הקדמה:

בערך זה מפורטים כללים והגבלות שנקבעו לגבי העסקת נשים בגיל הפוריות בעבודות שעשויות להיות מסוכנות עבורן מבחינה בריאותית


תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001 קובעות כללים והגבלות לגבי העסקת נשים בגיל הפוריות בעבודות שעשויות להיות מסוכנות עבורן מבחינה בריאותית.

 • הכללים חלים על מעסיקים במקומות העבודה שיפורטו בהמשך, כולל מעסיקים בפועל של עובדי חברות כוח אדם.
 • מקומות העבודה שמפורטים בהמשך ומעסיקים נשים שטרם מלאו להן 45 שנה מחויבים להציג את התקנות במקום בולט לעין, שלעובדות יש גישה חופשית אליו, ולציין את גורמי הסיכון הקיימים במקום העבודה.

מי זכאי?

 • אישה המשתייכת לאוכלוסיות שיפורטו בהמשך, כולל סטודנטית ומתמחה השוהה במסגרת לימודיה במוסד רפואי (בית חולים, מרפאה או מעבדה מיקרוביולוגית).

נשים עד גיל 45

עבודות אסורות לנשים עד גיל 45

חיסון נגד אדמת לעובדות במוסד חינוכי או רפואי

עבודה עם חשיפה לקרינה מייננת

נשים בהריון

איסור על העסקה בעבודות מסוכנות

 • במקרים הבאים עובדת מחויבת להודיע למעסיק על היותה בהריון בתוך 10 ימים מהיום שבו נודע לה על הריונה:
 • העובדת תצרף להודעתה אישור רפואי לגבי הריונה.
 • מעסיק שנודע לו על הריונה של עובדת, לא יעביד אותה בעבודות הבאות:
 • אם במקרים שצוינו לא נמצאה לעובדת עבודה חלופית מתאימה אצל המעסיק:
  • המעסיק ימסור לעובדת מכתב המפרט לגבי אופי העבודה וכולל אישור על כך שלא נמצאה לעובדת עבודה חלופית.
  • רופא מומחה לרפואת נשים ולידה יחתום לעובדת על טופס אישור רפואי לשמירת הריון, על-מנת שתוכל להגיש תביעה לגמלה לשמירת הריון.
  • במקרים מסוימים ייתכן שיידרש גם אישור מרופא תעסוקתי לצורך קבלת הגמלה.

הגבלת חשיפה לקרינה מייננת

נשים מניקות

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים