הוראות חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה) 2007 פגו, ולכן המידע בערך זה אינו תקף


אזהרה
הוראות חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), 2007 פגו באוגוסט 2017.

לכן המידע בדף זה, שמתבסס על הוראות החוק, חסר תוקף.

אנו נעדכן את המידע באתר כאשר חקיקה חדשה בנושא תאושר ותפורסם.

בהתאם לסעיף 3 לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים:

 • אדם עם מוגבלות המועסק או מתכוון להיות מועסק במקום עבודה שאינו מפעל מוגן, רשאי להגיש בקשה למנכ"ל משרד העבודה, כדי שיקבע את מעמדו כמשתקם.
 • המנכ"ל יקבע שאדם הוא משתקם אם מצא שיכולת התעסוקה שלו היא עד ל-19% מיכולת התעסוקה המלאה בתפקיד המסוים.
 • ישנן שתי דרגות גמול תעסוקה למשתקם:
  • 10%-1% יכולת עבודה - המשתקם יהיה זכאי לגמול תעסוקה מהמעסיק בשיעור של 10% משכר המינימום.
  • 19%-11% יכולת עבודה - המשתקם יהיה זכאי לגמול תעסוקה מהמעסיק בשיעור של 19% משכר המינימום.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אנשים עם מוגבלויות מעל גיל 18, בעלי כושר עבודה מופחת ביותר (נמוך מזה הנדרש לפי תקנות שכר מינימום מותאם), המועסקים או מועמדים לעבודה במקום עבודה שאינו מפעל מוגן.
 • את הבקשה יכולים להגיש האנשים הבאים:
  • המועסק/המועמד לעבודה עצמו.
  • מיופה כוח מטעם המועסק/מועמד לעבודה.
  • האפוטרופוס של המועסק/מועמד לעבודה.
  • המעסיק אינו יכול להגיש טופס בשם המועסק/המועמד לעבודה.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • הליך ההכרה כמשתקם מורכב מ-3 שלבים:
 1. הגשת טופס בקשה לקביעת שכר מינימום מותאם
 2. ביצוע אבחון במקום העבודה
 3. קבלת החלטה בעניין הבקשה

הגשת טופס בקשה לקביעת שכר מינימום מותאם

 1. טופס הבקשה.
  • יש לציין על-גבי הטופס כי הבקשה המוגשת היא לקביעת גמול תעסוקה לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (ולא לקביעת שכר מינימום מותאם לפי תקנות שכר מינימום).
  • טופס הבקשה לא ייחשב תקין אם לא ימולאו כל חלקיו. במקרה שהתשובה לאחד מחלקי הטופס אינה ידועה, יש לציין זאת על-גבי הטופס.
  • במקרה שמגיש הבקשה אינו המועסק או המועמד לעבודה עצמו, יש למלא הן את פרטי מגיש הבקשה והן את פרטי העובד במקומות המיועדים לכך. בנוסף, יש לצרף אישורי אפוטרופסות או ייפוי כוח המתיר למבקש לפעול בשם המועסק/המועמד לעבודה בכל הנוגע לתהליך קביעת השכר (טופס ייפוי הכוח כלול בטופס הבקשה).
 2. כתב ויתור על סודיות רפואית.
  • החתימה על כתב הוויתור נדרשת לשם קבלת המידע המלא בדבר המגבלה או המגבלות אשר בגינן נעשית הפניה לקביעת שכר מינימום מותאם.
  • במידע יעשה שימוש פנימי בלבד והוא לא יועבר לגורמים זולת הגורמים המקצועיים במטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
  • יש לחתום על כתב הוויתור בנוכחות עד/ה ולרשום על גבי הטופס את פרטיו/ה המלאים.
 3. טופס נלווה לטופס בקשה להתאמת שכר מינימום.
  • מטרת הטופס הנלווה היא לספק מידע כללי על מקום העבודה שבו ייערך האבחון.
 4. דו"ח תפקודי.
  • הדו"ח התפקודי נועד לספק מידע אודות ההיסטוריה התעסוקתית, ההשכלה, ההכשרה וצרכיו של העובד.
  • הדו"ח יועבר לחברת האבחון וישמש לה ככלי עזר ומקור מידע נוסף בקביעת יכולת העבודה של העובד המאובחן.
  • את הדו"ח צריך למלא המועסק/המועמד לעבודה או מי שמגיש את הבקשה מטעמו.
 • את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים יש לשלוח למוקד המידע של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות.

ביצוע האבחון

 • בקשה תקינה ומלאה תועבר לגוף מקצועי המבצע עבור משרד העבודה אבחונים לקביעת הערכת יכולת עבודה/תעסוקה.
  • הבקשה תועבר לאבחון ביום ה-90 מתחילת ההעסקה של העובד.
  • בקשה שהוגשה לאחר שעברו 90 ימים מתחילת ההעסקה, תועבר לאבחון באופן מיידי.
 • האבחון נעשה במקום העבודה הספציפי.
 • מועד האבחון נקבע עם המעסיק.
 • תהליך האבחון כולל:
  • פגישה עם המעסיק והממונה הישיר של המועסק
  • קבלת תיאור של התפקיד
  • התייחסות לתפקודו של המועסק
  • עריכת תצפית בעמדת העבודה
  • עריכת תצפית על עובד ללא מוגבלות המבצע אותן מטלות
  • שיחה עם המועסק

קבלת החלטה בעניין הבקשה

 • החלטת משרד העבודה תימסר בהתאם לוותק בעבודה של מגיש הבקשה:
  • מועסק חדש (שבזמן הגשת הבקשה עוד לא התחיל לעבוד או עבד פחות מ-90 ימים) - החלטה תימסר בתוך 135 ימים מתחילת העבודה.
  • מועסק ותיק (שבזמן הגשת הבקשה כבר עובד מעל ל-90 ימים) - ההחלטה תינתן בתוך 45 ימים מהיום בו התקבלה הבקשה התקינה.

ערעור

 • ניתן לערער על תוצאות האבחון בשתי דרכים: השגה וערעור לבית הדין האזורי לעבודה.
 1. הליך השגה:
  • הליך ההשגה הוא הליך פנימי של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
  • את ההשגה יש להגיש באמצעות טופס השגה בתוך 21 ימים מיום שליחת ההודעה על השכר שנקבע (יש להקפיד על מילוי כל חלקי הטופס, ובמידת הצורך, ניתן לצרף מידע ומסמכים נוספים).
  • לאחר קבלת ההשגה, יתקיים לעובד אבחון נוסף במקום העבודה, שיתבצע על-ידי מאבחנת אחרת מזו שערכה את האבחון הראשון. בעקבות האבחון השני יוחלט אם יש לשנות את ההחלטה בדבר יכולת העבודה וקביעת השכר, וכיצד.
  • רק מי שרשאי להגיש בקשה להתאמת שכר (המועסק/מועמד לעבודה, אפוטרופוס או מיופה הכוח לטיפול בתהליך קביעת השכר) יכול להגיש השגה על קביעת שכר המינימום המותאם (המעסיק אינו רשאי לערער על קביעת השכר).
 2. ערעור לבית הדין האזורי לעבודה:
  • מועסק/מועמד לעבודה רשאי לערער על החלטת המנהל בבית הדין לעבודה.
  • את הערעור יש להגיש לבית הדין לעבודה בתוך 45 ימים מיום שהתקבלה ההודעה על גובה השכר שנקבע.
  • רק מי שרשאי להגיש בקשה להתאמת שכר (המועסק/מועמד לעבודה, אפוטרופוס או מיופה הכוח לטיפול בתהליך קביעת השכר) יכול להגיש ערעור לבית הדין לעבודה על קביעת שכר המינימום המותאם (המעסיק אינו רשאי לערער על קביעת השכר).

גובה השכר בתקופת ההמתנה להחלטה בבקשה

 • ממועד הגשת הבקשה ועד מסירת ההחלטה המעסיק ישלם לעובד שכר בגובה של 10% לפחות משכר המינימום, או יותר, בהתאם למה שסוכם ביניהם.

בדיקה חוזרת של הערכת יכולת תעסוקה

 • משרד העבודה תבצע הערכה חוזרת כעבור שנה וכעבור 3 שנים מהמועד שניתנה ההחלטה הראשונה.
 • הזרוע רשאית לבצע הערכה חוזרת או לשנות את ההערכה בכל זמן, אם שוכנעה שהיה שינוי בנסיבות (כגון שינוי בתפקיד או במצבו הרפואי של המשתקם).
 • עד להחלטה בעניין הערכה חוזרת של יכולת תעסוקה, המעסיק ישלם למשתקם את גמול התעסוקה שנקבע עבורו לפי הערכת יכולת התעסוקה הקודמת שנערכה לו.

חשוב לדעת

 • על המעסיק למסור למשתקם בתחילת ההעסקה הודעה המפרטת את תנאי העבודה: תאריך תחילת התעסוקה, מהות התעסוקה, זהות הממונה, שיעור גמול התעסוקה (שכר) ומועדי התשלום, זכויות המגיעות בשל התעסוקה (לרבות ימי חופשה וימי היעדרות בתשלום) וכל פרט מהותי אחר הנוגע לתעסוקה.
 • בכל שאלה לגבי מילוי הטפסים, השלבים שונים בהליך ואופן יישומו ניתן לפנות למוקד המידע של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.