מעסיק רשאי לנכות גמלת נפגעי עבודה מהפיצויים המשולמים לעובד, גם אם העובד בחר שלא לתבוע גמלה זו מהמוסד לביטוח לאומי

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:ע"א 4084/04
תאריך:05.11.2006
קישור:לקריאת נוסח פסק הדין

הנפגע נפצע בתאונת דרכים בעת שנהג ברכב ממעסיקו, אשר היה מבוטח אצל חברת הביטוח שהגישה ערעור זה. במסגרת ההליך הקבוע של המוסד לביטוח לאומי נקבעו לו דרגות נכות: נכות רפואית בשיעור 88% ונכות תפקודית בשיעור 80%. בשיעור זהה העריך בית המשפט המחוזי בירושלים את מידת הפגיעה בכושר ההשתכרות, ובהתאם לכך נקבעו פיצויים מהמעסיק, לעבר ולעתיד - עד גיל 67. עוד נפסקו למשיב סכומים לעבר ולעתיד בגין עזרת הזולת, הוצאות ניידות וטיפולים רפואיים.

בית המשפט הורה לנכות מסכום הפיצויים את התשלומים לנפגע העבודה ואת קצבאות המוסד לביטוח לאומי שהוא זכאי להן: דמי פגיעה, קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים. זאת מאחר שהמעסיק הוא המשלם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח עבור העובד והוא זכאי להנות מהביטוח שהוא שילם עבורו. בשלמו את הפרמיה, נושא המעסיק בעקיפין בעול הגמלה המשתלמת לעובד שנפגע ואין סיבה שישלם פעמיים. הפסיקה מסתמכת על סעיף 22 ב' לחוק הביטוח הלאומי, שלפיה במקרה שנפגע עבודה זכאי עקב מאורע אחד גם לפיצויים מן המעביד וגם לגמלה - תנוכה הגמלה מסכום הפיצויים שהיו מגיעים לו ממעסיקו אילולא סעיף זה.

במקרה המדובר, מאחר שנפגע העבודה היה זכאי לבחור בין גמלאות נפגעי העבודה לבין קצבת נכות כללית, והמוסד לביטוח לאומי המליץ לו לבחור בגמלת הנכות הכללית, הוא בחר בה וביקש שלא לנכות את גמלאות נפגעי העבודה מהפיצויים שעבורם משלם מעסיקו. מסיבה זו תבע המעסיק את חברת הביטוח שלו, ולכן בתיק זה היא מתפקדת במקומו כמעסיק הנושא בעול, וחברת הביטוח ערערה לבית המשפט העליון.

משמעות

  • למרות שנפגע עבודה זכאי לבחור בין קצבאות השונות המשולמות על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בחירה זו אינה גורעת מן הצורך לנכות מסכום הפיצויים שהמעסיק חב בו את הגמלאות שזכאי להן הנפגע מכוח היותו נפגע עבודה.
  • אם הנפגע היה זכאי לגמלה כנפגע עבודה אך בחר בגמלה אחרת, תיחשב גמלת נפגעי העבודה שהוא זכאי לה כאילו שולמה, לצורך ניכוייה מן הפיצויים שלהם הוא זכאי מאת מעסיקו. זאת מפני שהמעסיק הוא שמשלם את ביטוח נפגעי העבודה וכאשר הוא נדרש לשאת בתשלום פיצויים לניזוק, הוא מבקש להסתמך על הביטוח ששילם מראש.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״