דמי מחיה חודשיים משולמים ליתומים החל מכיתה ט', בהתאם לתנאי הזכאות
לילדים שהוריהם מקבלים קצבת שאירים ותוספת עבורם, דמי המחיה הם בסך 645 ₪ (נכון לשנת 2024)
לילדים שהוריהם לא מקבלים קצבת שאירים, דמי המחיה הם בסך 894 ₪ (נכון לשנת 2024)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

דמי מחיה משולמים ליתומים שעיקר זמנם מוקדש ללימודים בישראל.

 • אלמן או אלמנה זכאים לקבל דמי מחיה עבור ילדיהם, גם אם לא משולמת עבורם תוספת קצבה.

סכום דמי המחיה

 • אם משולמת להורה קצבת שאירים (עם תוספת ליתום/ה), דמי המחיה יהיו בסך 645 ₪, נכון לשנת 2024.
 • אם לא משולמת להורה קצבת שאירים, דמי המחיה יהיו בסך 894 ₪ לחודש, נכון לשנת 2024.
 • יתומים משני הוריהם שמקבלים שתי קצבאות שאירים זכאים לפעמיים דמי מחיה.
 • לסכומי דמי המחיה בשנים קודמות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • מי שעונים על הגדרת יתום ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  1. עקב פטירת ההורה משולמת למשפחה קצבת שאירים או גמלת שאירים מיוחדת.
  2. טרם מלאו להם 20.
  3. הם סיימו 8 שנות לימוד חובה (סיימו את כיתה ח').
  4. הם לומדים לפחות 24 שעות שבועיות בבית ספר או במוסד חינוכי אחר (כגון אוניברסיטה, מכללה, מוסד להכשרה מקצועית או ישיבה גבוהה).
  5. החזקתם אינה על חשבון המדינה.

מבחן הכנסות

 • הזכאות מותנית במבחן הכנסות של ההורה והיתום.
 • תקרת ההכנסה להורה עם יתום אחד שמזכה בדמי מחיה מלאים היא 14,291 ₪ (ברוטו) לחודש, נכון לשנת 2024.
 • עבור כל ילד נוסף, יתווספו לסכום ההכנסה המותרת 878 ₪ לחודש, נכון לשנת 2024.
 • אם ההכנסה עולה על התקרה, יחושבו דמי מחיה חלקיים לפי היחס שבין סכום דמי המחיה המלאים פחות חלק ההכנסה שעולה על התקרה לבין סכום דמי המחיה המלאים.
 • הכנסה מקצבאות הביטוח הלאומי והכנסה של היתומים מעבודה לא נלקחות בחשבון.
 • אם ההורה עובד/ת שכיר/ה, לא יילקחו בחשבון גם הכנסות כמו פנסיית שאירים (עד לסכום מסוים), תגמול ממשרד הביטחון ותגמול ממשרד האוצר.

תהליך מימוש הזכות

 • לפני פתיחת שנת הלימודים המוסד לביטוח לאומי שולח טופס תביעה לדמי מחיה למשפחת הנפטר/ת.
 • יש למלא את הטופס ולצרף אליו אישור על הכנסות ואישור מהמוסד החינוכי על לימודי היתום/ה.
  • ישנה אפשרות למלא את טופס התביעה ולשלוח אותו בצירוף המסמכים באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.
  • ניתן גם למסור את הטופס והמסמכים לפקיד קבלת קהל בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, להכניס לתיבת השירות המוצבת מחוץ לסניף, או לשלוח אותם לסניף בדואר/בפקס.
  • אין חובה להגיש מסמכים מקוריים. עם זאת, ייתכן שתידרש הצגת המסמך המקורי אם הצילום או הפקס שהתקבלו אינם ברורים, או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של פקיד התביעות.
 • עבור כל שנת לימודים יש למלא טופס תביעה לדמי מחיה.

תקופת תשלום דמי המחיה

 • דמי המחיה ישולמו לכל יתום/ה שעונה על תנאי הזכאות לתקופה של עד 4 שנים.
 • עם זאת, דמי המחיה עשויים להיות משולמים למשך עד 10 חודשים נוספים, אם תקופת הלימודים או ההכשרה המקצועית של היתום/ה אמורה להסתיים אחרי תום 4 השנים.

חשוב לדעת

 • אם אין הורים שזכאים לקבל את קצבת השאירים עבור היתומים, דמי המחיה ישולמו למי שמקבלים את קצבת השאירים עבור היתומים.
 • במקרים שבהם משרד הרווחה מקבל את קצבת השאירים עבור היתומים, ישולמו דמי המחיה למשפחה, או למשפחת אומנה או לאפוטרופוס (בהתאם למקרה).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות