תלמיד עם לקות שמיעה הלומד בגן או כיתה של החינוך הרגיל או החינוך המיוחד, זכאי להנגשה אקוסטית של כיתתו
ניתן לבצע רישום מוקדם למוסד חינוכי כדי לאפשר את הנגשתו לתלמיד בזמן
לא כל מרחב לימודי חייב ביישום כל האמצעים (למשל חלון כיתה הפונה לחצר שקטה אינו זקוק לאיטום)
למידע נוסף, ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע, כי תלמיד עם לקות שמיעה הלומד במסגרת רגילה או במסגרת של החינוך המיוחד, זכאי להנגשה אקוסטית של כיתתו.

 • ההתאמות נעשות באמצעות התקנת מגוון עזרים סופגי רעש, הפחתת מקורות רעש ושיפור התאורה בכיתה.
 • התאמות אפשריות לכיתה הן:
  • תקרה אקוסטית בעלת מקדם ספיגת רעש גבוה
  • מזגנים שקטים
  • חיפוי קירות בחומרים סופגי רעש
  • וילונות למניעת סנוור ולספיגת רעש
  • דלת המפחיתה כניסת רעש לחלל הכיתה
  • חיפוי רצפה או גומיות לרגלי הריהוט בכיתה

מי זכאי?

 • תלמידים (גן או בית ספר) עם לקות שמיעה, שקיבלו הכרה במוגבלות על-ידי מרכז חינוכי טיפולי לתלמידי כבדי שמיעה וחרשים של משרד החינוך.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה על-ידי ההורה

 • בעת הרישום למוסד החינוכי, או כאשר מתעורר הצורך בהתאמה במהלך הלימודים, על ההורים למלא טופס בקשת הורים להנגשה (טופס 1).
 • לטופס יש לצרף מסמכים המעידים על אופי המוגבלות של התלמיד בהקשר לתפקודו במוסד החינוכי. עבור תלמידים חירשים וכבדי שמיעה מומלץ לצרף בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי-חינוכי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים.
 • את הטופס והמסמכים יש להגיש למחלקת החינוך ברשות המקומית שבה התלמיד לומד או ילמד, או לבעלות על המוסד החינוכי אם מדובר במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי או במעמד פטור.
 • כאשר נדרשת הנגשה פיזית של הכיתה או הגן, ניתן לרשום את התלמיד ברישום מוקדם, עד 15 חודשים לפני המועד לפתיחת שנת הלימודים. כך תוכל הרשות או הבעלות של המוסד להיערך לביצוע ההנגשה עד למועד שבו יתחיל התלמיד את הלימודים במוסד.
 • באחריות ההורים להגיש בקשה חדשה ועדכנית במעברים בין מוסדות חינוך, בין היתר במקרים הבאים:
  • במעבר בין שלבי חינוך שונים, למשל - מעבר מגן לגן, מגן לבית הספר, מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים, מחטיבת הביניים לתיכון
  • במקרים של שינוי מקום מגורים
  • כאשר יש שינוי במצב הרפואי של התלמיד
 • אם במעבר בין שלבי חינוך יש לתלמיד אפשרות אחת לרישום, על הרשות המקומית לבצע את ההנגשה מראש, מבלי להמתין למועד הרישום (בכפוף לאישור משרד החינוך).

הטיפול בבקשה על-ידי הרשות המקומית או הבעלות

 • האחריות לביצוע ההתאמות ולתחזוקתן היא של הרשות המקומיות שבה לומדים התלמידים.
 • מהרגע שנודע לרשות מקומית על תלמיד עם לקות שמיעה הלומד בתחומה, עליה לזמן, מטעמה, יועץ אקוסטי וקלינאי/ת תקשורת מהמרכז הטיפולי הנותן שירות לאותו תלמיד.
 • היועץ והקלינאי/ת יבקרו עם נציג הרשות במסגרת החינוכית שבה לומד התלמיד יחד עם מנהל/ת המסגרת, ובמידת האפשר גם עם הורי התלמיד, לקביעת מיקום הכיתה המונגשת וההתאמות הנדרשות.
 • הרשות המקומית (או הבעלות של המוסד החינוכי) יעדכנו את ההורים על ההתאמות שהומלצו ויגישו בקשה למינהל הפיתוח במשרד החינוך.
 • לאחר קבלת האישור ממשרד החינוך יעדכנו את ההורים על ההתאמות שאושרו.
 • לוחות הזמנים לגיבוש ההמלצות להנגשה ולביצוען משתנה בהתאם לסוג ההנגשה, ולשאלה אם יש צורך בהיתר בנייה. למידע מפורט ראו סעיף 2 לחוזר המנכ"ל בנושא הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה.
 • הרשות המקומית תעדכן את ההורים על ההתאמות שאושרו.

חשוב לדעת

 • מומלץ לבחור עבור התלמיד כיתה במיקום שקט בביה"ס.
 • לא כל מרחב לימודי חייב ביישום כל האמצעים (למשל חלון כיתה הפונה לחצר שקטה אינו זקוק לאיטום). הביצוע מותאם לצרכים המיוחדים לכל תלמיד ומקום.
 • אם נדרשת מערכת הגברה בנוסף להתאמות האקוסטיות המבניות, ההורים יקבלו המלצה על כך מקלינאית תקשורת מהמרכז הטיפולי-חינוכי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים.
 • משרד החינוך מאשר השתתפות עד לסך של 30,000 ₪ עבור הנגשת הגן או הכיתה. חובת הביצוע היא על הרשות המקומית.
 • ניתן לרשום את הילד לגן או לבית הספר ברישום מוקדם, כדי לאפשר את ביצוע ההנגשה בזמן.
 • תלמידים חירשים וכבדי שמיעה המשולבים בחינוך הרגיל עשויים להיות זכאים להתאמות במבחני המיצ"ב. למידע נוסף ראו התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים במבחני המיצ"ב.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים