הקדמה:

כדי לקבל היתר להעסקת ילד מתחת לגיל 15 בהופעות, צילומים או פרסומות, יש להגיש בקשה לשר העבודה
הבקשה חייבת לכלול את הסכמת ההורים או האפוטרופוס, עמדת הילד, אישור רפואי, וחוות דעת של מנהל בית הספר או הגננת
מי שהורשע בביצוע עבירות אלימות, עבירות מין או עבירות נגד נכים או קטינים לא יוכל לקבל היתר
השר רשאי לסרב להעניק אישור למי שהוגש נגדו כתב אישום על עבירות כאמור ולמי שבעבר קיבל היתר, אך הפר את תנאיו

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמעוניינים להעסיק ילדים מתחת לגיל 15 בהופעות, צילומים או פרסומות.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לקבלת היתר למשרד העבודה.

תנאים מקדימים לקבלת ההיתר

 • לא יינתן היתר להעסקת ילד שלא מלאה לו שנה. למרות זאת רשאי השר לתת היתר להעסקת ילד שלא מלאה לו שנה בהופעה ציבורית, בהתקיים כל אלה:
  1. ההופעה הציבורית היא למטרות חינוכיות או לימודיות;
  2. השתתפות ילד שלא מלאה לו שנה הכרחית בשל תכני ההופעה;
  3. הוועדה המייעצת המליצה פה אחד על מתן ההיתר ועל שעות ההעסקה המותרות, טווח שעות העסקה המותר וההפסקות.
 • לא יינתן היתר להעסקת ילד למבקש (מעסיק) שנתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:
  1. הוא הורשע באחת העבירות המפורטות להלן או שבית המשפט קבע כי עבר אחת מהן:
   • עבירת אלימות, עבירות מין או עבירות נגד קטינים ונכים
   • עבירה אחרת שלפי טיבה, נסיבות ביצועה, תוצאותיה או חומרת העונש שהוטל בשלה, סבור השר כי יש חשש שהעבדת ילד על ידי המבקש עלולה לפגוע בטובתו;
  2. הוא הורשע בעבירות שבשל מספרן, תכיפותן, או חומרת העונשים שהוטלו עליו בגין ביצוען, סבור השר כי יש חשש שהעבדת ילד על ידו עלולה לפגוע בטובתו.
 • השר רשאי לסרב להעניק היתר למבקש (מעסיק) שנתקיים בו אחד מאלה:
  1. הוא העסיק ילד ללא היתר או בניגוד לתנאיו;
  2. הוא הפר חובה מהחובות המוטלות עליו כלפי נערים עובדים לפי הוראה שבחיקוק;
  3. הוגש נגדו כתב אישום על עבירת מין, עבירת אלימות או עבירה נגד נכים או קטינים.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס בקשה לקבלת היתר.
 • יש להחתים על הטופס רופא שבדק את הילד ומאשר את העסקתו. (אם בתוך ששת החודשים שקדמו לבקשה, ניתן אישור רופא להעבדת אותו ילד, אז אין צורך בצירוף אישור רופא לבקשה הנוכחית).
 • יש להחתים את ההורים או האפוטרופוס.
 • על מנהל בית הספר או הגננת לחוות דעתם על העסקת הילד. חוות הדעת תיכתב על גבי הטופס ותיחתם על ידם.
 • אם מדובר בהופעה ציבורית (הופעה בציבור לרבות הופעה אמנותית והופעה בסרט או בסדרת טלוויזיה ולרבות בדרך של משחק, שירה, ריקוד ונגינה) יש לצרף לבקשת ההיתר גם חמישה עותקים של תכנית ההופעה, עיקר תוכנה ונוסח המחזה או התסריט, תוך ציון תפקיד הילד שהעבדתו מבוקשת.
 • השר רשאי לדרוש מהמבקש הבהרות, פרטים נוספים ומסמכים הדרושים, לדעתו, לטיפול בבקשה ולמעקב אחר עמידה בתנאי ההיתר, לרבות פרטים לגבי מקום ההופעה ומועדיה, והוא רשאי, אם ראה כי הדבר נחוץ, להזמין את הילד להשמיע את עמדתו בפניו.

מתן ההיתר

 • שר העבודה ייעתר לבקשה ויעניק את ההיתר רק אם הוא סבור שהילד לא מתנגד להעסקתו או כי בריאותו, בטיחותו, חינוכו או התפתחותו התקינה של הילד אינם עלולים להיפגע מההשתתפות בהופעה.

תנאי ההיתר

 • התקנות קובעות שורה של תנאים שחייבים להתקיים כדי שניתן יהא להעסיק ילדים מתחת לגיל 15 בהופעות, צילומים או פרסומות.
 • תנאים אלה מהווים חלק מתנאי ההיתר. הפרה של אחד מהם יכולה להביא לביטול ההיתר.
 • השר רשאי לקבוע תנאים נוספים וכן לדרוש מהמבקש מינוי מומחים להבטחת בטיחות מקום ההופעה ובריאות הילד המשתתף בה.

תנאים להעסקת ילדים מתחת לגיל 15 בפרסומות, הופעות וצילומים

 • אסור להעסיק ילד מתחת לגיל 15 בהופעה ובפרסומות, אלא אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 1. אין בהופעה אלימות, עידוד לאלימות, תיאורי אלימות או הצגת דברים באופן העלול להפחיד או ליצור מתחים אצל הילד;
 2. בהופעה לא נעשה שימוש בעירום או ברמזים מיניים;
 3. אין בהופעה מסרים גזעניים;
 4. אין בהופעה משום עידוד לצריכת משקאות משכרים, שימוש בסמים, עישון סיגריות ומוצרי טבק אחרים, השתתפות בהימורים, משחקי מזל והגרלות, למעט הגרלות המותרות על פי חוק;
 5. אין בהופעה משום סיכון או עידוד לנטילת סיכון בטיחותי, בריאותי או גופני;
 6. מקום ההופעה עומד בתנאים בטיחותיים וננקטו כל האמצעים הדרושים למניעת נזקי גוף;
 7. ההופעה נערכת בתנאי אקלים נאותים וננקטים בה אמצעים למניעת חשיפת הילד לקרינת שמש ישירה;
 8. במקום ההופעה מצויים, בכל עת, מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת המיועדת לטיפול בעזרה ראשונה למי שעובד במקום פתוח;
 9. לילד ניתן יחס של כבוד, סובלנות והתחשבות במגבלותיו ובצרכיו, לרבות כיבוד בקשותיו להפסקות;
 10. לא ננקטת כלפי הילד או כלפי המשתתפים האחרים בהופעה, אלימות פיסית או מילולית, או לשון שיש בה יסודות של פגיעה והשפלה;
 11. הילד מועבד, בין בידי מבקש אחד ובין בידי מספר מבקשים, בהתאם לתנאים בדבר שעות העבודה המרביות, ההפסקות בעבודה וההפסקות בין יום עבודה אחד למשנהו, הכל כמפורט בתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999;
 12. המעסיק או מישהו מטעמו יהיה אחראי למסירת מידע למפקח עבודה ככל שיידרש, בנוגע להעבדת הילד, כולל מידע בענין זהות מזמין ההופעה, מבקש ההיתר (המעסיק), זמני ההופעה ומקומה; המעסיק או אותו אדם מטעמו חייב להימצא כל זמן ההופעה במקום ההופעה;
 13. במקום ההופעה מצויה פינת מנוחה;
 14. המעסיק מספק לילד שתיה במשך כל שעות ההופעה ובזמן ההפסקות; בהעסקה של יותר משלוש שעות, חובה לספק לילד ארוחה חמה או קרה;
 15. המעסיק דואג להסעת הילד בתנאי בטיחות הולמים ממקום מגוריו למקום ההופעה וחזרה ממנו למקום מגוריו; להסעה יתלווה ההורה או בן המשפחה הבגיר של אחד הילדים המשתתפים בהופעה;
 16. המעסיק דואג, במידת הצורך, ללינה נאותה של ילד שבתום ההופעה אינו יכול לחזור לביתו של אחד מהוריו או בן משפחה בגיר אחר הנלווה אליו;
 17. המעסיק מסר להורים ולילד, באמצעותם, העתק מתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999 והעתק של ההיתר.

תנאים נוספים במקרה של העסקת ילדים שלא מלאו להם 8 שנים

 • כאשר הילד עוד לא בן 8 שנים, אזי אסור להעסיק אותו בפרסומת, בהופעה או בצילומים אלא אם בנוסף לתנאים הנ"ל מתקיימים גם כל התנאים הבאים:
 1. הורה או בן משפחה בגיר אחר של הילד חייב להיות נוכח בזמן העבדת הילד, בכל זמן ההופעה;
 2. הורה או בן המשפחה הבגיר של אחד הילדים המשתתפים בהופעה, יתלווה להסעות של הילד ממקום מגוריו למקום ההופעה וחזרה, גם אם ההסעה היא בשעות היום.

סיוג היתר, ביטולו או התלייתו

 • השר רשאי, לאחר שנתן לבעל היתר הזדמנות להשמיע את טענותיו, לסייג היתר או לבטלו בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. ההיתר ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;
 2. הופר תנאי מתנאי ההיתר;
 3. בעל ההיתר הורשע בעבירת אלימות, בעבירת מין או בעבירה נגד נכים או קטינים, או בית משפט קבע כי עבר עבירה כאמור;
 4. בעל ההיתר הפר את הוראות החוק או את תקנותיו;
 5. בעל ההיתר הפר חובה מהחובות המוטלות עליו לפי הוראה שבחיקוק המעניק זכויות לנערים עובדים;
 6. השתנו הנסיבות הנוגעות לילד, ובלבד שלא יסויג ההיתר או יבוטל אלא לאחר שניתנה הזדמנות לילד המסוגל לחוות דעה משלו, להביע את עמדתו.
 • אם הוגש נגד המבקש כתב אישום על עבירת מין, עבירת אלימות או עבירות נגד קטינים או נכים, רשאי השר, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, להתלות את ההיתר עד לסיום ההליכים.

ערעור

 • כנגד החלטת השר ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים.
 • בניגוד להליך ערעור, בית המשפט בודק את הליך קבלת ההחלטה ולא את ההחלטה לגופה. בית המשפט עשוי לפסול את ההחלטה אם השתכנע כי היא בלתי סבירה, התקבלה משיקולים לא עניינייים, או שבמסגרת ההחלטה לא הובאו שיקולים עניינייים או שהשר חרג מסמכותו. יחד עם זאת, אם בית המשפט השתכנע שלא נפלו פגמים בהליך קבלת ההחלטה, הוא לא יתערב בה ולא יבטלה, גם אם הוא עצמו סבור שצריכה היתה להינתן החלטה אחרת.

הרחבות ופרסומים