גופים ציבוריים ועסקים, המפורטים בהמשך, חייבים לשלם עבור שירות או סחורה שקיבלו תוך המועדים המפורטים בדף זה
אם מזמין השירות או הסחורה לא שילם לספק את התמורה עד המועד האחרון הקבוע בחוק, זכאי הספק לקבל הפרשי הצמדה וריבית, ולאחר 30 יום תתווסף גם ריבית פיגורים
לא ניתן לקבוע בהסכם או בכל דרך אחרת מועדי תשלום מאוחרים יותר, אפילו אם הספק הסכים לכך
זכותו של ספק השירות או הסחורה לקבלת התמורה במועדים הללו מותנית בכך שהוא המציא למזמין חשבון הכולל את כל הפרטים המהותיים וקיים את כל התנאים המהותיים לצורך קבלת התמורה


חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז -2017, קובע מהו המועד האחרון, שבו מזמין שירות או מזמין הסחורה חייב לשלם לספק את התמורה.

 • הספק ומזמין השירות או הסחורה אינם רשאים להסכים ביניהם על מועד תשלום מאוחר יותר מזה הקבוע בחוק, למעט במקרים מסוימים המפורטים בהמשך.
 • הספק יהיה זכאי לקבלת התמורה במועדים הללו בתנאי שהמציא למזמין חשבון הכולל את כל הפרטים המהותיים וקיים את כל התנאים המהותיים לצורך קבלת התמורה בהתאם לחוזה ביניהם, שאם לא כן, יידחה מועד התשלום עד לתיקון הליקויים.
 • החוק חל על עסקאות שייעשו החל ממועד כניסתו לתוקף, ומשתנה בהתאם לסוג הגוף שמזמין את השירות או הסחורה, כפי שמפורט בהמשך.

מי זכאי

 • ספק שמספק סחורה, נותן שירות או מבצע עבודה עבור מזמין שהוא אחד או יותר מהגופים הבאים:
  • רשויות מדינה, משרדי ממשלה, המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס.
  • רשויות מקומיות.
  • גוף שהוקם מכוח חוק (לדוגמה: בנק ישראל, הרשות לניירות ערך, יד ושם), מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב (מוסד שהממשלה משתתפת בתקציבו) או גוף מתוקצב ע"י הממשלה (תאגיד שהוקם על פי חוק או שהמדינה משתתפת בתקציבו, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית).
  • עסק שהוא מוסד כספי פרטי (כגון בנקים ובתי השקעות פרטים), עוסק מורשה או עוסק פטור.

מי אינו זכאי

 • ספק שמספק שירות או סחורה במסגרת אחת העסקאות המפורטות להלן, יהיה זכאי לתשלום במועדים שסוכמו בינו לבין מזמין השירות ולא במועדים המפורטים בדף זה:
  • עסקאות בין ספקים למוסדות בריאות (קופות חולים, בתי חולים ציבוריים, מגן דוד אדום) לצורך מתן שירותים בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
  • עסקאות בין ספקים לרשות מקומית בהבראה, אלא אם נקבע אחרת ע"י שר הכלכלה ושר האוצר.
  • עסקאות בין משרד הביטחון לבין תאגיד שהיקף ההתקשרויות ביניהם, בממוצע שנתי, הוא לפחות 500 מיליון ₪.
 • ספק המספק שירות או סחורה לאדם פרטי שאינו עסק.

המועד האחרון להעברת התשלום

רשויות מדינה, משרדי ממשלה, המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס

 • החל מיום 30.07.2017 רשויות מדינה, משרדי ממשלה, המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס חייבים לשלם לספקים תמורה במועדים הבאים:
  • כשמדובר בעסקאות שאינן עבודות בניה הנדסאיות-
   • אם שיטת התשלום הנהוגה ברשויות הללו מבוססת על מועד שנמדד ממועד המצאת החשבון (הדרישה לתשלום תמורה) - יש לשלם את התמורה תוך 45 ימים מיום המצאת החשבון על ידי הספק.
   • אם שיטת התשלום הנהוגה ברשויות הללו מבוססת על מועד שנקבע מתום החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין - יש לשלם את התמורה תוך 30 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון (שוטף + 30).
דוגמה
 • ביום 01.09.2017 רכש משרד ממשלתי 30 מחשבים חדשים מספק עצמאי. ביום 05.09.2017 סופקו המחשבים והספק המציא חשבון כדין.
 • אם התקופה לתשלום לספק נספרת ממועד המצאת החשבון, אזי על המשרד לשלם את התמורה לספק עד ליום 20.10.2017 (45 יום מיום המצאת החשבון).
 • אם התקופה לתשלום נספרת מתום החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין, אזי על המשרד לשלם את התמורה לספק עד ליום 01.11.2017 (שוטף + 30).
 • במקרה ומדובר ב עבודות בניה הנדסאיות -
  • אם שיטת התשלום הנהוגה ברשויות הללו מבוססת על מועד שנמדד ממועד המצאת החשבון (הדרישה לתשלום תמורה) - יש לשלם את התמורה תוך 85 ימים מיום המצאת החשבון על ידי הספק.
  • אם שיטת התשלום הנהוגה ברשויות הללו מבוססת על מועד שנקבע מתום החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין - יש לשלם את התמורה תוך 70 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון (שוטף + 70).

רשויות מקומיות

 • החל מיום 30.07.2017, רשויות מקומיות חייבות לשלם תמורה לספקים במועדים הבאים:
  • אם מדובר ב עבודות בניה הנדסאיות - חייבות הרשויות המקומיות לשלם תמורה לספקים בתוך 80 ימים מתום החודש שבו הומצא להם החשבון.
  • אם מדובר בעסקה אחרת שאינה עבודות בניה הנדסאיות - יש לשלם את התמורה תוך 45 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון.
 • למרות זאת, אם העסקה ממומנת כולה או חלקה באמצעות מימון חיצוני (מהמדינה, מתאגיד שממומן על ידיה או שחבריו מתמנים על-ידה, מרשות מקומית, ממועצה דתית, מבנק ישראל, מחברה ממשלתית או חברה עירונית), רשאית הרשות לדחות את מועד תשלום החלק הממומן עד 10 ימים לאחר קבלת המימון החיצוני, אך לא יאוחר מ-150 ימים מהיום בו הומצא החשבון לרשות המקומית.
  • רשות מקומית רשאית לדחות את מועד תשלום החלק הממומן בתנאי שהודיעה לספק מראש, במועד ההתקשרות או במועד פרסום המכרז, על שיעור המימון החיצוני, על מקורו ועל האפשרות לדחות את מועד תשלום החלק הממומן.
דוגמה
 • העירייה רכשה מספק שירותי מחשב בסך חצי מליון ₪. 200,000 ₪ מתוך סכום זה ממומן על ידי משרד החינוך.
 • הספק המציא לעירייה חשבונית על העסקה ביום 15.03.2017.
 • העירייה חייבת לשלם לספק את התמורה תוך 45 יום מתום חודש מרץ, כלומר עד ליום 15.05.2017.
 • העירייה רשאית לדחות את מועד תשלום החלק הממומן, בסך 200,000 ₪, עד 10 ימים לאחר קבלת התשלום ממשרד האוצר, אך לא יאוחר מיום 12.08.2017 (150 יום מהיום שבו הומצא החשבון)

.

מזמין שהוא גוף שהוקם לפי דין, מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב או גוף מתוקצב (למעט רשות מדינה, רשות מקומית והמועצה להסדר הימורים בספורט)

 • החל מיום 30.06.2017, ועד ליום 29.06.2018 - גוף שהוקם מכוח חוק (לדוגמא: בנק ישראל, הרשות לניירות ערך, יד ושם), מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב (מוסד שהממשלה משתתפת בתקציבו) או גוף מתוקצב ע"י הממשלה (תאגיד שהוקם על פי חוק או שהמדינה משתתפת בתקציבו, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית), חייבים לשלם לספקים תמורה תוך 45 ימים מתום החודש שבו המציא הספק את החשבון.
 • החל מיום 30.06.2018 ואילך חייבים גופים אלה לשלם לספקים את התמורה במועדים הבאים:
  • אם מדובר בעסקאות שאינן עבודות בניה הנדסאיות -
   • אם שיטת התשלום בגופים אלה מבוססת על מועד תשלום שנמדד ממועד המצאת החשבון (הדרישה לתשלום תמורה) - תוך 45 ימים מיום המצאת החשבון על ידי הספק.
   • אם שיטת התשלום בגופים אלה מבוססת על מועד תשלום שנמדד מתום החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין - תוך 30 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון (שוטף + 30).
  • אם מדובר בעסקה של עבודות בניה הנדסאיות -
   • אם שיטת התשלום בגופים אלה מבוססת על מועד תשלום שנמדד ממועד המצאת החשבון (הדרישה לתשלום תמורה) - תוך 85 ימים מיום המצאת החשבון על ידי הספק.
   • אם שיטת התשלום בגופים אלה מבוססת על מועד תשלום שנמדד מתום החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין - תוך 70 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון (שוטף + 70).
 • למרות זאת, הצדדים רשאים לקבוע בחוזה מועד אחר לתשלום, כולל מועד מאוחר יותר, בהתאם לתנאים הבאים:
  • קביעת מועד זה נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהמועד שנקבע אינו מועד בלתי הוגן באופן חריג.
  • מזמין השירות או הסחורה חייב לדווח על העסקה ועל מועד התשלום המוסכם לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

מזמין שהוא עסק פרטי

 • החל מיום 30.07.2017 מזמין שהוא עסק פרטי: מוסד כספי, עוסק מורשה או עוסק פטור, חייב לשלם לספק את התמורה תוך 45 ימים מתום החודש שבו הומצא לו החשבון.
 • כאשר המזמין הוא עסק פרטי רשאים המזמין והספק להסכים ביניהם על מועדים אחרים לתשלום בהתקיים אחד משני התנאים הבאים:
  • כאשר אופייה הייחודי של ההתקשרות מצריך או מצדיק קביעת מועדים אחרים לתשלום או
  • כאשר המועדים האחרים שנקבעו לתשלום אינם בלתי הוגנים באופן חריג.

תהליך מימוש הזכות

 • על הספק להמציא למזמין חשבון באחת מהדרכים הבאות:
  • במסירה אישית למזמין.
  • בדואר רשום עם אישור מסירה.
  • במסר אלקטרוני עם אישור מסירה אלקטרוני (למשל: דוא"ל) או במסר אלקטרוני באמצעות מערכת ייעודית ממוחשבת של המזמין.
  • בפקסימיליה עם אישור מסירה אלקטרוני או עם רישום של הודעה טלפונית שניתנה למזמין בדבר שליחת החשבון.
  • בדרך סבירה אחרת שהוסכמה בין הספק למזמין.
 • אם החשבון שהומצא אינו כולל פרט מהותי שיש לכלול בו בהתאם לחוזה בניהם או שהמציא את החשבון בלי שקוימו התנאים המהותיים לצורך קבלת התמורה בהתאם לחוזה, רשאי המזמין להחזיר את החשבון לספק עם פירוט הליקויים שנמצאו תוך 23 ימי עסקים מיום המצאת החשבון או תוך 60 יום מיום המצאת החשבון כשמדובר בעבודות הנדסה בנאיות:
  • אם המזמין החזיר לספק את החשבון הלקוי תוך 23 ימי עסקים (או 60 יום כשמדובר בעבודות הנדסה), הספירה של הימים אשר במהלכם צריך המזמין לשלם את התמורה לספק תתחיל רק ממועד המצאת החשבון התקין על ידי הספק, לאחר שתוקנו הליקויים.
  • אם המזמין החזיר לספק את החשבון הלקוי לאחר 23 ימי עסקים (או 60 יום כשמדובר בעבודות הנדסה), ישלם המזמין את התמורה הקבועה בחשבון תוך 10 ימי עסקים מהמועד האחרון לתשלום, כפי שפורט לעיל. יחד עם זאת התקופה שממועד החזרת החשבון לספק ועד שהספק המציא למזמין חשבון מתוקן, תתווסף למספר הימים שבהם רשאי המזמין לשלם את התמורה מהמועד האחרון הקבוע בחוק.
דוגמה
 • ביום 01.11.2017 המציא ספק למזמין שהינו עוסק מורשה חשבונית לקויה.
 • ביום 15.11.2017 (לאחר 14 יום) החזיר המזמין את החשבונית לספק עם פירוט הליקויים.
 • ביום 01.12.2017 החזיר הספק למזמין את החשבון לאחר תיקון הליקויים.
 • במקרה זה על המזמין לשלם את החשבון תוך 45 יום מהיום שהומצא לו החשבון המתוקן, כלומר עד ליום 15.01.2018.

סנקציות כנגד מזמין שהפר את מועד תשלום התמורה

 • אם מזמין השירות או הסחורה לא שילם לספק את התמורה עד המועד לתשלום החשבון כמפורט למעלה, עליו להוסיף לתשלום הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שבו אמור היה לשלם ועד מועד התשלום בפועל.
 • אם העיכוב בתשלום התמורה נמשך 30 יום או יותר תתווסף ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה
 • למרות זאת, בהתקשרות בין ספק לגופים הבאים, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית רק במקרים בהם היה לאותו גוף או עסק עדיפות על פני הספק בעיצוב תנאי החוזה:
  • עסק פרטי (מוסד כספי פרטי, עוסק מורשה או עוסק פטור).
  • מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב (מוסד שהממשלה משתתפת בתקציבו).
  • גוף מתוקצב (תאגיד שהוקם על פי חוק או שהמדינה משתתפת בתקציבו, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית).
  • גוף אחר שהוקם על פי חוק.
 • בנוסף לתשלום ריבית והצמדה כאמור רשאי הספק לתבוע מהמזמין כל סעד אחר העומד לזכותו על פי הדין בשל אי תשלום התמורה במועד, כגון תביעה לבית המשפט לפיצויים בשל הפרת חוזה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ג'וינט ישראל - תבת אתר
הקליניקה למיסוי מוניציפלי אתר המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
עמותת חמישים פלוס-מינוס אתר רחוב שלונסקי 52, תל אביב
עמותת תמך אתר רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
קרן שמש אתר רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים