ניתן להגיש ערעור על החלטות של עובד בלשכת ההוצאה לפועל או של מנהל לשכת ההוצאה לפועל
את הערעור יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל
על החלטת הרשם ניתן לערער לאחר קבלת רשות מראש ובמקרים מסוימים ניתן לערער ישירות ללא צורך בקבלת רשות


אדם שמעוניין לערער על החלטות של עובד בלשכת ההוצאה לפועל או של מנהל לשכת ההוצאה לפועל, רשאי להגיש ערעור על החלטותיהם.

 • את הערעור יש להגיש ישירות לרשם ההוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם שמעוניין לערער על החלטות של עובד בלשכת ההוצאה לפועל או מנהל לשכת ההוצאה לפועל.
דוגמה
 • כאשר פקיד בלשכת ההוצאה לפועל מסרב לקבל מסמכים מסוימים או בקשות של אחד הצדדים.
 • כאשר מנהל לשכת ההוצאה לפועל מחליט להוציא מעוקלים במקום להשאירם במקום או להפך. במקרה כזה החייב, הזוכה או צד שלישי שמחזיק במעוקלים יכול לערער על ההחלטה.

למי ואיך פונים

 • את הערר על החלטה או פעולה של עובד בלשכה או מנהל הלשכה יש להגיש בכתב לרשם ההוצאה לפועל, ולפרט את הנימוקים לערר.
 • יש להגיש את הערר בתוך 3 ימים מהיום שנודע לעורר (מי שמגיש את הערר) על הפעולה שעליה הוא מעוניין לערער.
 • הערר יוגש במספר העתקים מספיק לרשם ההוצאה לפועל ולצדדים השונים בתיק.

שלבי ההליך

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבל החלטה בערר על סמך כתב הערר בלבד.
 • אם ראה רשם ההוצאה לפועל צורך לברר את טענותיהם של העורר או של הנוגעים בדבר, הוא רשאי להורות על המצאת העתק מהערר לכל צד מעוניין, ולתת להם הזדמנות להשמיע את טענותיהם לפניו בכתב או בעל פה.
 • לאחר בירור הערר ייתן רשם ההוצאה לפועל החלטה מנומקת בכתב וימציא אותה לצדדים שלא היו נוכחים בשעת מתן ההחלטה.

ערעור

 • על ההחלטה של הרשם ניתן להגיש ערעור באופן הבא:

תיק בענייני משפחה

תיק שאינו בענייני משפחה

 • אם בגוף ההחלטה העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער
 • אם בגוף ההחלטה של רשם ההוצאה לפועל לא ניתנה רשות לערער
  • אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
  • אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער - יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום המצאת ההחלטה למערער.
  • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים