלטה עצמה, אין צורך לבקש רשות ערעור וניתן להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט
במקרים מסוימים ניתן להגיש ערעור ישירות ללא קבלת רשות ערעור מראש


ככלל, על החלטת רשם ההוצאה לפועל לא ניתן לערער באופן אוטומטי, ויש לקבל רשות להגשת הערעור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת רשם ההוצאה לפועל ומעוניין לערער על החלטתו, ובתנאי שההחלטה שעליו הוא רוצה לערער אינה נכללת ברשימת המקרים שבהם אין צורך לקבל רשות לערער.

למי ואיך פונים

מתן רשות ערעור מאת רשם ההוצאה לפעול

 • במקרה שרשם ההוצאה לפועל כלל בתוך החלטתו גם מתן רשות לערער, ניתן להגיש ערעור לבית משפט השלום ללא צורך בבקשה נוספת:
  • אם ההחלטה ניתנה בפני האדם שמעוניין לערער - עליו להגיש את הערעור בתוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
  • אם ההחלטה לא ניתנה בפני האדם המעוניין לערער - עליו להגיש את הערעור בתוך 20 ימים מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה.
 • על אופן הגשת הערעור ראו להלן תחת הכותרת "הגשת הערעור עצמו לאחר שניתנה רשות לערער".

מתן רשות לערער מאת שופט בית משפט השלום

 • במקרה שהרשם לא כלל בהחלטתו רשות לערער, יש לפנות לבית משפט השלום ולבקש רשות לערער:
  • אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
  • אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער - יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום המצאת ההחלטה למערער.
 • במסגרת הבקשה יש לפרט את נימוקי הערעור ולצרף אליה את המסמכים הבאים:
  1. תצהיר לאימות העובדות.
  2. העתק מאושר מההחלטה או הצו שעליהם מערערים (צילום של ההחלטה עם חותמת של לשכת ההוצאה לפועל המאשרת כי הצילום זהה למקור).
  3. העתק מכל מסמך אחר שעליו מסתמך המערער.
 • את הבקשה והמסמכים המצורפים אליה יש להגיש במספר העתקים המספיק לבית המשפט, לרשם ההוצאה לפועל ולמשיבים (כל הצדדים האחרים בתיק).

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה לרשות ערעור, על המערער להמציא העתק מהבקשה לצדדים האחרים.
 • אם החליט בית המשפט, לאחר שעיין בבקשת רשות הערעור שהיא לא מצריכה תשובה מהצדדים האחרים, הוא ידחה אותה מיד (המשמעות: אישור החלטת רשם ההוצאה לפועל). אם לא החליט כך, על הצדדים האחרים להשיב לבקשה.
 • לאחר מכן ייקבע מועד לדיון בנוכחות הצדדים. בית המשפט רשאי להורות לצדדים לסכם את טענותיהם בכתב או בעל פה ועל יסוד סיכומיהם לכתוב את החלטתו.
 • בית המשפט יכול:
  • לדחות את הבקשה (כלומר לא להעניק רשות ערעור).
  • לקבל את הבקשה ולדון בה כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם.
  • לקבל את הבקשה (כלומר לתת רשות לערער), אך לא לדון בערעור עצמו.
   • במקרה כזה על המערער להגיש את הערעור בתוך 20 ימים מיום שהומצאה לידו ההחלטה על מתן רשות הערעור. אם ההחלטה ניתנה בפניו, עליו להגיש את הערעור בתוך 20 ימים מיום שניתנה (על אופן הגשת הערעור ראו להלן תחת הכותרת "הגשת הערעור").

ערעור על החלטת בית משפט השלום לתת רשות ערעור או לא

 • על החלטה של בית משפט השלום להעניק רשות ערעור לא ניתן לערער כלל.
 • על החלטה שלא להעניק רשות ערעור לא ניתן לערער באופן אוטומטי אלא יש לבקש רשות לערער מבית המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי בידי עורך דין.

הגשת הערעור עצמו לאחר שניתנה רשות לערער

 • במקרה שבו נתן בית משפט השלום רשות לערער אך החליט שלא לדון בערעור עצמו וכן במקרה שבו רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף ההחלטה שעליה רוצים לערער:
  • אם ההחלטה ניתנה בפני המערער - על המערער להגיש את הערעור בתוך 20 ימים מהמועד שניתנה ההחלטה.
  • אם ההחלטה ניתנה שלא בפני המערער - על המערער להגיש את הערעור בתוך 20 ימים מהמועד שהומצאה לו.
 • את הערעור יש להגיש במספר עתקים מספיק לבית המשפט, לרשם ההוצאה לפועל ולמשיבים (שאר הצדדים בתיק).
 • במסגרת הערעור, על המערער לפרוש את הנימוקים העובדתיים והמשפטיים לבקשת הערעור.
 • אל הערעור יש לצרף את המסמכים הבאים (אלא אם הם כבר צורפו לבקשת הרשות לערער):
  1. העתק מאושר מההחלטה או מהצו שעליהם הוא מערער.
  2. העתק של כל מסמך שעליו הוא מסתמך.
  3. תצהיר לאימות העובדות.
 • המשיב בערעור יהיה מי שהיה בעל דינו של המערער (הצד שהיה מול המערער) בעניין שבו ניתנה ההחלטה או הצו שעליהם הערעור.
 • בית המשפט יכול להורות על צירופו של כל אדם אחר כמשיב.
 • המשיב רשאי להגיש תצהיר תשובה בצירוף העתקים מאושרים של המסמכים שהוא מסתמך עליהם.
 • העתק מכתב הערעור והמצורפות אליו יומצאו למשיבים ולרשם ההוצאה לפועל.
 • בית המשפט הדן בערעור יכול לאשר את ההחלטה או הצו שמערערים עליהם, לבטלם או לשנותם.
 • בית המשפט הדן בערעור רשאי להורות למערער להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיו של המשיב, בתוך מועד שקבע. במקרה שהמערער לא קיים את ההוראה בדבר הערובה, יירשם הערעור לדחייה ותומצא על כך הודעה לכל בעלי הדין.

ערעור על החלטת בית משפט השלום שדן בערעור

 • על ההחלטה של בית המשפט בערעור לא ניתן לערער באופן אוטומטי.
 • ניתן לבקש רשות לערער. את הבקשה יש להגיש לבית המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי בידי עורך דין.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לערער על החלטה לתת רשות ערעור.
 • הגשת בקשת רשות ערעור אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי. חייב המעוניין לעכב את הליכי ההוצאה לפועל עד לסיום הדיון בבקשת רשות הערעור שהגיש או עד סיום הדיון בערעור עצמו, צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים. בקשה זו ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שאליו מוגשת בקשת רשות הערעור.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים