הקדמה:

אלמן של מבוטחת בביטוח שאירים זכאי לקצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי, אם הוא עונה על התנאים המפורטים בערך זה
אלמן שאינו זכאי לקצבת שאירים עשוי להיות זכאי, בתנאים מסויימים, למענק שאירים חד פעמי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

קצבת שאירים נועדה להבטיח אמצעי קיום לשאירים - אלמן, אלמנה ויתומים, של תושבי ישראל שנפטרו.

 • הזכאות של אלמן לקצבה מותנית בעמידתו בכל 3 התנאים הבאים:
  1. הוא היה נשוי לנפטרת או שהיה ידוע בציבור שלה, שחי עמה תחת קורת גג אחת עד לפטירתה שנה אחת לפחות (או חצי שנה, אם היה בן 55 ומעלה כאשר נפטרה).
  2. הנפטרת היתה מבוטחת בביטוח שאירים וצברה תקופת ביטוח כנדרש בחוק.
  3. הוא עונה על אחד משני אלה:
   • הכנסותיו מכל המקורות אינן עולות על 6,014 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2020.
   • יש עמו יתום/ה מהנפטרת המזכה אותו בקצבת שאירים ללא תלות במבחן הכנסות.
 • גבר שחי בנפרד מהנפטרת, צריך לענות בנוסף לתנאים שצויינו גם על אחד מהתנאים הבאים:
  • תקופת הפירוד היתה קצרה מ-36 חודשים.
  • בשנת החיים האחרונה של הנפטרת, או בחלק ממנה, הם גרו יחד.
 • בכל מקרה שמוכח כי בני זוג מאותו המין חיו חיי זוגיות כידועים בציבור ואחד מבני הזוג נפטר, יש לראות את בן זוגו כאלמן ולבחון את זכאותו על פי המבחנים הקבועים בחוק (מבחן הכנסות).
 • אלמן שלא מלאו לו 40 שנה ואין לו ילדים אינו זכאי לקצבת שאירים, אך הוא עשוי להיות זכאי למענק שאירים חד פעמי.

מבחן הכנסות

 • מבחן ההכנסות (עד 6,014 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2020), מחושב על-פי הכנסתו השנתית של האלמן ב-12 החודשים שקדמו לחודש פטירת האישה או בשנה שבה נפטרה האישה (מינואר עד דצמבר של אותה השנה).
 • לשיעורי מבחן ההכנסות בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • החל מחודש ינואר שלאחר פטירת האישה ואילך, ייבדקו הכנסותיו לפי שנת המס של כל שנה (מינואר עד דצמבר).
 • ההכנסות הבאות לא נלקחות בחשבון במלואן, אלא מופחתים מהן 1,604 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2020:
  • הכנסות מעבודה כשכיר או כעצמאי.
  • הכנסה מפנסיה המשולמת לאלמן עקב פרישתו מעבודה.
  • הכנסה חודשית המשולמת לו עקב פרישתו מעבודתו, כגון קופת גמל או כל תכנית ביטוחית אחרת המניבה הכנסה חודשית.
 • סכום קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) המשולם לאלמן נלקח בחשבון במלואו לצורך חישוב הכנסותיו החודשיות.
 • פנסיית שאירים:
  • לאלמן המקבל פנסיית שאירים מכוח אשתו המנוחה ועובד כשכיר, הכנסה זו תילקח בחשבון לצורך חישוב הכנסותיו החודשיות לאחר שיופחת ממנה סכום מסויים.
  • לאלמן המקבל פנסיית שאירים ועובד כעצמאי או שאינו עובד, הכנסה זו תילקח בחשבון במלואה.
 • תגמול לנפגע פעולת איבה:
  • לאלמן המקבל תגמול לנפגע פעולת איבה ועובד כשכיר, הכנסה זו לא תילקח בחשבון.
  • לאלמן המקבל תגמול לנפגע פעולת איבה ועובד כעצמאי או שאינו עובד, הכנסה זו תחושב במלואה.
 • תגמול לנכה רדיפות הנאצים:
  • לאלמן המקבל ממשרד האוצר תגמול לנכה רדיפות הנאצים ועובד כשכיר, הכנסתו מהתגמול אינה נלקחת בחשבון.
  • לאלמן המקבל ממשרד האוצר תגמול לנכה רדיפות הנאצים ועובד כעצמאי או שאינו עובד, הכנסתו מהתגמול תחושב במלואה.
 • תמיכה כספית לצורך סיוע בתשלום שכר דירה לא תילקח בחשבון כהכנסה (ראו פרטים בחוזר המוסד לביטוח לאומי).

חשוב לדעת