עובד זכאי לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועית או בחג בשל איסור על-פי מצוות דתו
מ-01.01.2019 עובדים זכאים לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועית או בחג מכל סיבה שהיא, ולא רק בשל איסור על-פי מצוות דתם
הזכאות לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועית או בחג אינה חלה על מקומות עבודה שיפורטו בהמשך
למעסיק אסור להפלות עובד בקבלה לעבודה ולסרב לקבלו לעבודה רק משום שאינו מסכים לעבוד ביום המנוחה השבועית או בחג
למידע נוסף ראו סעיפים 9ד ו-9ד1 לחוק שעות העבודה ומנוחה


סעיף 9ד לחוק שעות העבודה ומנוחה קובע כי עובד שמעסיקו דורש ממנו (או הודיע לו על כוונתו לדרוש ממנו) לעבוד בימי המנוחה השבועית, רשאי להודיע למעסיקו שהוא אינו מסכים לעבוד בימים אלה.

מי זכאי?

 • כל עובד, מלבד עובדים במקומות העבודה שיפורטו בהמשך (אלא אם כן מדובר בבני נוער עובדים - במקרה זה הזכאות תקפה לגבי כל מקומות העבודה).
שימו לב
הזכות לסרב לעבודה ביום המנוחה או בחג אינה תלויה בסיבת הסירוב, ועל המעסיק לכבד אותה הן במקרה שהסיבה היא שמירה על מצוות הדת והן כאשר סיבת הסירוב היא אחרת.

מקומות עבודה שהזכות לסרב לעבוד ביום המנוחה לא חלה בהם

 • מפעל או מוסד המופקד על ביטחון הציבור.
 • מקום שהעבודה בו קשורה בביטחון המדינה או בשמירת בטיחותם, שלומם או בריאותם של בני אדם.
 • מקום שהעבודה בו קשורה באירוח בבתי מלון.
 • מקום שהעבודה בו קשורה בייצור חשמל והזרמתו.
 • מקומות עבודה (או תפקידים ספציפיים במקומות עבודה) שיינתן לגביהם אישור של ועדת השרים.
 • מקומות עבודה ועובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם: שוטרים, עובדי מדינה בתפקידים מסוימים, יורדי ים, עובדי דיג, אנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה במשרות אמון אישי ועובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד למסור למעסיק הודעה ולפיה הוא אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית או בחג בתוך 3 ימים מהיום שהמעסיק דרש ממנו (או הודיע על כוונתו לדרוש ממנו) לעבוד בימים אלה.
 • במקרה שהעובד מסרב לעבוד בימי המנוחה השבועית מסיבות דתיות:
  • המעסיק רשאי לדרוש מהעובד להגיש בתוך 7 ימים תצהיר כתוב ומאומת על ידי עורך דין.
  • התצהיר יכלול את הפרטים המבססים את הודעתו של העובד, כולל פרטים המעידים על הכרתו הדתית ועל קיום מצוות דתו.
  • אם מדובר בעובד יהודי, עליו גם לציין בתצהיר שהוא שומר על כשרות בביתו ומחוצה לו ואינו נוסע בשבת.
  • אם העובד התבקש למסור תצהיר ולא עשה זאת או אם מסר הודעה שקרית, הודעתו תיחשב כבטלה והמעסיק יוכל לדרוש ממנו לעבוד ביום המנוחה או החג למרות סירובו.
 • מעסיק רשאי לשנות באופן סביר את תנאי עבודתו וסדרי עבודתו של עובד שהודיע כי הוא אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית.

חשוב לדעת

 • למעסיק אסור להפלות עובד בקבלה לעבודה ולסרב לקבלו רק משום שהודיע לו כי אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית או בחגים. למידע נוסף ראו איסור אפליה בקבלת עובד לעבודה בשל סירובו לעבוד ביום המנוחה השבועי או בחג.
 • מעסיק שסירב לקבל עובד לעבודה רק מפני שהעובד סירב לעבוד בימי המנוחה השבועית בשל מצוות דתו, או הפלה עובד כזה בתנאי עבודתו או בהחלטה על פיטוריו, עשוי להיחשב כמי שהפלה את העובד (או המועמד לעבודה) מטעמי דת, וזאת בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. במקרה כזה יכול העובד (או המועמד לעבודה) להגיש תביעה נגד המעסיק, ובית הדין עשוי לחייב את המעסיק בתשלום פיצויים גם אם לא נגרם לעובד (או למועמד) נזק כלשהו. למידע נוסף ראו איסור אפליית עובד מטעמי דת.
 • בכל מקרה העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית מותנית בקבלת היתר משר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. למידע נוסף ראו מנוחה שבועית.
 • במקרה שעובד מחויב לעבוד במנוחה השבועית, הוא זכאי לגמול עבור העסקתו בשיעור של 150% לפחות עבור כל שעת עבודה וכן לשעות מנוחה חלופיות במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שעל פיו הועסק. כך גם אם חויב לעבוד בחג.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים