הקדמה:

כל אדם שנחשף לפגיעה שנגרמה לאדם שמונה לו אפוטרופוס, יכול להגיש תלונה לאפוטרופוס הכללי בגין הפגיעה
התלונה יכולה להיות מוגשת נגד האפוטרופוס של האדם, אדם אחר או נגד רשות ציבורית וגופים שונים כגון בנקים, קופות חולים וכו'
פגיעה יכולה להתבטא, בין היתר, בתפקוד לקוי של האפוטרופוס, ניצול לרעה של האדם או של רכושו, יחס פוגעני וכו'
התלונה מוגשת ללא עלות

כל אדם שנתקל בפגיעה מכל סוג באדם שמונה לו אפוטרופוס, יכול להגיש תלונה בגין הפגיעה לאפוטרופוס הכללי.

 • הפגיעה עשויה להתבטא, בין היתר ב:
  • ניצול לרעה של האדם שמונה לו אפוטרופוס
  • ניצול לרעה של רכושו
  • תפקוד לקוי של האפוטרופוס באופן שיש בו כדי לפגוע בשלומו או ברכושו של האדם
  • התנהלות לקויה של אדם או גורם אחר, כגון רשות ציבורית, קופת חולים, בנק ועוד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם רשאי להגיש תלונה.
אזהרה
האפוטרופוס הכללי לא יטפל בתלונה בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • התלונה נוגעת למקרה שמתברר בבית המשפט, או שהוכרע על ידי בית המשפט.
 • התלונה נוגעת למקרה שכבר התברר אצל האפוטרופוס הכללי וקיבל מענה.

למי ואיך פונים

הפרטים הנדרשים להגשת התלונה

 • התלונה תוגש בכתב ויופיעו בה הפרטים הבאים:
  • פירוט תמציתי של התלונה (תיאור האירוע נשוא התלונה, מקום ותאריך, האנשים או הרשויות שלקחו בו חלק).
  • שם המתלונן.
  • דרכי יצירת קשר עם המתלונן (דואר אלקטרוני, טלפון נייד וכן כתובת המגורים).
  • פרטי האדם שמונה לו אפוטרופוס (שם פרטי, שם משפחה, מקום מגורים ומספר תעודת זהות, אם ידוע).
  • פרטי האפוטרופוס (שם פרטי, שם משפחה ומספר תעודת זהות, אם ידוע).
  • המחוז המטפל.
  • בית המשפט הדן בענייניו של האדם שמונה לו אפוטרופוס (אם ידוע).
  • מספר התיק נשוא הפנייה בבית המשפט (אם ידוע).
  • ניתן לצרף מסמכים התומכים בתלונה, אם ישנם.

אופן הגשת התלונה

 • באופן מקוון:
 • באמצעות הדואר:
  • תלונות הנוגעים לענייני כספים ורכוש (כגון שימוש בכספים, ניהול רכוש, מיצוי זכויות כלכליות ועוד) יש לשלוח למחוז המטפל באדם שמונה לו אפוטרופוס.
  • תלונות הנוגעות לעניינים אישיים (כגון עניינים רפואיים, מקום מגוריו של האדם ועוד) יש לשלוח אל עו"ד יעל אחילאה, מערך הפיקוח על אפוטרופסים ומנהלי עיזבון, אגף האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים. ת.ד. 36278 ירושלים, 9136102. מספר הטלפון של המשרד - 073-3926827. מספר הפקס של המשרד - 02-6462742.
 • באמצעות פקס:

שלבי ההליך

 • התלונה תועבר לבירור הגורם המטפל במחוז הרלוונטי או ביחידה הארצית לפיקוח על אפוטרופוסים, על פי תוכן התלונה.
 • תלונה בעניינים הקשורים לפיקוח על רכוש תועבר לבדיקת המחוז המטפל ותיענה על ידי עובד המחוז.
 • תלונה בעניינים אישיים תועבר אל היחידה הארצית לפיקוח על אפוטרופסים ותיענה על ידי עובד היחידה הארצית.
 • הגורם המטפל ישלח למתלונן מענה ראשוני ובמידת הצורך יבקש פרטים או מסמכים נוספים.
 • עם תום הבירור תישלח תשובה סופית.

חשוב לדעת

גורם ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים