הקדמה:

דמי מחיה חודשיים משולמים ליתומים הלומדים בישראל, בהתאם לתנאי הזכאות
לילדים שהוריהם מקבלים קצבת שאירים ותוספת עבורם, דמי המחיה הם בסך 579 ש"ח (נכון לשנת 2021)
לילדים שהוריהם אינם מקבלים קצבת שאירים, דמי המחיה הם בסך 802 ש"ח (נכון לשנת 2021)
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

דמי מחיה משולמים ליתומים שעיקר זמנם מוקדש ללימודים בישראל.

 • אלמן או אלמנה זכאים לקבל דמי מחיה עבור ילדיהם, גם אם לא משולמת תוספת קצבה בעבורם.
 • לילדים שמשולמת להוריהם קצבת שאירים עם תוספת עבורם, דמי המחיה הם בשיעור 579 ש"ח, נכון לשנת 2021.
 • לילדים שלא משולמת להוריהם קצבת שאירים, דמי המחיה הם בשיעור 802 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2021.
 • יתום משני הורים המקבל שתי קצבאות שאירים זכאי לדמי מחיה מכוחו של כל הורה.
 • לפרטים על שיעור דמי המחיה בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • יתום שעקב פטירת הורהו משולמת קצבת שאירים או גמלת שאירים מיוחדת, ומתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  1. טרם מלאו לו 20.
  2. הוא סיים 8 שנות לימוד חובה.
  3. הוא לומד לפחות 24 שעות שבועיות במוסד חינוכי שאושר בחוק, כגון ישיבה גבוהה, אוניברסיטה, מכללה או מוסד להכשרה מקצועית (לפרטים נוספים לגבי מוסדות החינוך, ראו סעיף 252(ג1) לחוק הביטוח הלאומי).
  4. החזקתו אינה על חשבון המדינה.

מבחן הכנסות

 • הזכאות מותנית במבחן הכנסות.
 • תקרת ההכנסה המותרת להורה עם יתום אחד לצורך זכאותו לדמי מחיה היא 12,028 ש"ח (ברוטו) לחודש, נכון לשנת 2021.
 • עבור כל ילד נוסף, יתווספו לסכום ההכנסה המותרת 739 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2021.
 • הכנסה מקצבאות הביטוח הלאומי והכנסה של היתום מעבודה לא נלקחות בחשבון.
 • אם ההורה הוא עובד שכיר, לא יילקחו בחשבון גם הכנסות כמו פנסיית שאירים (עד לסכום מסוים), תגמול ממשרד הביטחון ותגמול ממשרד האוצר.

תהליך מימוש הזכות

 • לפני פתיחת שנת הלימודים המוסד לביטוח לאומי שולח טופס תביעה לדמי מחיה למשפחת הנפטר.
 • יש למלא את הטופס ולצרף אליו אישור על הכנסות ואישור מהמוסד החינוכי על לימודיו של היתום.
  • ישנה אפשרות למלא את טופס התביעה ולשלוח אותו בצירוף המסמכים באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.
  • ניתן גם למסור את הטופס והמסמכים לפקיד קבלת קהל בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, להכניס לתיבת השירות המוצבת מחוץ לסניף, או לשלוח אותם לסניף בדואר/בפקס.
  • אין חובה להגיש מסמכים מקוריים. עם זאת, ייתכן שתידרש הצגת המסמך המקורי אם הצילום או הפקס שהתקבלו אינם ברורים, או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של פקיד התביעות.
 • עבור כל שנת לימודים יש למלא טופס תביעה לדמי מחיה.

חשוב לדעת

 • אם אין הורה שזכאי לקבל עבור היתום את קצבת השאירים, ישולמו דמי המחיה למי שמקבל את קצבת השאירים עבור היתום.
 • במקרים שבהם משרד העבודה והרווחה מקבל את קצבת השאירים עבור היתום, ישולמו דמי המחיה למשפחה, או למשפחת אומנה או לאפוטרופוס (בהתאם למקרה).


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות