הקדמה:

מעסיקים, עובדים עצמאים ומי שאינם עובדים, שלא שילמו דמי ביטוח לאומי במועד, יחויבו בקנסות ובתוספת הפרשי הצמדה
המוסד לביטוח לאומי רשאי לתבוע ממעסיק שלא שילם דמי ביטוח עבור עובדיו, את סכום הקצבאות המגיע לעובד בגין מקרה מזכה בקצבה
ניתן לבקש מהמוסד לביטוח לאומי לוותר או להפחית את הקנסות, באמצעות בקשה מנומקת המסבירה את הסיבות לאיחור בתשלום
החל מה-01.01.2015, המוסד לביטוח לאומי אינו רשאי לגבות דמי ביטוח בחלוף 7 שנים, אם לא דרש אותם לפני כן

מעסיקים שלא שילמו את דמי הביטוח עבור העובדים במועד, עובדים עצמאים וכן מי שאינם עובדים ושנצבר לחובתם חוב בגלל אי תשלום דמי ביטוח לאומי, יחויבו בקנסות ובתוספת הפרשי הצמדה.

 • החוב יוצמד למדד המחירים לצרכן החל מ–1 בחודש שלאחר מועד התשלום הקבוע בחוק.
 • במקרה שעובד שכיר עבר אירוע המזכה אותו בקצבה, ומעסיקו של אותו עובד לא שילם את דמי הביטוח עבורו, רשאי המוסד לביטוח הלאומי לתבוע מהמעסיק את סכום הקצבאות המגיע לעובד בגלל אותו המקרה.
 • הביטוח הלאומי רשאי לוותר על קנסות, כולן או חלקן, על-פי בקשה מנומקת ומסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מעסיקים שלא שילמו את דמי הביטוח עבור העובדים במועד.
 • עובדים עצמאים שצברו חוב למוסד לביטוח לאומי בגין דמי ביטוח שלא שולמו.
 • מי שאינם עובדים וצברו חוב למוסד לביטוח לאומי בגין אי תשלום דמי ביטוח.

דרכי התשלום

 • ניתן לשלם את החוב בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • באתר שירות אישי, באמצעות כרטיס אשראי.
  • באתר התשלומים, באמצעות כרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.
  • בהתקשרות למוקד הטלפוני 08-6509911, 6050*. התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, בהסכם תשלומים בהוראת קבע בבנק/בכרטיס אשראי, או במקרים מסוימים באמצעות ניכוי מקצבה המשולמת למבוטח.
  • בבנק הדואר, באמצעות שובר תשלום.
  • בסניפי המוסד לביטוח לאומי (מחלקת הביטוח והגבייה). התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, בהסכם תשלומים בהוראת קבע בבנק/בכרטיס אשראי, בהמחאות, או במקרים מסוימים באמצעות ניכוי מקצבה המשולמת למבוטח או בשוברי תשלום.

הפחתת קנסות והצמדות

הסדר תשלומים

 • בתנאים מסוימים, ניתן לפנות אל מחלקת הביטוח והגבייה בסניף המוסד לביטוח הלאומי שמתנהל בו התיק, ולהסדיר את פרעון החוב בתשלומים.
 • כל הסדר תשלומים יכלול ריבית חודשית.
 • אפשר להתקשר בטלפון למחלקת הביטוח והגבייה ולערוך הסדר באמצעות כרטיס אשראי, או לחלופין לפנות לסניף להסדרת הנושא.
 • ניתן לפרוס את החוב לתשלומים חודשיים בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • בכרטיס אשראי - עד 12 תשלומים.
  • בהוראת קבע - יש למלא טופס הוראה לחיוב חשבון, ולהחתים את הבנק. יש לשלם גם את המקדמות והדוחות השוטפים בהוראת הקבע.
  • בהמחאות - יש לחתום על טופס הסכם תשלומים ולמסור המחאות בהתאם.
  • ניכוי מקצבה שמקבלים מהביטוח הלאומי - יש לחתום על טופס הסכם תשלומים לניכוי הקצבה כולה או חלקה על חשבון החוב.
  • שוברי תשלום - יש לחתום על טופס הסכם תשלומים, ולשלם בשוברי התשלום.
 • עורכי דין, רואי חשבון או יועצי מס המקושרים למערכת "ייצוג לקוחות", יכולים לבצע הסדר תשלומים עבור לקוחותיהם בהרשאה לחיוב חשבון, באמצעות המערכת.
 • עם חתימת ההסדר וכל זמן שבעל החוב עומד בהסדר, רואים אותו (לעניין חובות וזכויות בביטוח הלאומי) כמי שאינו חייב דמי ביטוח.
 • בתקופת ההסדר בעל החוב לא יחויב בקנסות ובתוספת הצמדה, ולא יופעלו נגדו אמצעים לגביית החוב.
 • אם בתקופת ההסדר בעל החוב זכאי לקצבה, לא תיפגע זכאותו לקצבה, גם אם החוב טרם סולק במלואו.

קיזוז מקצבאות ותשלומים

התיישנות חובות

 • החל מה-01.01.2015, המוסד לביטוח לאומי אינו רשאי לגבות חוב בגין דמי ביטוח שלא שולמו, אם עברו 7 שנים מהמועד שבו היה המבוטח צריך לשלם והמוסד לביטוח לאומי לא דרש אותם. למידע נוסף, ראו התיישנות חוב בגין אי תשלום דמי ביטוח לאומי.


חקיקה ונהלים