לכל אדם יש זכות לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק במאגרי מידע
המידע שבו ניתן לעיין הוא מידע לגבי נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונותיו
זכות העיון חלה גם על מידע שנשמר דיגיטלית לרבות הקלטות קוליות של שיחות טלפון וצילומי וידאו
זכות העיון היא בחינם, ובעל המאגר אינו רשאי לדרוש תשלום עבור מתן זכות העיון

לכל אדם יש זכות לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק במאגרי מידע.

 • מאגר מידע זהו אוסף נתוני מידע למטרות עסק, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב.
 • הזכות היא לעיון במידע לגבי נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונותיו.
 • זכותו של אדם לעיין במידע על פרטים נוספים אם ניתן להצליב פרטים אלה עם מידע נוסף באופן המאפשר להפוך נתונים חסרי חשיבות כשלעצמם למידע פרטי.
 • זכות העיון אינה חלה על מידע אינפורמטיבי שאינו אישי לדוגמה: בקשת עיון בשיחה לבירור קווי אוטובוס.
 • עסק המקליט ושומר שיחות עם לקוחותיו מחזיק למעשה במאגר מידע וזכות העיון חלה גם על מידע שנשמר דיגיטלית לרבות הקלטות קוליות של שיחות טלפון וצילומי וידאו.
דוגמה
שיחות טלפון עם נציגי שירות, צילום של אדם בקניון או בעבודה, התכתבות עם גופים מסחריים
 • זכות העיון כוללת בדרך כלל גם קבלת עותק של הקלטת קול ולא די בהשמעת השיחה למבקש העיון.
 • זכות העיון חלה גם כאשר המידע איננו שמור מלכתחילה באופן המקושר לזהות הלקוח, אולם ניתן לקשר בין המידע לבין אדם מזוהה במאמץ סביר.
דוגמה
מידע אישי שנשמר דיגיטלית והוקלט על ידי עסק במהלך שיחת טלפון הניתנת לזיהוי לפי תאריך וטווח שעות.
 • זכות העיון חלה גם על חוות דעת שנכתבה על מועמד לעבודה במסגרת מבחני מיון והתאמה שנערכו במכוני מיון. למידע נוסף ראו עיון של מועמד לעבודה בחוות דעת שנכתבה עליו במכון מיון.
 • על בעל מאגר המידע לוודא כי הוא מוסר למבקש מידע ספציפי הנוגע לו בלבד, מבלי לפגוע בפרטיות של האחרים וכן עליו לנקוט אמצעים לזיהוי המבקש ולאבטחת המידע.
 • אדם שגילה שהמידע אודותיו המוחזק במאגר מידע אינו נכון, לא שלם, לא ברור או לא מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. למידע נוסף ראו הגשת בקשה לתיקון מידע אישי המוחזק במאגרי מידע.

מי זכאי?

 • כל אדם המעוניין לעיין במידע על עצמו המוחזק במאגר מידע, מלבד המקרים הבאים:
  • בעל המאגר פטור ממתן זכות העיון (למשל: רשויות הביטחון, משטרה, שב"כ, מוסד, שירות בתי הסוהר, רשויות המס וכו')
  • מתקיימת אחת הנסיבות המפורטות בהמשך שבהן רשאי בעל מאגר לסרב לבקשת העיון.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה לעיון ומועד העיון במידע

 • אדם המעוניין לעיין במידע אישי עליו המצוי במאגרי מידע נדרש למלא טופס הבקשה לעיון במידע ולמוסרו לבעל מאגר המידע או למחזיק המאגר.
 • אם המידע מוחזק אצל גורם אחר, על בעל המאגר להפנות את המבקש אל מחזיק המידע ולהורות למחזיק לאפשר למבקש את העיון.
 • בעל מאגר מידע או מי שמחזיק במידע יאפשרו למבקש עיון במידע בשפה העברית, הערבית או האנגלית, לפי בקשתו, אלא אם קיימת מגבלה לעשות כן על פי הדין.
 • זכות העיון היא בחינם, ובעל המאגר אינו רשאי לדרוש תשלום עבור מתן זכות העיון.

עיון במידע

 • על פי התקנות ניתן לעיין במידע, בתדפיס או במצג, במקום שבו נמצא המאגר ובשעה משעות היום שקבע לכך הבעלים או המחזיק של מאגר המידע או למסור במסירה אישית את תדפיס המידע למבקש.
 • יחד עם זאת, עמדת הרשות להגנת הפרטיות היא שבעידן הדיגיטאלי לרוב אין הצדקה לדרוש מאדם להגיע פיזית למקום מסוים כדי לקבל את המידע, ומתן זכות העיון יעשה באמצעות משלוח קבצים דיגיטליים בדוא"ל למבקש המידע.
 • מועד העיון יהיה בתוך 30 יום מיום שנתקבלה הבקשה לעיון. רשם פנקס מאגרי המידע רשאי להאריך את התקופה ב-15 יום נוספים.
שימו לב

סירוב בעל המאגר לאפשר את זכות העיון

 • בעל מאגר מידע רשאי לסרב לבקשת אדם לעיון במידע עליו במקרים הבאים:
  • אם בעל מאגר המידע סבור שהמידע עלול לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של מבקש העיון או לסכן את חייו. במקרה זה ימסור בעל המאגר את המידע לרופא או לפסיכולוג מטעמו של המבקש.
  • אם מאגר המידע הוא לשכת שירות (מאגר שמטרתו העיקרית עיבוד נתונים אוטומטי לציבור הרחב תמורת תשלום) המעבדת ומחסינה מידע עבור לקוחותיה, רשאי בעל המאגר לדחות את הבקשה לעיון אם הפנה את המבקש לבעל המידע שלמענו הוא מבצע את שירותי העיבוד או ההחסנה.
  • בעל המאגר אינו חייב למסור מידע בניגוד לחסיון שנקבע לפי כל דין, אלא אם כן המבקש הוא מי שהחיסיון נועד לטובתו.

הודעה על הסירוב

 • אם בעל או מחזיק של מאגר מידע מסרב לאפשר עיון במידע, עליו להודיע על כך למבקש תוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה, בטופס המפורט בתוספת השניה לתקנות.
 • רשם מאגרי המידע ברשות להגנת הפרטיות רשאי להאריך את משך הזמן שבמסגרתו חובה להשיב לפונה, ב-15 ימים נוספים.
 • אם בעל המידע או המחזיק בו לא השיבו לבקשה לעיון תוך 21 יום מיום הגשתה, הם ייחשבו כמי שסירבו לאפשר את זכות העיון.

הגשת תביעה לבית המשפט

 • אם בעל המאגר סירב לאפשר למבקש לעיין במידע או לקבל אותו, רשאי האדם שביקש לעיין במידע להגיש תביעה כנגד בעל המאגר או נגד מי שמחזיק במאגר.
 • את התביעה יש להגיש לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא המאגר, תוך 30 יום מהיום שבו קיבל את הודעת הסירוב.

הגש תלונה לרשות להגנת הפרטיות

 • אם בעל מאגר המידע או מי שמחזיק בו סירב לאפשר את העיון במידע מבלי שהתקיימו אחת הסיבות המפורטות לעיל, ניתן להעביר לרשות להגנת הפרטיות את בקשת העיון שהוגשה לבעל מאגר המידע ואת תשובת בעל המאגר.
 • רשם מאגרי המידע רשאי להטיל קנס על מי שהפר את חובתו לאפשר לאדם המבקש לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק במאגר מידע.

בקשה לתיקון או למחיקת המידע

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים