מי שקיבלו טיפול בהקרנות נגד גזזת בין השנים 1960-1946 וחלו בעקבות הטיפול במחלות שנקבעו בחוק, יכולים להגיש תביעה לתגמול כספי
שאיריהם של נפגעי גזזת שנפטרו ממחלתם, יכולים להגיש תביעה למענק שאירים
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אנשים שקיבלו טיפול בהקרנות נגד גזזת בין השנים 1960-1946 וחלו בעקבות הטיפול באחת מהמחלות המפורטות כאן.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס תביעה לפיצוי חד-פעמי, לקיצבה חודשית או למענק קיצבה, לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת (הטופס מופיע בהמשך להנחיות).
 • יש לרשום בטופס את פרטי חשבון הבנק הפעיל והאישי של התובע בלבד ולצרף צילום צ'ק המסומן כמבוטל ו/או אישור מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • יש לחתום בפני עורך דין או בפני מזכיר בית משפט על התצהיר ועל טופס ויתור סודיות רפואית המצורפים לטופס התביעה.
 • בסעיף "אישור חתימת התובע בכתב התביעה" ו"כתב ויתור סודיות רפואית", יש להקפיד על פרטיו המלאים של עורך הדין (שם מלא, חותמת עו"ד, מס' רישיון, המשרד שבו הוא מועסק, כתובתו ודרכי ההתקשרות אליו).
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים (אם קיימים):
  • כל מסמך רפואי (כגון מסמכים לגבי טיפולים רפואיים, אשפוזים או ניתוחים)
  • מסמכים אישיים ואחרים המעידים על קבלת טיפול נגד מחלת הגזזת ומקום הטיפול.
  • תמונות מתקופת קבלת הטיפול ומתקופות אחרות הממחישות את תוצאות הטיפול. יש לציין על גב התמונה את מספר תעודת הזהות המלא (9 ספרות) ושמו המלא של התובע.
  • צילום ברור וקריא של תעודת הזהות, כולל הספח.
 • את הטופס והמסמכים המצורפים מגישים ללשכת הבריאות הסמוכה לאיזור מגוריו של מגיש התביעה.
 • לשכת הבריאות תעביר את התביעה אל המרכז הלאומי לטיפול בנפגעי גזזת.
 • אם שמו של התובע עדיין אינו מופיע במאגרי המידע של המרכז, ועדת מומחים תדון אם התובע קיבל טיפול בהקרנה כנגד מחלת הגזזת לפי הגדרתו בחוק. הדיון הראשוני בוועדה זו יתקיים ללא נוכחות התובע, תוך 45 ימים מקבלת התביעה (על-פי התאריך שבו הוגשה בלשכת הבריאות).
 • מי שמופיע במאגרי המידע, או שוועדת המומחים קבעה כי אכן קיבל טיפול בהקרנה כמשמעותו בחוק, יזומן לוועדה רפואית המתכנסת בלשכות הבריאות המחוזיות.

בקשה לדיון חוזר

 • אם התביעה נדחתה ונמצאו עדויות או ראיות שלא הוגשו לוועדת המומחים, ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר.
 • יש להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים