הקדמה:

מעסיק של עובד זר חייב לדווח עליו למוסד לביטוח לאומי ולשלם עבורו את דמי הביטוח הלאומי
מעסיק של עובד זר בסיעוד פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי אם השכר שהוא משלם לעובד באופן פרטי הוא עד 5,500 ₪ בחודש
מעסיק של עובד זר במשק בית ישלם עבור העובד דמי ביטוח לאומי בשיעור 2% מהשכר ולא ינכה סכום זה משכר העובד
מעסיק של עובד זר בענפים אחרים רשאי לנכות מהשכר את חלקו של העובד בדמי הביטוח הלאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מי שמעסיק עובד זר חייב לדווח עליו למוסד לביטוח לאומי ולשלם את דמי הביטוח הלאומי עבורו.

 • מעסיק של עובד זר בסיעוד או במשק הבית צריך לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי של העובד.
 • מעסיק של עובד זר בענפים אחרים רשאי לנכות מהשכר את חלקו של העובד בדמי הביטוח הלאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שיעור דמי הביטוח הלאומי

עובד זר בסיעוד

 • מעסיק של עובד זר בסיעוד פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי אם השכר שהוא משלם לעובד באופן פרטי (מעבר לשכר שמשולם לו מחברת הסיעוד או מעבר לקצבת סיעוד שהוא מקבל מהביטוח הלאומי) הוא עד 5,500 ₪ בחודש.
 • הפטור רלוונטי רק למעסיק שהוא אדם פרטי (ולא לחברות או גופים אחרים שמעסיקים עובדים זרים בסיעוד), ובתנאי שהמעסיק שילם לעובד את שכרו באמצעות העברה בנקאית לחשבונו או המחאה לפקודתו.
  • אם העובד הזר יגיש תביעה לקצבה מהביטוח הלאומי (כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה וכדומה), הביטוח הלאומי יבקש מהמעסיק מסמכים שמעידים על תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית, כדי לחשב את הקצבה לעובד.
 • מעסיק שמשלם לעובד באופן פרטי שכר מעל 5,500 ₪ בחודש ידווח וישלם דמי ביטוח לאומי בסך 2% רק על הפרש השכר שמעל 5,500 ₪. סכום זה מוטל על המעסיק בלבד והוא לא רשאי לדרוש מהעובד להשתתף בתשלום או לנכות אותו משכרו.
דוגמה
 • מעסיקה של עובדת זרה בסיעוד משלמת לה 8,500 ₪.
 • המעסיקה צריכה לדווח ולשלם דמי ביטוח על 3,000 ₪, שהם ההפרש בין הסכום הפטור מתשלום (5,500 ₪) לשכר שהיא משלמת.

עובד זר במשק בית

 • דמי ביטוח לאומי של עובד זר במשק בית הם בשיעור 2% מהשכר.
 • סכום זה מוטל על המעסיק בלבד והוא לא רשאי לדרוש מהעובד להשתתף בתשלום או לנכות אותו משכרו. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לעובדי משק בית, המוסד לביטוח לאומי.

עובד זר בענפים אחרים

 • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ₪, נכון ל-2022) -
  • סך כל הניכוי משכר העובד, עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 0.63% לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 0.59%
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.04%
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (45,075 ₪, נכון ל-2022) -
  • סך כל הניכוי משכר העובד הוא בשיעור של 3.52%, לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 2.65%
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.87%
חלק השכר חלק מעסיק (באחוזים משכר העובד) חלק עובד (באחוזים משכר העובד) סה"כ
עד 60% מהשכר הממוצע 0.59% 0.04% 0.63%
מעל 60% מהשכר הממוצע 2.65% 0.87% 3.52%


למי ואיך פונים

מעסיק של עובד זר בסיעוד המשלם לעובד באופן פרטי שכר מעבר לסכום הפטור ומעסיק של עובד זר במשק בית

 • מעסיק של עובד זר בסיעוד פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי אם השכר שהוא משלם לעובד באופן פרטי (מעבר לשכר שמשולם לו מחברת הסיעוד או מעבר לקצבת סיעוד שהוא מקבל מהביטוח הלאומי) הוא עד 5,500 ₪ בחודש. מעבר לסכום זה, על המעסיק לדווח ולשם דמי ביטוח לאומי.
 • מי שמעסיק עובד בסיעוד ומשלם לעובד באופן פרטי שכר מעבר לסכום הפטור מדמי ביטוח לאומי, ומי שמעסיק עובד זר במשק בית מחויב להירשם כמעסיק בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו, בתוך שבועיים מהיום שהחל להעסיק את העובד.
 • על המעסיק לדווח באופן שוטף על עבודתו של העובד ולשלם עבורו את דמי הביטוח הלאומי.
 • חובת הרישום, הדיווח והתשלום חלה גם על מי שמעסיקים עובד שאינו תושב ישראל.
 • ניתן להירשם כמעסיק באמצעות "טופס פתיחת תיק להעסקת עובדים במשק בית" באתר התשלומים של ביטוח לאומי ולשלוח אותו באופן מקוון.
 • ועדי בתים או מעסיקים שאינם תושבי ישראל יכולים בשלב זה לפתוח תיק רק באמצעות שליחת טופס פתיחת תיק עובד במשק בית (שלא באופן מקוון) לסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריהם.

מעסיק של עובד זר בענפים אחרים

שלבי ההליך

מעסיק של עובד זר בסיעוד המשלם לעובד באופן פרטי שכר מעבר לסכום הפטור ומעסיק של עובד זר במשק בית

 • על המעסיק לדווח על העובד באופן שוטף ולשלם עבורו את דמי הביטוח 4 פעמים בשנה:
  • ב-20 באפריל - על חודשי העבודה ינואר - מרס שקדמו למועד הדיווח
  • ב-20 ביולי - על חודשי העבודה אפריל - יוני שקדמו למועד הדיווח
  • ב-20 אוקטובר על חודשי העבודה יולי - ספטמבר שקדמו למועד הדיווח
  • ב-20 ינואר על חודשי העבודה אוקטובר - דצמבר שקדמו למועד הדיווח
 • בתחילת כל שנה המוסד לביטוח לאומי ישלח למעסיק פנקס מיוחד לדיווח ולתשלום.
 • ניתן גם לדווח ולשלם באמצעות "טופס תשלום דמי ביטוח לעובדים במשק בית" באתר התשלומים של ביטוח לאומי.
  • בפנקס משק בית שנשלח למעסיקים מודפס מספר מזהה פנקס שמתחלף בכל שנה.
  • באמצעות המספר המזהה ניתן לדווח ולשלם באתר התשלומים ללא צורך בפרטיו האישיים של המעסיק (פרטי המעסיק רשומים במערכת ואין צורך להדפיסם מחדש בכל דיווח).
  • ועדי בתים גם יכולים לדווח ולשלם באתר התשלומים באמצעות מספר זה.
  • למידע נוסף ראו חוזר המוסד לביטוח לאומי.
 • המעסיק חייב לרשום בכל שובר של דיווח ותשלום את פרטי העובד: שם פרטי, שם משפחה, שנת הלידה ומספר תעודת הזהות. דיווח שמועבר לביטוח הלאומי בלי פרטי העובד ייחשב כאילו לא הוגש.
 • בנוסף, חלה חובה לציין בכל דיווח את הפרטים הבאים:
  • סוג העבודה
  • מספר שעות ההעסקה
  • מספר ימי ההעסקה
  • השכר עבור כל אחד מהחודשים שמפורטים בדוח
  • באילו ימים בשבוע מתבצעת העבודה
 • לכל דיווח יש לצרף את חתימת המעסיק לצד ההצהרה על נכונות נתוני הדיווח.
 • מעסיק שחדל להעסיק את העובד יודיע על כך לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל התיק.
 • אם המעסיק התחיל להעסיק עובדים חדשים במשק הבית או שעובדים במשק הבית הפסיקו לעבוד אצלו, עליו לרשום בדוח את פרטיהם של כל העובדים שעבדו פרק זמן כלשהו, בתקופה שבעדה מוגש הדוח. יש לדווח על כל עובד בשובר נפרד. בפנקס יש שובר רזרבי לדיווח עבור עובד נוסף לרבעון אחד.

עובד זר בענפים אחרים

 • אחרי שהמידע על העסקת עובדים תושבי חוץ יתקבל במוסד לביטוח לאומי יישלחו למעסיק:
  • הודעה על פתיחת "חוזה דיווח" להעסקת עובדים תושבי חוץ.
  • פנקס עם טופסי דין וחשבון על העסקת עובדים בהתאם לסוג העובדים שהחל להעסיק.
 • בנוסף, למעסיק חדש יישלחו גם:
  • הודעה על פתיחת תיק, בציון מספר העובדים שדיווח עליהם ושיעורי דמי הביטוח הלאומי שעליו לשלם.
  • שאלון להשלמת פרטים, שאותו עליו למלא ולהחזיר למוסד לביטוח לאומי.
 • לאחר מכן ניתן יהיה לדווח ולשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור עובד זר בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • מועד התשלום- מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים תושבי חוץ חל ב-15 בכל חודש עבור החודש שקדם לו.

פיגור בתשלום

אזהרה
אם התרחש מקרה שמזכה את העובד בקצבה ובאותה עת המעסיק לא שילם דמי ביטוח במועד, המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בעקבות אותו מקרה, בנוסף לדמי הביטוח.

מעסיק של עובד זר בסיעוד המשלם לעובד באופן פרטי שכר מעבר לסכום הפטור ומעסיק של עובד זר במשק בית

 • מעסיק שפיגר בתשלום דמי הביטוח עבור העובד, יחויב בתשלום דמי ביטוח על-פי שכרו של העובד בפועל, אך לא פחות מ-5,276 ₪ (נכון ל-2022), כפי שהיה בכל אחד ממהחודשים שבעדם היה פיגור בתשלום בנוסף לקנסות והפרשי הצמדה. לפרטים ראו תשלום חוב לביטוח לאומי.
 • בפועל ניתן לשלם עד שנה אחת אחורה ללא קנסות. במקרה שלא שולמו דמי ביטוח במשך תקופה העולה על שנה, יש לפנות למוסד לביטוח הלאומי בצירוף תצהיר של העובד ותצהיר של המעסיק, שבהם הם מצהירים על תקופת העסקה, תדירותה (כמה פעמים בשבוע), השכר ששולם וכן הצהרה על קרבה משפחתית (אם קיימת) בין העובד למעסיק. במקרה כזה יחוייב המעסיק גם בהפרשי הצמדה ורבית וקנסות בגין הפיגור בתשלום.


מעסיק של עובד זר בענפים אחרים

 • מעסיק שלא מעביר במועד את התשלומים למוסד לביטוח לאומי מבצע עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של עד שנתיים.


חשוב לדעת

 • הזכאות של העובד לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי מותנית בתשלום דמי ביטוח במועדם. למידע על הזכאויות שקיימות לעובד ראו ביטוח לאומי לעובדים זרים.
 • אי-רישום פרטי העובד או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו עבורו דמי הביטוח.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח בעבור עובדיהם, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.