הקדמה:

ניתן להעסיק מבקשי מקלט בעלי רשיון שהייה זמני בישראל מסוג 2א5, אשר עליו נכתב "רישיון זמני זה אינו מהווה רישיון עבודה" בכל רחבי הארץ וללא הגבלה
במספר מקרים המפורטים בהמשך, אסור להעסיק מבקשי מקלט
מבקשי מקלט זכאים לאותן הזכויות אשר להם זכאים עובדים זרים, למעט נקודות זיכוי במס הכנסה
על מעסיקים של מבקשי מקלט חלה חובה להפקיד 16% משכר העובד לפיקדון חודשי, ולשלם לרשות המיסים היטל על העסקת עובדים זרים


לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה לשנת 2020 חיים בישראל כ 30,000 מבקשי מקלט (המכונים גם "מסתננים") מאריתריאה וסודן. מדינת ישראל מכירה בסכנת החיים שנשקפת להם אם יחזרו לארצות מוצאם ולכן נמנעת מלגרשם חזרה למדינותיהם.

 • למבקשי המקלט אין היתר עבודה בישראל, אולם המדינה התחייבה שלא תנקוט פעולות אכיפה כלפי מעסיקים המעסיקים מבקשי מקלט בעלי רישיון שהייה זמני מסוג 2א5, אשר על גביו נכתב "רישיון זמני זה אינו מהווה רישיון עבודה". מבקשי מקלט המחזיקים באשרה מסוג זה יכולים לעבוד בכל רחבי הארץ ללא הגבלה.
 • מבקשי מקלט המועסקים בישראל זכאים לכל הזכויות בעבודה להן זכאים עובדים זרים, למעט נקודות זיכוי ממס הכנסה.

האם מותר להעסיק מבקשי מקלט?

 • מעסיק רשאי להעסיק מבקשי מקלט המחזיקים ברישיון שהייה זמני מסוג 2א5, אשר על גביו נכתב "רישיון זמני זה אינו מהווה רישיון עבודה". מבקשי מקלט שמחזיקים באשרה מסוג זה יכולים לעבוד בכל רחבי הארץ ללא הגבלה.
 • מעסיקים רשאים להעסיק מבקשי מקלט בעלי רשיון כאמור, והם אינם נדרשים להיתר העסקה על מנת להעסיקם כדין.

הגבלות על העסקת מבקשי מקלט

 • קיימים מספר מקרים בהם ישנה הגבלה על העסקת מבקשי מקלט:
  1. אסור להעסיק מבקש מקלט אשר על רישיון השהייה שלו בישראל מופיעות המילים "אינו רשאי לעבוד".
   • יש להבדיל בין רישיון זמני בו נכתב "רישיון זמני זה אינו מהווה רישיון עבודה", אשר ניתן להעסיק את מי שמחזיק בו ללא חשש מפני אכיפה, לעומת רישיון בו נכתב "אינו רשאי לעבוד".
   • דוגמה לרישיון שהייה הכולל את המילים "אינו רשאי לעבוד" ניתן לראות באתר רשות האוכלוסין וההגירה (רישיון שהייה האוסר עבודה).
  2. ישנם מבקשי מקלט אשר על רישיון השהייה שלהם מופיע איסור להתגורר ולעבוד בערים מסוימות (אילת ותל אביב). במקרה כזה, אסור להעסיק את מבקש המקלט באותן ערים, אולם ניתן להעסיקו בכל מקום אחר בישראל.
  3. אסור להעסיק מבקש מקלט אשר שוהה או אמור לשהות במתקן חולות.
 • נגד מעסיק של מבקש מקלט אשר קיימת הגבלה על העסקתו, ניתן להגיש כתב אישום פלילי ולהטיל עליו קנסות.

היטל על העסקת מבקשי מקלט

 • על מעסיקים של מבקשי מקלט מסודאן ואריתראה חלה חובה לשלם בגין העסקתם היטל לרשות המיסים .
 • ההיטל הוא בשיעור 20% מסך ההכנסה המשולמת על ידי המעסיק לעובד הזר. בענף המסעדות האתניות, בענף התעשייה ובענף הבניין, ההיטל הוא בשיעור 15% מההכנסה ובענף החקלאות בוטל ההיטל.
 • למידע נוסף ראו היטל על העסקת עובדים זרים

תנאי העבודה של מבקשי מקלט

הפקדת פיקדון למבקשי מקלט

 • בבג"ץ 2293/17 פסק בית המשפט העליון שעל מעסיקים של מבקשי מקלט להמשיך ולהפריש על חשבונם 16% משכר העובד לפיקדון שמנוהל ברשות האוכלוסין וההגירה וביטל את החובה שהיתה עד כה, לנכות בנוסף 20% משכרם של העובדים לפיקדון.
 • ההפרשה לקופת הפיקדון הינה על חשבון המעסיק בלבד והיא מחליפה את התשלומים שעל המעסיק לשלם לביטוח פנסיוני, לתכנית חיסכון אחרת או לקופת תגמולים . *בתקופה שבין 01.05.2017 ועד לפסיקת בית המשפט העליון נדרש המעסיק להפקיד בקופת הפיקדון החודשי 36% משכר העובד, כאשר 16% שולמו על-ידי המעסיק ו-20% נוכו משכרו של העובד. בית המשפט פסק שהעובדים זכאים לקבל חזרה את הכספים שנוכו ממשכורתם עבור הפיקדון במהלך תקופה זו.
 • מבקשי מקלט זכאים לקבל לרשותם את מלוא הכספים שנצברו לזכותם בקופת הפיקדון אם יעזבו את הארץ לצמיתות בתום התקופה הקבועה ברישיון השהייה בארץ. מי שיעזוב את הארץ לאחר המועד הקבוע ברישיון השהייה, ינוכו לו מכספי הפיקדון סכומים מסויימים בהתאם לאורך התקופה בה נשאר בארץ ללא אשרה.
 • למידע נוסף ראו: * הפקדת פיקדון לעובדים מבקשי מקלט (מסתננים) וכן- משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד מבקש מקלט (מסתנן).

הפרת חובות המעסיק

פסקי דין

 • בג"ץ 6312/10 - במסגרת העתירה התחייבה המדינה להימנע מאכיפת האיסור על העסקת מבקשי מקלט שלא ניתן לגרשם למדינות מוצאם. כמו כן התחייבה המדינה להודיע 30 יום מראש לפני שתתחיל להפעיל את אכיפת האיסור.
 • בג"ץ 2293/17 - בית המשפט העליון פסק שעל מעסיקים של מבקשי מקלט להמשיך ולהפריש על חשבונם 16% משכר העובד לפיקדון שמנוהל ברשות האוכלוסין וההגירה וביטל את החובה לנכות 20% משכרם של העובדים לפיקדון והורה להחזיר לעובדים את הכספים שנוכו משכרם.
 • עא 4946/16 - בית המשפט העליון פסק שעל המעסיקים לשלם היטל העסקת עובדים זרים גם בגין עובדים שהם מבקשי מקלט מסודאן ואריתראה.
 • בע"א 4946/16 - בית המשפט העליון פסק כי יש להשוות את עניינם של מבקשי מקלט לעובדים הזרים גם לגבי ההפחתה בגובה ההיטל בענפי החקלאות, הבניין, התעשייה והמסעדנות האתנית ושהפטור מתשלום ההיתר חל רק על עובדים זרים בסיעוד (ומסתננים) המועסקים כדין בביתו של המטופל.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991

הרחבות ופרסומים