הקדמה:

הורים מיועדים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, הם איש ואישה שהם בני זוג, או אישה ללא בן זוג, המתקשרים עם אם נושאת לשם הולדת ילד
הורים המיועדים צריכים לעמוד במספר תנאים כדי שיוכלו להיקשר בהסכם עם אם נושאת
לפרטים נוספים ראו באתר משרד הבריאות
שימו לב
בעקבות פסיקת בג"ץ מיום 11.07.2021, הגדרת "הורים מיועדים" עתידה להשתנות החל מיום 11.01.2022
שימו לב
דף זה אינו מתייחס לפונדקאות שנעשתה בחו"ל
 • על-פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, "הורים מיועדים" יכולים להיות כל אחד מאלה:
  • איש ואישה שהם בני זוג, המתקשרים עם אם נושאת לשם הולדת ילד (הורים מיועדים שהם בני זוג).
  • אישה ללא בן זוג, המתקשרת עם אם נושאת לשם הולדת ילד (אם מיועדת יחידה).
 • החוק ונוהלי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים קבעו מספר תנאים, שעל הורים מיועדים לעמוד בהם, כדי שיוכלו להיקשר בהסכם פונדקאות עם אם נושאת.

התנאים להתקשרות בהסכם לנשיאת עוברים

 • כדי שהורים מיועדים יוכלו להיקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת עליהם לעמוד במספר תנאים:
 1. ההורים המיועדים הם איש ואישה שהם בני זוג או אישה יחידה ללא בן זוג.
 2. ההורים המיועדים הם בגירים, גיל האם המיועדת לא יעלה על 53 שנים בעת הגשת המסמכים לוועדה ולא יעלה על 54 שנים בעת החתימה על ההסכם לנשיאת עוברים.
 3. ההורים המיועדים הם תושבי ישראל.
 4. לגבי הורים שהם בני זוג, אין להם יותר משני ילדים משותפים (בין שנולדו בהליך פונדקאות ובין אם לאו).
 5. לגבי אם מיועדת יחידה, אין לה יותר משני ילדים גנטיים שלה (בין שנולדו בהליך פונדקאות ובין אם לאו).
 6. האם המיועדת והאם הנושאת משתייכות לאותה דת, אלא אם כל הצדדים אינם יהודים, ואז רשאית הוועדה לחרוג מתנאי זה, בהתחשב בחוות דעתו של איש הדת של הוועדה.
 7. הזרע המשמש להפריה חוץ גופית הוא של האב המיועד, והביצית אינה של האם הנושאת, ובמקרה של אם מיועדת יחידה, הביצית תהיה שלה.
 8. הם עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה מרצון חופשי.
 9. קיימת חוות דעת רפואית על לפיה האם המיועדת אינה יכולה להתעבר ולשאת היריון, או שהיריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
 10. קיימת חוות דעת מטעם רופא מומחה על התאמה לתהליך.
 11. קיימת הערכה פסיכולוגית על התאמה לתהליך.
 12. ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים, כולל יעוץ על אפשרויות הורות אחרות (למשל אימוץ).
 13. אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם, בריאותם של המעורבים בתהליך, כולל הילוד, או יגרום לפגיעה בזכויותיהם.
 14. גילם ומצב בריאותם של ההורים המיועדים יילקח בחשבון ע"י ועדת האישורים בעת בחינת מידת התאמתם לתהליך.
 15. ההסכם קובע כי ההפריה החוץ גופית, נשיאת ההיריון והלידה ייערכו בישראל. עם זאת, ועדת האישורים רשאית לקבוע כי חלק מנשיאת ההיריון ייעשה מחוץ לישראל, אם יש טעמים המצדיקים זאת.
 16. הם חתמו על טופס ויתור על סודיות רפואית.
 17. הם נתנו הסכמת הסכמתם לקבלת מידע בעניינם מהמרשם הפלילי.


חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.