מעסיקי עובדים זרים חייבים לדווח על העובדים למוסד לביטוח לאומי ולשלם עבורם את דמי הביטוח הלאומי
מעסיק המעסיק עובד זר בביתו בסיעוד או במשק בית, ישלם עבורו דמי ביטוח לאומי בשיעור 2% מהשכר ברוטו ולא ינכה סכום זה מהעובד
מעסיקים של עובדים זרים בענפים אחרים ישלמו עבורם דמי ביטוח לאומי כמפורט בהמשך והם רשאים לנכות מהשכר את חלקו של העובד בדמי הביטוח הלאומי

מי שמעסיק עובד זר חייב לדווח עליו למוסד לביטוח לאומי ולשלםדמי ביטוח לאומי עבורו.

 • מעסיקים של עובד זר בביתם, בסיעוד או במשק בית, ישלמו עבור העובד דמי ביטוח לאומי בשיעור 2% מהשכר שהם משלמים, מבלי לנכות סכום זה משכר העובד. למידע נוסף ראו דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובד זר בסיעוד.
 • מעסיקים של עובדים זרים בענפים אחרים או במוסדות סיעוד, ישלמו דמי ביטוח לאומי עבור העובד בשיעור המפורט בהמשך, והם רשאים לנכות מהשכר את חלקו של העובד בדמי הביטוח הלאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שיעור דמי הביטוח הלאומי

עובדים זרים שמועסקים בבית המעסיק בסיעוד או משק בית

 • שיעור דמי הביטוח הלאומי עבור עובדים זרים שמועסקים בבית המעסיק, בסיעוד או במשק בית, הוא 2% משכרם ברוטו.
 • שיעורי דמי הביטוח מחושבים מהשכר ברוטו המשולם לעובד בשל עבודתו (כולל תשלומים כגון החזר הוצאות נסיעה , דמי הבראה ,גמול עבור שעות נוספות, דמי חגים, חופשה, מחלה, גמול עבור עבודה במנוחה השבועית) ולפני הניכויים השונים(כגון השתתפות בהוצאות ביטוח בריאות, הוצאות דיור, מס הכנסה, פנסיה וכו').
 • סכום זה מוטל על המעסיק בלבד והוא לא רשאי לדרוש מהעובד להשתתף בתשלום או לנכות אותו משכרו.
 • מקבלי גמלת סיעוד שמעסיקים את העובד בשיתוף עם חברת סיעוד ישלמו את דמי הביטוח הלאומי בהתאם להיקף המשרה שמשויך להם.
 • למידע נוסף ראו :

עובדים זרים בענפים אחרים

 • שיעור דמי הביטוח הלאומי עבור עובדים זרים שמועסקים בענפים אחרים או במוסדות סיעוד הוא:
 • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪, נכון ל-2024) -
  • סך כל הניכוי משכר העובד, עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 0.63% לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 0.59%
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.04%
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (49,030 ₪, נכון ל-2024) -
  • סך כל הניכוי משכר העובד הוא בשיעור של 3.52%, לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 2.65%
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.87%
חלק השכר חלק מעסיק (באחוזים משכר העובד) חלק עובד (באחוזים משכר העובד) סה"כ
עד 60% מהשכר הממוצע 0.59% 0.04% 0.63%
מעל 60% מהשכר הממוצע 2.65% 0.87% 3.52%

למי ואיך פונים

מעסיקים המעסיקים בביתם עובדים זרים בסיעוד או במשק בית

 • יש להירשם כמעסיקים במוסד לביטוח לאומי בתוך שבועיים מהיום שבו מתחילים להעסיק את העובד.
 • ניתן להירשם ולפתוח תיק להעסקת עובדים במשק בית באחת מהדרכים הבאות:

מעסיק של עובד זר בענפים אחרים

שלבי ההליך

מעסיקים המעסיקים בביתם עובד זר בסיעוד או במשק בית

 • על המעסיק לדווח על העובד באופן שוטף ולשלם עבורו את דמי הביטוח 4 פעמים בשנה:
  • ב-20 באפריל - על חודשי העבודה ינואר - מרס שקדמו למועד הדיווח
  • ב-20 ביולי - על חודשי העבודה אפריל - יוני שקדמו למועד הדיווח
  • ב-20 אוקטובר על חודשי העבודה יולי - ספטמבר שקדמו למועד הדיווח
  • ב-20 ינואר על חודשי העבודה אוקטובר - דצמבר שקדמו למועד הדיווח
 • בתחילת כל שנה המוסד לביטוח לאומי ישלח למעסיק פנקס מיוחד לדיווח ולתשלום.
 • ניתן גם לבצע דיווח ותשלום משק בית באתר התשלומים של ביטוח לאומי.
  • בפנקס משק בית שנשלח למעסיקים מודפס מספר מזהה פנקס שמתחלף בכל שנה.
  • באמצעות המספר המזהה ניתן לדווח ולשלם באתר התשלומים ללא צורך בפרטיו האישיים של המעסיק (פרטי המעסיק רשומים במערכת ואין צורך להדפיסם מחדש בכל דיווח).
 • המעסיק חייב לרשום בכל שובר של דיווח ותשלום את פרטי העובד: שם פרטי, שם משפחה, שנת הלידה ומספר תעודת הזהות. דיווח שמועבר לביטוח הלאומי בלי פרטי העובד ייחשב כאילו לא הוגש.
 • בנוסף, חלה חובה לציין בכל דיווח את הפרטים הבאים:
  • סוג העבודה
  • מספר שעות ההעסקה
  • מספר ימי ההעסקה
  • השכר עבור כל אחד מהחודשים שמפורטים בדוח
  • באילו ימים בשבוע מתבצעת העבודה
 • לכל דיווח יש לצרף את חתימת המעסיק לצד ההצהרה על נכונות נתוני הדיווח.
 • מעסיק שחדל להעסיק את העובד יודיע על כך לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל התיק.
 • אם המעסיק התחיל להעסיק עובדים חדשים במשק הבית או שעובדים במשק הבית הפסיקו לעבוד אצלו, עליו לרשום בדוח את פרטיהם של כל העובדים שעבדו פרק זמן כלשהו, בתקופה שבעדה מוגש הדוח. יש לדווח על כל עובד בשובר נפרד. בפנקס יש שובר רזרבי לדיווח עבור עובד נוסף לרבעון אחד.
שימו לב

עובדים זרים בענפים אחרים

 • אחרי שהמידע על העסקת עובדים תושבי חוץ יתקבל במוסד לביטוח לאומי יישלחו למעסיק:
  • הודעה על פתיחת "חוזה דיווח" להעסקת עובדים תושבי חוץ.
  • פנקס עם טופסי דין וחשבון על העסקת עובדים בהתאם לסוג העובדים שהחל להעסיק.
 • בנוסף, למעסיק חדש יישלחו גם:
  • הודעה על פתיחת תיק, בציון מספר העובדים שדיווח עליהם ושיעורי דמי הביטוח הלאומי שעליו לשלם.
  • שאלון להשלמת פרטים, שאותו עליו למלא ולהחזיר למוסד לביטוח לאומי.
 • לאחר מכן ניתן יהיה לדווח ולשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור עובד זר בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • מועד התשלום- מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים תושבי חוץ חל ב-15 בכל חודש עבור החודש שקדם לו.

פיגור בתשלום

 • מעסיקים שלא שילמו את דמי הביטוח עבור העובדים במועד יחויבו בתשלום קנס והפרשי הצמדה על פי החוק. כמו כן אם קרה לעובד מקרה שבגללו מגיעה לו קצבה מהביטוח הלאומי, רשאי הביטוח הלאומי לתבוע מהמעסיק את סכום הקצבאות המגיע לעובד בגלל אותו המקרה.
 • למידע נוסף ראו תשלום חוב לביטוח לאומי.
אזהרה
אם התרחש מקרה שמזכה את העובד בקצבה ובאותה עת המעסיק לא שילם דמי ביטוח במועד, המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בעקבות אותו מקרה, בנוסף לדמי הביטוח.

חשוב לדעת

 • הזכאות של העובד לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי מותנית בתשלום דמי ביטוח במועדם. למידע על הזכאויות שקיימות לעובד ראו ביטוח לאומי לעובדים זרים.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח בעבור עובדיהם, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים