הקדמה:

עובד המועסק ביום המנוחה השבועית, זכאי לתוספת שכר עבור שעות עבודתו
עובדים במשכורת חודשית זכאים לתוספת של 50% מערך שכרם היומי עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית וכן למנוחת פיצוי ללא ניכוי משכרם, במספר ובזמן כפי שנקבע בהיתר שלפיו הועבדו
עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית וכן למנוחת פיצוי ללא תשלום, במספר ובזמן כפי שנקבע בהיתר שלפיו הועבדו
במקרה שהזכות לא ניתנה על-ידי המעסיק, ניתן לתבוע אותו בבית הדין לעבודה וכן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו מנוחה שבועית וחופשת חג באתר משרד העבודה


עובדים המועסקים בימי המנוחה השבועית, זכאים לתוספת שכר עבור שעות עבודתם.

 • בנוסף לתוספת השכר, זכאים העובדים גם לשעות מנוחה חלופיות ("מנוחת פיצוי") במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבדו. בחלק מהמקרים זכאים העובדים לתשלום גם עבור שעות או ימים שבהם היו במנוחת פיצוי.
 • אסור להחליף את ימי מנוחת הפיצוי בתשלום כספי, אלא חובה לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל, ולא ניתן בסיום יחסי העבודה לפדות את מנוחת הפיצוי בכסף.
 • קיימים הבדלים מסוימים בין עובדים בענפים שונים וכן הבדלים בין עובדים המקבלים משכורת חודשית קבועה לעובדים המקבלים את שכרם לפי שעות/ימי עבודה בפועל.
 • בכל מקרה שבו חל על העובד במקום העבודה הסכם קיבוצי ענפי / הסכם קיבוצי מיוחד / צו הרחבה ענפי / חוזה עבודה אישי / נוהג - הקובעים תמורה עבור עבודה במנוחה השבועית בשיעור גבוה יותר מזה שנקבע בחוק, תחול ההוראה המיטיבה עם העובד.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים - כולל עובדים זרים ועובדים ישראליים.
 • עובדים זרים בתחום הסיעוד:
  • עובדים זרים המועסקים בסיעוד ומתגוררים בבית המטופל זכאים למנוחה שבועית בת 25 שעות.
  • עובד זר שהועסק בביתו של המטופל בשעות המנוחה השבועית זכאי לתשלום של 150% עבור שעות עבודתו במנוחה השבועית, בנוסף לתשלום שכרו החודשי המלא.
  • לפרטים נוספים ראו מנוחה שבועית לעובד זר בסיעוד
  • עובדים זרים בשאר הענפים זכאים לגמול עבור עבודתם ביום המנוחה השבועי, כמפורט בהמשך.
 • בני נוער:
  • מי שמעסיק בני נוער במנוחה השבועית חייב לשלם להם גמול עבור שעות נוספות, למרות שמדובר בהעסקה המנוגדת לחוק - ראו מנוחה שבועית לנוער עובד.
  • ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה נגד מעסיק שדורש מנער המועסק אצלו לעבוד במנוחה השבועית.

גובה הגמול עבור עבודה בימי המנוחה השבועית

 • עובד רשאי לסרב לעבוד בימי המנוחה השבועית (מלבד במקומות עבודה מסוימים) אבל אם הוא עובד ביום המנוחה השבועית הוא זכאי לתוספת שכר עבור שעות עבודתו.
 • עובדים במשכורת חודשית זכאים לתוספת של 50% מערך השכר הרגיל עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית וכן למנוחת פיצוי ביום חול חליפי, בהתאם לשעות הפיצוי שנקבעו בהיתר העסקה בשבת. מנוחת הפיצוי הנה בתשלום שכן אסור למעסיק לנכות את יום ההיעדרות החליפי מהשכר החודשי או מיתרת ימי החופשה או המחלה.
  • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה לא ניתן לפדות את מנוחת הפיצוי בכסף ועל המעסיק חלה חובה לתת לעובד מנוחת פיצוי בפועל, שכן מטרת החוק הנה להעניק לעובד יום מנוחה בפועל.
  • לפסק דין בנושא ראו עס"ק (ארצי) 26/99, בפסק דינו של כב' השופט אדלר.
 • עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית ובנוסף למנוחת פיצוי ללא תשלום, כקבוע בהיתר העסקה בשבת.
 • אם השכר משולם לפי תוצרת, ישלם המעסיק תוספת של 50% לשכר הרגיל לכל יחידה.
דוגמה
עובד במפעל המקבל 1 ₪ עבור כל יחידה שהוא מייצר, יקבל במנוחה השבועית 1.5 ₪ עבור כל יחידה שהוא מייצר.
 • עובד המקבל את שכרו על בסיס חודש או יותר יכול לקבל במקום הגמול מנוחה של שעה וחצי עבור כל שעת עבודה בזמן המנוחה השבועית, מבלי לפגוע בגובה השכר הקבוע לאותו חודש או תקופה.
 • אם חל על העובד במקום העבודה הסכם קיבוצי ענפי / הסכם קיבוצי מיוחד / צו הרחבה ענפי / חוזה עבודה אישי / נוהג - הקובע תמורה עבור עבודה בחג בשיעור גבוה יותר מהשיעור האמור שנקבע בחוק, תחול ההוראה המיטיבה עם העובד.
 • למידע אודות חישוב גמול עבודה במנוחה השבועית לעובד המשתכר שכר בסיס + עמלות מכירה ראו חישוב זכויות סוציאליות לעובד המשתכר שכר בסיס ועמלות מכירה.
 • במקרים מסוימים עובדים זכאים לתשלום גמול גלובלי. למידע נוסף ראו גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות, שבת וחג.
 • אסור להחליף את ימי מנוחת הפיצוי בתשלום כספי, אלא חובה לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל, והעובד אינו יכול לפדות את ימי מנחת הפיצוי שהוא לא ניצל בכסף.

איסור קיזוז בין שעות העבודה בימי המנוחה השבועית לשעות חוסר רגילות

 • אם עובד עבד בימי המנוחה השבועית, אך החסיר שעות עבודה רגילות במהלך החודש, אסור למעסיק לקזז את שעות העבודה בימי המנוחה השבועית עם שעות העבודה הרגילות שהעובד החסיר.
 • במקרה זה על המעסיק לשלם לעובד גמול עבור שעות עבודתו בימי המנוחה השבועית, ולקזז משכרו של העובד את שעות העבודה הרגילות שחסרות.
דוגמה
 • שכרו של עובד עומד על 5,300 ₪ בחודש למשרה מלאה (182 שעות חודשיות). שווי שעת עבודה היא 29.12 ₪ (5,300 ₪ חלקי 182).
 • העובד עבד בחודש מסוים 172 שעות בלבד (כלומר החסיר 10 שעות עבודה רגילות).
 • באותו חודש העובד עבד 2 שבתות, כל פעם 5 שעות, ובסה"כ 10 שעות במהלך ימי המנוחה השבועית.
 • למעסיק אסור לקזז את 10 שעות העבודה במהלך המנוחה השבועית עם החוסר של 10 שעות העבודה הרגילות של העובד.
  • המעסיק יפחית משכרו של העובד שכר של 10 שעות עבודה רגילות בסך 291.2 ₪ (לפי חישוב של 29.12 ₪ X‏ 10 שעות).
  • בנוסף, המעסיק ישלם לעובד 150% משכרו עבור כל אחת מ-10 שעות עבודתו במהלך המנוחה השבועית בסך 436.8 ₪ (לפי חישוב 29.12 ₪ X‏ 150% X‏ 10 שעות).
 • גובה השכר שישלם המעסיק לעובד באותו חודש יעמוד על 5,445.6 ₪ (לפי החישוב: 291.2 - 436.8 + 5,300).

גמול שעות נוספות עבור עבודה בימי המנוחה השבועית

 • עובדים שעבדו שעות נוספות בימים אלה זכאים לגמול נוסף.
 • הגמול מחושב מתוך השכר הרגיל (שכר הבסיס לפני התוספת עבור העבודה ביום המנוחה), באופן הבא:
  • בשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 25% מהשכר הרגיל עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות יהיה 175% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום המנוחה ובנוסף 25% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות).
  • בכל שעה נוספת מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 50% מהשכר הרגיל, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעות הנוספות הללו יהיה 200% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום המנוחה ובנוסף 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות).
דוגמה
עובד במקום עבודה שבו עובדים 6 ימים בשבוע, עבד בשבוע מסוים 42 שעות, כולל עבודה ביום שישי עד השעה 13:00, וחזר לעבוד במוצאי שבת משעה 18:00 עד 22:00. מכיוון שכבר עבד שבוע מלא, הוא זכאי לגמול בגין 4 השעות הנוספות שעבד במוצאי שבת, ובנוסף לגמול בגין העבודה במנוחה השבועית, שכן לעבודה במוצאי שבת קדמה הפסקה בת 29 שעות בלבד. העובד יקבל עבור השעתיים הראשונות תשלום בשיעור 175% ולשעתיים שאחריהן תשלום בשיעור 200%.
דוגמה
 • שכרו של עובד הוא 30 ₪ לשעה ביום רגיל.
 • אם אותו עובד מועסק במנוחה השבועית, יעמוד שכרו על 45 ₪ לשעה (150% מתוך 30 ₪).
 • אם הוא יעבוד שעות נוספות במנוחה השבועית, הוא יקבל עבור השעתיים הנוספות הראשונות 52.50 ₪ (175% מתוך 30 ₪).
 • עבור שעות נוספות מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות, יקבל העובד 60 ₪ לכל שעה (200% מתוך שכר של 30 ₪).

עבודה במוצאי שבת

 • את המונח "שבת" מפרשים בזיקה למורשת ישראל, ולכן עבודה במוצ"ש אינה מזכה את העובד בגמול והוא יהיה זכאי לשכר רגיל.
  • עם זאת, אם בהודעה לעובד על תנאי העבודה לא פורטו במפורש שעות המנוחה השבועית (כלומר: לא נכתב במפורש מאיזה יום ושעה מתחילה המנוחה השבועית ובאיזה יום ושעה מדויקים היא מסתיימת), שעות העבודה במוצאי שבת ייחשבו כשעות עבודה בשבת והעובד יהיה זכאי לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית (תוספת של 50% לשכרו הרגיל) עבור שעות העבודה במוצאי שבת.
דוגמה
 • בהודעה לעובד על תנאי העבודה, לא ציין המעסיק מה הן שעות המנוחה השבועית.
 • העובד התחיל לעבוד במוצאי שבת מהשעה 18:00 ועד השעה 23:00.
 • מאחר שבהודעה לעובד לא הוגדרו שעות המנוחה השבועית, העובד זכאי לתוספת של 50% עבור כל 5 שעות עבודתו במוצאי השבת.
 • כאשר בהודעה לעובד על תנאי העבודה נקבע שהמנוחה השבועית אינה כוללת את מוצאי השבת אך מספר שעות המנוחה שנכתבו בהודעה לעובד קטן מ-36 שעות (למשל, נקבע שהמנוחה השבועית היא מיום שישי בשעה 13:00 עד מוצ"ש בשעה 18:00, כלומר סה"כ 29 שעות), עבודה במוצאי שבת תיחשב לעבודה בשבת והעובד יהיה זכאי לגמול העסקה במנוחה השבועית (תוספת של 50% לשכר), עד להשלמה של 36 שעות המנוחה.
דוגמה
 • בהודעה לעובד נקבע שיום המנוחה השבועי הוא משעה 10:00 ביום שישי עד מוצאי שבת בשעה 18:00 (32 שעות מנוחה), וכי מוצאי השבת אינם חלק מיום המנוחה השבועי.
 • עובד עבד ביום שישי עד השעה 10:00 בבוקר והחל לעבוד במוצאי שבת משעה 18:00 עד השעה 23:00.
 • העובד שהה במנוחה השבועית 32 שעות בלבד ועל כן הוא זכאי לתוספת של 50% עבור 4 שעות עבודתו במוצאי שבת, עד להשלמה של 36 שעות מנוחה.
 • עבור 4 שעות עבודתו בין השעות 22:00-18:00, זכאי העובד לתוספת של 50% לשכרו הרגיל.
 • עבור שעת העבודה בין 23:00-22:00 זכאי העובד לשכרו הרגיל.
 • אם שעות המנוחה השבועית בהודעה לעובד על תנאי העבודה הוגדרו כדין (באופן שיש לעובד 36 שעות מנוחה), והוגדר שהמנוחה השבועית אינה כוללת את מוצאי השבת, שעות העבודה במוצאי שבת לא יחושבו כשעות שבת והעובד לא יהיה זכאי לגמול עבודה במנוחה השבועית עבור שעות עבודתו במוצאי שבת.
 • דוגמה
  • בהודעה לעובד נקבע שיום המנוחה השבועי הוא מהשעה 06:00 ביום שישי עד מוצאי השבת בשעה 18:00 ביום שבת (36 שעות מנוחה), וכי מוצאי השבת אינם חלק מיום המנוחה השבועי.
  • עובד עבד ביום שישי עד השעה 06:00 בבוקר, והחל לעבוד בשבת בשעה 18:00 עד השעה 23:00 (36 שעות מנוחה).
  • עבור שעת עבודתו במוצאי שבת (מהמשעה 18:00) זכאי העובד לשכרו הרגיל בלבד.
  • מפסיקת בית הדין הארצי לעבודה לא ברור אם העובד בדוגמה האחרונה יהיה זכאי לתגמול שעות נוספות על עבודה במוצ"ש אם בפועל לא ניצל 36 שעות מנוחה לפני התחלת עבודתו במוצ"ש (למשל התחיל לעבוד בשבת לפני צאת השבת או הפסיק את עבודתו ביום שישי לאחר שהחלו שעות המנוחה שהוגדרו בהסכם העבודה).
  דוגמה
  שעות המנוחה של העובד הוגדרו מיום שישי בשעה 06:00 בבוקר עד מוצ"ש בשעה 18:00 (סה"כ 36 שעות), והעובד סיים את עבודתו ביום שישי בשעה 08:00, וחזר לעבוד במוצ"ש בשעה 18:00 (כלומר לאחר 34 שעת מנוחה בפועל בלבד).
  • לקריאת פסק דין בסוגיה זו ראו כאן.
  • לעבודות בענפים מסוימים, שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות מנוחה שבועית הקצרה מ-36 שעות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות (כפי שנקבע, לדוגמה, לעובדי תחבורה, בתי חולים ובתי קולנוע).

  עבודה ביום שישי שמסתיימת לאחר כניסת השבת

  • עובד שעבד ביום שישי וסיים את עבודתו לאחר כניסת השבת, זכאי לקבל גמול עבור השעות שעבד לאחר כניסת השבת.
  דוגמה
  • עובד ביום שישי החל את עבודתו בשעה 10:00 בבוקר וסיים אותה בשעה 18:30.
  • השבת נכנסה בשעה 16:30.
  • עבור השעתיים האחרונות של העבודה (שחלות בשבת) זכאי העובד לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית.

  הפרשות לביטוח פנסיוני ולפיצויי פיטורים עבור שעות העסקה במנוחה השבועית

  • צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק קבע כי החל משנת 2008 חלה חובה על המעסיק להפריש עבור העובדים כספים לביטוח פנסיוני. השכר הקובע ממנו על המעסיק להפריש כספים עבור ביטוח פנסיוני הנו אותו השכר ורכיבי השכר הנכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.
  • השכר המבוטח ממנו על המעסיק להפריש כספים עבור פיצויי פיטורים וביטוח פנסיוני הנו שכר הבסיס והתוספות הקבועות להן זכאי העובד, ואינו כולל תשלום עבור שעות נוספות ותוספות התלויות בתנאי. לכן:
   • אם שעות העבודה בשבת הן בגדר שעות נוספות (שעות עבודה מעל השעות השבועיות הקבועות בדין), אזי אין חובה להפריש לפיצויים ולביטוח הפנסיוני עבור שעות אלה.
   • אם שעות העבודה בשבת אינן מהוות שעות עבודה נוספות עבור העובד, אלא כחלק מ-42 שעות העבודה השבועיות, אזי יש להפריש עבורן לפיצויי פיטורים וביטוח סוציאלי, אבל ההפרשה תהא בערך השכר הרגיל (100%), ללא התוספת עבור העבודה במנוחה השבועית. לעניין זה ראו דיון מז/60-3 (ארצי).
  • למידע נוסף אודות רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים או לצורך הפרשות לביטוח פנסיוני ראו כאן.

  תהליך מימוש הזכות

  הרחבות

  ענף הרחבה ערך ספציפי
  עובדי חברות שמירה ואבטחה
  • החל מ-01.09.2022 עובדי חברות שמירה ואבטחה זכאים למנוחה שבועית של 36 שעות בין השעה 16:00 ביום שישי לשעה 04:00 בבוקר יום ראשון.
  • עבור שעות העבודה בתחום השעות הנ"ל זכאי העובד לתוספת של 50% משכרו הרגיל, כולל הפרשות לביטוח פנסיוני, ולמנוחת פיצוי.

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל


  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  • עפ 7264/02 עיוב יעקוביאן נ' מדינת ישראל (באתר נבו) - יש לפרש את המונח "שבת" לאור המשמעות הנודעת לו במורשת ישראל (משקיעת החמה ביום ו' ועד צאת הכוכבים במוצאי שבת).
  • אם בהודעה לעובד על תנאי העבודה לא הוגדרו שעות המנוחה השבועית, שעות העבודה במוצאי שבת יחשבו כשעות עבודה בשבת
  • עס"ק (ארצי) 26/99 , עמ' 333 - "עובד המועסק בשכר חודשי, שכרו הרגיל כולל את ימי המנוחה וכן את יום "מנוחת הפיצוי" אותו מקבל העובד תחת יום המנוחה הקבוע בחוק. הפיצוי הכספי שנקבע בחוק עבור עבודה של עובד חודשי ביום המנוחה השבועי, הינו תוספת של 50% לשכרו של העובד עבור עבודתו ביום המנוחה. לעומתו, מי שמועסק על-פי שכר יומי מקבל שכר על-פי יום עבודה בפועל והוא זכאי ליום מנוחה אחד בשבוע – ללא תשלום – בין בשבת ובין ביום חול אחר. שכרו של העובד היומי עבור עבודתו בשבת הינו 150% משכרו הרגיל, והוא אינו מקבל שכר בגין יום מנוחת הפיצוי."
  • ע"ע (ארצי) 38313-03-18 ,פסקה 50- התמורה בגין שעות נוספות בשבת היא על השכר הרגיל ( 100%) ועליה יש להוסיף את גמול העבודה בשבת. ערך 2 השעות הנוספות הראשונות בשבת הנו 175% = 50% + 125% וערך שאר השעות הנוספות הנו 200% = 50% + 150%.

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים