ועדת מומחים קובעת אם בתביעה לתגמול כספי לנפגעי גזזת או לשאיריהם, אכן נעשה טיפול בהקרנות בהתאם להגדרת החוק
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


ועדת מומחים לנפגעי גזזת נועדה לקבוע אם בתביעות שהוגשו לקבלת תגמול כספי לנפגעי גזזת או לשאיריהם, נפגעי הגזזת אכן טופלו בהקרנות בהתאם להגדרת החוק, ואם ניתן להעביר את הטיפול בתביעתם אל הוועדה הרפואית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • בתוך 45 ימים מקבלת התביעה (על-פי התאריך שבו הוגשה בלשכת הבריאות), תתכנס ועדת מומחים לדיון ראשוני ללא נוכחות התובע.
 • ניתן להקדים את הדיון הראשוני במקרים חריגים (בשל גיל או מצב רפואי). לשם כך יש להגיש בקשה מנומקת בכתב לוועדת המומחים, בליווי מסמכים רפואיים ומסמכים נוספים.
 • במקרה שחסר מידע או שהטפסים אינם תקינים, תישלח הודעה בדואר לפונה עם בקשה להשלמת המידע.
 • במקרה שהטפסים ומסמכי התביעה מולאו כנדרש, יישלח לתובע זימון לדיון בוועדת מומחים.
 • במקרים מסויימים יתבקש התובע להביא עדים נוספים או להיבדק על-ידי רופא מומחה מטעם המרכז.
 • ועדת המומחים מתכנסת במתחם תל השומר ומורכבת משופט בדימוס ושני רופאים מומחים.
 • הוועדה דנה בשאלה האם התובע (או המנוח - בתביעת שאירים) קיבל טיפול בהקרנה כנגד מחלת הגזזת כמשמעו בחוק.
 • החלטת ועדת המומחים - הכרה או דחייה, תישלח לפונה ולבא כוחו בכתב באמצעות הדואר.
 • במקרים שבהם ועדת המומחים הכירה בכך שנעשה טיפול בהקרנות, ייקבע זימון לוועדה רפואית שתקבע לגבי הזכאות לפיצוי.

ערעור

 • אם התביעה נדחתה ונמצאו עדויות או ראיות שלא הוגשו לוועדה, ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר באמצעות טופס מקוון.
 • הוועדה תדון בבקשה ללא נוכחות התובעים, והחלטתה תישלח להם בדואר.
 • אם מעוניינים לערער על החלטת הוועדה אחרי הדיון הנוסף, ניתן לפנות לבית הדין האזורי לעבודה באיזור המגורים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

תודות