הקדמה:

גיל ההעסקה המינימלי לנוער הוא 15 שנה, ובחופשת לימודים רשמית - 14 שנה, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך
אסור להעסיק בני נוער בשעות הלימודים, אלא אם מתקיימים תנאים מיוחדים
בהופעות ציבוריות ופרסומות ניתן להעסיק בני נוער שטרם מלאו להם 15 שנים, בהתאם להיתר מיוחד ממשרד העבודה ואישור של ההורים
במקרה שהועסק נער מתחת לגיל העסקה המותר בחוק, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה נגד המעסיק


גיל ההעסקה המינימלי לנוער הוא 15 שנה, ובחופשת לימודים רשמית 14 שנה, בהתאם למגבלות המפורטות בהמשך.

העסקת נוער במהלך שנת הלימודים

 • גיל ההעסקה המינימלי לנוער במהלך שנת הלימודים הוא 15 שנים.
 • העסקת ילדים בני 15-16
  • אסור להעסיק ילד שחל עליו חוק לימוד חובה אלא אם מלאו לו 15 שנים ומתקיים אחד התנאים הבאים:
   • הנער מועסק כחניך לפי חוק החניכות. כלומר: הוא עובד כדי לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק החניכות.
   • מפקח מטעם משרד החינוך אישר שהנער השלים חינוך חובה לפני תום תקופת הלימוד המתאימה לגילו.
   • הנער אינו מסוגל ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר ולכן ניתן לגביו פטור לחוק לימוד חובה, ובתנאי שמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים נתן היתר להעסקתו.
 • העסקת בני נוער בגילאים 16 עד 18
  • אסור להעסיק נערים בגיל 16 ומעלה (כולל מי שמלאו לו 18 שנה) שחל עליהם חוק לימוד חובה, אלא אם נמסרה למעסיק הודעה ממוסד החינוך שבו לומד הנער על שעות הלימודים שלו והנער אינו מועסק בשעות הלימודים.
  • יש להדגיש כי חל איסור להעסיק את מי שחל לגביו לימוד חובה, גם אם כבר מלאו לו 18, אלא אם כן המעסיק קיבל הודעה על שעות הלימוד מבית הספר שבו לומד הנער.
  • הודעה זו אינה נדרשת ב-3 המקרים שפורטו קודם, שבהם מותר להעסיק צעיר גם במהלך שעות הלימודים.
  • לפרטים נוספים ראו העסקת צעירים מעל גיל 16.

העסקת נוער מתחת לגיל 15 במהלך חופשת לימודים רשמית

 • בהתאם לחוק עבודת הנוער, ניתן להעסיק בני נוער בגילאי 15-14 במהלך חופשת לימודים רשמית.
 • החוק קובע כי ההעסקה בגילאים אלה תיעשה בעבודות קלות שאינן מזיקות לבריאותם או להתפתחותם של הנערים, כולל מספר שעות העבודה, כפי שייקבע על-ידי שר העבודה בתקנות.
 • למרות שטרם הותקנו התקנות בעניין, ניתן, על-פי משרד העבודה ועל-פי שירות התעסוקה להעסיק בני נוער בגילאי 15-14 במהלך חופשת לימודים.

העסקת נוער בפרסומות בהופעות ובצילומים

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • כתנאי לעבודה, המעסיק צריך שיהיו ברשותו:
  • אישור רפואי עדכני של הנער.
  • צילום תעודת הזהות של הנער, או צילום תעודת הזהות של אחד מהוריו (הכוללת רישום של הנער בספח).

חשוב לדעת

 • חל איסור להעסיק תלמידים בשעות הלימודים גם אם מלאו להם 18, אלא אם כן קיבלו אישור לנשור מהלימודים או אישור שהשלימו את חובת לימודיהם בתקופה הקצרה מזו המתאימה לבני גילם.
 • במקרה שהועסק נער מתחת לגיל העסקה המותר בחוק, ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:
 • מעסיק אשר העסיק נוער מתחת לגיל המינימום צפוי לקנס לפי התוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה בשיעור של 17,640 ש"ח אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-35,280 ש"ח על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים