הקדמה:

החל מיוני 2017 ניתן להנפיק תעודות זהות ביומטריות בלבד בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה, בתהליך שכולל צילום פנים וסריקת טביעות האצבע
אין חובה להסכים כי טביעות האצבע יישמרו במאגר הביומטרי
מי שהסכים לשמירת טביעות האצבע שלו ומעוניין כי יימחקו מהמאגר, רשאי להגיש בקשה למחיקתן
ראו שאלות ותשובות בנושא תיעוד ביומטרי באתר רשות האוכלוסין וההגירה
למידע נוסף על הוצאת תעודת זהות ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה

החל מיוני 2017 ניתן להנפיק תעודות זהות ביומטריות בלבד בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה (לא ניתן להנפיק או להאריך תוקף לתעודת זהות שאינה ביומטרית).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמלאו להם 16 ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  1. הם אזרחי מדינת ישראל (כולל מי שמחזיקים באשרת עולה, תעודת עולה או רישיון לישיבת קבע).
  2. הם נמצאים בישראל כתושבים (מרכז חייהם הוא במדינת ישראל ולא בחו"ל).

שלבי ההליך

 • יש לקבוע תור אל אחת מלשכות רשות ההגירה והאוכלוסין באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה או בטלפון *3450 .
 • יש למלא ולהגיש בלשכה טופס בקשה לתעודת זהות ביומטרית.
 • מי שמחדשים את תעודת הזהות, יגיעו ללשכה עם התעודה הישנה.
 • הנוכחות האישית היא חובה (מלבד במקרים של גיל מתקדם, מוגבלות או מחלה שאינם מאפשרים הגעה אישית של המבקש - ראו פרטים בהמשך).
 • תהליך ההנפקה של התעודה הביומטרית בלשכה כולל צילום פנים, סריקת טביעות האצבע, מסירת פרטים אישיים ואימות זהותו של המבקש.
 • מי שמסכים כי תמונות שתי טביעות האצבע שלו יישמרו במאגר הביומטרי, יחתום על טופס הסכמה.
 • אין חובה להסכים כי תמונות טביעות האצבע יישמרו במאגר הביומטרי הממשלתי (שמירת תמונת הפנים היא חובה).
 • למבקש התעודה יימסר מסמך עם קוד מסירה אישי (שיישלח גם במסרון לטלפון הנייד שלו) וסִיסמאות להפעלת התעודה. חשוב מאוד לשמור אותם לצורך זיהוי בעת קבלת התעודה.
 • התעודה הביומטרית תישלח באמצעות שליח לכתובת שהפונה מסר בעת הגשת הבקשה בלשכה.
 • יש להזדהות מול השליח באמצעות קוד המסירה האישי.

הנפקת תעודת זהות ראשונה

 • תעודת זהות ביומטרית ראשונה מונפקת ללא עלות.
 • צעיר שטרם מלאו לו 18:
  • אם הוא מסכים לשמירת צילום טביעות אצבע במאגר הביומטרי, הוא חייב להגיע ללשכה עם אחד מהוריו (גם אם ההורים אינם נשואים זה לזו).
  • הנוכחות של אחד מההורים נדרשת גם אם הונפק לצעיר דרכון ביומטרי אחרי גיל 16 ובעת קבלת הדרכון הוא הסכים לשמירת צילום טביעות אצבע במאגר הביומטרי.
  • מי שאינו מעוניין לשמור צילום של טביעות אצבע במאגר ולא הוציא דרכון ביומטרי שבו הסכים לשמירת צילום טביעות אצבע, צריך להגיע ללשכה עם תעודת הזהות של אחד ההורים (שהוא רשום בה) או עם דרכון תקף.
  • אם הצעיר אינו יכול להציג את תעודת הזהות של ההורה משום שננטש על-ידי משפחתו או שהוא נטש את משפחתו, עליו להציג אישור מהמוסד שבו הוא שוהה המאשר את זהותו.
   • אם הוא שוהה במוסד או פנימייה - יש להציג מכתב מהמוסד המאשר את זהותו.
   • אם הוא נמצא במשפחת קלט (טרום אומנה) - יש להמציא אישור ממשרד הרווחה ומכתב ממשפחת הקלט.
   • אם הוא נמצא במשפחת אומנה - יש להציג אישור על כך.
   • אם הוא אינו נמצא באף אחת מהמסגרות הללו - ייערך תחקור מקיף לצורך בירור ואימות זהותו.

הפעלת תעודת הזהות

 • לאחר קבלת התעודה יישלח לבעליה מסרון (SMS) כדי לוודא שהתעודה אצלו. למי שאין טלפון נייד תישלח הודעה קולית למספר הטלפון הביתי שמסר בעת הגשת הבקשה.
 • מי שקיבל את התעודה ישיב על המסרון בלחיצה על 1 (ואם לא קיבל את התעודה עליו ללחוץ על 0).
 • דרכים נוספות להפעלת תעודת הזהות:
 • רק לאחר הפעלת התעודה היא תיכנס לתוקף ברשומות רשות האוכלוסין ותאפשר לבצע פעולות שונות.
 • חשוב לשמור על הסיסמאות האישיות שנמסרו לבעל התעודה, המאפשרות לבצע פעולות באתר Gov.il (אתר השירותים והמידע הממשלתי) ובעמדות השירות העצמי של רשות האוכלוסין וההגירה.
 • אם לא התקבל מסרון ההפעלה, יש להתקשר למרכז השירות והמידע של רשות האוכלוסין *3450 .
 • ניתן להתקין במחשב האישי תוכנת זיהוי חכם, המאפשרת לקבל שירותי ממשלה שונים ולבצע פעולות בצורה מאובטחת באמצעות המחשב (לשם כך יש צורך להצטייד גם בקורא כרטיסים הנמכר בחנויות מחשבים). למידע נוסף ראו מדריך בנושא תוכנת זיהוי חכם באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

תוקף תעודת הזהות

 • מי שהסכים לשמירת טביעת אצבעותיו במאגר הממשלתי וגילו מעל 18, יקבל תעודת זהות ביומטרית התקפה ל-10 שנים.
 • מי שלא הסכים לשמירת טביעת אצבעותיו במאגר, יקבל תעודת זהות ביומטרית התקפה ל-5 שנים.
 • תעודות זהות שאינן ביומטריות ולא מצויין עליהן תוקף, יהיו תקפות עד ה-01.08.2022 (אין חובה להנפיק תעודת זהות ביומטרית עד לפקיעת תוקף התעודה הישנה).

הוצאת תעודת זהות לאדם שבשל מוגבלות או מחלה אינו יכול להגיע ללשכה

 • במקרה שאדם מעוניין להוציא תעודה והוא אינו יכול להגיע ללשכה מפאת מחלתו, גילו המתקדם או מוגבלותו, בן משפחה שלו מקרבה ראשונה רשאי להגיע ללשכה במקומו.
 • על בן המשפחה להגיע עם המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה לתעודת זהות ביומטרית שמולא ונחתם על-ידי המבקש, ונושא חתימה וחותמת של רופא מומחה.
  • מסמך מזהה אחר של המבקש.
  • מכתב מרופא מומחה המאשר כי בשל מחלה או גיל מתקדם נבצר מהמבקש להגיע ללשכה באופן אישי. מכתב זה יוגש ללשכה בתוך 48 שעות מיום קבלתו.
  • שתי תמונות חזותיות, צבעוניות, עדכניות, חדשות וזהות בגודל 45X35 מ"מ, על רקע בהיר וחלק, ובהתאם לדרישות המפורטות בנספח לנוהל.
  • חתימה וחותמת של הרופא המומחה על גבי שתי התמונות המצורפות לבקשה.
  • תעודת זהות של בן המשפחה המגיע ללשכה להוצאת תעודת הזהות.
  • תצהיר של אותו בן משפחה על נכונות הבקשה.
  • ייפוי כוח של המבקש לבן המשפחה להגשת הבקשה בלשכה.

סירוב לשמירת טביעות האצבע במאגר הביומטרי

 • אדם רשאי לסרב לשמירת טביעות אצבעותיו במאגר הביומטרי.
 • כמו כן, כל מי שטביעות האצבע שלו נשמרו במאגר הביומטרי, רשאי לבקש למחוק אותן מהמאגר (במקרה כזה יש להחזיר את תעודת הזהות הקיימת ולהחליפה בתעודה חדשה).
 • אדם שסירב לשמירת טביעות האצבע במאגר או ביקש למחוק אותן, יקבל תעודת זהות שתוקפה הוא 5 שנים במקום 10.
 • למידע נוסף ראו סירוב לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי.

הוצאת תעודה חדשה במקום תעודה שהושחתה/אבדה/נגנבה

 • במקרה שתעודה הושחתה, אבדה או נגנבה, יש להזמין תור ללשכה ולהגיע עם אחד או יותר מהמסמכים הבאים:
  • דרכון ישראלי.
  • אם אין דרכון - מסמך מזהה אחר עם תמונה ברורה, כגון תעודת חוגר או תעודת שוטר. רישיון נהיגה אינו מהווה מסמך מזהה לצורך תיעוד ביומטרי.
 • במקרה של אובדן או גניבת תעודת זהות של קטין מתחת לגיל 18, עליו להגיע ללשכה עם אחד מההורים.
 • יש לחתום על הצהרה על אובדן / גניבה / השחתה של תעודת זהות, המופיעה בטופס הבקשה לתעודת זהות ביומטרית.
 • ניתן למלא בקשה לקבלת תעודת זהות במקום תעודה שאבדה, נגנבה או הושחתה באופן מקוון.
 • במקרה שתעודת הזהות אבדה או נגנבה, השירות כרוך בתשלום של 120 ₪ (נכון ליוני 2021) אותו ניתן לשלם רק באמצעות כרטיס אשראי ורק בנוכחות בעל הכרטיס.
שימו לב
על פי תקנות מרשם האוכלוסין, במקרה שתעודת זהות שאבדה/נגנבה נמצאה, יש להשיב אותה לאחת מלשכות רשות האוכלוסין בהקדם האפשרי

חשוב לדעת

 • הוצאת תעודת זהות ביומטרית בפעם הראשונה לא כרוכה בתשלום.
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים