כל תושב חייב לשלם דמי ביטוח בריאות בהתאם לגובה הכנסתו, מלבד למקרים שבהם ניתן פטור מהתשלום
אי תשלום או פיגור בתשלומים לא פוגע בזכויות המבוטח ולא פוטר את הקופה מלספק את שירותי הבריאות שכלולים בסל הבריאות
דמי ביטוח בריאות משולמים בנוסף לדמי ביטוח לאומי
ראו סימולטור לחישוב דמי ביטוח בריאות (ודמי ביטוח לאומי) באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


שימו לב
דף זה עוסק בתשלום דמי ביטוח בריאות בלבד ואינו עוסק בדמי ביטוח לאומי
דמי ביטוח בריאות ודמי ביטוח לאומי משולמים שניהם למוסד לביטוח לאומי.
למידע על מלוא התשלומים המשולמים למוסד לביטוח לאומי ראו תשלומים לביטוח לאומי.

על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, החל מ-1995 כל תושבי ישראל מבוטחים בביטוח בריאות.

 • כל תושב ישראלי מגיל 18 ומעלה, למעט אלה הפטורים על פי חוק, חייב לשלם דמי ביטוח בריאות מכל הכנסותיו בשיעור הקבוע בחוק.
 • דמי ביטוח הבריאות נגבים באמצעות המוסד לביטוח לאומי, שמעביר את דמי הביטוח לקופות החולים.
 • תשלומי דמי ביטוח הבריאות מחושבים על פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי המעמד שנקבע לו: עובד שכיר, עובד עצמאי, או מי שלא עובד.

מי זכאי?

חישוב דמי הביטוח

 • דמי הביטוח מחושבים כאחוזים מההכנסה, על-פי שתי מדרגות:
  1. תשלום מופחת עבור החלק של ההכנסה (ברוטו) שהוא עד 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪, נכון לשנת 2024).
  2. תשלום רגיל עבור החלק של ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד להכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (49,030 ₪, נכון ל-2024).

עובד שכיר

 • המעסיק ינכה משכרו של העובד השכיר דמי ביטוח בריאות על פי החישוב הבא: 3.10% מחלק שכרו שעד 60% מהשכר הממוצע ו-5.00% מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד להכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (49,030 ₪, נכון ל-2024).
דוגמה
 • עובד שכיר משתכר 10,000 ₪ בחודש.
  • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪, נכון ל-2024) המעסיק ינכה משכרו של העובד 3.10% - 233.2 ₪.
  • על יתרת השכר (2,478 ₪) ינכה המעסיק 5% - 123.9 ₪.
 • סך דמי ביטוח הבריאות שינוכו משכרו של העובד יהיה 357.1 ₪.
 • מעסיק של עובד במשק בית ינכה 1% משכרו של העובד עבור דמי ביטוח בריאות.
 • עובד שכיר במספר מקומות עבודה יכול לערוך במקרים מסוימים תיאום ניכויי ביטוח לאומי כדי להימנע מתשלום דמי ביטוח גבוהים מהנדרש.
 • עובד שכיר בחופשה ללא תשלום:
  • בחודשיים הראשונים של חופשה ללא תשלום, ינוכו על-ידי המעסיק משכרו של השכיר דמי ביטוח בריאות בשיעור 3.10% מסכום ההכנסה המינימלית לתשלום דמי ביטוח, שהם 203 ₪ (נכון לשנת 2024).
  • לאחר חודשיים ישלם העובד במישרין לביטוח הלאומי את התשלום המינימלי - 116 ₪ (נכון לשנת 2024), אם אינו עובד שכיר, אינו עובד עצמאי ואין לו הכנסות.
 • עובד שכיר הנמצא בשביתה:

עובד עצמאי

 • עובד עצמאי ישלם ישירות לביטוח הלאומי דמי ביטוח בריאות על-פי החישוב הבא: 3.10% מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪, נכון ל- 2024) ו-5.00% מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד להכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (49,030 ₪, נכון ל-2024).

עובד שכיר שהוא גם עצמאי

 • עובד שכיר שהוא גם עצמאי ישלם דמי ביטוח בריאות משתי ההכנסות -
  • כעובד שכיר יחוייב על-ידי המעסיק עד לגובה ההכנסה המקסימלית לתשלום דמי ביטוח.
  • כעובד עצמאי ישלם עד לגובה ההכנסה המקסימלית לתשלום דמי ביטוח, לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד שכיר, ובלבד שהכנסתו כשכיר לא עולה על ההכנסה המירבית.

מקבלי קצבאות ותשלומים מהמוסד לביטוח לאומי

מקבלי קצבת זיקנה

 • מקבל/ת קצבת זיקנה ליחיד: מהקצבה ינוכו 223 ₪ (נכון לשנת 2024).
 • עבור זוג: דמי ביטוח בריאות בשיעור של 321 ₪ (נכון לשנת 2024) ינוכו מקצבתו של הגבר במקרים הבאים:
  • הגבר מקבל קצבת זיקנה עם תוספת עבור בת הזוג, גם אם היא עובדת כשכירה.
  • שני בני הזוג מקבלים קצבאות זיקנה מכוח עצמם.
 • דמי ביטוח בריאות מינימליים בשיעור של 116 ₪ (נכון לשנת 2024) ינוכו (ליחיד וגם לזוג) מקצבתו של:
 • אישה נשואה שמקבלת קצבת זיקנה ובעלה מבוטח בביטוח הלאומי פטורה מתשלום דמי ביטוח בריאות מהקצבה.
 • לאלמנה שמקבלת קצבת זיקנה וגם קצבת תלויים בנפגעי עבודה או קצבת שאירים מלאה, דמי ביטוח הבריאות ינוכו מהקצבה הנוספת.
 • מקבלי קצבת זיקנה פטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות מכל הכנסה אחרת, כולל פנסיה. לכן מקבל קצבת זיקנה שעובד כשכיר צריך לעדכן את המעסיק לגבי זכאותו לקצבה, לצורך הפסקת הניכוי משכרו (והחזר כספים, אם נוכו מהכנסותיו) לאחר שהחלה זכאותו לקצבת זיקנה.

מקבלי תגמולים ממשרד הביטחון וממשרד האוצר

 • לאוכלוסיות הבאות ינוכו מהגמלה דמי ביטוח בריאות מינימליים בסך 116 ₪ (נכון לשנת 2024), בתנאי שאין להם הכנסות אחרות:
 • מי שבנוסף מקבלים קצבה גם מהמוסד לביטוח לאומי יחויבו בדמי ביטוח בריאות מהקצבה המשולמת מהמוסד לביטוח לאומי בלבד, לפי הכללים שצויינו בסעיפים הקודמים.
 • מי שיש להם הכנסות אחרות יחויבו בדמי ביטוח בריאות מהכנסות אלה בלבד.

אוכלוסיות נוספות

 • מי שאינו עובד, אינו סטודנט ואינו תלמיד ישיבה:
  • אם הוא בעל הכנסות, ישלם את דמי הביטוח ישירות לביטוח הלאומי בשיעור של 5.00% מהכנסותיו (החל מיום 01.01.2006).
  • אם אינו בעל הכנסות, ישלם ישירות לביטוח הלאומי את סכום המינימום בסך 116 ₪ (נכון לשנת 2024).
 • חבר קיבוץ:
  • ישלם דמי ביטוח בריאות בשיעור המשולם על ידי עובד שכיר.
  • חובת תשלום דמי הביטוח חלה על הקיבוץ.
 • חייל בשירות קבע:
  • שירותי הבריאות לחיילים בשירות קבע ניתנים על ידי צה"ל, אך חובה לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי.
  • דמי ביטוח בריאות המשולמים עבור חייל בשירות קבע הם בשיעור החל על עובד שכיר.
 • מקבל פנסיה מוקדמת:
  • לגמלאים מבוטחים שעדיין לא הגיעו לגיל פרישה ומשולמת להם פנסיה, ינכה משלם הפנסיה מהפנסיה דמי ביטוח בריאות בשיעור של 3.10% מחלק הפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪, נכון לשנת 2024), ו-5.00% מחלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד להכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (49,030 ₪, נכון ל-2024).
 • מבוטח/ת שהגיע/ה לגיל פרישה מוקדמת ועובד כשכיר או כעצמאי:
  • גמלאי בפרישה מוקדמת, שעובד כשכיר או כעצמאי, או שניהם גם יחד, חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות על כל הכנסותיו, עד לסכום ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (49,030 ₪, נכון ל-2024).
 • חייל מילואים שהגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה אישית לתשלום עבור השירות:
  • דמי ביטוח בריאות של מי ששירת בשירות מילואים והגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה אישית לתשלום עבור השירות, ינוכו על-ידי המוסד לביטוח לאומי מהתשלום שיקבל.
  • עם זאת אותו חייל חייב לפנות אל מחלקת הגבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו לצורך תיאום ניכויי הביטוח הלאומי (ללא קשר לגובה הכנסותיו או לגובה התגמול שקיבל בשל שירות המילואים). למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לחייל מילואים.

אופן הדיווח ותשלום דמי הביטוח

עובדים עצמאים, מי שאינם עובדים, סטודנטים ותלמידי ישיבות

 • התשלום יכול להתבצע באחת מהאפשרויות הבאות:
  • תשלום באמצעות פנקס המקדמות:
   • תשלום באמצעות פנקס מקדמות יעשה בכל סניפי הבנקים, כולל בנק הדואר.
   • עובד עצמאי ומי שיש לו הכנסות שלא מעבודה - ישלם מקדמה מדי חודש בחודשו, מחודש פברואר עד ינואר (התשלום הוא ב-15 לכל חודש עבור החודש הקודם).
   • מי שאינו עובד, סטודנט ותלמיד ישיבה - ישלם מדי רבעון, בתום הרבעון, ב-25 בפברואר עבור אוקטובר, נובמבר ודצמבר, ב-15 באפריל עבור ינואר, פברואר ומרס, ב-15 ביולי עבור אפריל, מאי ויוני, וב-15 באוקטובר עבור יולי, אוגוסט וספטמבר.
  • תשלום באמצעות כרטיס אשראי:
  • תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק:
   • מקדמות, וכן חובות קודמים, ניתן לשלם בהוראת קבע בבנק. לשם כך יש למלא טופס הוראה לחיוב חשבון.

למעסיקים בעבור עובדים שכירים ומקבלי פנסיה

 • דיווח ותשלום יעשו בטופס 102 באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
  • דיווח ותשלום באמצעות אתר האינטרנט. באתר קיימות בין השאר האפשרויות הבאות:
   • דיווח בלבד ותשלום לבנק.
   • תשלום בלבד - אפשרות זו נועדה למעסיקים שכבר הגישו את הדיווח, באמצעות אתר התשלומים או המייצג ועדיין לא שילמו את הדו"ח.
  • דיווח ותשלום בבנק - יעשה באופן אישי באמצעות טופס 102.
  • דיווח ותשלום באמצעות מערכת ממוכנת של ייצוג לקוחות (מערכת "מייצגים") - במקרים שלמעסיק יש מייצג שהוא רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס שמקושר למערכת.
  • דיווח בלבד על-ידי מסירת טופס 102 לפקיד מחלקת הגבייה ממעסיקים בסניף הביטוח הלאומי שבו מתנהל חשבון העסק, או באמצעות תיבת השירות בסניף, ותשלום באמצעות אתר התשלומים או באמצעות הבנק על-ידי טופס 102.

חשוב לדעת

 • אי תשלום או פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות אינו פוגע בזכויות המבוטח לשירות רפואי ואינו פוטר את הקופה מחובתה לתת את שירותי הבריאות הכלולים בסל.
 • דמי ביטוח בריאות משכר של עובדים (שכירים או עצמאיים) מחושבים מתוך ההכנסה ברוטו (ההכנסה לפני הניכויים השונים).
 • דמי ביטוח בריאות משולמים בנוסף לדמי ביטוח לאומי. למידע נוסף ראו תשלומים לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות