ניתן במקרים מסוימים להגיש ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער מראש
ערעור על החלטת הרשם בעניין ביצוע פסק דין בענייני משפחה יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים
ערעור על החלטות בעניינים אחרים יש להגיש לבית משפט השלום בתוך 20 ימים


במקרים מסוימים ניתן להגיש ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל ישירות לבית המשפט ללא צורך להגיש בקשת רשות ערעור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

למי מגישים את הערעור

 • ערעור על החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל לגבי ביצוע פסק דין בענייני משפחה - יש להגיש את הערעור לבית המשפט לענייני משפחה שנתן את פסק הדין שהוגש לביצוע.
 • ערעור על החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל לגבי ביצוע פסק דין בענייני משפחה אבל פסק הדין לא ניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה - יש להגיש את הערעור לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו נמצאת לשכת ההוצאה לפועל שבה ניתנה ההחלטה.
 • בכל המקרים האחרים יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום.

מתי מגישים את הערעור

 • ערעור על החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל לגבי ביצוע פסק דין בענייני משפחה:
  • אם ההחלטה שעליה מערערים ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש את הערעור בתוך 15 ימים מיום מתן ההחלטה.
  • אם ההחלטה שעליה מערערים לא ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש את הערעור בתוך 15 ימים מיום שההחלטה הומצאה למערער.
 • ערעור על החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל לגבי ביצוע פסק דין שאינו בענייני משפחה:
  • אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש את הערעור בתוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
  • אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער - יש להגיש את הערעור בתוך 20 ימים מיום שההחלטה הומצאה למערער.

כיצד מגישים את הערעור

 • את הערעור יש להגיש במספר העתקים מספיק לבית המשפט, לרשם ההוצאה לפועל ולכל המשיבים.
 • בערעור יש לפרט את הנימוקים העובדתיים והמשפטיים ולצרף את המסמכים הבאים (אלא אם המסמכים הללו צורפו כבר לבקשת רשות הערעור):
  1. העתק מאושר מההחלטה או מהצו שעליהם מערערים (צילום של ההחלטה עם חותמת של לשכת ההוצאה לפועל שמאשרת שהצילום זהה למקור).
  2. העתק של כל מסמך שעליו מסתמכים בערעור.
  3. תצהיר לאימות העובדות.
 • המשיב בערעור יהיה מי שהיה מול המערער בעניין שבו ניתנה ההחלטה או הצו שעליהם מבקשים לערער.
 • בית המשפט יכול להורות על צירופו של כל אדם אחר כמשיב.
 • על המערער לדאוג להמציא למשיבים ולרשם ההוצאה לפעול העתק מכתב הערעור ומהמסמכים שמצורפים אליו.

שלבי ההליך

 • המשיב רשאי להגיש תצהיר תשובה בצירוף העתקים מאושרים של המסמכים שהוא מסתמך עליהם.
 • בית המשפט יכול לאשר את ההחלטה או הצו שמערערים עליהם, לבטלם או לשנותם.
 • בית המשפט רשאי להורות למערער להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיו של המשיב בתוך זמן מסוים. אם המערער לא יפקיד את הערובה, הערעור יידחה והודעה על כך תישלח לכל בעלי הדין.

ערעור על פסק הדין בערעור

 • על פסק דין שניתן בערעור על-ידי בית משפט השלום או בית המשפט לענייני משפחה לא ניתן לערער באופן אוטומטי ויש להגיש בקשת רשות לערער.
 • את הבקשה יש להגיש לבית המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי בידי עורך דין.

עיכוב הליכים

 • הגשת ערעור לא מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי.
 • חייב שמעוניין לעכב את הליכי ההוצאה לפועל עד לסיום הדיון בערעור, צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שאליו מוגש הערעור.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים