התחשבות בדעתו של אדם שמונה לו אפוטרופוס (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

יש להתחשב בדעתו של אדם שמונה לו אפוטרופוס, הן בעת מינוי האפוטרופוס והן לאחר שהאפוטרופוס כבר מונה
בית המשפט רשאי שלא לפעול בהתאם לדעתו של אותו אדם אם הדבר עשוי לפגוע פגיעה של ממש
למידע נוסף ראו סעיפים 35א, 36, 67ו, 67ז לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

החוק קבע כי יש להתחשב בדעתו של אדם שמונה לו אפוטרופוס במגוון אירועים, הן בעת מינוי האפוטרופוס והן לאחר שהאפוטרופוס כבר מונה.

לפני מינוי אפוטרופוס

 • לפני מינוי אפוטרופוס על בית המשפט לשמוע את דעתו ואת רצונו של האדם אשר לו מתכוון בית המשפט למנות אפוטרופוס, וזאת ככל שהוא מסוגל להבין את משמעות המינוי ולהביע את דעתו בעניין בבית המשפט.
  • בקשתו של אדם למינוי אפוטרופוס מסוים עבורו אינה מחייבת את בית המשפט, ואם בית המשפט סבור כי נמצא אדם מתאים יותר לשמש בתפקיד האפוטרופוס, הוא ימנה אותו ולא את מי שנתבקש על-ידי האדם.
 • אם אדם נתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ובהן ציין, בין היתר, את שמו של האדם שבו הוא מעוניין שישמש לו אפוטרופוס אם וכאשר ייקבע שהוא זקוק לאפוטרופוס, יש להתחשב בדעתו כפי שהובעה בהנחיות בעת ההחלטה על מינוי אפוטרופוס.
  • אם אדם נתן הנחיות מקדימות ובמועד מאוחר לכך בית המשפט קבע כי יש למנות לו אפוטרופוס, בית המשפט ימנה לאפוטרופוס את האדם ששמו צוין בהנחיות המקדימות, ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות המקדימות.
  • בית המשפט רשאי שלא לפעול בהתאם להנחיות המקדימות אם הוא חושב שמינוי האדם שצוין כאפוטרופוס או קיום ההנחיות המקדימות יפגעו פגיעה של ממש באדם שנתן את ההנחיות המקדימות.

לאחר מינוי האפוטרופוס

מי זכאי?

 • אדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס.
 • אדם שמונה לו אפוטרופוס.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים