הקדמה:

עובד רשאי להיעדר מעבודתו עקב מזג האוויר, וזאת בהסכמת המעסיק בלבד
המעסיק רשאי לסגור את מקום העבודה ולהוציא את כל העובדים לחופשה
ההיעדרות הינה על חשבון ימי החופשה השנתית של העובד


ככלל, מזג אוויר אינו מהווה עילה להיעדרות מעבודה.

 • עובד אינו רשאי להיעדר מעבודתו על דעת עצמו בשל מזג האוויר מבלי לקבל את הסכמת המעסיק.
 • עובד שקיבל אישור ממעסיקו להיעדר מעבודתו, רשאי להיעדר מהעבודה, אולם ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר ינוכה יום חופש אחד בגין כל יום היעדרות.
 • עובדי מדינה זכאים לניכוי מופחת של ימי החופשה, ובמקרים מסוימים לשכר חלקי, אם נעדרו מהעבודה עקב מזג האוויר, כפי שמפורט בהמשך.

עובד שלא הצליח להגיע לעבודה בשל מזג האוויר

 • עובד שלא הגיע לעבודתו עקב מזג האוויר (למשל בשל חסימת כבישים או הפסקת תחבורה ציבורית), ייחשב כמי שנעדר מעבודתו על חשבון החופשה השנתית.
 • ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד, ינוכה יום חופש אחד בגין כל יום היעדרות.

מעסיק הסוגר את מקום העבודה עקב מזג האוויר

 • המעסיק רשאי לסגור את מקום העבודה בשל מזג האוויר, ולהוציא את העובדים לחופשה במהלך ימים אלה.
 • גם במקרה כזה ינוכה לכל עובד יום חופש אחד ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר על כל יום היעדרות.
 • יש לוודא כי לעובד יש די ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.
 • אם ישנם עובדים שאין לזכותם די ימי חופשה לניצול, יוכל המעסיק לנקוט את אחת הפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותם עובדים לחופשה.
  2. להוציאם לחופשה, אך לא לנכות את ימי החופשה מימי החופשה שיצברו בעתיד (כלומר, לשלם להם שכר רגיל במהלך ההיעדרות).
  3. ניתן, בהסכמת העובד, להוציאו לחופשה ללא תשלום לתקופה זו.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית.

הסדר מיוחד לעובדי מדינה שנעדרו מעבודתם עקב סופות השלגים בתאריכים 07-08.01.2015

 • עובד מדינה, כולל עובד שעתי (עובד ששכרו משולם על בסיס מספר השעות שעבד בפועל ולא על בסיס חודשי), שלא התייצב לעבודה בשל סופת השלגים, יחויב בחצי יום חופשה על חשבון מכסת ימי החופשה הצבורה (כלומר ממכסת ימי החופשה השנתית ינוכה לו חצי יום חופש בגין כל יום היעדרות).
 • חצי יום ידווח כהיעדרות חריגה, כלומר ההיעדרות תיחשב כמוצדקת (ולא תהווה עילה לפיטורים), אך לא ישולם עבורה שכר ולא ינוכו ימי חופש בגינה.
 • סטודנט העובד בשירות המדינה שלא התייצב לעבודה בשל סופת השלגים, יהיה זכאי לתשלום שכר בגין חצי ממכסת השעות שהיה אמור לעבוד באותו יום, בכפוף להצהרת הממונה הישיר כי העובד נדרש במקור להופיע במועד זה לעבודה.

מי זכאי?

זכאות להיעדרות על חשבון ימי חופשה

 • כלל העובדים לאחר קבלת אישור מהמעסיק להיעדרות.

זכאות לניכוי מופחת של ימי חופש

 • לניכוי מופחת של ימי חופשה שנתית למי שנעדרו מעבודתם, זכאים אך ורק עובדי מדינה העונים על כל התנאים הבאים:
 1. הם עובדים בשירות המדינה.
 2. הם נעדרו מעבודתם בתאריכים 07-08.01.2015 (או באחד מהם) עקב סופת השלגים.
 3. מקום עבודתם או מקום מגוריהם נמצא באחד מהישובים שהתחוללה בהם סופת השלגים בתאריכים 07-08.01.2015.
 • ההסדר חל גם על עובדים במשרה חלקית, בתנאי שהם היו אמורים לעבוד באותם ימים (אלמלא ירד השלג).
דוגמה
עובד במשרה חלקית העובד בימי ראשון, שני ושלישי, ממילא לא אמור להגיע לעבודה בימים רביעי וחמישי (07-08.01.2015), ועל כן אינו זכאי להסדר מיטיב כלשהו אם ייעדר מעבודתו ביומיים אלה.

זכאות לשכר חלקי במהלך ההיעדרות

 • סטודנט העובד בשירות המדינה שלא התייצב לעבודה בשל סופת השלגים, יהיה זכאי לתשלום שכר בגין חצי ממכסת השעות שהיה אמור לעבוד באותו יום, בתנאי שהוא עונה על כל התנאים הבאים:
 1. הוא עובד בשירות המדינה.
 2. הוא נעדר מעבודתו בתאריכים 07-08.01.2015 (או באחד מהם) עקב סופת השלגים.
 3. מקום עבודתו או מקום מגוריו נמצא באחד מהישובים שהתחוללה בהם סופת השלגים בתאריכים 07-08.01.2015.
 4. הממונה הישיר אישר כי הסטודנט נדרש במקור להופיע במועד זה לעבודה.
דוגמה
סטודנט שאמור היה לעבוד בימים ראשון, שלישי וחמישי במשך 6 שעות בכל יום
 • הסטודנט לא אמור לעבוד ביום רביעי (07.01.2015), ולכן לא יקבל שכר כלשהו עבור יום רביעי.
 • לעומת זאת, ביום חמישי (08.01.2015) היה אמור לעבוד (במשך 6 שעות), ולכן אם ייעדר מעבודתו בגלל סופת שלגים, הוא יהיה זכאי לתשלום שכר בגין מחצית ממכסת השעות שהיה אמור לעבוד, כלומר הוא זכאי לשכר עבור 3 שעות עבודה.

מי לא זכאי?

 • עובדים שאינם עובדי מדינה.
 • עובדים שאינם מתגוררים ואינם עובדים במקום שבו התחוללה סופת שלגים.
 • עובדים חיוניים, שמנכ"ל משרד ממשלתי או מנהל בית חולים (אם מדובר בעובדים בבית חולים) הורה להם להגיע לעבודה. עובדים אלה חייבים להתייצב לעבודתם למרות השלגים, גם אם הם עובדי מדינה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי לכל עובדי המדינה.
 • במקרה של סטודנט, על הממונה הישיר לאשר כי העובד נדרש במקור להופיע לעבודה באותם ימים אלמלא ירד שלג.

חשוב לדעת

 • היעדרות בגין מזג האוויר היא על חשבונו של העובד (חופשה ללא תשלום או חופשה שנתית), אלא אם כן הגיע העובד להסכמה אחרת מול המעסיק (כמו במקרה של עובדי המדינה).
 • מעסיק רשאי לכפות על העובדים לצאת לחופשה על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית שצברו, ובתאריכים שהוא יקבע, מלבד במקרים שלרשות העובד אין מספיק ימי חופשה צבורים.
 • מנכ"ל משרד ממשלתי ומנהלי בתי חולים רשאים להורות לעובדים מסוימים להתייצב במקום העבודה בשל חיוניותם. במקרה כזה עובדים אלה אינם רשאים להיעדר מהעבודה.

דחיית מועד דיווח ותשלום מקדמות של מס הכנסה ומע"מ

 • מנהל רשות המסים החליט לדחות את מועדי הדיווח והתשלום של מקדמות מס הכנסה, ניכויים ומע"מ ליום 18.01.2015 (במקום 15.01.2015), וזאת אך ורק במקומות שבשל מזג האוויר הסוער והקיצוני, לא הגיעו העובדים למקום העבודה, ובשל כך לא התאפשר להכין ולטפל בדיווחים במועד.
 • על מנת לקבל דחייה כאמור יש לפנות למשרד השומה או משרד מע"מ הרלוונטיים בבקשת ארכה מתאימה לכל נישום או עוסק העונה על הקריטריונים.
 • רשות המסים מבהירה כי ניתן לדווח ולשלם ביישומי שע"מ באמצעות אתר האינטרנט עד ה – 19.01.2015 בשעה 18:30, בנוסף ניתן לדווח ולשלם באמצעות במחשב שע"מ בהתאם לכללים.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

דחיית המועד לדיווח ותשלום מס הכנסה, ניכויים ומע"מ של ה - 15.1.2015 בשל מזג האוויר הסוער - באתר רשות המסים.