הקדמה:

כדי לקבל היתר להעסקת ילד מתחת לגיל 15 בהופעות, צילומים או פרסומות, יש להגיש בקשה לשר העבודה
הבקשה חייבת לכלול את הסכמת ההורים או האפוטרופוס, עמדת הילד, אישור רפואי, וחוות דעת של מנהל בית הספר או הגננת
מי שהורשע בביצוע עבירות אלימות, עבירות מין או עבירות נגד נכים או קטינים לא יוכל לקבל היתר

העסקת ילדים מתחת לגיל 15 בפרסומות, הופעות וצילומים היא אסורה, אלא אם כן ניתן לכך היתר מיוחד משר העבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמעוניינים להעסיק ילדים מתחת לגיל 15 בהופעות, צילומים או פרסומות.
 • ככלל, לא ניתן להעסיק ילד מתחת לגיל שנה בפרסומות, בהופעות ובצילומים, ושר העבודה לא ייתן היתר להעסקה של ילד מתחת לגיל זה.
 • עם זאת, השר רשאי לתת היתר להעסקת ילד שלא מלאה לו שנה בהופעה ציבורית, אם התקיימו כל התנאים הבאים:
 1. ההופעה הציבורית היא למטרות חינוכיות או לימודיות;
 2. השתתפות ילד שלא מלאה לו שנה הכרחית בשל תוכני ההופעה;
 3. הוועדה המייעצת שמינה השר המליצה פה אחד על מתן ההיתר ועל שעות ההעבדה המותרות, טווח שעות העבדה המותר וההפסקות. והמעסיק מקפיד על העסקת הילד במסגרת שעות העבודה המרביות וההפסקות בעבודה שעליהן המליצה הוועדה.
 • ההיתר לא יינתן למבקש (מעסיק) שהורשע באחת מהעבירות הבאות או שבית המשפט קבע כי עבר אחת מהן:
  1. עבירת אלימות, עבירות מין או עבירות נגד קטינים ונכים
  2. עבירה אחרת שלפי טיבה, נסיבות ביצועה, תוצאותיה או חומרת העונש שהוטל בשלה, סבור השר כי יש חשש שהעבדת ילד על ידי המבקש עלולה לפגוע בטובתו;
 • ההיתר לא יינתן למעסיק שהורשע בעבירות שבשל מספרן, תכיפותן, או חומרת העונשים שהוטלו עליו בגין ביצוען, השר סבור כי יש חשש שהעבדת ילד על ידו עלולה לפגוע בטובתו.

שלבי ההליך

 • יש לשלוח את הבקשה להיתר לפחות שבועיים לפני מועד ההעסקה הצפוי (כולל חזרות הנערכות לקראת ההופעה).
 • מגישים את הבקשה על-גבי טופס בקשה להיתר להעבדת ילד בהופעה.
 • יש להחתים על הטופס רופא שבדק את הילד ומאשר את העסקתו. (אם בתוך ששת החודשים שקדמו לבקשה, ניתן אישור רופא להעבדת אותו ילד, אין צורך בצירוף אישור רופא לבקשה הנוכחית).
 • יש להחתים את ההורים או האפוטרופוס.
 • על מנהל בית הספר או הגננת לחוות דעתם על העסקת הילד. חוות הדעת תיכתב על גבי הטופס ותיחתם על ידם. חוות הדעת התחומה חייבת להיות מעודכנת לתקופת ההעסקה הנוכחית של הילד.
 • אם מדובר בהופעה ציבורית (הופעה בציבור לרבות הופעה אמנותית והופעה בסרט או בסדרת טלוויזיה ולרבות בדרך של משחק, שירה, ריקוד ונגינה) יש לצרף לבקשת ההיתר גם 5 עותקים של תכנית ההופעה, עיקר תוכנה ונוסח המחזה או התסריט, תוך ציון תפקיד הילד שהעבדתו מבוקשת.
 • מעסיק שפונה בפעם הראשונה לקבלת היתר להעסקת ילד, יצרף לבקשה הצהרה על הסכמה לקבלת מידע פלילי.
 • אם הילד מועסק דרך סוכנות תיווך, חשוב לוודא (לפני העסקת הילד) שיש ברשותה "היתר לתיווך העסקת ילד", מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שניתן לסוכנות התיווך עבור אותו ילד (ההיתר ניתן לסוכנות התיווך לגבי כל ילד בנפרד). יש לצרף לבקשה את ההיתר לתיווך העסקת ילד.
 • את הבקשה יש לשלוח בדואר או למסור אישית אל:
אגף הרישוי - חוק עבודת הנוער, מינהל הסדרה ואכיפה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
דרך מנחם בגין 125, תל אביב-יפו 6701201
 • השר רשאי לדרוש מהמבקש הבהרות, פרטים נוספים ומסמכים הדרושים, לדעתו, לטיפול בבקשה ולמעקב אחר עמידה בתנאי ההיתר, לרבות פרטים לגבי מקום ההופעה ומועדיה, והוא רשאי, אם ראה כי הדבר נחוץ, להזמין את הילד להשמיע את עמדתו בפניו.

שאלות ובירורים

 • ניתן לפנות בשאלות לאגף ההסדרה, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:
  • בדוא"ל hasdara.avodatnoar@economy.gov.il
  • בטלפונים 03-7347910/26/51

מתן ההיתר

 • שר העבודה יאשר את הבקשה ויעניק את ההיתר רק אם הוא סבור שהילד לא מתנגד להעסקתו או כי בריאותו, בטיחותו, חינוכו או התפתחותו התקינה של הילד אינם עלולים להיפגע מההשתתפות בהופעה.
 • השר רשאי לסרב להעניק היתר למבקש (מעסיק) שמתקיים לגביו אחד מאלה:
  • הוא העסיק ילד ללא היתר או בניגוד לתנאיו.
  • הוא הפר חובה מחובותיו כלפי נערים עובדים לפי הוראה שבחוק.
  • הוגש נגדו כתב אישום על עבירת מין, עבירת אלימות או עבירה נגד נכים או קטינים.

תנאי ההיתר

 • התקנות קובעות שורה של תנאים שחייבים להתקיים כדי שיהיה ניתן להעסיק ילדים מתחת לגיל 15 בהופעות, צילומים או פרסומות.
 • תנאים אלה מהווים חלק מתנאי ההיתר, והפרה של אחד מהם עשויה להביא לביטול ההיתר.
 • השר רשאי לקבוע תנאים נוספים וכן לדרוש ממבקש ההיתר למנות מומחים להבטחת בטיחות מקום ההופעה ובריאות הילד המשתתף בה.
 • לפרטים נוספים על תנאי ההיתר ראו העסקת ילדים בפרסומות בהופעות ובצילומים.

סיווג היתר, ביטולו או התלייתו

 • השר רשאי, לאחר שנתן לבעל היתר הזדמנות להשמיע את טענותיו, לסייג היתר או לבטלו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • ההיתר ניתן על סמך מידע כוזב או שגוי.
  • הופר תנאי מתנאי ההיתר.
  • בעל ההיתר הורשע בעבירת אלימות, עבירת מין או עבירה נגד נכים או קטינים, או בית משפט קבע כי הוא עבר עבירה כזו.
  • בעל ההיתר הפר את הוראות החוק או את תקנותיו.
  • בעל ההיתר הפר חובה מחובותיו בחוק המעניק זכויות לנערים עובדים.
  • הנסיבות הנוגעות לילד השתנו, ולילד המסוגל לחוות דעה משלו ניתנה הזדמנות להביע את עמדתו.
 • אם הוגש נגד המבקש כתב אישום על עבירת מין, עבירת אלימות או עבירות נגד קטינים או נכים, השר רשאי, לאחר שנתן למסקש הזדמנות להשמיע את טענותיו, להתלות את ההיתר עד לסיום ההליכים.

ערעור

 • ניתן להגיש עתירה מנהלית נגד החלטת השר לבית המשפט לעניינים מנהליים.
 • בניגוד להליך ערעור, בית המשפט בודק את הליך קבלת ההחלטה ולא את ההחלטה לגופה. בית המשפט עשוי לפסול את ההחלטה אם השתכנע כי היא בלתי סבירה, התקבלה משיקולים לא ענייניים, או שבמסגרת ההחלטה לא הובאו שיקולים ענייניים או שהשר חרג מסמכותו. יחד עם זאת, אם בית המשפט השתכנע שלא נפלו פגמים בהליך קבלת ההחלטה, הוא לא יתערב בה ולא יבטלה, גם אם הוא עצמו סבור שצריכה היתה להינתן החלטה אחרת.

הרחבות ופרסומים