הקדמה:

שכיר שיש לו שני מקורות הכנסה שונים (או יותר) מעבודה או מפנסיה מוקדמת, רשאי לערוך תיאום ניכויי ביטוח לאומי, על מנת להימנע מתשלום דמי ביטוח גבוהים מהנדרש
ניתן לערוך תיאום ניכויי ביטוח לאומי רק אם ההכנסה העיקרית נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע (5,944 ש"ח נכון ל-2018) או אם סך כל ההכנסות מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה עולה על ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח - 43,370 ש"ח (נכון ל-2018)
עובד שכיר שנוכו משכרו דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי, זכאי לקבלת החזר כספי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


על-פי חוק הביטוח הלאומי, יש לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא לעובד שכיר המקבל משכורת או פנסיה מוקדמת מכמה מעסיקים או משלמי פנסיה.

 • ישנם מקרים שבהם מנוכים דמי ביטוח גבוהים מהנדרש.
 • על מנת למנוע ניכוי יתר של דמי ביטוח, עובדים שכירים ומקבלי פנסיה מוקדמת אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, צריכים למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה אישור לתיאום דמי ביטוח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אחת מהאוכלוסיות הבאות רשאיות לבקש תיאום ניכויי ביטוח לאומי:
  • שכירים המועסקים בשני מקומות עבודה או יותר.
  • מי שמקבלים פנסיה מוקדמת וגם עובדים כשכירים במקום עבודה אחד או יותר.
  • מי שמקבלים פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר.
 • ניתן לבצע את התיאום בתנאי שמתקיים אחד מאלה:
  • הכנסתו החודשית של המבוטח (העובד השכיר/מקבל הפנסיה המוקדמת) אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע (5,944 ש"ח, נכון ל-2018).
  • הכנסתו החודשית מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה ממקסימום ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח - 43,370 ש"ח, נכון ל-2018.
 • לנתוני השכר הממוצע וההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • עובדים עצמאים שיש להם מספר מקורות הכנסה מלבד ההכנסה מהעסק, יכולים לערוך את התיאום רק עבור ההכנסות שאינן מהעסק (עבור הכנסה מעסק ניתן לבקש הקלות אחרות, כגון: הקטנת גובה המקדמות המשולמות למוסד לביטוח לאומי במהלך השנה). למידע נוסף ראו העסק הקטן וביטוח לאומי.
 • בנוסף מי ששירת בשירות מילואים והגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה אישית לתשלום עבור השירות, חייב לפנות אל מחלקת הגבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו לצורך תיאום ניכויי הביטוח הלאומי (ללא קשר לגובה הכנסותיו או לגובה התגמול שקיבל בשל שירות המילואים). למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לחייל מילואים.

שלבי ההליך

לשכיר או מקבל פנסיה שגובה הכנסתו העיקרית הוא עד 60% מהשכר הממוצע

 • בתחילת כל שנת מס יש למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה טופס הצהרה על הכנסה אצל המעסיק העיקרי, (נוסף להצהרת העובד על מעסיקו המשני בטופס 101).
 • המעסיק המשני, על פי סכום ההכנסה אצל המעסיק העיקרי, ינפיק באמצעות תוכנת שכר אישור אוטומטי על ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המופחת.
 • המעסיק ישמור אצלו את טופסי ההצהרה.
 • עובד חדש או מקבל פנסיה חדש יגיש את הטופס מיום תחילת העבודה או תחילת קבלת הפנסיה, ולאחר מכן בתחילת כל שנת מס.
 • עובד שיש לו כבר אישור לתיאום דמי ביטוח לתקופה הקרובה, יגיש טופס חדש כשיפוג תוקף האישור, ולאחר מכן בתחילת כל שנת מס. המעסיק המשני או משלם הפנסיה יתנו לו אישור עד לסוף שנת המס הנוכחית (דצמבר של אותה שנה).
דוגמה
שכיר המועסק בשני מקומות עבודה, משתכר אצל המעסיק העיקרי 3,000 ש"ח ואצל המעסיק המשני - 2,500 ש"ח. לאחר קבלת טופס ההצהרה מהעובד, המעסיק המשני יזין בתוכנת השכר שלו את סכום ההכנסה של העובד אצל מעסיקו העיקרי - 3,000 ש"ח, ויתקבל אצלו אישור אוטומטי לניכוי בשיעור המופחת להכנסה של עד 5,944 ש"ח (נכון ל-2018).
 • דרך נוספת להפקת האישור היא באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי.
  • לשם מילוי הפרטים בטופס, יש להכין מראש את תלושי השכר של החודש האחרון מכל אחד ממקומות העבודה או הפנסיה המוקדמת.
  • באתר התשלומים, יש להקליד את המילה המופיעה על המסך, לעבור לאתר התשלומים החדש, ולבחור בתפריט "אישור עתידי למעסיק משני".
 • יש למלא את הטופס בהתאם להסבר, להדפיס אותו, לחתום עליו ולמסור אותו למעסיק המשני או למשלם הפנסיה.

לשכיר או מקבל פנסיה שהכנסתו הכוללת היא מעל ההכנסה המירבית

 • כדי לקבל את האישור לתיאום דמי ביטוח, יש למלא טופס בקשה לתיאום דמי ביטוח.
 • אל הטופס יש לצרף טפסי 100 מכל המעסיקים, עם פירוט ההכנסות מכל המקורות ב-12 החודשים האחרונים.
 • את הטפסים יש לשלוח אל:
 • המוסד לביטוח לאומי - אגף גבייה ממעסיקים
 • שד' וייצמן 13
 • ירושלים 91909

שכיר העובד בשני מקומות עבודה בחודשים שונים באותה שנה

 • בהתאם לסעיפים 337 ו-344 לחוק הביטוח הלאומי, חישוב דמי הביטוח הלאומי נעשה על בסיס חודשי ולא על בסיס שנתי (בניגוד לחישוב מס הכנסה).
 • שכיר המועסק בשני מקומות עבודה באותה שנה, אך עובד בכל מקום בחודש אחר (כלומר בכל חודש הוא עובד אך ורק במקום עבודה אחד), צריך לדווח למעסיק המשני בכל חודש שבו הוא עובד אצלו בפועל, על גובה הכנסתו מהעבודה העיקרית באותו חודש (כלומר 0 ש"ח), וזאת על מנת שהמעסיק המשני ינכה משכרו דמי ביטוח בריאות מופחתים.
דוגמה
 • עובד מועסק החל מינואר 2018 עד אוגוסט 2018 במקום עבודה מסויים.
 • ב-1 בספטמבר 2018 הוא מפסיק את עבודתו במקום זה ומתחיל לעבוד במקום עבודה חדש.
 • על העובד לערוך תיאום ניכוי ביטוח לאומי לחודשים ספטמבר - דצמבר, שבהם הוא עובד במקום העבודה החדש, באחת מהדרכים הבאות:
  • העובד יכול למלא טופס ייעודי אצל מעסיקו החדש, שבו יציין כי הכנסתו ממקום העבודה העיקרי היא 0 ש"ח באותם חודשים.
  • העובד יכול לערוך תיאום ניכויי ביטוח לאומי באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.
 • אם לא יבצע תיאום ניכויים, מקום העבודה החדש ינכה משכרו דמי ביטוח לאומי במדרגה הגבוהה ביותר.

חייל מילואים שהגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה אישית לתשלום עבור השירות

 • מי ששירת בשירות מילואים והגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה אישית לתשלום עבור השירות, חייב לפנות אל מחלקת הגבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו לצורך תיאום ניכויי הביטוח הלאומי (ללא קשר לגובה הכנסותיו או לגובה התגמול שקיבל בשל שירות המילואים).

חשוב לדעת

גורמי ממשל