דמי פגיעה לנפגע עבודה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מבוטח שנפגע במהלך עבודתו ואינו מסוגל לעבוד עקב הפגיעה, עשוי להיות זכאי לתשלום דמי פגיעה כדי לפצותו על אובדן הכנסה
דמי הפגיעה משולמים לכל היותר עבור 13 שבועות ולא יעלו על 1,097.88 ש"ח, נכון ל-2018
מי שקיבל דמי פגיעה ונותר עם נכות, עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה
מי שנפגע בתאונה שלא אירעה תוך כדי ועקב העבודה, עשוי להיות זכאי לדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מבוטח שנפגע מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע, ועל-פי אישור רפואי הוא אינו מסוגל לעבוד (בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת), יהיה זכאי לתשלום דמי פגיעה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה.

 • מי שקיבלו דמי פגיעה ונותרו עם נכות בעקבות הפגיעה עשויים להיות זכאים לקצבת נכות מעבודה, לפי ההליך המתואר בתרשים הזרימה הבא:

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא מבוטח בביטוח נפגעי עבודה.
  2. עקב פגיעה בעבודה הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת - בהתאם לאישור רפואי.
  3. הוא מחזיק בתעודה על אי כושר עבודה מהרופא המטפל או ממרפאה לתאונות עבודה, עם ציון הפגיעות והתקופה שבמהלכה אינו יכול לעבוד.
  4. הוא לא עבד בתקופה המצוינת בתעודה. מי שנקבע לו אי-כושר עבודה חלקי ושעות עבודתו צומצמו על-פי האישור הרפואי, זכאי לדמי פגיעה מופחתים בהתאם למספר השעות שבהן נעדר מעבודתו.

מי אינו זכאי?

 • מי שעבד בתקופה שנקבע לו אי-כושר לעבוד (בהתאם לתעודה על אי כושר עבודה).
 • מבוטח שנפגע בעת שהיה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, ועל כן הכנסתו מעבודה לא נפגעה עקב הפגיעה.
 • עציר, אסיר או חוסה במעון על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה).
 • עובד זר השוהה בישראל באופן בלתי חוקי.

מקבלי קצבאות נוספות מהמוסד לביטוח לאומי

 • מבוטח הזכאי בעד אותו פרק זמן גם לדמי פגיעה בעבודה וגם לתגמולי מילואים, יבחר באחת משתי הגמלאות.
 • עבור התקופה שבה זכאי המבוטח לדמי פגיעה בעבודה הוא לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.
 • דמי הפגיעה נחשבים כהכנסה בעת בחינת הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה).

שיעור דמי הפגיעה

 • שיעור דמי הפגיעה ליום מחושב על-פי 75% מהכנסת המבוטח החייבת בדמי ביטוח ב- 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, לחלק ב-90.
 • דמי הפגיעה לא יעלו על 1,097.88 ש"ח ליום (נכון ל-2018) וישולמו לכל היותר עבור 13 שבועות.
 • לשיעורי דמי הפגיעה המירביים בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • לפרטים נוספים, ראו חישוב דמי הפגיעה לנפגע תאונת עבודה.

דמי פגיעה מופחתים

 • מבוטח שנגרם לו אי-כושר עבודה חלקי ושעות עבודתו צומצמו על פי אישור רופא קופת חולים, זכאי לדמי פגיעה מופחתים.
 • דמי הפגיעה המופחתים ישולמו בהתאם לשעות העבודה שנקבעו באישור הרפואי.
דוגמה
עובדת נפגעה בעבודה ונקבע לה אי כושר עבודה חלקי, כך שעליה לעבוד 3 שעות ביום בלבד.
 • מכיוון שיום עבודה לפי המוסד לביטוח לאומי הוא בן 8 שעות, הרי שבהתאם לקביעה הרפואית העובדת יכולה לעבוד 3/8 מיום העבודה.
 • העובדת תהיה זכאית לדמי פגיעה בשיעור של 5/8 מדמי הפגיעה המלאים שהיו מחושבים לה ליום (כלומר 5/8 מתוך 75% של הכנסתה החייבת בדמי ביטוח לפני הפגיעה).

תהליך מימוש הזכות

משך התשלום

 • דמי הפגיעה ישולמו בעד פרק הזמן שבו לא עבד הנפגע, ולכל היותר עבור 13 שבועות (שהם 91 ימים כולל שבתות וחגים), החל ממחרת יום הפגיעה.
 • עבור יום הפגיעה לא ישולמו דמי פגיעה. למבוטח שהוא עובד שכיר, ישלם המעסיק את שכרו עבור יום זה.
 • עבור היומיים שלאחר יום הפגיעה, ישלם הביטוח הלאומי דמי פגיעה רק למבוטח שלא היה מסוגל לעבוד במשך 12 ימים לפחות מלבד יום הפגיעה, כולל שבתות וחגים.
 • מבוטח שכיר - המוסד לביטוח לאומי ישלם למבוטח את דמי הפגיעה במלואם ויגבה מהמעסיק את התשלום ששילם למבוטח עבור 12 הימים הראשונים (אלא אם כן הוא מעסיק של עובד במשק בית שנפגע בעבודה).
  • במקרה שהעובד עובד אצל מספר מעסיקים, יגבה המוסד לביטוח לאומי את התשלום מכל מעסיק, בהתאם לחלקו היחסי של סכום שכר העבודה הרגיל של העובד אצל אותו מעביד לעומת הסכום הכולל של שכר העבודה הרגיל של העובד אצל כל מעסיקיו.
 • מבוטח עצמאי - הביטוח הלאומי לא ישלם דמי פגיעה עבור 12 ימי הזכאות הראשונים.

אופן התשלום

 • דמי פגיעה ישולמו לחשבון הבנק של המבוטח, כפי שהוא מופיע בטופס התביעה.
 • מעסיקים שחתמו הסכם עם הביטוח הלאומי, יכולים לשלם דמי פגיעה לעובדיהם בשם המוסד לביטוח לאומי.
 • דמי פגיעה שישלם המעסיק לא יהיו נמוכים מדמי הפגיעה המגיעים לעובד על פי חוק.
 • עובד שמעסיקו שילם לו דמי פגיעה לא יהיה זכאי לתשלום נוסף מהמוסד לביטוח לאומי.

הענקה מטעמי צדק

חשוב לדעת

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות