מועמד לעבודה שעבר מבחני מיון והתאמה זכאי לעיין בחוות הדעת שהוכנה עליו במכון המיון
העיון ניתן בחינם, והמעסיק או מכון המיון אינם רשאים לדרוש תשלום עבור מתן זכות העיון
אם המעסיק או מכון המיון סירבו לאפשר למועמד לעיין בחוות הדעת, ניתן להגיש נגדם תביעה לבית המשפט
רשם מאגרי המידע ברשות להגנת הפרטיות רשאי להטיל קנס על מעסיק או מכון מיון שסירבו לאפשר למועמד לעיין בחוות הדעת עליו
למידע רשמי ראו הרשות להגנת הפרטיות


מועמד לעבודה שעבר מבחני מיון והתאמה זכאי לעיין בחוות הדעת שהוכנה עליו במכון המיון.

 • על המעסיק שהזמין את המבדקים ועל מכון המיון לאפשר לכל מועמד לעבודה שעבר מבחני מיון והתאמה לעיין בחוות הדעת שנמסרה למעסיק המזמין, לרבות תוצאות של המבחנים אם הם נכללו בחוות הדעת.
 • יחד עם זאת, אם המעסיק סבור שהמידע עלול לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של מבקש העיון או לסכן את חייו, עליו למסור את המידע לרופא או לפסיכולוג מטעמו של המבקש.

מי זכאי?

 • מועמד לעבודה שעבר מבחני מיון והתאמה במכוני מיון.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה אל המעסיק שהפנה את הועמד למכון המיון.
 • את הבקשה יש להגיש באמצעות מילוי טופס בקשת עיון למעסיק שהפנה את המועמד למכון המיון.
 • אם חוות הדעת נמצאת אצל המעסיק, עליו לאפשר למבקש לעיין במידע.
 • אם חוות הדעת מוחזקת במכון המיון, על המעסיק להפנות את המבקש למכון המיון, ולהורות למכון המיון לאפשר לו לעיין במידע.
 • המבקש רשאי לפנות תחילה ישירות למכון המיון, וככל שזכות העיון תינתן על ידי מכון המיון, יתייתר הצורך לפנות גם למעסיק.
 • על המכון או על המעסיק (אם חוות הדעת נמצאת אצלו) לאפשר למועמד לעיין בחוות הדעת ולקבל העתק ממנה, וזאת תוך 30 יום מהיום שנתקבלה הבקשה לעיון.
טיפ
זכות העיון היא בחינם והמעסיק או מכון המיון אינם רשאים לדרוש תשלום עבור מתן זכות העיון.

אופן העיון במידע

 • על פי פסיקת בית המשפט העליון, זכות העיון כוללת את הזכות לקבל העתק מחוות הדעת.
 • יחד עם זאת, כדי למנוע חשש שמעסיקים יחייבו מועמדים להמציא להם עותק מחוות דעת של מבחני מיון שעברו בעבר לצורך מקומות עבודה אחרים, סבור רשם מאגרי המידע שדי בכך שהמעסיק או המכון יאפשרו למועמד הנבחן לעיין בחוות הדעת במקום בו נערכה הבחינה או בכל מקום מוסכם אחר, ובתנאי שתינתן למבקש האפשרות להעתיק את חוות הדעת בכתב ידו. לפי עמדה זו, רק אם יש סיבות מיוחדות המצדיקות קבלת עותק צילומי של חוות הדעת (למשל במסגרת הליכים משפטיים), על המעסיק או מכון המיון למסור למבקש עותק צילומי של חוות הדעת.

השמטת חלקים מחוות הדעת

 • המעסיק או המכון רשאים להשמיט פרטים מסוימים מחוות הדעת שנמסרת למועמד בתנאי שהמועמד הסכים לכך מראש ובאופן מפורש.
 • הפרטים שניתן להשמיט הם:
  • פרטים על סוג המבחנים ותוכנם (אך לא את הציונים המספריים שהתקבלו מניתוחם) - ניתן להשמיט פרטים אלה רק אם קיימת ודאות קרובה שיהיה בכך לפגוע בתוקף ובמהימנות של מכון המיון, או לחשוף סוד מסחרי של מכון המיון ורק במידה הנדרשת למניעת הפגיעה או חשיפת הסודות.
  • פרטים הנוגעים למעסיק שהזמין את הבחינה - ניתן להשמיט פרטים אלה רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
   1. אין בהם "מידע" על הנבחן.
   2. הם חושפים בפועל "סוד מסחרי " של המעסיק עצמו.
   3. השמטת הפרטים נדרשת במישרין למניעת חשיפת הסוד המסחרי.

סירוב של המעסיק או מכון המיון לבקשת העיון

הגשת תביעה לבית המשפט

 • אם המעסיק או מכון המיון סרבו לבקשה או לא השיבו לבקשה תוך 30 יום, רשאי המבקש להגיש תביעה לבית המשפט כנגד המעסיק או מכון המיון.
 • את התביעה יש להגיש לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו פועל המעסיק או מכון המיון, תוך 30 יום מהיום שבו קיבל את הודעת הסירוב.

הגשת תלונה לרשות להגנת הפרטיות

 • אם המעסיק או מכון המיון סירבו לבקשת העיון או ללא השיבו לה תוך 30 יום, ניתן להעביר לרשות להגנת הפרטיות את בקשת העיון שהוגשה למעסיק ולמכון המיון ואת תשובתם.
 • רשם מאגרי המידע ברשות להגנת הפרטיות רשאי להטיל קנס על מי שהפר את חובתו לאפשר למבקש לעיין בחוות הדעת עליו.
שימו לב
 • הרשות להגנת הפרטיות לא תנקוט צעדים או הליכים נגד המעסיק או מכון המיון במקרה שבו הם סירבו למסור למועמד העתק מחוות הדעת אך איפשרו לו לעיין בה במקום שבו נערכה הבחינה או בכל מקום מוסכם אחר, ובתנאי שניתנה לו האפשרות להעתיק את חוות הדעת בכתב ידו.
 • למרות זאת במקרים מיוחדים שמצדיקים קבלת עותק צילומי של חוות הדעת (למשל במסגרת הליכים משפטיים), עשוי הרשם להטיל קנס על המעסיק או המכון אם הם סירבו למסור העתק מחוות הדעת והסתפקו במתן אפשרות לעיין ולהעתיק אותה בלבד.
 • הרשות להגנת הפרטיות רשאית להעביר את פרטיו של המתלונן אל המעסיק ואל מכון המיון, אלא אם הוא יודיע על התנגדותו לכך.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים