הקדמה:

ביהמ"ש העליון: מעסיק רשאי לנכות גמלת נפגעי עבודה מהפיצויים המשולמים לעובד, גם אם העובד בחר שלא לתבוע גמלה זו מהמוסד לביטוח לאומי.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט העליון
מס' תיק:
ע"א 4084/04
תאריך:
05/11/2006

הנפגע נפצע בתאונת דרכים בעת שנהג ברכב מעבידו, אשר היה מבוטח אצל חברת הביטוח שהגישה ערעור זה. במסגרת ההליך הקבוע של המוסד לביטוח לאומי נקבעו לו דרגות נכות: נכות רפואית בשיעור 88% ונכות תפקודית בשיעור 80%. בשיעור זהה העריך בית המשפט המחוזי בירושלים את מידת הפגיעה בכושר ההשתכרות, ובהתאם לכך נקבעו פיצויים מהמעביד, לעבר ולעתיד - עד גיל 67. עוד נפסקו למשיב סכומים לעבר ולעתיד בגין עזרת הזולת, הוצאות ניידות וטיפולים רפואיים.

בית המשפט הורה לנכות מסכום הפיצויים את התשלומים לנפגע העבודה ואת קצבאות המוסד לביטוח לאומי שהוא זכאי להן: דמי פגיעה, קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים. זאת מאחר שהמעביד הוא המשלם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח עבור עובדו והוא זכאי ליהנות מהביטוח שהוא שילם בעבורו. בשלמו את הפרמיה נושא המעביד בעקיפין בעול הגמלה המשתלמת לעובד שנפגע ואין סיבה שישלם פעמיים. הפסיקה מסתמכת על סעיף 22 ב' לחוק הביטוח הלאומי, שלפיה במקרה שנפגע עבודה זכאי עקב מאורע אחד גם לפיצויים מן המעביד וגם לגמלה - תנוכה הגמלה מסכום הפיצויים שהיו מגיעים לו ממעבידו אילולא סעיף זה.

במקרה המדובר, מאחר שנפגע העבודה היה זכאי לבחור בין גמלאות נפגעי העבודה לבין גמלת נכות כללית, והמוסד לביטוח לאומי המליץ לו לבחור בגמלת הנכות הכללית, הוא בחר בה וביקש שלא לנכות את גמלאות נפגעי העבודה מהפיצויים שעבורם משלם מעבידו. מסיבה זו תבע המעביד את חברת הביטוח שלו, ולכן בתיק זה היא מתפקדת במקומו כמעביד הנושא בעול, וחברת הביטוח ערערה לבית המשפט העליון.

משמעות

  1. למרות שנפגע עבודה זכאי לבחור בין קצבאות השונות המשולמות על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בחירה זו אינה גורעת מן הצורך לנכות מסכום הפיצויים שהמעביד חב בו את הגמלאות שזכאי להן הנפגע מכוח היותו נפגע עבודה.
  2. אם הנפגע היה זכאי לגמלה כנפגע עבודה אך בחר בגמלה אחרת, תיחשב גמלת נפגעי העבודה שהוא זכאי לה כאילו שולמה, לצורך ניכוייה מן הפיצויים שלהם הוא זכאי מאת מעבידו. זאת מפני שהמעביד הוא שמשלם את ביטוח נפגעי העבודה וכאשר הוא נדרש לשאת בתשלום פיצויים לניזוק, הוא מבקש להסתמך על הביטוח ששילם מראש.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים