גיל ההעסקה המינימלי לנוער הוא 15 שנה, ובחופשת לימודים רשמית - 14 שנה, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך
אסור להעסיק בני נוער בשעות הלימודים, אלא אם מתקיימים תנאים מיוחדים
בהופעות ציבוריות ופרסומות ניתן להעסיק בני נוער שטרם מלאו להם 15 שנים, בהתאם להיתר מיוחד ואישור של ההורים
במקרה שהועסק נער מתחת לגיל העסקה המותר בחוק, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה נגד המעסיק
למידע נוסף, ראו באתר משרד העבודה


גיל ההעסקה המינימלי לנוער בתקופת הלימודים הוא 15 שנה, ובחופשת לימודים רשמית 14 שנה, בהתאם למגבלות המפורטות בהמשך.

העסקת ילדים בגילאים 15-14

 • ניתן להעסיק ילדים בגיל 14-15 רק במהלך חופשת לימודים רשמית.
  • למרות שטרם הותקנו התקנות בעניין, ניתן, על-פי משרד העבודה ועל-פי שירות התעסוקה להעסיק בני נוער בגילאי 15-14 במהלך חופשת לימודים.
  • החוק קובע כי ההעסקה של ילדים בגילאים אלה תיעשה בעבודות קלות שאינן מזיקות לבריאותם או להתפתחותם של הנערים, כולל מספר שעות העבודה, כפי שייקבע על-ידי שר העבודה בתקנות.
 • אסור להעסיק ילדים בגילאים 14-15 במהלך שנת הלימודים, אלא אם ניתן לילד פטור מחוק לימוד חובה ושר העבודה נתן היתר להעסקת הילד.

העסקת נוער בגילאים 16-15

 • במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק נוער בגיל 15-16 שחל עליו חוק לימוד חובה , בתנאי שאחד התנאים הבאים מתקיים:
  • הנער מועסק כחניך לפי חוק החניכות. כלומר: הוא עובד כדי לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק החניכות.
  • מפקח מטעם משרד החינוך אישר שהנער השלים חינוך חובה לפני תום תקופת הלימוד המתאימה לגילו.
  • הנער אינו מסוגל ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר ולכן ניתן לגביו פטור לחוק לימוד חובה, ובתנאי שמשרד העבודה נתן היתר להעסקתו.
 • במהלך חופשת לימודים רשמית ניתן להעסיק בני נוער בגילאי 15 -16.

העסקת נוער בגילאים 18-16

 • במהלך שעות הלימודים מותר להעסיק צעירים מגיל 16 ומעלה (כולל מי שמלאו לו 18 שנה) שחוק לימוד חובה חל עליהם, בתנאי שאחד התנאים הבאים מתקיים:
  • הנער מועסק כחניך לפי חוק החניכות. כלומר: הוא עובד כדי לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק החניכות.
  • מפקח מטעם משרד החינוך אישר שהנער השלים חינוך חובה לפני תום תקופת הלימוד המתאימה לגילו.
  • הנער אינו מסוגל ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר ולפיכך ניתן לגביו פטור לחוק לימוד חובה, בתנאי שמשרד העבודה נתנה היתר להעסקתו.
 • לאחר שעות הלימודים מותר להעסיק נערים בגיל 16 ומעלה שחל עליהם חוק לימוד חובה (לרבות מי שמלאו לו כבר 18 שנה, אך חוק לימוד חובה חל עליו) בתנאי שנמסרה למעסיק הודעה ממוסד החינוך שבו לומד הנער על שעות הלימודים שלו והנער אינו מועסק בשעות הלימודים.
 • במהלך חופשת לימודים רשמית ניתן להעסיק בני נוער בגילאי 16-18 .

העסקת נוער בפרסומות בהופעות ובצילומים

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • כתנאי לעבודה, המעסיק צריך שיהיו ברשותו:
  • אישור רפואי עדכני של הנער.
  • צילום תעודת הזהות של הנער, או צילום תעודת הזהות של אחד מהוריו (הכוללת רישום של הנער בספח).

חשוב לדעת

 • חל איסור להעסיק תלמידים בשעות הלימודים גם אם מלאו להם 18, אלא אם כן קיבלו אישור לנשור מהלימודים או אישור שהשלימו את חובת לימודיהם בתקופה הקצרה מזו המתאימה לבני גילם.
 • במקרה שהועסק נער מתחת לגיל העסקה המותר בחוק, ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:
 • מעסיק אשר העסיק נוער מתחת לגיל המינימום צפוי לקנס לפי התוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה בשיעור של 19,880 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-39,770 ₪ על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים