שכירים שיש להם מספר מקורות הכנסה מעבודה או מפנסיה מוקדמת יכולים לערוך תיאום כדי למנוע תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גבוהים מהנדרש
ניתן לבצע את התיאום רק אם ההכנסה העיקרית נמוכה מ-7,522 ₪ או סך ההכנסות מכל המעסיקים/משלמי הפנסיה עולה על 49,030 ₪ (נכון ל-2024)
מי שנוכו משכרם דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי זכאים להחזר כספי

במקרים שבהם שכירים מקבלים שכר או פנסיה מוקדמת מכמה מעסיקים/משלמי פנסיה, המעסיק המשני או משלם הפנסיה מנכה (בנוסף למעסיק הראשי) דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא מכל הסכום שהוא משלם לעובד/ת (עד להכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח).

 • במקרים שיפורטו בהמשך עשוי להתבצע ניכוי דמי ביטוח גבוהים מהנדרש.
 • כדי למנוע את ניכוי היתר, שכירים ומקבלי פנסיה מוקדמת אצל כמה מעסיקים/משלמי פנסיה יכולים למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה אישור לתיאום דמי ביטוח.
טיפ
להסבר איך קובעים מי המעסיק העיקרי ומי המשני ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • רשאים לבקש תיאום ניכויי ביטוח לאומי:
  • שכירים שמועסקים בשני מקומות עבודה או יותר.
  • מי שמקבלים פנסיה מוקדמת וגם עובדים כשכירים במקום עבודה אחד או יותר.
  • מי שמקבלים פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר.
 • זאת בתנאי שמתקיים לגביהם אחד מאלה:
  • הכנסתם החודשית אצל המעסיק/משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ-7,522 ₪ (60% מהשכר הממוצע, נכון ל-2024). על הכנסה עד סכום זה הניכוי הוא בשיעור מופחת ולכן ניכוי בשיעור המלא אצל המעסיק המשני על הסכום שמשלים ל-7,522 ₪ הוא ניכוי יתר.
  • הכנסתם החודשית מכל המעסיקים/משלמי הפנסיה עולה על 49,030 ₪ (ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח, נכון ל-2024).
 • לנתוני השכר הממוצע וההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • כמו כן, שכירים ששירתו במילואים והגישו תביעה אישית לתשלום על המילואים חייבים לבצע תיאום ניכויי ביטוח לאומי (ללא קשר לגובה הכנסותיהם).
 • עובדים עצמאים שיש להם מספר מקורות הכנסה מלבד ההכנסה מהעסק, יכולים לערוך את התיאום רק עבור הכנסות שלא מהעסק.
  • עבור הכנסה מעסק ניתן לבקש הקלות אחרות, כגון: הקטנת גובה המקדמות שמשלמים לביטוח לאומי במהלך השנה.
  • למידע נוסף ראו העסק הקטן וביטוח לאומי.

שלבי ההליך

שכירים ומקבלי פנסיה שהכנסתם העיקרית נמוכה מ-7,522 ₪ (נכון ל-2024)

 • בתחילת כל שנת מס יש למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה טופס הצהרה על הכנסה אצל המעסיק העיקרי (בנוסף להצהרת העובד/ת על המעסיק המשני בטופס 101).
  • המעסיק המשני ינפיק באמצעות תוכנת שכר אישור אוטומטי על ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המופחת, על ההפרש שבין 7,522 ₪ לסכום ההכנסה אצל המעסיק העיקרי. משאר סכום ההכנסה אצל המעסיק המשני (אם יש) ינוכו דמי ביטוח בשיעור המלא.
  • עובדים/מקבלי פנסיה חדשים יגישו את הטופס מיום תחילת העבודה או תחילת קבלת הפנסיה, ולאחר מכן בתחילת כל שנת מס.
  • עובדים שכבר יש להם אישור לתיאום דמי ביטוח לתקופה הקרובה יגישו טופס חדש כשיפוג תוקף האישור ולאחר מכן בתחילת כל שנת מס. המעסיק המשני או משלם הפנסיה ייתן להם אישור עד לסוף שנת המס הנוכחית (דצמבר של אותה שנה).
 • דרך נוספת להפקת האישור היא באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי. יש להכין מראש את תלושי השכר של החודש האחרון מכל אחד ממקומות העבודה או הפנסיה המוקדמת.
דוגמה
עובד שסך כל הכנסותיו לא עולה על 7,522 ₪
 • שכיר שמועסק בשני מקומות עבודה משתכר אצל המעסיק העיקרי 3,000 ₪ ואצל המעסיק המשני - 2,500 ₪.
 • המעסיק העיקרי ינכה דמי ביטוח בשיעור מופחת של 3.5% על כל השכר שהוא משלם (3,000 ₪).
 • אם העובד לא יבצע תיאום ניכויי ביטוח לאומי, ינכה המעסיק המשני מכל השכר שהוא משלם (2,500 ₪) דמי ביטוח בשיעור מלא של 12%.
 • כדי להימנע מניכוי יתר על הכנסתו אצל המעסיק המשני, העובד מוסר לו טופס הצהרה על הכנסתו אצל המעסיק העיקרי.
 • לאחר קבלת טופס ההצהרה מהעובד, המעסיק המשני יזין בתוכנת השכר שלו את סכום ההכנסה של העובד אצל המעסיק העיקרי.
 • המעסיק המשני יקבל אישור אוטומטי לניכוי בשיעור המופחת על כל השכר שהוא משלם לעובד - 2,500 ₪ (שכן סך כל הכנסות העובד משני המעסיקים לא עולה על 7,522 ₪).
דוגמה
עובדת שהכנסתה העיקרית נמוכה מ-7,522 ₪ וסך כל הכנסותיה עולה על 7,522 ₪
 • שכירה שמועסקת ב-2 מקומות עבודה משתכרת אצל המעסיק העיקרי 5,000 ₪ ואצל המעסיק המשני 4,000 ₪.
 • כל אחת מההכנסות נמוכה מ-7,522 ₪, אך סך הכנסותיה - 9,000 ₪ עולה על סכום זה.
 • המעסיק העיקרי ינכה דמי ביטוח בשיעור מופחת של 3.5% על כל השכר שהוא משלם (5,000 ₪).
 • אם העובדת לא תבצע תיאום ניכויי ביטוח לאומי, המעסיק המשני ינכה מכל השכר שהוא משלם (4,000 ₪) דמי ביטוח בשיעור מלא של 12%.
 • כדי להימנע מניכוי יתר על ההפרש שבין 7,522 ₪ לסכום ההכנסה אצל המעסיק העיקרי (כלומר על 2,522 ₪), העובדת תמסור למעסיק המשני טופס הצהרה על הכנסתה אצל המעסיק העיקרי.
 • המעסיק המשני יזין בתוכנת השכר שלו את סכום ההכנסה של העובדת אצל המעסיק העיקרי ויקבל אישור אוטומטי לניכוי דמי ביטוח בשיעור המופחת על 2,522 ₪ מתוך השכר שהוא משלם לה.
 • על סכום ההכנסה שנותר (ההפרש בין 4,000 ₪ ל-2,522 ₪: 1,478 ₪) המעסיק המשני ינכה דמי ביטוח בשיעור 12%.

שכירים ומקבלי פנסיה שהכנסתם הכוללת עולה על 49,030 ₪ (נכון ל-2024)

שכירים שמועסקים בשני מקומות עבודה בחודשים שונים באותה שנה

 • חישוב דמי הביטוח הלאומי נעשה על בסיס חודשי ולא על בסיס שנתי (בניגוד לחישוב מס הכנסה).
 • אם השכירים מועסקים באותה שנה בשני מקומות עבודה אך עובדים בכל חודש רק במקום עבודה אחד:
  • עליהם לדווח למעסיק המשני בכל חודש שבו הם עובדים אצלו בפועל על גובה הכנסתם מהעבודה העיקרית באותו חודש (כלומר 0 ₪).
  • המעסיק המשני ינכה משכרם דמי ביטוח בריאות מופחתים עבור אותו חודש.
דוגמה
 • עובד מועסק החל מינואר 2024 עד אוגוסט 2024 במקום עבודה מסוים.
 • ב-1 בספטמבר 2024 הוא מפסיק את עבודתו במקום זה ומתחיל לעבוד במקום עבודה חדש.
 • על העובד לערוך תיאום ניכוי ביטוח לאומי לחודשים ספטמבר - דצמבר, שבהם הוא עובד במקום העבודה החדש, באחת מהדרכים הבאות:
  • למלא טופס ייעודי אצל המעסיק החדש שבו יציין כי הכנסתו ממקום העבודה העיקרי היא 0 ₪ באותם חודשים.
  • לערוך תיאום ניכויי ביטוח לאומי באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.
 • אם העובד לא יבצע תיאום ניכויים, מקום העבודה החדש ינכה משכרו דמי ביטוח לאומי במדרגה הגבוהה ביותר.

שכירים שהגישו תביעה אישית לתשלום על שירות מילואים

 • מי ששירתו במילואים והגישו למוסד לביטוח לאומי תביעה אישית לתשלום עבור השירות חייבים לבצע תיאום ניכויי ביטוח לאומי (ללא קשר לגובה הכנסותיהם או לגובה תגמול המילואים שקיבלו).
 • למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לחייל מילואים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין