הוצאת תעודת זהות מתבצעת בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה בקביעת תור מראש. החל מ-30.04.2024 ניתן להגיש בקשה לחידוש תעודת זהות באינטרנט, כמפורט בהמשך
תעודות הזהות המונפקות הן תעודות ביומטריות שתוקפן ל-10 שנים. הוצאתן כוללת צילום פנים וסריקת טביעות אצבע
כל אדם רשאי לסרב לשמור את טביעות אצבעותיו במאגר הביומטרי הממשלתי או לחזור בו מהסכמתו
הוצאת תעודת זהות ראשונה אינה כרוכה בתשלום אגרה. הוצאת תעודת זהות במקום תעודה שאבדה כרוכה באגרה
לרשימת שאלות נפוצות לחצו כאן
שימו לב
בעקבות מלחמת חרבות ברזל, החל מיום 08.11.2023 ועד 07.11.2024:

כל תושב במדינת ישראל שמלאו לו 16 שנים צריך לשאת עמו תעודת זהות. בנוסף, הצגת תעודת זהות נדרשת לשם ביצוע פעולות שונות, כגון פתיחת חשבון בנק.

 • הנפקת תעודת זהות מתבצעת בלשכות האוכלוסין וההגירה, בקביעת תור מראש.
 • תעודות הזהות המונפקות הן תעודות זהות ביומטריות. בתעודת הזהות הביומטרית נמצא שבב אלקטרוני (צ'יפ) שמכיל אמצעי זיהוי ביומטריים - תמונה של תווי הפנים של בעל התעודה ותמונות של 2 טביעות אצבעותיו. אמצעי זיהוי אלו מאפשרים את זיהוים של אזרחי ותושבי ישראל ואמורים למנוע זיוף של התעודה.
 • לא ניתן להנפיק או להאריך תוקף לתעודת זהות שאינה ביומטרית.
 • תמונות הפנים נשמרות במאגר ביומטרי ממשלתי. בנוסף, נשמרות במאגר תמונות של טביעות האצבע, רק של מי שהסכים לכך באופן מפורש. כל אדם רשאי לסרב לשמור את טביעות אצבעותיו במאגר הביומטרי הממשלתי. למידע נוסף ראו סירוב לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי.
 • תוקף תעודת הזהות הוא ל-10 שנים. החל מ-01.07.2022, תוקף התעודה הוא ל-10 שנים, בין אם ניתנה הסכמה לשמירת טביעות האצבע ובין אם לא.
שימו לב
תוקפן של תעודות זהות ישנות (לא ביומטריות)
 • תעודות זהות שהונפקו לפני 26.08.2012 ותוקפן אמור היה לפוג, יהיו בתוקף עד ל- 31.01.2025.
 • תעודות זהות שנופקו בין התאריכים 26.08.2012 ועד 30.06.2013 ולא נרשם עליהן תאריך סיום תוקף, יהיו בתוקף 12 שנים מיום ההנפקה. לדוגמה, תעודה שנופקה ב-20.04.2013 תהיה בתוקף עד 20.04.2025.
 • למידע נוסף ראו אתר רשות האוכלוסין וההגירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמלאו להם 16 שנים ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  1. הם אזרחי מדינת ישראל (כולל מי שמחזיקים באשרת עולה או תעודת עולה) או תושבי קבע.
  2. הם נמצאים בישראל כתושבים (מרכז חייהם הוא במדינת ישראל ולא בחו"ל).

שלבי ההליך

 • הוצאה וחידוש של תעודת זהות נעשים בלשכות רשות ההגירה והאוכלוסין. החל מ-30.04.2024 ניתן, בתנאים מסויימים, להגיש בקשות לחידוש תעודת זהות באמצעות האינטרנט. למידע נוסף ראו פירוט בהמשך.

הוצאה וחידוש של תעודת זהות בלשכות רשות ההגירה והאוכלוסין

 • יש לקבוע תור לאחת מלשכות רשות ההגירה והאוכלוסין באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה או בטלפון *3450.
 • יש למלא ולהגיש בלשכה טופס בקשה לתעודת זהות ביומטרית.
 • מי שמחדשים את תעודת הזהות יגיעו ללשכה עם התעודה שיש להם (רגילה או ביומטרית). לאחר הגשת הבקשה יקוצר תוקף התעודה הישנה לתקופה של בין חודשיים ל-3 חודשים - עד לקבלת התעודה החדשה.
 • חידוש התעודה (החלפת תעודה קיימת בתעודה חדשה) - נעשה במקרים הבאים:
  • כאשר מוציאים תעודה חדשה ביומטרית במקום תעודה ישנה לא ביומטרית
  • פג תוקפה של התעודה
  • התעודה בלויה
  • חל שינוי בפרטים שעל גבי התעודה. אם נעשה שינוי רק בפרטים שמופיעים בספח, אין צורך להגיע ללשכה. ניתן להוריד ספח דיגיטלי באזור האישי הממשלתי, תחת "מידע אישי".
 • הנוכחות האישית היא חובה (מלבד במקרים של גיל מתקדם, מוגבלות או מחלה שאינם מאפשרים הגעה אישית של המבקש - ראו פרטים בהמשך).
 • תהליך ההנפקה של התעודה הביומטרית בלשכה כולל צילום פנים, סריקת טביעות האצבע, מסירת פרטים אישיים ואימות זהותו של המבקש.
טיפ
 • ניתן לבקש שאדם נוסף מטעם המבקש יהיה נוכח בעת צילום תווי הפנים בלשכה.
 • ניתן לבקש לבצע את הצילום מאחורי פרגוד.
 • ניתן לבקש שהצילום יעשה בידי עובד רשות האוכלוסין שהוא בן אותו מין (למשל - אישה יכולה לבקש שעובדת הרשות תבצע את הצילום).
 • מי שמסכים שתמונות שתי טביעות האצבע שלו יישמרו במאגר הביומטרי הממשלתי, יחתום על טופס הסכמה.
 • אין חובה להסכים שתמונות טביעות האצבע יישמרו במאגר הביומטרי הממשלתי (שמירת תמונת הפנים היא חובה). כל מי שהסכים לשמירת תמונות טביעות האצבע שלו במאגר הביומטרי, יכול לחזור בו מהסכמתו ולבקש למחוק אותן מהמאגר. למידע נוסף ראו סירוב לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי.
 • בנוסף, מבקש התעודה יחתום על טופס אזהרה למבקש תעודת זהות ואמצעי זיהוי אלקטרוני, שמפרט את השימוש בתעודה, החובות שמוטלות על המבקש, מניעת שימוש לרעה בתעודה, וההליכים שנדרשים לביטול התעודה ולהודעה על פגיעה בשליטה בתעודה או במידע השמור בה (למשל, במקרה שהתעודה אבדה).
 • למבקש התעודה יימסר מסמך עם קוד מסירה אישי (שיישלח גם במסרון לטלפון הנייד שלו) וסִיסמאות להפעלת התעודה. חשוב מאוד לשמור אותם לצורך זיהוי בעת קבלת התעודה.

חידוש תעודת זהות באמצעות האינטרנט

 • החל מ-30.04.2024 ניתן להגיש בקשה לחידוש תעודת זהות באמצעות האינטרנט (בקשה מקוונת).
 • הגשת בקשה מקוונת תתאפשר למי שמתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. הוא מעל גיל 18
  2. הוא נמצא בישראל במועד הגשת הבקשה
  3. יש לו דרכון או תעודת זהות ביומטריים, והוא אישר שמירת טביעות אצבע במאגר בעת ההנפקה הקודמת
 • את הבקשה ניתן להגיש לאחר הזדהות במערכת ההזדהות הלאומית
 • יש לצרף לבקשה תמונת פנים עדכנית. התמונה נדרשת לצורך השוואה לתמונה הקיימת במאגר, והיא לא תופיע בתעודת הזהות.
 • תוקף התעודה יהיה ל-5 שנים.
 • ניתן להגיש בקשה מקוונת לחידוש תעודת זהות פעם אחת בלבד.

קבלת התעודה

 • התעודה הביומטרית תישלח באמצעות שליח לכתובת שהמבקש מסר בעת הגשת הבקשה בלשכה.
 • במקרים חריגים התעודה תימסר בלשכת רישום האוכלוסין:
  • לבקשת מבקש התעודה, ובאישור מנהל הלשכה או סגנו.
  • אם למבקש התעודה אין כתובת קבועה.
  • במקרה שלמבקש התעודה אין טלפון (נייד או נייח).
  • במקרה שהתעודה חזרה מהדואר ללשכה (לאחר 3 ניסיונות של מסירה על-ידי הדואר)
 • הוצאת תעודת הזהות לא כרוכה בתשלום. רק במקרה שבו התעודה הישנה הושחתה, אבדה או נגנבה הוצאת התעודה כרוכה בתשלום אגרה, כמפורט בהמשך.
 • במקרים מסויימים נדרשים להציג בעת הגשת הבקשה מסמכים נוספים, בהתאם לנסיבות שבהן מבקשים להוציא תעודת זהות (למשל - תעודת זהות ראשונה לקטין, הוצאת תעודת זהות לאדם שמונה לו אפוטרופוס, תעודת זהות לעולים חדשים, תעודה חדשה במקום תעודה שהושחתה/אבדה/נגנבה). מסמכים אלה מפורטים בהמשך, והם נדרשים בנוסף להליך המפורט למעלה.


שימו לב
בעקבות מלחמת חרבות ברזל, החל מיום 08.11.2023 ועד 07.11.2024:


הנפקת תעודת זהות ראשונה לקטין

 • בבקשה לתעודת זהות ראשונה חובה להציג תעודת זהות של אחד ההורים (שהקטין רשום בה) או דרכון ישראלי בתוקף של הקטין שמבקש להוציא תעודת זהות.
 • אם הקטין מסכים לשמירת צילום טביעות אצבע במאגר הביומטרי, הוא חייב להגיע ללשכה עם אחד מהוריו כדי לאשר את שמירת טביעות האצבע (גם אם ההורים אינם נשואים זה לזו). אם אחד ההורים הודיע מראש על סירובו - לא ניתן לקבל הסכמה של הורה אחד. נוכחות ההורים נדרשת גם אם לקטין יש דרכון ביומטרי תקף ובעת הנפקתו ניתנה הסכמה לשמירת טביעות אצבעותיו במאגר הביומטרי.
 • הנוכחות של אחד מההורים נדרשת גם אם הונפק לצעיר דרכון ביומטרי אחרי גיל 16 ובעת קבלת הדרכון הוא הסכים לשמירת צילום טביעות אצבע במאגר הביומטרי.
 • מי שאינו מעוניין לשמור צילום של טביעות אצבע במאגר צריך להגיע ללשכה עם תעודת הזהות של אחד ההורים (שהוא רשום בה) או עם דרכון תקף.
 • אם הקטין אינו יכול להציג את תעודת הזהות של ההורה משום שננטש על-ידי משפחתו או שהוא נטש את משפחתו, עליו להציג אישור מהמוסד שבו הוא שוהה המאשר את זהותו:
  • אם הוא שוהה במוסד או פנימייה - יש להציג מכתב מהמוסד המאשר את זהותו.
  • אם הוא נמצא במשפחת קלט (טרום אומנה) - יש להמציא אישור ממשרד הרווחה ומכתב ממשפחת הקלט.
  • אם הוא נמצא במשפחת אומנה - יש להציג אישור על כך.
  • אם הוא אינו נמצא באף אחת מהמסגרות הללו - ייערך תחקור מקיף לצורך בירור ואימות זהותו.
 • במקרים חריגים, ניתן להנפיק תעודת זהות זמנית עד שהמבקש יקבל את תעודת הזהות החדשה. לצורך כך, על המבקש להוכיח שנדרשת לו תעודת זהות באופן דחוף, ושאינו יכול להמתין עד לקבלת תעודת הזהות הביומטרית, בשל צורך רפואי, כלכלי, וכו'.

הוצאת תעודת זהות לאדם שמונה לו אפוטרופוס

 • בעת הגשת בקשה להוצאת תעודת זהות לאדם שמונה לו אפוטרופוס, על האפוטרופוס להציג את תעודת הזהות שלו.
 • בנוסף, עליו להציג מסמך שמאשר את היותו הנציג החוקי של האדם שמונה לו אפוטרופוס (צו אפוטרופסות או פסק דין).
 • אם האדם שמונה לו אפוטרופוס מסכים לשמירת תמונות טביעות האצבע שלו במאגר הביומטרי, הוא והאפוטורופוס שמונה לו צריכים לחתום על טופס הסכמה להכללת טביעות אצבע במאגר הביומטרי.

הוצאת תעודת זהות לעולה חדש

 • עולים חדשים שנרשמו כעולים בנתב"ג (נמל תעופה בן גוריון) מקבלים עם הגעתם תעודת זהות זמנית שתהיה בתוקף ל- 3 חודשים. במהלך תקופה זו עליהם להגיע לאחת מלשכות רשות האוכלוסין כדי להגיש בקשה לתעודת זהות ביומטרית. לצורך כך יש לקבוע תור לאחת הלשכות.
 • עולים שהגיעו בקבוצות ולא קיבלו תעודה זמנית בנתב"ג צריכים לקבוע תור ולהגיע לאחת מלשכות רשות האוכלוסין לצורך קבלת תעודת זהות זמנית שתהיה בתוקף ל-3 חודשים. בנוסף לקבלת תעודת הזהות הזמנית ייעשה רישום לקבלת תעודת זהות ביומטרית.
 • יש להגיע ללשכת רשות האוכלוסין עם המסמכים הבאים (מקוריים):
  • דרכון זר
  • תעודת לידה
  • מסמכים שמעידים על זכאות לפי חוק השבות
  • תעודת נישואין, גירושין, התאלמנות, או הצהרה אישית המעידה על אחד המצבים האלה.
 • כמו כן יש למלא שאלון רישום לעולה וטופס הצהרה להשלמת פרטי דת ולאום.

הוצאת תעודה חדשה במקום תעודה שהושחתה, אבדה או נגנבה

 • במקרה שתעודה הושחתה, אבדה או נגנבה, יש להזמין תור ללשכה ולהגיע עם אחד או יותר מהמסמכים הבאים:
  • דרכון ישראלי.
  • אם אין דרכון - מסמך מזהה אחר עם תמונה ברורה, כגון תעודת חוגר או תעודת שוטר. רישיון נהיגה אינו מהווה מסמך מזהה לצורך תיעוד ביומטרי.
 • יש לחתום על הצהרה על אובדן / גניבה / השחתה של תעודת זהות, המופיעה בטופס הבקשה לתעודת זהות ביומטרית.
 • ניתן למלא בקשה לקבלת תעודת זהות במקום תעודה שאבדה, נגנבה או הושחתה באופן מקוון.
 • במקרה של אובדן או גניבת תעודת זהות של קטין מתחת לגיל 18:
  • על ההורה לחתום על טופס ההצהרה על אובדן התעודה.
  • יש להציג תעודת זהות של ההורה. אין צורך בנוכחות ההורה אם זו הפעם הראשונה בתוך שנה שהתעודה אבדה.
  • אם מדובר בפעם שנייה בתוך שנה שהתעודה אבדה, חובה שההורה יגיע עם הקטין ללשכה.
 • במקרים חריגים, ניתן להנפיק תעודת זהות זמנית במקום תעודה שאבדה, נגנבה או הושחתה. לצורך כך, יש להוכיח שיש צורך בתעודת הזהות באופן דחוף, ולא ניתן להמתין עד לקבלת תעודת הזהות הביומטרית, בגלל צורך רפואי, כלכלי, וכו'.
 • הנפקת תעודת זהות במקום תעודה שאבדה, נגנבה או הושחתה, כרוכה בתשלום של 135 ₪ (נכון לינואר 2024) אותו ניתן לשלם רק באמצעות כרטיס אשראי ורק בנוכחות בעל הכרטיס.
  • ראש לשכת הרישום רשאי לפטור מתשלום אגרה במקרים שהתעודה אבדה כתוצאה מפיגוע חבלני עוין או מאסון טבע, בתנאי שהוצגו לכך הוכחות.
שימו לב
מי שמצא תעודת זהות נדרש להשיב אותה לאחת מלשכות רשות האוכלוסין בהקדם האפשרי.

הוצאת תעודת זהות לאדם שבשל מוגבלות או מחלה אינו יכול להגיע ללשכה

 • במקרה שאדם מעוניין להוציא תעודה והוא לא יכול להגיע ללשכה בגלל מחלתו, גילו המתקדם או מוגבלותו, בן משפחה שלו מקרבה ראשונה רשאי להגיע ללשכה במקומו. אם אין לו בן משפחה מקירבה ראשונה, יכול להגיע בן משפחה מקירבה אחרת או נציג מוסד טיפולי או רפואי שבו שוהה המבקש.
 • על בן המשפחה להגיע עם המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה לתעודת זהות ביומטרית שמולא ונחתם על-ידי המבקש, ונושא חתימה וחותמת של רופא מומחה.
  • מסמך מזהה אחר של המבקש.
  • מכתב מרופא מומחה שמאשר שבגלל מחלה או גיל מתקדם המבקש לא יכול להגיע ללשכה באופן אישי. מכתב זה יוגש ללשכה בתוך 48 שעות מיום קבלתו.
  • שתי תמונות חזותיות, צבעוניות, עדכניות, חדשות וזהות בגודל 45X35 מ"מ, על רקע בהיר וחלק, ובהתאם לדרישות המפורטות בנספח לנוהל.
  • חתימה וחותמת של הרופא המומחה על גבי שתי התמונות המצורפות לבקשה.
  • תעודת זהות של בן המשפחה המגיע ללשכה להוצאת תעודת הזהות.
  • תצהיר של בן המשפחה המגיע ללשכה על נכונות הבקשה.
  • ייפוי כוח של המבקש לבן המשפחה להגשת הבקשה בלשכה.
  • "טופס אזהרה למבקש תעודת זהות הכוללת תעודה אלקטרונית לאימות ואמצעי זיהוי אלקטרוני" - חתום על-ידי המבקש.
 • במקרה כזה תמונת הפנים של המבקש נסרקת למערכת ולא נלקחות ממנו טביעות אצבע.

הפעלת תעודת הזהות

 • התעודה תשלח לכתובת שנמסרה בעת הגשת הבקשה, ותימסר למבקש התעודה באופן אישי. אם מבקש התעודה לא יהיה בבית התעודה תועבר לסניף הדואר הקרוב.
 • בעת קבלת התעודה יש להציג את קוד המסירה שניתן בעת הגשת הבקשה בלשכה (הקוד נשלח גם בהודעה לטלפון הנייד).
 • לאחר קבלת התעודה יישלח לבעליה מסרון (SMS) כדי לוודא שהתעודה אצלו. למי שאין טלפון נייד תישלח הודעה קולית למספר הטלפון הביתי שמסר בעת הגשת הבקשה.
 • מי שקיבל את התעודה ישיב על המסרון בלחיצה על 1 (ואם לא קיבל את התעודה עליו ללחוץ על 0).
 • דרכים נוספות להפעלת תעודת הזהות:
 • רק לאחר הפעלת התעודה היא תיכנס לתוקף ברשומות רשות האוכלוסין ותאפשר לבצע פעולות שונות.
 • חשוב לשמור על הסיסמאות האישיות שנמסרו לבעל התעודה, המאפשרות לבצע פעולות באתר Gov.il (אתר השירותים והמידע הממשלתי) ובעמדות השירות העצמי של רשות האוכלוסין וההגירה.
 • אם לא התקבל מסרון ההפעלה, יש להתקשר למרכז השירות והמידע של רשות האוכלוסין *3450.

חשוב לדעת

 • ככלל, הוצאת תעודת זהות ביומטרית בפעם הראשונה לא כרוכה בתשלום.
 • ניתן להתקין במחשב האישי תוכנת זיהוי חכם, המאפשרת לקבל שירותי ממשלה שונים ולבצע פעולות בצורה מאובטחת באמצעות המחשב (לשם כך יש צורך להצטייד גם בקורא כרטיסים הנמכר בחנויות מחשבים). למידע נוסף ראו מדריך בנושא תוכנת זיהוי חכם באתר רשות האוכלוסין וההגירה.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

שאלות נפוצות

האם אני יכול להנפיק תעודת זהות רגילה (לא ביומטרית)?

לא. כל תעודה חדשה המונפקת היא תעודה המכילה שבב אלקטרוני הכולל אמצעי זיהוי ביומטריים. רק במקרים חריגים מונפקת תעודה זמנית שאינה ביומטרית.

האם אני יכול להוציא תעודה גם ללא לקיחת טביעת אצבע?

לא. הליך הנפקת תעודת הזהות כולל סריקה של טביעת 2 אצבעות – לצורך הכללתן בשבב האלקטרוני של תעודת הזהות ולצורך בדיקתן במאגר הביומטרי. שמירת טביעת האצבעות במאגר הביומטרי תיעשה רק אם הסכמת לכך.

אם סירבתי לשמירת טביעת האצבע שלי במאגר, האם תעודת הזהות שאקבל תהיה לתקופה של 5 שנים או 10 שנים?

תעודות הזהות שמונפקות כיום הם למשך 10 שנים, גם אם לא הסכמת לשמירת טביעת האצבע במאגר

תעודת הזהות שלי אבדה. כמה עולה הנפקת תעודה חדשה?

עלות האגרה בעבור תעודה חדשה במקום תעודה שאבדה, נגנבה או הושחתה היא 135 ש"ח (נכון לינואר 2024).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים