תושב ישראל השוהה בחו"ל ועובד שם מחויב לשלם דמי ביטוח לאומי בארץ כדי לשמור על רצף הזכויות
תושב ישראל השוהה במדינה שישראל חתומה עמה על אמנה לביטוח סוציאלי ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל, אך יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות בשיעור המינימלי - 116 ₪ (נכון לשנת 2024)
אם תושב ישראל עובד בחו"ל אצל מעסיק ישראלי, חובת תשלום וניכוי דמי הביטוח משכרו מוטלת על מעסיקו בישראל
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תושב ישראל השוהה בחו"ל ועובד שם, מחויב בדרך כלל לשלם דמי ביטוח לאותה מדינה. מאידך הוא מחויב גם לשלם דמי ביטוח לאומי בארץ, כדי לשמור על רצף הזכויות.

 • מדינת ישראל חתומה על אמנות בינלאומיות בתחום הביטוח הסוציאלי שנועדו למנוע מצב שבו תושב ישראל יהיה כפוף באותו הזמן לחוקי שתי המדינות, ויחויב בתשלום דמי ביטוח בשתיהן, או לחלופין יהיה משולל זכויות בשתי המדינות.
 • ההסדרים שבאמנות מאפשרים לתושב ישראל היוצא למדינה שעמה חתמה ישראל על אמנה, לשלם דמי ביטוח באחת משתי המדינות בלבד, ולהמשיך לשמור על זכויותיו הסוציאליות בארץ, כגון זכות לקבלת קצבאות וצירוף תקופות ביטוח.
 • האמנות הבינלאומיות מקנות לתושבי ישראל ולתושבי מדינות החתומות על האמנה זכות לקבלת קצבאות, דואגות למניעת כפל תשלום דמי ביטוח, לשמירה על רצף תקופות הביטוח, ועוד, בהתאם למה שנקבע בכל אמנה.

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

 • תושב ישראל השוהה במדינה שחתמה על אמנה לביטוח סוציאלי עם מדינת ישראל ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל, אך יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות בישראל, בשיעור המינימלי - 116 ₪ (נכון לשנת 2024). התשלום ייעשה גם אם הוא משלם דמי בריאות במדינה שבה הוא שוהה.
 • תושב ישראל העובד אצל מעסיק ישראלי בחו"ל כאשר חוזה ההעסקה נחתם בישראל נחשב כעובד שכיר וחובת תשלום וניכוי דמי הביטוח משכרו מוטלת על מעסיקו בישראל.

מי זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי?

 • תושב ישראל השוהה במדינה שחתומה עם ישראל על אמנה לביטוח סוציאלי, והוא משלם דמי ביטוח באותה מדינה.
 • המדינות החתומות על אמנה לביטוח סוציאלי עם ישראל הן: אוסטריה, אורוגוואי, איטליה, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, סלובקיה, פינלנד, קנדה (אמנה מצומצמת), צ'כיה, צרפת, רומניה, שבדיה ושוויץ.
 • תושב ישראל העובד במדינה שלא נחתמה עמה אמנה חייב להמשיך לשלם את דמי הביטוח הלאומי.

למי ואיך פונים

תושב ישראל העובד כעצמאי בחו"ל או מועסק אצל מעסיק שאינו ישראלי

תושב ישראל שנשלח לעבודה בחו"ל ע"י מעסיק ישראלי

 • לתושב ישראל שנשלח על ידי מעסיקו הישראלי לעבוד במדינה שיש עמה אמנה, המעסיק ימשיך לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בישראל.
 • העובד פטור מתשלום דמי ביטוח במדינת האמנה. אורך תקופת הפטור מוגדר בנפרד בכל אמנה - לגבי כל מדינה.
 • על המעסיק לפנות אל האגף לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי, בסמוך למועד היציאה של העובד למדינה בה יועסק, ולבקש אישור על פטור מכפל תשלום דמי ביטוח.
 • את האישור על העובד להציג לפני המוסד המקומי לביטחון סוציאלי במדינת האמנה, כדי לקבל את הפטור מתשלום דמי ביטוח באותה מדינה.

תושב ישראל העובד במדינה שלא חתומה על אמנה

 • תושב ישראל העובד במדינה שלא נחתמה עמה אמנה חייב להמשיך לשלם את דמי הביטוח הלאומי. לפני היציאה מן הארץ, יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי ולשלוח אותו לסניף הביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, או לפנות לסניף ולדווח על הנסיעה.

חשוב לדעת

 • ככלל, תושב ישראל היוצא לשהות ממושכת לחו"ל, לכל מטרה, מחויב בתשלומים למוסד לביטוח לאומי. לפרטים ראו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לתושב ישראל השוהה בחו"ל.
 • תושבים שחלות עליהם אמנות לביטוח סוציאלי עשויים להיות זכאים לזכויות שונות מכוח האמנות. לפרטים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • אישורים על גובה הקצבאות המשולמות על-ידי המוסד לביטוח לאומי ניתן להזמין באתר, או לקבל בכל הסניפים של המוסד לביטוח לאומי.
 • באגף לקשרי חוץ ניתן לקבל את השירותים הבאים:
  • הגשת תביעה לקצבה מהמוסד לביטוח סוציאלי במדינת אמנה שבה התגורר המבוטח.
  • הגשת בקשה לפטור מכפל תשלום דמי ביטוח.
  • קבלת טפסים ואישורים על תקופות ביטוח, הנדרשים לצורך מיצוי זכויות מבוטח על-פי האמנות.
  • קבלת מידע כללי אודות חוקי הביטוח הסוציאלי במדינות שעמן חתמה ישראל על אמנה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים