הקדמה:

במקרים מסוימים, המפורטים בערך זה, ניתן להגיש ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער מראש
ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל בנוגע לביצוע פסק דין בענייני משפחה יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים
ערעור על החלטות בעניינים אחרים יש להגיש לבית משפט השלום בתוך 20 ימים


במקרים מסוימים, המפורטים בהמשך, ניתן להגיש ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל ישירות לבית המשפט ללא צורך להגיש בקשת רשות ערעור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

למי מגישים את הערעור

 • אם מדובר בערעור על החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל לגבי ביצוע פסק דין בענייני משפחה - יש להגיש את הערעור לאותו בית המשפט לענייני משפחה שנתן את פסק הדין שהוגש לביצוע.
 • אם מדובר בערעור על החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל לגבי ביצוע פסק דין בענייני משפחה אך פסק הדין ניתן שלא על ידי בית המשפט לענייני משפחה - יש להגיש את הערעור לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו נמצאת לשכת ההוצאה לפועל שבה ניתנה ההחלטה.
 • בכל המקרים האחרים יוגש הערעור לבית משפט השלום.

מתי מגישים את הערעור

 • ערעור על החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל לגבי ביצוע פסק דין בענייני משפחה:
  • אם ההחלטה שעליה מערערים ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש את הערעור בתוך 15 ימים מיום מתן ההחלטה.
  • אם ההחלטה שעליה מערערים לא ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש את הערעור בתוך 15 ימים מיום שההחלטה הומצאה למערער.
 • ערעור על החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל לגבי ביצוע פסק דין שאינו בענייני משפחה:
  • אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש את הערעור בתוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
  • אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער - יש להגיש את הערעור בתוך 20 ימים מיום שההחלטה הומצאה למערער.

כיצד מגישים את הערעור

 • את הערעור יש להגיש במספר העתקים מספיק לבית המשפט, לרשם ההוצאה לפועל ולכל המשיבים.
 • במסגרת הערעור יש לפרוש את הנימוקים העובדתיים והמשפטיים ולצרף את המסמכים הבאים (אלא אם המסמכים הללו צורפו כבר לבקשת רשות הערעור):
  1. העתק מאושר מההחלטה או מהצו שעליהם מערערים (צילום של ההחלטה עם חותמת של לשכת ההוצאה לפועל המאשרת כי הצילום זהה למקור).
  2. העתק של כל מסמך שעליו מסתמכים בערעור.
  3. תצהיר לאימות העובדות.
 • המשיב בערעור יהיה מי שהיה בעל דינו של המערער (הצד שהיה מול המערער) בעניין שבו ניתנה ההחלטה או הצו שעליהם הערעור.
 • בית המשפט יכול להורות על צירופו של כל אדם אחר כמשיב.
 • על המערער לדאוג להמציא למשיבים ולרשם ההוצאה לפעול העתק מכתב הערעור ומהמסמכים המצורפים אליו.
הערת עריכה
לוודא שהחובה להמציא היא על המערער ולא על מזכירות ביהמ"ש
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:54, 25 בדצמבר 2012 (IST)

שלבי ההליך

 • המשיב רשאי להגיש תצהיר תשובה בצירוף העתקים מאושרים של המסמכים שהוא מסתמך עליהם.
הערת עריכה
לפרט את שלבי ההליך
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:54, 25 בדצמבר 2012 (IST)
 • בית המשפט יכול לאשר את ההחלטה או הצו שמערערים עליהם, לבטלם או לשנותם.
 • בית המשפט רשאי להורות למערער להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיו של המשיב בתוך מועד שקבע. במקרה שלא קיים המערער את ההוראה בדבר הערובה, הערעור יידחה ותומצא על כך הודעה לכל בעלי הדין.

ערעור על פסק הדין בערעור

 • על פסק דין שניתן בערעור על-ידי בית משפט השלום או בית המשפט לענייני משפחה לא ניתן לערער באופן אוטומטי ויש להגיש בקשת רשות לערער.
 • את הבקשה יש להגיש לבית המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי בידי עורך דין.
הערת עריכה
האם נייצר ערכים שקשורים לסדרי דין בבית המשפט?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 18.02.2013, 17:37 (IST)

חשוב לדעת

 • הגשת ערעור אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי. חייב המעוניין לעכב את הליכי ההוצאה לפועל עד לסיום הדיון בערעור, צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים. בקשה זו ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שאליו מוגש הערעור.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים