תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופה שהוא שוהה בחו"ל
פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהייה בחו"ל עלול לשלול את זכאותו של התושב לקבלת שירותים רפואיים לכמה חודשים
גובה התשלום בתקופת השהות בחו"ל תלוי בקיומן של הכנסות בישראל לתושב בתקופת שהותו בחו"ל
לפרטים נוספים ראו באתר הביטוח הלאומי
 • אדם המוגדר כתושב ישראל, חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי, והוא זכאי לקצבאות הביטוח הלאומי, לפי הכללים שנקבעו בחוק.
 • חובת תשלום דמי ביטוח לאומי חלה גם בעת שהייתו בחו"ל.
 • פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהייה בחו"ל, עלול לשלול את זכאותו של התושב לקבלת שירותים רפואיים לכמה חודשים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • כאשר המעסיק הוא ישראלי, חובת תשלום וניכוי דמי הביטוח מוטלת על המעסיק.
 • אם מדובר במעסיק זר במדינה עמה נחתמה אמנה לביטחון סוציאלי, והמבוטח משלם דמי ביטוח באותה מדינה, הוא פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל וחייב בתשלום עבור דמי ביטוח בריאות בלבד.
 • למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לתושב ישראל העובד בחו"ל.
 • אם המבוטח הוא פנסיונר תושב ישראל הנמצא בפרישה מוקדמת ושוהה בחו"ל, משלם הפנסיה ימשיך לנכות את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מהפנסיה של המבוטח, גם בזמן שהייתו בחו"ל.
 • בכל מקרה אחר שבו על מבוטח לשלם את דמי הביטוח בעצמו, ניתן לשלם באתר התשלומים, באמצעות המחאות, הוראת קבע בבנק או באמצעות מיופה-כוח מטעמו של התושב השוהה בחו"ל. למידע נוסף על דרכי התשלום של דמי הביטוח הלאומי ראו דרכים לתשלום דמי הביטוח הלאומי.

שעור התשלום

חשוב לדעת

 • תושב ישראל השוהה בחו"ל תקופה ממושכת, או שהיגר למדינה אחרת והפסיק בפועל להיות תושב ישראל, צריך להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי כדי לבדוק את הפסקת ביטוחו במוסד לביטוח לאומי, שכן חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי חלה רק על תושבי ישראל.
 • פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר קנסות והצמדה, ועלול לפגוע בזכויות התושב השוהה בחו"ל ובזכויות בני משפחתו לקבלת קצבאות הביטוח הלאומי.
 • אם תושב ישראל, השוהה בחו"ל במשך שנתיים רצופות או יותר, אינו משלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי בארץ ומפגר בתשלום דמי הביטוח תקופה של 12 חודשים לפחות, תישלל ממנו הזכות לקבלת שירותים רפואיים בארץ על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לתקופה מרבית של עד 6 חודשים. למידע נוסף ראו הצטרפות תושב חוזר לביטוח בריאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות