עובדים במשכורת חודשית זכאים לתוספת של 50% מערך שכרם היומי עבור שעות עבודתם בימי חג וכן למנוחת פיצוי ללא ניכוי משכרם
עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בחג ובנוסף, ברוב המקרים, זכאים גם לדמי חגים בשיעור 100% משכרם
למידע נוסף ראו מנוחה שבועית וחופשת חג באתר משרד העבודה
מה לגבי שעות נוספות בימי מנוחה ובחג וההפרשות לפנסיה ולפיצויים? ולמי פונים אם זכויותיכם הופרו? לפניכם המדריך המלא


עובדים המועסקים בחגים, זכאים לתוספת שכר עבור שעות עבודתם.

 • לעובד יהודי, ימי חג הם מועדי ישראל ולעובד שאינו יהודי ימי חג הם מועדי ישראל או חגי דתו, לפי בחירתו. לרשימות החגים השונים, ראו דמי חגים.
 • שעות כניסת החג ויציאת החג הן בדומה לשעות כניסת השבת ויציאת השבת (למעט יום העצמאות). עובד שהתחיל את עבודתו בערב החג וסיים לעבוד לאחר שעת כניסת החג, זכאי לגמול עבור שעות עבודתו בחג.
 • עובדים במשכורת חודשית זכאים לתוספת של 50% משכרם היומי עבור שעות עבודתם בחגים וכן למנוחת פיצוי בלי שיופחת שכרם, במספר ובזמן כפי שנקבע בהיתר שלפיו הועבדו.
 • עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בחג וכן למנוחת פיצוי ללא תשלום. אם הועסקו בחג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, הם זכאים בנוסף לדמי חגים בשיעור 100% משכרם.
 • עובד רשאי לסרב לעבוד ביום חג מלבד במקומות עבודה מסוימים, אבל אם הוא עובד בחג הוא זכאי לתוספת שכר עבור שעות עבודתו.
 • בנוסף לתוספת השכר, זכאים העובדים גם לשעות מנוחה חלופיות ("מנוחת פיצוי"). בחלק מהמקרים זכאים העובדים לתשלום גם עבור שעות או ימים שבהם היו במנוחת פיצוי.
 • בכל מקרה שבו חל על העובד במקום העבודה הסכם, צו, חוזה או נוהג הקובעים תמורה לעבודה בחג בשיעור גבוה מכפי שנקבע בחוק, תחול ההוראה המיטיבה עם העובד. ראו "הרחבות" בנושא גמול עבור העסקה בחג
דוגמה
 • עובד החל את עבודתו בערב חג בשעה 10:00 בבוקר וסיים אותה בשעה 18:30.
 • החג נכנס בשעה בשעה 17:30.
 • עבור השעה האחרונה של עבודתו (בתוך החג) זכאי העובד לגמול עבור העסקה בחג.

מי זכאי?

כמה אקבל על עבודה בחג?

עובד במשכורת חודשית

 • עובד במשכורת חודשית שהועסק בחג זכאי לתוספת של 50% מערך שכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג ולמנוחת פיצוי, בהתאם לאופן העסקתו בשבת.
 • מנוחת הפיצוי היא בתשלום, שכן אסור למעסיק לנכות משכרו החודשי של העובד את שעות ההיעדרות במהלך מנוחת הפיצוי.
 • גם במקרים שבהם החג חל בשבת זכאי העובד לתוספת של 50% בלבד משכר עבודתו עבור שעות העבודה בחג בנוסף למשכורת החודשית הרגילה. כלומר, אין כפל תשלום בגין עבודה בחג שחל בשבת.
 • אם חל על העובד במקום העבודה הסכם קיבוצי ענפי/ הסכם קיבוצי מיוחד/ צו הרחבה ענפי/ חוזה עבודה אישי או נוהג הקובע תמורה עבור עבודה בחג בשיעור גבוה יותר מהשיעור האמור שנקבע בחוק, תחול ההוראה המיטיבה עם העובד.

עובדים יומיים או שעתיים

 • עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בחג וכן למנוחת פיצוי ללא תשלום. אם הם הועסקו בחג מתוך כורח, הם זכאים בנוסף לדמי חגים בשיעור 100% משכרם.
 • בית הדין לעבודה פירש את המושג כורח בצורה נרחבת, כך שהעבודה בחגים נעשית מתוך כורח ולא מבחירה של העובד - בהיעדר הוכחה אחרת:
  • עובד שעתי או יומי שהועסק בחג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג בשיעור של 150% משכרו הרגיל. בנוסף, הוא זכאי לדמי חגים בשיעור 100% מהשכר, אם היה זכאי לדמי חגים, כך שסך כל התגמול שהעובד זכאי לו עבור שעות עבודתו בחג הוא 250% משכרו הרגיל. בנוסף יהיה זכאי לשעות מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום השעות שבהן עבד בחג.
  • גם במצב בו שיבוץ העבודה נעשה על ידי המעסיק בהתחשב בבקשותיהם והעדפותיהם של העובדים, יש לראות בהעסקת עובד בחג ככורח לצורך הזכאות לדמי חגים, שכן המעסיק הוא זה שקובע את סידור העבודה ומסכים לו. העבודה לא תחשב ככורח אם המעסיק יוכיח שמדובר בסידור עבודה שנקבע לבקשת העובדים כלשונה, ללא שיקול דעתו, או שהעובד בחר לעבוד בחג באופן מוחלט.
  • כלל זה לא חל על עובדים בענף השמירה. בהסכם הקיבוצי בענף השמירה יש הסדר מפורש שלפיו עובד שהועסק בחג, זכאי לגמול עבודה בחג בשיעור של 50% תוספת לשכרו הרגיל. מלבד תוספת זו, הוא אינו זכאי לדמי חגים.
שימו לב
אם המחלוקת בין המעסיק לעובד תגיע לבית הדין לעבודה, המעסיק הוא שצריך להוכיח שהעובד הועסק מרצונו. אם לא יצליח להוכיח זאת, ייחשב העובד כמי שהוכרח לעבוד באותו יום.
 • החוק לא קובע כי מנוחת הפיצוי תהיה בתשלום. עם זאת, קיימים ענפים שבהם נקבע שיינתן תשלום לעובדים גם עבור ימים או שעות של מנוחת הפיצוי.
דוגמה
 • עובדים בענף המלונאות המועסקים בחג, זכאים ליום מנוחה בתשלום בנוסף לגמול עבור עבודתם בחג. על יום מנוחה זה, הם יקבלו שכר רגיל למרות שנעדרו מהעבודה. הזכאות ליום מנוחה כפיצוי ניתנת גם אם החג חל בשבת.
 • עובדי חברות שמירה ואבטחה וכן עובדי חברות ניקיון ותחזוקה המועסקים בחג זכאים ליום מנוחה בנוסף לגמול עבור עבודתם בחג, אך לא יקבלו שכר עבור יום מנוחה זה.

שעות נוספות

 • אם עובד מועסק בחג בשעות נוספות (מעבר למכסת השעות היומית או השבועית שלו), הוא יהיה זכאי לגמול עבור העבודה בחג, ובנוסף לגמול עבור שעות נוספות:
  • עבור השעתיים הנוספות הראשונות, הוא זכאי לגמול בגין העבודה בחג + 25% בגין השעות הנוספות ובסה"כ לשכר של 175% משכרו הרגיל .
  • מהשעה הנוספת השלישית, הוא זכאי לגמול בגין העבודה בחג + 50% בגין השעות הנוספות ובסה"כ לשכר של 200% משכרו הרגיל.
דוגמה
 • עובדת לפי שעות שהועסקה בחג זכאית עבור השעתיים הנוספות הראשונות לשכר בגובה 175% משכרה הרגיל (150% בגין עבודה בחג + 25% עבור השעות הנוספות). מהשעה הנוספת השלישית, היא זכאית לשכר בגובה 200% משכרה הרגיל (150% בגין העבודה בחג + 50% עבור השעות הנוספות).
 • אם העובדת הועסקה במהלך השבוע 40 שעות בשכר של 30 ש"ח לשעה, וביום שישי היה חג שבו עבדה 6 שעות, שכרה יחושב כך:
  • עבור 2 שעות העבודה הראשונות בחג (עד למכסה השבועית של 42 שעות שבועיות), העובדת זכאית ל-45 ₪ לשעה (150% מתוך 30 ₪).
  • עבור 2 שעות העבודה הנוספות בחג (מעבר ל-42 שעות שבועיות), העובדת זכאית ל-52.50 ₪ לשעה (175% מתוך 30 ₪).
  • עבור 2 שעות העבודה האחרונות בחג (השעה הנוספת השלישית והרביעית), העובדת זכאית ל-60 ₪ לשעה (200% מתוך שכר של 30 ₪).

עבודה במוצאי החג

 • עובדים המועסקים במוצאי חג זכאים לשכר רגיל, אולם אם עובד החל לעבוד במוצאי החג בטרם חלפו 36 שעות מאז סיים את עבודתו לפני החג, תיחשב העבודה במוצאי החג כעבודה ביום חג, המזכה את העובד בשכר בגובה 150%.
דוגמה
עובד סיים לעבוד בערב החג בשעה 13:00. אם מוצאי החג חל למחרת בשעה 20:00, והוא מתחיל לעבוד מיד במוצאי החג, הוא נחשב כמי שעובד בחג וזכאי לגמול עבור העסקה בחג. זאת משום שלא חלפו 36 שעות מאז הפסקת עבודתו בערב החג. לכן, כל שעת עבודה במוצאי החג עד 01:00 אחר חצות, תזכה את העובד בגמול עבור העסקה בחג.

הפרשות לביטוח פנסיוני ולפיצויי פיטורים עבור העסקה בחג

 • המעסיק חייב להפריש עבור העובדים כספים לביטוח פנסיוני. השכר המבוטח שממנו המעסיק מפריש כספים עבור פיצויי פיטורים וביטוח פנסיוני הוא שכר הבסיס והתוספות הקבועות שלהן זכאי העובד, ואינו כולל תשלום עבור שעות נוספות ותוספות התלויות בתנאי. לכן:
  • אם שעות העבודה בחג הן בגדר שעות נוספות (שעות עבודה מעל השעות השבועיות), אין חובה להפריש לפיצויים ולביטוח הפנסיוני עבור שעות אלה.
  • אם שעות העבודה בחג אינן מהוות שעות עבודה נוספות עבור העובד, אלא כחלק מ-42 שעות העבודה השבועיות, יש להפריש עבורן לפיצויי פיטורים וביטוח סוציאלי, אבל ההפרשה תהיה בערך השכר הרגיל (100%), ללא התוספת עבור העבודה בחג.
 • למידע נוסף אודות רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים או לצורך הפרשות לביטוח פנסיוני ראו כאן.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

הרחבות

ענף הרחבה ערך ספציפי
עובדי קבלן / חברות כוח-אדם
 • עובד קבלן במגזר הפרטי בלבד שעבד בחג זכאי לשכר רגיל בגין יום זה ובנוסף לתשלום בגובה התשלום המשולם עבור יום חופשה.
 • למרות זאת, אם העובד מועסק אצל מזמין הנוהג לשלם לעובדיו בגין עבודה בחג תוספת של 50% מהשכר ובנוסף מנוחת פיצוי, זכאי עובד הקבלן לאותו גמול ומנוחת פיצוי עבור עבודתו בחג.
גמול עבור העסקה בחג לעובדי קבלן (חברות כוח אדם)
עובדי חברות שמירה ואבטחה
 • עובד שמירה או אבטחה שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% לשכרו הרגיל של העובד ובנוסף ליום מנוחה חלופי בלא תשלום.
 • אם במהלך החג מועסק העובד בשעות נוספות הוא יהיה זכאי לגמול עבור השעות הנוספות בנוסף על הגמול עבור העסקתו בחג.
עובדי אולמות וגני אירועים
 • עובדים באולמות ובגני אירועים המועסקים בחג, זכאים לתוספת של 50% לשכר הרגיל ובנוסף ליום מנוחה חלופי, שעבורו הם מקבלים שכר.
גמול עבור העסקה בחג לעובדי אולמות וגני אירועים
עובדי ענף המלונאות העובדים בענף המלונאות זכאים לתשלום עבור עבודתם בחג כדלקמן:
 • עובד שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% משכר העבודה ובסה"כ ישולם לו 150% משכר שעת עבודה, ובנוסף יהיה זכאי ליום מנוחה בתשלום.
 • ביום כיפור זכאי כל עובד שעבד בפועל בתחום 24 השעות הראשונות של יום כיפור, לתוספת בשיעור של 150% על ערך שעת העבודה ובסה"כ ישולם לו 250% משכר שעת העבודה, ובנוסף יהיה זכאי ליום מנוחה התשלום.
 • ליל סדר הפסח - בעד כל שעת עבודה בפועל במשמרת ליל סדר פסח, זכאי כל עובד יהודי לתוספת של 100% משכר העבודה ובסך הכול ישולם לו 200% משכר שעת העבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • עובד יומי או שעתי, המועסק בימים קבועים, זכאי לדמי חגים גם אם נעדר ביום שלפני או אחרי החג.
 • עובד שעתי או יומי אשר עבד בחג מתוך כורח, זכאי לדמי חגים בנוסף לשכרו עבור שעות עבודתו.
 • עס"ק (ארצי) 26/99 , עמ' 333 - "עובד המועסק בשכר חודשי, שכרו הרגיל כולל את ימי המנוחה וכן את יום "מנוחת הפיצוי" אותו מקבל העובד תחת יום המנוחה הקבוע בחוק. הפיצוי הכספי שנקבע בחוק עבור עבודה של עובד חודשי ביום המנוחה השבועי, הינו תוספת של 50% לשכרו של העובד עבור עבודתו ביום המנוחה. לעומתו, מי שמועסק על-פי שכר יומי מקבל שכר על-פי יום עבודה בפועל והוא זכאי ליום מנוחה אחד בשבוע – ללא תשלום – בין בשבת ובין ביום חול אחר. שכרו של העובד היומי עבור עבודתו בשבת הינו 150% משכרו הרגיל, והוא אינו מקבל שכר בגין יום מנוחת הפיצוי."
 • ע"ע (ארצי) 23333-09-16, פסקה 11- עובד שעתי יהיה זכאי לדמי חגים גם במקרה בו עבד בחג, אלא אם כן יוכח כי העבודה בחג הייתה מרצון העובד. הנטל להוכיח כי כי העבודה בחג הייתה מתוך רצון של העובד ולא מתוך כורח מוטל על המעסיק.
 • בע"ע (ארצי) 38313-03-18 פסקה 72 והילך- לפי צו ההרחבה הכללי לדמי חגים, דמי חגים ישולמו בנוסף לתמורת יום העבודה לעובד שעתי שעבודתו בחגים היתה מתוך כורח ולא מתוך בחירה. גם במצב בו שיבוץ העבודה נעשה על ידי המעסיק בהתחשב בבקשותיהם והעדפותיהם של העובדים, יש לראות בהעסקת עובד בחג ככורח לצורך הזכאות לדמי חגים, אלא אם יוכח שהבחירה לעבוד בחג היתה בחירה מוחלטת של העובד.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים