לכל אדם יש זכות לבקש לתקן או למחוק מידע אישי אודותיו המוחזק במאגר מידע, לרבות מידע שנשמר בצורה דיגיטלית כגון הקלטות קוליות של שיחות טלפון וצילומי וידאו
זכות זו היא בנוסף לזכותו של כל אדם לעיין במידע אישי עליו המוחזק במאגרי מידע
אם הסכים בעל מאגר המידע לבקשה עליו לבצע את השינויים הנדרשים במידע ולהודיע על השינויים לכל מי שקיבל ממנו את המידע ב-3 השנים שקדמו לתיקון או למחיקה
אם סירב בעל מאגר המידע לתקן את המידע רשאי המבקש להגיש תביעה כנגדו תוך 30 יום לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא המאגר


לכל אדם יש זכות לעיין במידע אישי עליו המוחזק במאגרי מידע, ואם גילה שהמידע אודותיו אינו נכון, לא שלם, לא ברור או לא מעודכן, הוא רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו.

 • הזכות להגיש בקשה לתיקון או מחיקת מידע חלה גם על מידע שנשמר דיגיטלית לרבות הקלטות קוליות של שיחות טלפון וצילומי וידאו.
 • אם הסכים בעל מאגר המידע לבקשה לתיקון המידע או מחיקתו, עליו לבצע את השינויים הנדרשים במידע שברשותו ולהודיע על השינויים לכל מי שקיבל ממנו את המידע ב-3 שנים שקדמו לתיקון או למחיקה.
 • אם סירב בעל מאגר המידע לתקן את המידע עליו להודיע על כך למבקש.
 • מי שמחזיק במאגר חייב לתקן מידע, אם בעל מאגר המידע הסכים לתיקון המבוקש או שבית משפט ציווה על התיקון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אדם שמבקש לבצע שינויים במידע אישי הקיים עליו המוחזק במאגר מידע.

שלבי ההליך

 • אדם שמבקש לתקן או למחוק מידע עליו המוחזק במאגר מידע נדרש לשלוח לבעל המאגר בקשה במכתב רשום. אם בעל המאגר אינו תושב ישראל, יש לשלוח את הבקשה למי שמחזיק במאגר.
 • אם הסכים בעל מאגר המידע לבקשה לתיקון המידע או מחיקתו, עליו להודיע על התיקון או המחיקה למבקש ולכל מי שקיבל ממנו את המידע ב 3 השנים שקדמו לתיקון או למחיקה.
 • אם בעל מאגר המידע או מי שמחזיק בו סירבו לתקן או למחוק את המידע כמבוקש, עליהם להודיע על כך למבקש תוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה. רשם מאגרי המידע רשאי להאריך תקופה זו ב-15 ימים נוספים.
 • אם בעל מאגר המידע או מחזיקו לא השיבו לבקשת המבקש לתקן את המידע או למחקו בתוך 30 יום מקבלת הבקשה, הם ייחשבו כמי שסירבו לבקשה.

ערעור

 • אם בעל המאגר סירב לתקן או למחוק מידע, רשאי המבקש להגיש תביעה נגד בעל המאגר או מי שמחזיק בו.
 • את התביעה יש להגיש לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא המאגר, תוך 30 יום מהיום שבו קיבל את הודעת הסירוב.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים