הקדמה:

עובד רשאי, בהסכמת המעסיק, לצאת לחופשה ללא תשלום (חל"ת) מבלי שיחסי העבודה יתנתקו
משך החופשה ללא תשלום יהיה בהתאם להסכמת הצדדים
העובד זכאי לחזור ולעבוד באותם התנאים שבהם עבד לפני שיצא לחופשה ללא תשלום
עובד שיצא לחופשה כפויה ללא תשלום למשך 30 יום לפחות, עשוי להיות זכאי במקרים מסוימים לדמי אבטלה
על המעסיק חלה החובה לשלם ביטוח לאומי בחודשיים הראשונים לחופשה. לפרטים נוספים, ראו דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר בחופשה ללא תשלום


עובד המעוניין או זקוק לצאת לחופשה (לצורך טיול, בשל מצב בריאותי או בנסיבות אחרות) ולא עומדים לזכותו ימי חופשה שנתית צבורים (או שעומדים לרשותו ימי חופשה צבורים אך הוא אינו מעוניין לנצלם) יכול, בהסכמת המעסיק, לצאת לחופשה ללא תשלום (חל"ת) למשך תקופה המוסכמת בין הצדדים, וזאת מבלי שיחסי העבודה יתנתקו.

 • בתקופה זו העובד אינו זכאי לתשלום שכר (לרבות אי זכאות תשלום בגין חופשה או מחלה), אך נשמרים יחסי עובד מעביד וחובת הנאמנות של העובד כלפי המעסיק נשמרת (כגון איסור פגיעה באינטרסים, חובת סודיות).
 • על-אף שישנם חוקי עבודה שונים המתייחסים למצב של חופשה ללא תשלום, האפשרות לצאת לחופשה ללא תשלום אינה זכות המעוגנת בחוק כלשהו, למעט במקרים מסוימים (כגון בחוק עבודת נשים המאפשר נטילת חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה).
 • יש להבדיל בין חופשה ללא תשלום בהסכמת שני הצדדים ל"חופשה כפויה ללא תשלום". כאשר המעסיק כופה על העובד חופשה ללא תשלום, הדבר נחשב להרעה מוחשית בתנאי העבודה והעובד זכאי להתפטר בדין מפוטר.
 • לעתים התנאים והנסיבות שבהם תינתן לעובד האפשרות לקחת חופשה ללא תשלום ולמעסיק להוציא את העובד לחופשה כזו מוסדרים בחוזה עבודה אישי או בהסכם קיבוצי (לדוגמה עבור עובדי מדינה הנושא מוסדר בתקשי"ר).

מי זכאי?

 • כל עובד יכול לצאת לחופשה ללא תשלום רק בהסכמת המעסיק.
 • ישנם מקרים שבהם האפשרות לצאת לחופשה ללא תשלום הוסדרה בהסכם קיבוצי, בחוזה אישי, או נקבעה מפורשות בחוק (כגון חוק עבודת נשים המאפשר נטילת חופשה ללא תשלום לאחר תום חופשת הלידה).

זכויות עובדים בחופשה ללא תשלום

 • ככלל, תקופת חופשה ללא תשלום אינה מובאת בחשבון לשם קביעת זכויות התלויות בוותק, כגון: דמי הבראה, ימי מחלה, או חופשה שנתית.
 • עם זאת, לצורך חישוב פיצויי פיטורים:
  • חופשה ללא תשלום שאורכה עד 14 ימים לכל שנת עבודה אינה פוגעת בוותק של העובד לצורך חישוב הפיצויים.
  • בחל"ת ארוכה יותר, התקופה שמעבר ל-14 ימים לכל שנת עבודה לא תיחשב כוותק במקום העבודה לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.
 • חופשה ללא תשלום שניתנה לעובד בהסכמת המעסיק (להבדיל מחופשה ללא תשלום שלקח העובד ללא הסכמת המעסיק) אינה מנתקת את רצף העבודה לצורך קביעת עצם הזכאות לפיצויי פיטורים.
 • על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד בחודשיים הראשונים לחופשה. ניתן לנכות סכום זה משכר או תשלומים עתידים של העובד. לאחר חודשיים תחול חובת התשלומים ישירות על העובד (אלא אם כן מדובר בעובדת נשואה שבעלה מבוטח). לפרטים נוספים, ראו דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר בחופשה ללא תשלום.
 • עובד הנמצא בחופשה כפויה ללא תשלום במשך 30 יום לפחות, זכאי במקרים מסוימים לדמי אבטלה. למידע נוסף, ראו דמי אבטלה לעובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום.
 • המעסיק אינו מחויב להפריש כספים לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות במהלך החופשה, אלא אם כן הוסכם אחרת בחוזה העבודה או בהסכם קיבוצי. אם הפסיק המעסיק את ההפרשות לביטוח הפנסיוני או לקרן ההשתלמות עליו לדווח על כך לגופים המנהלים את הביטוח או הקרן. למידע נוסף ראו דיווח של מעסיק על הפסקת תשלומים לקופת גמל לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות של עובדיו.
 • עובד זכאי לחזור ולעבוד באותם התנאים שהיו כאשר עזב, אך לא בהכרח לאותה המשרה בדיוק. המעסיק, כחלק מזכותו הניהולית במקום העבודה, רשאי לבצע שינויים לגבי תפקיד העובד בזמן החופשה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • עובד שיצא לחופשה ללא תשלום עשוי להיות זכאי להחזר מס הכנסה, אם לאחר שובו מהחופשה, וזאת אם לא קיבל החזרים אלה בשכר השוטף לאחר שובו מהחופשה. הזכאות להחזר נובעת מהעובדה שמס ההכנסה שנוכה משכרו לפני החופשה חושב על בסיס ההנחה שהעובד יעבוד במשך כל חודשי השנה ויקבל תמורתם שכר, אך בפועל מספר חודשי העבודה שלו בשנת המס היה נמוך יותר בשל החל"ת, ושכרו השנתי פחת אף הוא. כתוצאה מכך גובה המס שעליו לשלם נמוך מזה שנוכה בפועל משכרו טרם יציאתו לחל"ת.
 • הפסקת ההפרשות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים בתקופת חופשה ללא תשלום עשויה לגרום לעובד לנזק בעקבות קטיעת הרצף הביטוחי. מומלץ לעתים לעובד להפריש ישירות על ידי הפקדת כספים בעצמו.

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים