הורים מיועדים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, בני זוג (לרבות בני זוג מאותו מין) או איש/ה ללא בן זוג, המתקשרים עם אם נושאת לשם הולדת ילד
הורים המיועדים צריכים לעמוד במספר תנאים כדי שיוכלו להיקשר בהסכם עם אם נושאת
לפרטים נוספים ראו באתר משרד הבריאות
שימו לב
דף זה אינו מתייחס לפונדקאות שנעשתה בחו"ל
 • על-פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, "הורים מיועדים" יכולים להיות כל אחד מאלה:
  • בני זוג, לרבות בני זוג מאותו מין, המתקשרים עם אם נושאת לשם הולדת ילד (הורים מיועדים שהם בני זוג).
  • איש/ה ללא בן זוג, המתקשרים עם אם נושאת לשם הולדת ילד (הורה מיועד/ת יחיד/ה).
 • החוק ונוהלי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים קבעו מספר תנאים, שעל הורים מיועדים לעמוד בהם, כדי שיוכלו להיקשר בהסכם פונדקאות עם אם נושאת.

התנאים להתקשרות בהסכם לנשיאת עוברים

 • כדי שהורים מיועדים יוכלו להיקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת עליהם לעמוד במספר תנאים:
 1. ההורים המיועדים הם בני זוג (לרבות בני זוג מאותו מין) או איש/ה יחיד/ה ללא בן זוג.
 2. ההורים המיועדים הם בגירים, גיל האם המיועדת לא יעלה על 53 שנים בעת הגשת המסמכים לוועדה ולא יעלה על 54 שנים בעת החתימה על ההסכם לנשיאת עוברים.
 3. ההורים המיועדים הם תושבי ישראל.
 4. לגבי הורים שהם בני זוג, אין להם יותר משני ילדים משותפים (בין שנולדו בהליך פונדקאות ובין אם לאו).
 5. לגבי הורה מיועד/ת יחיד/ה, אין לה או לו יותר משני ילדים גנטיים (בין שנולדו בהליך פונדקאות ובין אם לאו).
 6. האם הנושאת משתייכות לאותה דת כמו האם/אב המיועד/ת, אלא אם כל הצדדים אינם יהודים, ואז רשאית הוועדה לחרוג מתנאי זה, בהתחשב בחוות דעתו של איש הדת של הוועדה.
 7. הזרע המשמש להפריה חוץ גופית הוא של האב המיועד, והביצית אינה של האם הנושאת.
 8. במקרה של אם מיועדת יחידה, הביצית תהיה שלה, ובמקרה של אב מיועד יחיד, הזרע יהיה שלו.
 9. הם עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה מרצון חופשי.
 10. קיימת חוות דעת רפואית על לפיה האם המיועדת אינה יכולה להתעבר ולשאת היריון, או שהיריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.
 11. קיימת חוות דעת מטעם רופא מומחה על התאמה לתהליך.
 12. קיימת הערכה פסיכולוגית על התאמה לתהליך.
 13. ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים, כולל יעוץ על אפשרויות הורות אחרות (למשל אימוץ).
 14. אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם, בריאותם של המעורבים בתהליך, כולל הילוד, או יגרום לפגיעה בזכויותיהם.
 15. גילם ומצב בריאותם של ההורים המיועדים יילקח בחשבון ע"י ועדת האישורים בעת בחינת מידת התאמתם לתהליך.
 16. ההסכם קובע כי ההפריה החוץ גופית, נשיאת ההיריון והלידה ייערכו בישראל. עם זאת, ועדת האישורים רשאית לקבוע כי חלק מנשיאת ההיריון ייעשה מחוץ לישראל, אם יש טעמים המצדיקים זאת.
 17. הם חתמו על טופס ויתור על סודיות רפואית.
 18. הם נתנו הסכמת הסכמתם לקבלת מידע בעניינם מהמרשם הפלילי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.