הקדמה:

שכיר שיש לו שני מקורות הכנסה שונים (או יותר) מעבודה או מפנסיה מוקדמת, רשאי לערוך תיאום ניכויי ביטוח לאומי, כדי להימנע מתשלום דמי ביטוח גבוהים מהנדרש
ניתן לערוך תיאום ניכויי ביטוח לאומי רק אם ההכנסה העיקרית נמוכה מ-6,331 ש"ח (60% מהשכר הממוצע, נכון ל-2021), או אם סך כל ההכנסות מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה עולה על 44,020 ש"ח (ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח, נכון ל-2021)
עובד שכיר שנוכו משכרו דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי, זכאי לקבלת החזר כספי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

במקרים שבהם עובד שכיר מקבל שכר או פנסיה מוקדמת מכמה מעסיקים או משלמי פנסיה, המעסיק המשני או משלם הפנסיה ינכה (בנוסף לניכוי ע"י המעסיק הראשי) דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא, מכל התשלום שהוא משלם לעובד (עד להכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח).

 • ישנם מקרים שבהם עשוים להיות מנוכים דמי ביטוח גבוהים מהנדרש:
  • כאשר הכנסתו החודשית של העובד אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ-6,331 ש"ח (60% מהשכר הממוצע, נכון ל-2021). היות שהעובד זכאי לניכוי דמי ביטוח בשיעור מופחת על הכנסה של עד 6,331 ש"ח, ניכוי בשיעור המלא על הסכום שמשלים ל-6,331 ש"ח אצל המעסיק המשני הוא ניכוי יתר.
  • כאשר הכנסתו החודשית של העובד מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה ממקסימום ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח (44,020 ש"ח, נכון ל-2021).
 • כדי למנוע את ניכוי היתר, עובדים שכירים ומקבלי פנסיה מוקדמת אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה יכולים למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה אישור לתיאום דמי ביטוח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אחת מהאוכלוסיות הבאות רשאיות לבקש תיאום ניכויי ביטוח לאומי:
  • שכירים המועסקים בשני מקומות עבודה או יותר.
  • מי שמקבלים פנסיה מוקדמת וגם עובדים כשכירים במקום עבודה אחד או יותר.
  • מי שמקבלים פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר.
 • ניתן לבצע את התיאום אם מתקיים אחד מאלה:
  • הכנסתו החודשית של המבוטח (העובד השכיר/מקבל הפנסיה המוקדמת) אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ-6,331 ש"ח (60% מהשכר הממוצע, נכון ל-2021).
  • הכנסתו החודשית מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה מ-44,020 ש"ח (ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח, נכון ל-2021).
 • לנתוני השכר הממוצע וההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • עובדים עצמאים שיש להם מספר מקורות הכנסה מלבד ההכנסה מהעסק, יכולים לערוך את התיאום רק עבור ההכנסות שאינן מהעסק (עבור הכנסה מעסק ניתן לבקש הקלות אחרות, כגון: הקטנת גובה המקדמות המשולמות למוסד לביטוח לאומי במהלך השנה). למידע נוסף ראו העסק הקטן וביטוח לאומי.
 • בנוסף מי ששירת בשירות מילואים והגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה אישית לתשלום עבור השירות, חייב לפנות אל מחלקת הגבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו לצורך תיאום ניכויי הביטוח הלאומי (ללא קשר לגובה הכנסותיו או לגובה התגמול שקיבל בשל שירות המילואים). למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לחייל מילואים.

שלבי ההליך

שכיר או מקבל פנסיה שהכנסתו העיקרית נמוכה מ-6,331 ש"ח (נכון ל-2021)

 • בתחילת כל שנת מס יש למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה טופס הצהרה על הכנסה אצל המעסיק העיקרי (נוסף להצהרת העובד על מעסיקו המשני בטופס 101).
 • המעסיק המשני ינפיק באמצעות תוכנת שכר אישור אוטומטי על ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המופחת, על ההפרש שבין 6,331 ש"ח לסכום ההכנסה אצל המעסיק העיקרי. משאר סכום ההכנסה אצל המעסיק המשני (אם ישנו) ינוכו דמי ביטוח בשיעור המלא.
 • המעסיק ישמור אצלו את טופסי ההצהרה.
 • עובד חדש או מקבל פנסיה חדש יגיש את הטופס מיום תחילת העבודה או תחילת קבלת הפנסיה, ולאחר מכן בתחילת כל שנת מס.
 • עובד שיש לו כבר אישור לתיאום דמי ביטוח לתקופה הקרובה, יגיש טופס חדש כשיפוג תוקף האישור, ולאחר מכן בתחילת כל שנת מס. המעסיק המשני או משלם הפנסיה יתנו לו אישור עד לסוף שנת המס הנוכחית (דצמבר של אותה שנה).
דוגמה
עובד שסך כל הכנסותיו אינו עולה על 60% מהשכר הממוצע - 6,331 ש"ח
 • שכיר המועסק בשני מקומות עבודה, משתכר אצל המעסיק העיקרי 3,000 ש"ח ואצל המעסיק המשני - 2,500 ש"ח.
 • המעסיק העיקרי ינכה דמי ביטוח בשיעור מופחת של 3.5% על כל השכר שהוא משלם (3,000 ש"ח).
 • אם העובד לא יבצע תיאום ניכויי ביטוח לאומי, ינכה המעסיק המשני מכל השכר שהוא משלם (2,500 ש"ח) דמי ביטוח בשיעור מלא של 12%.
 • כדי להימנע מניכוי יתר על הכנסתו אצל המעסיק המשני, העובד מוסר לו טופס הצהרה על הכנסתו אצל המעסיק העיקרי.
 • לאחר קבלת טופס ההצהרה מהעובד, המעסיק המשני יזין בתוכנת השכר שלו את סכום ההכנסה של העובד אצל מעסיקו העיקרי.
 • המעסיק המשני יקבל אישור אוטומטי לניכוי בשיעור המופחת על כל השכר שהוא משלם לעובד - 2,500 ש"ח (שכן סך כל הכנסות העובד משני המעסיקים אינו עולה על 6,331 ש"ח).
דוגמה
עובד שהכנסתו העיקרית נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע וסך כל הכנסותיו עולה על 60% מהשכר הממוצע - 6,331 ש"ח
 • שכיר המועסק ב-2 מקומות עבודה, משתכר אצל המעסיק העיקרי 5,000 ש"ח ואצל המעסיק המשני 4,000 ש"ח.
 • כל אחת מההכנסות נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח, נכון ל-2021), אך סך הכנסותיו - 9,000 ש"ח עולה על 60% מהשכר הממוצע.
 • המעסיק העיקרי ינכה דמי ביטוח בשיעור מופחת של 3.5% על כל השכר שהוא משלם (5,000 ש"ח).
 • אם העובד לא יבצע תיאום ניכויי ביטוח לאומי, ינכה המעסיק המשני מכל השכר שהוא משלם (4,000 ש"ח) דמי ביטוח בשיעור מלא של 12%.
 • כדי להימנע מניכוי יתר על ההפרש שבין 60% מהשכר הממוצע לסכום ההכנסה אצל המעסיק העיקרי (כלומר על 1,331 ש"ח), העובד מוסר למעסיק המשני טופס הצהרה על הכנסתו אצל המעסיק העיקרי.
 • לאחר שהמעסיק המשני יזין בתוכנת השכר שלו את סכום ההכנסה של העובד אצל המעסיק העיקרי, יתקבל אישור אוטומטי לניכוי דמי ביטוח בשיעור המופחת על 1,331 ש"ח מתוך השכר שהוא משלם לעובד.
 • על סכום ההכנסה שנותר (ההפרש שבין 4,000 ש"ח ל- 1,331 ש"ח: 2,669 ש"ח) המעסיק המשני ינכה דמי ביטוח בשיעור 12%.
 • דרך נוספת להפקת האישור היא באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי.
  • לשם מילוי הפרטים בטופס, יש להכין מראש את תלושי השכר של החודש האחרון מכל אחד ממקומות העבודה או הפנסיה המוקדמת.
  • באתר התשלומים, יש להקליד את המילה המופיעה על המסך, לעבור לאתר התשלומים החדש, ולבחור בתפריט "אישור עתידי למעסיק משני".
 • יש למלא את הטופס בהתאם להסבר, להדפיס אותו, לחתום עליו ולמסור אותו למעסיק המשני או למשלם הפנסיה.

שכיר או מקבל פנסיה שהכנסתו הכוללת היא מעל 44,020 ש"ח (נכון ל-2021)

שכיר העובד בשני מקומות עבודה בחודשים שונים באותה שנה

 • בהתאם לסעיפים 337 ו-344 לחוק הביטוח הלאומי, חישוב דמי הביטוח הלאומי נעשה על בסיס חודשי ולא על בסיס שנתי (בניגוד לחישוב מס הכנסה).
 • שכיר המועסק בשני מקומות עבודה באותה שנה, אך עובד בכל מקום בחודש אחר (כלומר בכל חודש הוא עובד אך ורק במקום עבודה אחד), צריך לדווח למעסיק המשני בכל חודש שבו הוא עובד אצלו בפועל, על גובה הכנסתו מהעבודה העיקרית באותו חודש (כלומר 0 ש"ח), וזאת על מנת שהמעסיק המשני ינכה משכרו דמי ביטוח בריאות מופחתים.
דוגמה
 • עובד מועסק החל מינואר 2021 עד אוגוסט 2021 במקום עבודה מסויים.
 • ב-1 בספטמבר 2021 הוא מפסיק את עבודתו במקום זה ומתחיל לעבוד במקום עבודה חדש.
 • על העובד לערוך תיאום ניכוי ביטוח לאומי לחודשים ספטמבר - דצמבר, שבהם הוא עובד במקום העבודה החדש, באחת מהדרכים הבאות:
  • העובד יכול למלא טופס ייעודי אצל מעסיקו החדש, שבו יציין כי הכנסתו ממקום העבודה העיקרי היא 0 ש"ח באותם חודשים.
  • העובד יכול לערוך תיאום ניכויי ביטוח לאומי באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.
 • אם לא יבצע תיאום ניכויים, מקום העבודה החדש ינכה משכרו דמי ביטוח לאומי במדרגה הגבוהה ביותר.

חייל מילואים שהגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה אישית לתשלום עבור השירות

 • מי ששירת בשירות מילואים והגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה אישית לתשלום עבור השירות, חייב לפנות אל מחלקת הגבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו לצורך תיאום ניכויי הביטוח הלאומי (ללא קשר לגובה הכנסותיו או לגובה התגמול שקיבל בשל שירות המילואים).

חשוב לדעת


גורמי ממשל

פסקי דין