הקדמה:

עובדים במשכורת חודשית זכאים לתוספת של 50% מערך שכרם היומי עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית או בחגים וכן למנוחת פיצוי ללא ניכוי משכרם , במספר ובזמן כפי שנקבע בהיתר שלפיו הועבדו
עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית או החגים וכן למנוחת פיצוי ללא תשלום, במספר ובזמן כפי שנקבע בהיתר שלפיו הועבדו
במקרה שהזכות לא ניתנה על-ידי המעסיק, ניתן לתבוע אותו בבית הדין לעבודה וכן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו מנוחה שבועית וחופשת חג באתר זרוע העבודה


עובדים המועסקים בימי המנוחה השבועית או בחגים, זכאים לתוספת שכר עבור שעות עבודתם.

 • בנוסף לתוספת השכר, זכאים העובדים גם לשעות מנוחה חלופיות ("מנוחת פיצוי") במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבדו. בחלק מהמקרים זכאים העובדים לתשלום גם עבור שעות או ימים שבהם היו במנוחת פיצוי.
 • אסור להחליף את ימי מנוחת הפיצוי בתשלום כספי, אלא חובה לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל, ולא ניתן בסיום יחסי העבודה לפדות את מנוחת הפיצוי בכסף.
 • קיימים הבדלים מסוימים בין עובדים בענפים שונים וכן הבדלים בין עובדים המקבלים משכורת חודשית קבועה לעובדים המקבלים את שכרם לפי שעות/ימי עבודה בפועל.
 • בכל מקרה שבו חל על העובד במקום העבודה הסכם קיבוצי ענפי / הסכם קיבוצי מיוחד / צו הרחבה ענפי / חוזה עבודה אישי / נוהג - הקובעים תמורה עבור עבודה בחג בשיעור גבוה יותר מזה שנקבע בחוק, תחול ההוראה המיטיבה עם העובד.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים - כולל עובדים זרים ועובדים ישראליים.
 • עובדים זרים בתחום הסיעוד:
  • עובדים זרים המועסקים בסיעוד ומתגוררים בבית המטופל זכאים למנוחה שבועית בת 25 שעות.
  • עובד זר שהועסק בביתו של המטופל בשעות המנוחה השבועית או החג זכאי לתשלום של 150% עבור שעות עבודתו במנוחה השבועית , בנוסף לתשלום שכרו החודשי המלא.
  • לפרטים נוספים ראו מנוחה שבועית לעובד זר בסיעוד ו- תשלום עבור ימי חג לעובד זר בסיעוד.
  • עובדים זרים בשאר הענפים זכאים לגמול עבור עבודתם ביום המנוחה השבועי, כמפורט בהמשך.
 • בני נוער:
  • מי שמעסיק בני נוער במנוחה השבועית חייב לשלם להם גמול עבור שעות נוספות, למרות שמדובר בהעסקה המנוגדת לחוק - ראו מנוחה שבועית לנוער עובד.
  • ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה נגד מעסיק שדורש מנער המועסק אצלו לעבוד במנוחה השבועית.

גובה הגמול עבור עבודה בימי המנוחה השבועית

 • עובד רשאי לסרב לעבוד בימי המנוחה השבועית (מלבד במקומות עבודה מסוימים) אבל אם הוא עובד ביום המנוחה השבועית הוא זכאי לתוספת שכר עבור שעות עבודתו.
 • עובדים במשכורת חודשית זכאים לתוספת של 50% מערך השכר הרגיל עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית וכן למנוחת פיצוי ביום חול חליפי, בהתאם לשעות הפיצוי שנקבעו בהיתר העסקה בשבת. מנוחת הפיצוי הנה בתשלום שכן אסור למעסיק לנכות את יום ההיעדרות החליפי מהשכר החודשי או מיתרת ימי החופשה או המחלה.
  • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה לא ניתן לפדות את מנוחת הפיצוי בכסף ועל המעסיק חלה חובה לתת לעובד מנוחת פיצוי בפועל, שכן מטרת החוק הנה להעניק לעובד יום מנוחה בפועל .
  • לפסק דין בנושא ראו עס"ק (ארצי) 26/99, בפסק דינו של כב' השופט אדלר.
 • עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית ובנוסף למנוחת פיצוי ללא תשלום, כקבוע בהיתר העסקה בשבת.
 • אם חל על העובד במקום העבודה הסכם קיבוצי ענפי / הסכם קיבוצי מיוחד / צו הרחבה ענפי / חוזה עבודה אישי / נוהג - הקובע תמורה עבור עבודה בחג בשיעור גבוה יותר מהשיעור האמור שנקבע בחוק, תחול ההוראה המיטיבה עם העובד.
 • למידע אודות חישוב גמול עבודה במנוחה השבועית לעובד המשתכר שכר בסיס + עמלות מכירה ראו חישוב זכויות סוציאליות לעובד המשתכר שכר בסיס ועמלות מכירה.
 • אסור להחליף את ימי מנוחת הפיצוי בתשלום כספי, אלא חובה לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל, והעובד אינו יכול לפדות את ימי מנחת הפיצוי שהוא לא ניצל בכסף .

איסור קיזוז בין שעות העבודה בימי המנוחה השבועית לשעות חוסר רגילות

 • אם עובד עבד בימי המנוחה השבועית, אך החסיר שעות עבודה רגילות במהלך החודש, אסור למעסיק לקזז את שעות העבודה בימי המנוחה השבועית עם שעות העבודה הרגילות שהעובד החסיר.
 • במקרה זה על המעסיק לשלם לעובד גמול עבור שעות עבודתו בימי המנוחה השבועית, ולקזז משכרו של העובד את שעות העבודה הרגילות שחסרות.
דוגמה
 • שכרו של עובד עומד על 5,300 ₪ בחודש למשרה מלאה (182 שעות חודשיות). שווי שעת עבודה היא 29.12 ₪ (5,300 ₪ חלקי 182).
 • העובד עבד בחודש מסוים 172 שעות בלבד (כלומר החסיר 10 שעות עבודה רגילות).
 • באותו חודש העובד עבד 2 שבתות, כל פעם 5 שעות, ובסה"כ 10 שעות במהלך ימי המנוחה השבועית.
 • למעסיק אסור לקזז את 10 שעות העבודה במהלך המנוחה השבועית עם החוסר של 10 שעות העבודה הרגילות של העובד.
  • המעסיק יפחית משכרו של העובד שכר של 10 שעות עבודה רגילות בסך 291.2 ₪ (לפי חישוב של 29.12 ₪ X‏ 10 שעות).
  • בנוסף, המעסיק ישלם לעובד 150% משכרו עבור כל אחת מ-10 שעות עבודתו במהלך המנוחה השבועית בסך 436.8 ₪ (לפי חישוב 29.12 ₪ X‏ 150% X‏ 10 שעות).
 • גובה השכר שישלם המעסיק לעובד באותו חודש יעמוד על 5,445.6 ₪ (לפי החישוב: 291.2 - 436.8 + 5,300).

גמול שעות נוספות עבור עבודה בימי המנוחה השבועית

 • עובדים שעבדו שעות נוספות בימים אלה זכאים לגמול נוסף.
 • הגמול מחושב מתוך השכר הרגיל (שכר הבסיס לפני התוספת עבור העבודה ביום המנוחה), באופן הבא:
  • בשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 25% מהשכר הרגיל עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות יהיה 175% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום המנוחה ובנוסף 25% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות).
  • בכל שעה נוספת מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 50% מהשכר הרגיל, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעות הנוספות הללו יהיה 200% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום המנוחה ובנוסף 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות).
  • בע"ע (ארצי) 38313-03-18 בפסקה 50, חזר בית הדין הארצי על ההלכה לפיה התמורה בגין שעות נוספות בשבת היא על השכר הרגיל ( 100%) ועליה יש להוסיף את גמול העבודה בשבת (לפי השיטה המצטברת). בהתאם לכך ערך 2 השעות הנוספות הראשונות בשבת הנו 175% = 50% + 125% וערך השעות הנוספות, שמעבר לשעתיים הנוספות הראשונות, הנו 200% = 50% + 150% .
דוגמה
 • שכרו של עובד הוא 30 ₪ לשעה ביום רגיל.
 • אם אותו עובד מועסק במנוחה השבועית, יעמוד שכרו על 45 ₪ לשעה (150% מתוך 30 ₪).
 • אם הוא יעבוד שעות נוספות במנוחה השבועית, הוא יקבל עבור השעתיים הנוספות הראשונות 52.50 ₪ (175% מתוך 30 ₪).
 • עבור שעות נוספות מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות, יקבל העובד 60 ₪ לכל שעה (200% מתוך שכר של 30 ₪).
 • אם השכר משולם לפי תוצרת, ישלם המעסיק תוספת של 50% לשכר הרגיל לכל יחידה.
דוגמה
עובד במפעל המקבל 1 ₪ עבור כל יחידה שהוא מייצר, יקבל במנוחה השבועית 1.5 ₪ עבור כל יחידה שהוא מייצר.
 • עובד המקבל את שכרו על בסיס חודש או יותר יכול לקבל במקום הגמול מנוחה של שעה וחצי עבור כל שעת עבודה בזמן המנוחה השבועית, מבלי לפגוע בגובה השכר הקבוע לאותו חודש או תקופה.
 • במקרים מסוימים עובדים זכאים לתשלום גמול גלובלי. למידע נוסף ראו גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות, שבת וחג.

עבודה במוצאי שבת

 • את המונח "שבת" מפרשים בזיקה למורשת ישראל ולכן עבודה במוצ"ש אינה מזכה את העובד בגמול, והוא יהיה זכאי לשכר רגיל.
  • יחד עם זאת, אם בהודעה לעובד על תנאי העבודה לא פורטו במפורש שעות המנוחה השבועית (כלומר: לא נכתב במפורש מאיזה יום ושעה מתחילה המנוחה השבועית ובאיזה יום ושעה מדויקים היא מסתיימת), שעות העבודה במוצאי שבת יחשבו כשעות עבודה בשבת והעובד יהיה זכאי לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית (תוספת של 50% לשכרו הרגיל) עבור שעות העבודה במוצאי שבת.
דוגמה
 • בהודעה לעובד על תנאי העבודה, לא ציין המעסיק מהן שעות המנוחה השבועית.
 • העובד התחיל לעבוד במוצאי שבת מהשעה 18:00 עד השעה 23:00.
 • מאחר ובהודעה לעובד לא הוגדרו שעות המנוחה השבועית, העובד זכאי לתוספת של 50% עבור כל 5 שעות עבודתו במוצאי השבת.
 • כאשר בהודעה לעובד על תנאי העבודה נקבע שהמנוחה השבועית אינה כוללת את מוצאי השבת אך מספר שעות המנוחה שנכתבו בהודעה לעובד נמוך מ-36 שעות (למשל, נקבע שהמנוחה השבועית היא מיום שישי בשעה 13:00 עד מוצ"ש בשעה 18:00, כלומר סה"כ 29 שעות), עבודה במוצאי שבת תיחשב לעבודה בשבת והעובד יהיה זכאי לגמול העסקה במנוחה השבועית (תוספת של 50% לשכר), עד להשלמה של 36 שעות המנוחה.
דוגמה
 • בהודעה לעובד נקבע שיום המנוחה השבועי הנו משעה 10:00 ביום שישי עד מוצאי שבת בשעה 18:00 (32 שעות מנוחה), וכי מוצאי השבת אינו חלק מיום המנוחה השבועי.
 • עובד עבד ביום שישי עד השעה 10:00 בבוקר והחל לעבוד במוצאי שבת משעה 18:00 עד השעה 23:00.
 • העובד שהה במנוחה השבועית 32 שעות בלבד ועל כן הוא זכאי לתוספת של 50% עבור 4 שעות עבודתו במוצאי שבת, עד להשלמה של 36 שעות מנוחה.
 • עבור 4 שעות עבודתו בין השעות 22:00-18:00, זכאי העובד לתוספת של 50% לשכרו הרגיל.
 • עבור שעת העבודה בין 22:00-23:00 זכאי העובד לשכרו הרגיל.
 • אם שעות המנוחה השבועית בהודעה לעובד על תנאי העבודה הוגדרו כדין (באופן שיש לעובד 36 שעות מנוחה), והוגדר שהמנוחה השבועית אינה כוללת את מוצאי השבת, שעות העבודה במוצאי שבת לא יחושבו כשעות שבת והעובד לא יהיה זכאי לגמול עבודה במנוחה השבועית עבור שעות עבודתו במוצאי שבת.
 • דוגמה
  • בהודעה לעובד נקבע שיום המנוחה השבועי הנו משעה 06:00 ביום שישי עד מוצאי השבת בשעה 18:00 ביום שבת (36 שעות מנוחה), וכי מוצאי השבת אינו חלק מיום המנוחה השבועי.
  • עובד עבד ביום שישי עד השעה 06:00 בבוקר, והחל לעבוד בשבת בשעה 18:00 עד השעה 23:00 (36 שעות מנוחה).
  • עבור שעת עבודתו במוצאי שבת (החל מהמשעה 18:00) זכאי העובד לשכרו הרגיל בלבד.
  • מפסיקת בית הדין הארצי לעבודה לא ברור אם העובד בדוגמה האחרונה יהיה זכאי לתגמול שעות נוספות על עבודה במוצ"ש אם בפועל לא ניצל 36 שעות מנוחה לפני התחלת עבודתו במוצ"ש (למשל התחיל לעבוד בשבת לפני צאת השבת או הפסיק את עבודתו ביום שישי לאחר שהחלו שעות המנוחה שהוגדרו בהסכם העבודה).
  דוגמה
  שעות המנוחה של העובד הוגדרו מיום שישי בשעה 06:00 בבוקר עד מוצ"ש בשעה 18:00 (סה"כ 36 שעות), והעובד סיים את עבודתו ביום שישי בשעה 08:00, וחזר לעבוד במוצ"ש בשעה 18:00 (כלומר לאחר 34 שעת מנוחה בפועל בלבד).
  • לקריאת פסק דין בסוגיה זו ראו כאן.
  • לעבודות בענפים מסוימים, שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות מנוחה שבועית הקצרה מ-36 שעות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות (כפי שנקבע, לדוגמה, לעובדי תחבורה, בתי חולים ובתי קולנוע).

  עבודה ביום שישי שמסתיימת לאחר כניסת השבת

  • עובד שעבד ביום שישי וסיים את עבודתו לאחר כניסת השבת, זכאי לקבל גמול עבור השעות שעבד לאחר כניסת השבת.
  דוגמה
  • עובד ביום שישי החל את עבודתו בשעה 10:00 בבוקר וסיים אותה בשעה 18:30.
  • השבת נכנסה בשעה 16:30.
  • עבור השעתיים האחרונות של העבודה (שחלות בתוך השבת) זכאי העובד לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית.

  גובה הגמול עבור עבודה בימי חג

  • לעובד יהודי ימי חג הם מועדי ישראל ולעובד שאינו יהודי ימי חג הם מועדי ישראל או חגי דתו, לפי בחירת העובד. לרשימות החגים השונים, ראו דמי חגים.
  • על פי סעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה החלות על המנוחה השבועית יחולו גם על החגים.
  • עובד רשאי לסרב לעבוד ביום חג (מלבד במקומות עבודה מסוימים) אבל אם הוא עובד בחג הוא זכאי לתוספת שכר עבור שעות עבודתו.
  • שעות כניסת החג ויציאת החג הן בדומה לשעות כניסת השבת ויציאת השבת (למעט יום העצמאות). עובד שהתחיל את עבודתו בערב החג וסיים לעבוד לאחר שעת כניסת החג, זכאי לגמול עבור שעות עבודתו בחג.
  דוגמה
  • עובד החל את עבודתו בערב חג בשעה 10:00 בבוקר וסיים אותה בשעה 18:30.
  • החג נכנס בשעה בשעה 17:30.
  • עבור השעה האחרונה של עבודתו (שחלה בתוך החג) זכאי העובד לגמול עבור העסקה בחג.

  עובדים יומיים או שעתיים

  • עובד שעתי או יומי שעבד בחג זכאי לתשלום של 150% משכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג, וכן לשעות מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום שעות החג שבהן עבד במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבד.
  • עובדים יומיים או שעתיים שהועסקו בחג שלא מתוך בחירה -
   • על-פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, עובד שעתי או יומי שהועסק בחג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג (בשיעור של לפחות 150% משכרו הרגיל) ובנוסף זכאי לדמי חגים בשיעור 100% משכרו (אם מלכתחילה היה זכאי לדמי חגים) . סך כל התגמול שהעובד זכאי לו יהיה בשיעור 250% משכרו הרגיל בגין שעות עבודתו בחג (150% עבור שעות עבודתו במהלך החג ובנוסף 100% נוספים כדמי חגים). בנוסף יהיה זכאי לשעות מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום השעות שבהן עבד בחג.
   • בע"ע (ארצי) 38313-03-18 חזר בית הדין הארצי על הלכה זו וקבע כי לפי צו ההרחבה הכללי לדמי חגים, דמי חגים ישולמו בנוסף לתמורת יום העבודה לעובד שעתי שעבודתו בחגים היתה מתוך כורח ולא מתוך בחירה (כלומר התגמול לעובד יהיה בשיעור 250% שכרו הרגיל) . החזקה היא כי בהעדר ראיה לסתור, העבודה בחגים היא מתוך כורח ולא מתוך בחירה של העובד. גם במצב בו שיבוץ העבודה נעשה על ידי המעסיק בהתחשב בבקשותיהם והעדפותיהם של העובדים, יש לראות בהעסקת עובד בחג ככורח לצורך הזכאות לדמי חגים , שכן המעסיק הוא זה שקובע את סידור העבודה ומסכים לו . החזקה לפיה העבודה בחג הנה מתוך כורח לא תחול אם המעסיק יוכיח שמדובר בסידור עבודה המקבל את בקשות העובדים כלשונם, ללא שיקול דעת של המעסיק, או שהבחירה לעבוד בחג היתה בחירה מוחלטת של העובד.
   • הלכה זו לא חלה על עובדים בענף השמירה, שכן בהסכם הקיבוצי בענף השמירה ישנו הסדר ספציפי מפורש שעל פיו עובד שעבד בחג, זכאי לגמול עבודה בחג בשיעור של 50% תוספת לשכרו הרגיל בלבדו הוא אינו זכאי בנוסף לדמי חגים.
  שימו לב
  אם המחלוקת בין המעסיק לעובד תגיע לבית הדין לעבודה, הנטל להוכיח כי כי העבודה בחג הייתה מתוך רצון של העובד ולא מתוך כורח, יוטל על המעסיק, כלומר: המעסיק הוא שצריך להוכיח כי העובד הועסק מרצונו, ואם לא יצליח להוכיח זאת, ייחשב העובד כמי שהוכרח לעבוד באותו יום.
  • החוק לא קובע כי מנוחת הפיצוי תהיה בתשלום. עם זאת, קיימים ענפים שבהם נקבע כי יינתן תשלום לעובדים גם עבור ימים או שעות של מנוחת הפיצוי.
  דוגמה
  • עובדים בענף המלונאות המועסקים בחג, זכאים ליום מנוחה בתשלום בנוסף לגמול עבור עבודתם בחג (על יום מנוחה זו הם יקבלו שכר רגיל למרות שנעדרו מהעבודה). הזכאות ליום מנוחה כפיצוי ניתנת גם אם החג חל בשבת.
  • עובדי חברות שמירה ואבטחה וכן עובדי חברות ניקיון ותחזוקה המועסקים בחג זכאים ליום מנוחה בנוסף לגמול עבור עבודתם בחג, אך הם לא יקבלו שכר עבור יום מנוחה זה.

  עובד במשכורת חודשית

  • עובד במשכורת חודשית שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% מערך שכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג ולמנוחת פיצוי בהתאם לאמור בהיתר העסקה בשבת.
  • מנוחת הפיצוי הינה בתשלום שכן אסור למעסיק לנכות משכרו החודשי של העובד את שעות ההיעדרות במהלך מנוחת הפיצוי.
  • גם במקרים שבהם החג חל בשבת זכאי העובד לתוספת של 50% בלבד משכר עבודתו עבור שעות העבודה בחג (בנוסף למשכורת החודשית הרגילה), כלומר אין כפל תשלום בגין עבודה בחג שחל בשבת.
  • אם חל על העובד במקום העבודה הסכם קיבוצי ענפי / הסכם קיבוצי מיוחד / צו הרחבה ענפי / חוזה עבודה אישי / נוהג - הקובע תמורה עבור עבודה בחג בשיעור גבוה יותר מהשיעור האמור שנקבע בחוק, תחול ההוראה המיטיבה עם העובד.

  שעות נוספות

  דוגמה
  • עובד לפי שעות שעבד בחג מתוך בחירה (ולא כורח) זכאי עבור השעתיים הנוספות הראשונות לשכר בגובה 175% משכרו הרגיל (150% בגין עבודה בחג +25% עבור השעות הנוספות) והחל מהשעה הנוספת השלישית לשכר בגובה 200% משכרו הרגיל (150% בגין העבודה בחג +50% עבור השעות הנוספות).
  • אם העובד עבד במהלך השבוע 40 שעות בשכר של 30 ש"ח לשעה, וביום שישי היה יום חג בו הוא עבד 6 שעות, שכרו יחושב כדלקמן:
   • עבור 2 שעות העבודה הראשונות בחג (עד למכסה השבועית של 42 שעות שבועיות), העובד יהיה זכאי ל-45 ₪ לשעה (150% מתוך 30 ₪).
   • עבור 2 שעות העבודה הנוספות בחג (מעבר ל-42 שעות שבועיות), העובד יהיה זכאי ל-52.50 ₪ לשעה (175% מתוך 30 ₪).
   • עבור 2 שעות העבודה האחרונות בחג (השעה הנוספת השלישית והרביעית), העובד יהיה זכאי ל-60 ₪ לשעה (200% מתוך שכר של 30 ₪).

  עבודה במוצאי החג

  • עובדים המועסקים במוצאי חג זכאים לשכר רגיל, אולם אם עובד החל לעבוד במוצאי החג בטרם חלפו 36 שעות מאז סיים את עבודתו לפני החג, תיחשב העבודה במוצאי החג כעבודה ביום חג, המזכה את העובד בשכר בגובה 150%.
  דוגמה
  עובד סיים לעבוד בערב החג בשעה 13:00. אם מוצאי החג חל למחרת בשעה 20:00, והוא מתחיל לעבוד מיד במוצאי החג, הרי שכל עוד לא חלפו 36 שעות מאז הפקת עבודתו (בערב החג בשעה 13:00) הוא נחשב כמי שעובד בחג וזכאי לגמול עבור העסקה בחג. ולכן כל שעת עבודה במוצאי החג עד 01:00 אחר חצות, תזכה את העובד בגמול עבור העסקה בחג.

  הפרשות לביטוח פנסיוני ולפיצויי פיטורים עבור שעות העסקה במנוחה השבועית או בחג

  • צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק קבע כי החל משנת 2008 חלה חובה על המעסיק להפריש עבור העובדים כספים לביטוח פנסיוני. השכר הקובע ממנו על המעסיק להפריש כספים עבור ביטוח פנסיוני הנו אותו השכר ורכיבי השכר הנכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.
  • השכר המבוטח ממנו על המעסיק להפריש כספים עבור פיצויי פיטורים וביטוח פנסיוני הנו שכר הבסיס והתוספות הקבועות להן זכאי העובד, ואינו כולל תשלום עבור שעות נוספות ותוספות התלויות בתנאי. לכן:
   • אם שעות העבודה בשבת הן בגדר שעות נוספות (שעות עבודה מעל השעות השבועיות הקבועות בדין), אזי אין חובה להפריש לפיצויים ולביטוח הפנסיוני עבור שעות אלה.
   • אם שעות העבודה בשבת או בחג אינן מהוות שעות עבודה נוספות עבור העובד, אלא כחלק מ-42 שעות העבודה השבועיות, אזי יש להפריש עבורן לפיצויי פיטורים וביטוח סוציאלי, אבל ההפרשה תהא בערך השכר הרגיל (100%), ללא התוספת עבור העבודה בשבת או בחג. לעניין זה ראו דיון מז/60-3 (ארצי).
  • למידע נוסף אודות רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים או לצורך הפרשות לביטוח פנסיוני ראו כאן.

  תהליך מימוש הזכות

  הרחבות

  ענף הרחבה ערך ספציפי
  עובדי קבלן / חברות כוח-אדם
  • עובד קבלן במגזר הפרטי בלבד שעבד בחג זכאי לשכר רגיל בגין יום זה ובנוסף לתשלום בגובה התשלום המשולם עבור יום חופשה.
  • למרות זאת, אם העובד מועסק אצל מזמין הנוהג לשלם לעובדיו בגין עבודה בחג תוספת של 50% מהשכר ובנוסף מנוחת פיצוי, זכאי עובד הקבלן לאותו גמול ומנוחת פיצוי עבור עבודתו בחג.
  גמול עבור העסקה בחג לעובדי קבלן (חברות כוח אדם)
  עובדי חברות שמירה ואבטחה
  • החל מ-01.09.2022 עובדי חברות שמירה ואבטחה זכאים למנוחה שבועית של 36 שעות בין השעה 16:00 ביום שישי לשעה 04:00 בבוקר יום ראשון.
  • עבור שעות העבודה בתחום השעות הנ"ל זכאי העובד לתוספת של 50% משכרו הרגיל, כולל הפרשות לביטוח פנסיוני, ולמנוחת פיצוי.
  • עובד שמירה או אבטחה שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% לשכרו הרגיל של העובד ובנוסף ליום מנוחה חלופי בלא תשלום.
  • אם במהלך החג מועסק העובד בשעות נוספות הוא יהיה זכאי לגמול עבור השעות הנוספות בנוסף על הגמול עבור העסקתו בחג.
  עובדי אולמות וגני אירועים
  • עובדים באולמות ובגני אירועים המועסקים בחג, זכאים לתוספת של 50% לשכר הרגיל ובנוסף ליום מנוחה חלופי, שעבורו הם מקבלים שכר.
  גמול עבור העסקה בחג לעובדי אולמות וגני אירועים
  עובדי ענף המלונאות על-פי סעיפים 27 ו-28 לצו ההרחבה בענף המלונאות זכאים העובדים בענף המלונאות לתשלום עבור עבודתם בחג כדלקמן:
  • עובד שעבד בשבת זכאי לתוספת של 50% משכר העבודה ובסה"כ ישולם לו 150% משכר שעת עבודה,
  • עובד שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% משכר העבודה ובסה"כ ישולם לו 150% משכר שעת עבודה, ובנוסף יהיה זכאי ליום מנוחה בתשלום.
  • ביום כיפור -זכאי כל עובד שעבד בפועל בתחום 24 השעות הראשונות של יום כיפור, לתוספת בשיעור של 150% על ערך שעת העבודה ובסה"כ ישולם לו 250% משכר שעת העבודה, ובנוסף יהיה זכאי ליום מנוחה התשלום.
  • ליל סדר הפסח- בעד כל שעת עבודה בפועל במשמרת ליל סדר פסח, זכאי כל עובד יהודי לתוספת של 100% משכר העבודה ובסה"כ ישולם לו 200% משכר שעת העבודה.

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל


  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים