הקדמה:

מעסיק של עובד זר חייב לדווח עליו למוסד לביטוח לאומי ולשלם עבורו את דמי הביטוח הלאומי
מעסיק של עובד זר בסיעוד או במשק הבית יישא לבדו בעלות דמי הביטוח הלאומי של העובד
מקבל גמלת סיעוד המעסיק מטפל שהוא עובד זר, עשוי להיות פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור העובד
המעסיק של עובד זר בענפים אחרים רשאי לנכות מהשכר את חלקו של העובד בדמי הביטוח הלאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מי שמעסיק עובד זר חייב לדווח עליו למוסד לביטוח לאומי ולשלם את דמי הביטוח הלאומי עבורו.

 • מעסיק של עובד זר בסיעוד או במשק הבית צריך לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי של העובד.
 • מעסיק של עובד זר בענפים אחרים רשאי לנכות מהשכר את חלקו של העובד בדמי הביטוח הלאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שיעור דמי הביטוח הלאומי

עובד זר בסיעוד או במשק הבית

עובד זר בענפים אחרים

 • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח, נכון ל-2021) -
  • סך כל הניכוי משכר העובד, עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 0.63% לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 0.59%
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.04%
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (44,020 ש"ח, נכון ל-2021) -
  • סך כל הניכוי משכר העובד הוא בשיעור של 3.52%, לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 2.65%
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.87%
חלק השכר חלק מעסיק (באחוזים משכר העובד) חלק עובד (באחוזים משכר העובד) סה"כ
עד 60% מהשכר הממוצע 0.59% 0.04% 0.63%
מעל 60% מהשכר הממוצע 2.65% 0.87% 3.52%


למי ואיך פונים

מעסיק של עובד זר בסיעוד או במשק בית

מעסיק של עובד זר בענפים אחרים

שלבי ההליך

עובד זר בסיעוד או במשק בית

 • על המעסיק לדווח על העובד באופן שוטף ולשלם את דמי הביטוח בעדו ארבע פעמים בשנה במועדים האלה:
  • ב-20 באפריל - בעד חודשי העבודה ינואר - מרס שקדמו למועד הדיווח;
  • ב-20 ביולי - בעד חודשי העבודה אפריל - יוני שקדמו למועד הדיווח;
  • ב-20 אוקטובר בעד חודשי העבודה יולי - ספטמבר שקדמו למועד הדיווח;
  • ב-20 ינואר בעד חודשי העבודה אוקטובר - דצמבר שקדמו למועד הדיווח.
 • בתחילת כל שנה ישלח המוסד לביטוח לאומי למעסיק פנקס מיוחד לדיווח ולתשלום, אך ניתן לדווח ולשלם גם בטופס תשלום דמי ביטוח לעובדים במשק בית באתר שירות התשלומים של ביטוח לאומי.
 • על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 20.02.2013:
  • בפנקס משק בית הנשלח למעסיקים, מודפס מספר מזהה פנקס, המתחלף בכל שנה.
  • באמצעות המספר המזהה ניתן לדווח ולשלם באתר התשלומים ללא צורך בציון פרטיו האישיים של המעסיק (פרטי המעסיק רשומים במערכת ואין צורך להדפיסם מחדש בכל דיווח).
  • כמו כן, באמצעות מספר זה יכולים ועדי בתים לדווח ולשלם באמצעות אתר התשלומים.
 • על-פי החוק חייב המעסיק לרשום בכל שובר של דיווח ותשלום את פרטיו של העובד: שם פרטי, שם משפחה, שנת הלידה ומספר תעודת הזהות. דיווח שמועבר לביטוח הלאומי בלי פרטי העובד ייחשב כאילו לא הוגש.
 • בנוסף, חלה חובה לפרט בכל דיווח:
  • סוג העבודה,
  • מספר שעות ההעסקה,
  • מספר ימי ההעסקה,
  • שכר עבור כל אחד מהחודשים המפורטים בדוח,
  • באילו ימים בשבוע מתבצעת העבודה.
 • לכל דיווח יש לצרף את חתימת המעסיק לצד ההצהרה על נכונות נתוני הדיווח.
 • אם חדל המעסיק להעסיק את העובד, עליו להודיע על כך לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל תיקו.
 • אם המעסיק התחיל להעסיק עובדים חדשים במשק הבית או שעובדים במשק הבית הפסיקו לעבוד אצלו - עליו לרשום בדוח את פרטיהם של כל העובדים שעבדו פרק זמן כלשהו, בתקופה שבעדה מוגש הדוח. יש לדווח על כל עובד בשובר נפרד. בפנקס יש שובר רזרבי לדיווח עבור עובד נוסף לרבעון אחד.

עובד זר בענפים אחרים

 • כאשר המידע על העסקת עובדים תושבי חוץ יתקבל במוסד לביטוח לאומי, יישלחו אל המעסיק:
  • הודעה על פתיחת "חוזה דיווח" להעסקת עובדים תושבי חוץ.
  • פנקס המכיל טופסי דין וחשבון על העסקת עובדים בהתאם לסוג העובדים שהחל להעסיק.
 • בנוסף, למעסיק חדש יישלחו גם:
  • הודעה על פתיחת תיק, בציון מספר העובדים שדיווח עליהם ושיעורי דמי הביטוח הלאומי שעליו לשלם.
  • שאלון להשלמת פרטים, שאותו עליו למלא ולהחזיר למוסד לביטוח לאומי.
 • לאחר מכן ניתן יהיה לדווח ולשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור עובד זר בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • מועד התשלום - מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים תושבי חוץ חל ב-15 בכל חודש בעבור החודש שקדם לו.

פיגור בתשלום

מעסיק של עובד זר בסיעוד או במשק הבית

 • מעסיק שפיגר בתשלום דמי הביטוח עבור העובד, יחויב בתשלום דמי ביטוח על-פי שכרו של העובד בפועל, אך לא פחות מ-5,276 ש"ח (נכון ל-2021), כפי שהיה בכל אחד ממהחודשים שבעדם היה פיגור בתשלום בנוסף לקנסות והפרשי הצמדה. לפרטים ראו תשלום חוב לביטוח לאומי.
 • בפועל ניתן לשלם עד שנה אחת אחורה ללא קנסות. במקרה שלא שולמו דמי ביטוח במשך תקופה העולה על שנה, יש לפנות למוסד לביטוח הלאומי בצירוף תצהיר של העובד ותצהיר של המעסיק, שבהם הם מצהירים על תקופת העסקה, תדירותה (כמה פעמים בשבוע), השכר ששולם וכן הצהרה על קרבה משפחתית (אם קיימת) בין העובד למעסיק. במקרה כזה יחוייב המעסיק גם בהפרשי הצמדה ורבית וקנסות בגין הפיגור בתשלום.
 • אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.


מעסיק של עובד זר בענפים אחרים

 • מעסיק שלא מעביר במועד את התשלומים למוסד לביטוח לאומי מבצע עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של עד שנתיים.
 • בנוסף, אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת המקרה לא שילם המעסיק את דמי ביטוח במועד, רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.


חשוב לדעת

 • תשלום דמי הביטוח במועדם מהווה תנאי לזכאותו של העובד לקצבאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי. למידע על הזכאויות של עובד זר ראו ביטוח לאומי לעובדים זרים.
 • אי-רישום פרטי העובד או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו בעדו דמי הביטוח.
 • אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח בעבור עובדיהם, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.