הקדמה:

ילדי גן נכים או מוגבלים עקב תאונה או מחלה זכאים להסעה לגן הילדיםילדים שהיו מגיעים לגן בכוחות עצמם והפכו מוגבלים כתוצאה מתאונה (למעט תאונת דרכים) או מחלה, זכאים להסעה לגן, בהתאם לאישור הרפואי המפרט את משך תקפות המגבלה.
ההסעות מיועדות להביא את הילדים במתכונת יום יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל גן הילדים ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר להם מסגרת לימודים רגילה.

מי זכאי?

 • ילד הלומד בגן רשמי (או מוכר שאינו רשמי) אשר נפגע בתאונה, למעט תאונת דרכים, או סובל ממחלה, כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  • כתוצאה מהתאונה או המחלה הילד נהיה נכה.
  • לפני התאונה/המחלה הילד לא נזקק להסעה.
  • ישנו אישור רפואי מנומק ומפורט כי הילד אינו יכול להגיע לגן הילדים בכוחות עצמו. חשוב שיצויין באישור פרק הזמן בו הוא תקף.
שימו לב
תלמידים להורים גרושים או פרודים
 • משרד החינוך ישתתף במימון ההסעה לתלמידים להורים גרושים או פרודים אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. שני ההורים מתגוררים בתחומה של אותה רשות חינוך מקומית.
  2. ניתן פסק דין שלפיו להורים יש משמורת משותפת והתלמיד יתגורר אצל כל אחד מההורים החיים בנפרד.
  3. ימי השהות של התלמיד אצל כל אחד מההורים קבועים למשך כל שנת הלימודים.
  4. מקום מגוריו של כל אחד מההורים הוא בכתובת שהיתה מזכה את התלמיד בזכות להסעה גם אילו היה זה מקום מגוריו היחידי.
 • במסגרת עתירה לבג"ץ בנושא, הודיע משרד החינוך שבכוונתו לשנות את הוראת חוזר המנכ"ל, כך שתתאפשר השתתפותו של משרד החינוך במימון הסעת תלמידים, אשר הוריהם מתגוררים ברשויות מקומיות שונות, אל מוסד לימודיהם במשך כל ימות הלימודים בשבוע. כשיפורסמו הוראות חדשות נעדכן את המידע בדף זה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להמציא למנהל מוסד החינוך שבו לומד התלמיד אישור רפואי הקובע כי בשל מוגבלותו הוא אינו מסוגל לנסוע בכוחות עצמו והוא נזקק להסעה במשך התקופה שתצויין באישור.
 • בתוך 48 שעות מקבלת האישור, מנהל המוסד החינוכי יודיע על כך טלפונית למנהל האגף או המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה גר התלמיד, וכן ישלח אליו את המסמך בדואר רשום בתוך 7 ימים מיום קבלתו.
 • במקרה שנוצרה בעיה בנושא ההסעות, ניתן לפנות לגורמים הבאים (על-פי סדר הופעתם):
  1. מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או מנהל מחלקת הסעות (אם ישנו).
  2. מנהל אגף ההסעות במחוז הרלוונטי (ראו רשימה בתחתית הדף באתר אלו"ט).
  3. מנהל אגף הסעות והצטיידות במשרד החינוך:
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

חשוב לדעת

 • בעקבות עתירה לבג"ץ מיולי 2017, הודיעה המדינה כי חברות ההסעה יהיו מחויבות החל משנת הלימודים תשע"ח לנסוע גם דרך כבישי אגרה (כגון כביש 6), אם נסיעה כזאת מקצרת את הדרך.
 • חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות מחייב את הרשות המקומית להסיע ילד נכה למוסד החינוכי שהוא לומד בו, ללא תלות בסיבת נכותו וללא התניה אם מדובר במוסד רשמי או מוכר שאינו רשמי.
 • במקרה של נכות עקב תאונת דרכים, הרשות המקומית רשאית לתבוע את החזר הוצאות הנסיעה מחברת הביטוח של הרכב המעורב בתאונה.
 • ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים סלולות.
 • על-פי החוק, כאשר רשות מקומית מסיעה ברכב 5 ילדים (לפחות) עם מוגבלות, יש להסיעם ברכב בטיחותי.
 • אם רשות מקומית צריכה להסיע פחות מ-5 ילדים עם מוגבלות, עליה להתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי. אם אין רשות סמוכה כזו, תוכל הרשות המקומית להסיע את הילדים ברכב שאינו בטיחותי, בתנאי שאופן הישיבה או השכיבה ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם.
 • במקרים מסוימים תיתכן גם זכאות למלווה בהסעה.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים