הקדמה:

פוליסות ביטוח בריאות פרטי-אישי שנרכשו לאחר 01.02.2016 מתעדכנות באופן אוטומטי מדי שנתיים
מבוטחים זכאים לקבל הודעה על שינוי התנאים בפוליסה
קיימים מקרים בהם לחברת הביטוח אסור לחדש את הפוליסה ללא הסכמה מפורשת של המבוטחים
במקרים שבהם חובה לקבל את הסכמת המבוטח, חידוש הפוליסה ללא הסכמתו עשוי לזכות את המבוטח בהשבת דמי הביטוח ששילם ממועד החידוש


פוליסות ביטוח פרטי אישי מתחדשות אוטומטית מדי שנתיים, וזאת כדי שיכללו את העדכונים והחידושים האחרונים בתחום הבריאות.

 • אם חידוש הפוליסה כרוך בהעלאת דמי ביטוח (פרמיה) בשיעור מסוים, אסור לחברת הביטוח לחדש את הפוליסה ללא הסכמה מפורשת של המבוטח.

מי זכאי?

 • מבוטחים בביטוח בריאות פרטי-אישי, שהצטרפו לביטוח החל מיום 01.02.2016, במתכונת של פוליסה מתחדשת מדי שנתיים, זכאים לקבל הודעה על חידוש.
 • כאשר נדרשת הסכמה מפורשת של המבוטחים לשינויים בפוליסה, יש לפנות לכל המבוטחים ללא קשר למועד ההצטרפות, ולקבל את הסכמתם.

תהליך מימוש הזכות

 • מבוטחים זכאים לקבל הודעה מהמבטח על חידוש הפוליסה. ההודעה צריכה להישלח אליהם בתוך 120-60 ימים לפני חידוש הפוליסה.
 • ההודעה תכלול את הפרטים הבאים:
  • מועד חידוש הפוליסה.
  • אם אין שינוי בתנאי הכיסוי או בדמי הביטוח, עדכון כי אין שינויים בתחומים אלה.
  • פירוט בדבר שינוי תנאי הביטוח, אם קיים.
  • אם קיים שינוי בדמי הביטוח, תכלול ההודעה את טבלת דמי הביטוח העתידית שאמור לשלם המבוטח בהתאם לתנאים החדשים.

קבלת הסכמה של המבוטח לחידוש הפוליסה

 • במקרה שחלה עלייה בדמי הביטוח החודשיים (פרמיה) בשיעור שעולה על 10 ₪ או על 20% מדמי הביטוח החודשיים, לפי הגבוה מביניהם, חובה לקבל הסכמה מפורשת של המבוטח לחידוש הפוליסה. הפוליסה תחודש רק אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של המבוטח.
 • אם לא ניתנה הסכמת המבוטח לחידוש, או במקרה שחברת הביטוח לא הצליחה להשיג כל תשובה ממנו, הפוליסה תבוטל.
 • למידע נוסף ראו הסכמת מבוטח לחידוש אוטומטי של פוליסת ביטוח בריאות פרטי אישי.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים